ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для денної і заочної форми навчання  ПОГОДЖЕНО: науково-методична комісія економічного факультету протокол № ____ від «____________ » 2012 р.     Голова НМК _______________ доц. Т.М.Литвиненко        
СХВАЛЕНО: кафедра обліку та аудиту, протокол № _______від «________»_________2012 р.     В.о. зав. кафедри_________________ доц.Б.А.Засадний     Укладач: к.е.н., доц. Шарманська В.М.________________    

 

КИЇВ – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік та експертиза »

Назва навчальної дисципліни

 

Укладач к.е.н., доц. Шарманська Валентина Миколаївна

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Лектор: к.е.н., доц. Шарманська Валентина Миколаївна________

науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали

Викладач(і): __________-________________________________________________

науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2012р.

 

___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

 

 


Вступ

Дисципліна «Бухгалтерський облік і експертиза» на ІУ курсі у 7семестрі в обсязі 50 годин, з них лекцій 26 год., самостійна робота 24 год., форма підсумкового контролю – залік.

Мета і завдання навчальної дисципліни.Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування системи знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень

Навчити студентів вміло застосовувати теоретичні знання з обліку, кваліфіковано використовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи обліку для своєчасного інформаційного забезпечення керівництва організації та контролю за раціональним і ефективним використанням наявних ресурсів.

Головною метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основами організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, висвітленні основних завдань бухгалтерського обліку, його ролі та значення у формуванні інформаційної бази для прийняття управлінських рішень. Особливістю оволодіння знаннями з бухгалтерського обліку є набуття навичок самостійного виконання завдань, складання первинних документів, облікових регістрів і звітності, їх належної обробки і оформлення результатів роботи.

Предмет навчальної дисципліни:Методологія і організація бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи.

Вимоги до знань та вмінь.Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

· визначати предмет і метод бухгалтерського обліку;

· аналізувати нормативно-методичну базу бухгалтерського обліку;

· формулювати господарські операції;

· складати постанову на призначення судово-бухгалтерської експертизи;

· визначати законність та юридичну силу первинних документів;

· читати інформацію у регістрах синтетичного і аналітичного обліку;

· формувати схеми документообороту;

· складати і вміти читати фінансову звітність суб’єкта господарювання;

· аналізувати показники фінансової звітності.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схеміосвітньо-професійної програми підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Бухгалтерський облік і аудит як галузь знань економіки пов’язана з багатьма науками: філософією, соціологією, психологією, економічною теорією, статистикою. Міжпредметні зв’язки бухгалтерського обліку та аудиту з іншими науками дають змогу глибше пізнати економічні факти, явища, процеси.

Форма проведення занять: лекції. В лекціях передбачено: розкрити основні теоретичні проблеми курсу; показати застосування основних понять і категорій бухгалтерського обліку та аудиту в конкретній практиці їх використання. Для успішного оволодіння навчальним курсом студент повинен не лише обов’язково відвідувати аудиторні заняття, але й самостійно опрацьовувати матеріали лекційних та практичних занять, вивчати рекомендовану нормативну літературу та рекомендовані навчальні посібники.

Порядок оцінювання знань, умінь та навичок студентів при кредитно-модульній системі організації навального процесу з дисципліни «Бухгалтерський облік і експертиза »

Система контролю знань та умови складання іспиту

Навчальна дисципліна оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з оцінок 3 модулів та складання заліку .

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за національною та 100 - бальною шкалою.

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок у балах за роботу протягом семестру (1-3 модулі)та оцінки, отриманої на заліку.

Співвідношення балів, отриманих за роботу впродовж семестру та на заліку, складає 60:40.

Підсумкова оцінка за 100 бальною шкалою переводиться за шкалою відповідності, наведеною у заліковій відомості, у оцінку за національною 4-х бальною шкалою та оцінку за шкалою ECTS.

Залік проходить у письмовій формі.

Студент не допускається до заліку, якщо кількість балів, одержаних за модулі 1-3 впродовж семестру разом з максимально можливою кількістю балів на іспиті в сумі не перевищуватиме 59 балів.

 

Шкала відповідності 100-бальної та національної шкали оцінювання

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
1 – 59 незадовільно

 

Графік модульного та семестрового контролю

 

№ навчального тижня Теми № модуля
Теми 1-6   Модуль 1
Теми 7-12   Модуль 2
Теми 1-12 (всі теми курсу)   Модуль 3
За розкладом сесії Теми 1-12 (всі теми курсу)   Модуль 4

 

2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

№ п/п Номер теми Кількість балів (мінімальна та максимальна) за: Загалом балів (мін-макс.)
Активність на семінарах1 Виконання аналітичних вправ та творчих завдань2 Модульна контрольна робота 3
  Модуль І
1. № 1-6 2-5 2 - 5 2- 10 6 – 20
Модуль ІІ
2. №7-12 2 – 5 2 – 5 2 – 10 6 – 20
Модуль ІІІ
3. №1-12 Виконання та захист письмової комплексної самостійної роботи 4 2 - 20
Разом за модулі 14 - 60
4. №1-12 Іспит5 2 - 40
Загалом з дисципліни 14 - 100

1 Оцінка за активність на семінарах виставляється як середньоарифметична з оцінок на всіх заняттях модуля за: виступи та доповнення за питаннями семінару, фіксовані виступи, презентації, участь у дискусіях, написання мініконтрольних робіт за поточною темою.

2 Оцінка за виконання аналітичних вправ та творчих завдань виставляється як середньоарифметична з оцінок на всіх заняттях модуля за: виконання аналітичних завдань та творчих вправ; розв’язання кейсів.

3 Оцінка за модульну контрольну роботу визначається шляхом підсумовування балів, отриманих за окремі види завдань контрольної роботи, відповідно до її структури. Ціна окремого питання або завдання та максимальна кількість балів за роботу в цілому вказується безпосередньо у роздаткових матеріалах контрольної роботи за варіантами.

4 Оцінка за письмову комплексну самостійну роботу виставляється з урахуванням якості та повноти виконання з урахуванням вимог, наведених у спеціальному завданні.

5 Оцінка за іспит виставляється шляхом підсумовування балів, отриманих за окремі види завдань екзаменаційного білету, відповідно до його структури.

Екзаменаційна робота, за структурою білету складається з таких завдань, кожне з яких має відповідну оцінку в балах:

- теоретичне питання – 10 балів;

- тести – 10 балів;

- практичне творче завдання – 10 балів;

- категорії – 10 балів.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

 

№п/п   Назва теми Кількість годин
Разом Лекційних Самостійна робота
Модуль 1.Теоретичні основи бухгалтерського обліку
1. Тема 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку
2. Тема 2. Розуміння про рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис
3. Тема 3. Бухгалтерський баланс та його значення
4. Тема 4. Бухгалтерська фінансова звітність
Модуль 2. Інформаційне забезпечення бухгалтерського обліку
5. Тема 5. Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку
6. Тема 6. Документація господарських операцій як джерело інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи      
7. Тема 7. Інвентаризація і методика її проведення
8. Тема 8. Техніка і форми бухгалтерського обліку
9. Тема 9. Облікова політика підприємства
Модуль 3. Основи судово-бухгалтерської експертизи
10. Тема 10. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи
12. Тема 11. Організаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
13. Тема 12. Організація і особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи
  РАЗОМ:

 

Зміст дисципліни

 

МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.01 с.)