Подвійний запис на рахунках бухгалтерського облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Подвійний запис на рахунках бухгалтерського облікуПитання для вивчення та обговорення

1. Подвійний запис, його суть і контрольне значення.

2. Кореспонденція рахунків.

3. Порядок складання бухгалтерських проведень.

4. Прості та складні бухгалтерські проведення.

Мета практичного заняття – визначення кореспонденції ра­хунків та складання бухгалтерських проведень.

Практичне заняття 3.3

Узагальнення даних бухгалтерського обліку

Питання для вивчення та обговорення

1. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку.

2. Оборотні відомості, їх види, суть, побудова, значення.

3. Позабалансові рахунки.

Мета практичного заняття – ведення реєстраційного жур­налу. Узагальнення даних поточного обліку, ознайомлення з по­рядком складання оборотних відомостей.

Навчальний матеріал до практичного заняття 3.1

Завдання 11

1. За даними балансу ПАТ «Діамант» на 28.02.20хх р., скла­деного за завданням 7 (практичне заняття 2.1) відкрити синте­тичні рахунки бухгалтерського обліку ПАТ «Діамант» на бере­зень 20хх р.

2. За даними господарських операцій ПАТ «Діамант» за бе­резень 20хх р. (табл. 3.10) скласти реєстраційний журнал.

Таблиця 3.10

Господарські операції ПАТ «Діамант» за березень 20хх р.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн
Списано паливо у виробництво
Реконструйовано та введено в експлуатацію основні за­соби (добудовано будівлю цеху) 13 400
Надійшли на поточний рахунок в банку кошти від віт­чизняних покупців 80 000
Перераховано з поточного рахунку в банку різним пос­тачальникам за матеріали 29 400
Перераховано з поточного рахунку в банку податок на прибуток до бюджету 11 740
Надійшла в касу підприємства виручка за товари 25 000
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ у виручці ?
Списано собівартість реалізованих товарів 12 000
Здано на поточний рахунок в банк виручку з каси 25 000
Перераховано з поточного рахунку в банку заборгова­ність перед Пенсійним фондом 5 940
Отримано з поточного рахунку в банку кошти і оприбут­ковано в касу 16 400
Одержано товари від ПАТ «Хлібозавод № 1» 12 000
Списано на виробництво сировину та матеріали 8 400
Надійшли на поточний рахунок в банку кошти від вітчизняних покупців 30 000
Погашено з поточного рахунку короткострокову позику банку 5 000
Сплачено з поточного рахунку в банку аванс ТОВ «Гаманець» 30 000
Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва 1 000
Нараховано від заробітної плати робітників основного виробництва Єдиний соціальний внесок (37 %) ?
Оприбутковано з виробництва на склад готову продук­цію за фактичною виробничою собівартістю (незаверше­не виробництво відсутнє) ?
Нараховано заробітну плату адмінперсоналу 2 000
Нараховано від заробітної плати адмінперсоналу Єди­ний соціальний внесок (37 %) ?
Списано дохід від реалізованих товарів на фінансовий результат ?
Списано собівартість реалізованих товарів на фінансо­вий результат ?
Списано адміністративні витрати на фінансовий результат ?
Вираховано фінансовий результат до оподаткування (тільки сума, без кореспонденції рахунків) ?
Списано витрати з податку на прибуток на фінансовий рузультат (суму податку визначено за операцією 25) ?
Відображено фінансовий результат (прибуток) на рахун­ках обліку ?
Відображено витрати з податку на прибуток та списано їх на заборгованість перед бюджетом ?

Домашнє завдання

1. Відобразити на відкритих синтетичних рахунках бухгалтер­ського обліку господарські операції ПАТ «Діамант» за березень 20хх р.

Навчальний матеріал до практичного заняття 3.2

Завдання 12

1. Відкрити рахунки аналітичного обліку до синтетичного рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ПАТ «Діамант» станом на 28.02.20хх р.

Сальдо на 28.02.20хх р. за визначеними аналітичними рахун­ками складає:

1. ПрАТ «Бакалія» 29 050,00 грн
2. ПАТ «Хлібозавод № 1» 10 130,00 грн
3. ТОВ «Молочна ферма» 47 000,00 грн
4. Різні постачальники 43 000,00 грн
  Разом 129 180,00 грн

2. Здійснити записи за березень 20хх р. на аналітичних ра­хунках до синтетичного рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняни­ми постачальниками», скористувавшись господарськими опера­ціями, наданими у табл. 3.10.

3. Підрахувати обороти за березень 20хх р. за аналітикою, визначити залишки на 31.03.20хх р. та скласти оборотну відо­мість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ПАТ «Діамант» за березень 20хх р.

Домашнє завдання

1. Підрахувати обороти і залишки за синтетичними рахунка­ми ПАТ «Діамант» на 31.03.20хх р., використовуючи дані зав­дання 11 (практичне заняття 3.1).

2. Порівняти обороти і залишки за рахунком 631 з оборотною відомістю за аналітичними рахунками до визначеного синте­тичного рахунку, складену за завданням 12 (практичне заняття 3.2).

3. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками ПАТ «Діамант» за березень 20хх р.

Навчальний матеріал до практичного заняття 3.3

Завдання 13

1. За даними оборотної відомості за синтетичними рахунка­ми ПАТ «Діамант» за березень 20хх р., яка складена за домаш­нім завданням до практичного заняття 3.2, визначити коди ста­тей балансу для кожного відображеного рахунку.

2. Заокруглити згруповані залишки до тисяч гривень.

3. На підставі визначених кодів статей скласти баланс ПАТ «Діамант» на 31.03.20хх р.

Домашнє завдання

1. Закінчити складання балансу ПАТ «Діамант» на 31.03.20хх р.

2. Проаналізувати показники бухгалтерського балансу ПАТ «Діамант» станом на 31.03.20хх р.

Матеріальне забезпечення

Реєстраційний журнал – 1 прим.

Схематичні бухгалтерські рахунки (синтетичні й аналітичні разом) – на 41 рахунок.

Оборотна відомість за синтетичними рахунками (використо­вувати одну для аналітики) – 2 прим.

Бухгалтерський баланс (Форма № 1) – 1 прим.

Питання для самостійного вивчення

1. Скласти та запам’ятати схеми побудови активних, пасив­них та активно-пасивних рахунків.

2. Суть та значення подвійного відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій.

3. Що називається бухгалтерськими записами? Назвіть їх види.

4. Вивчити побудову діючого в Україні Плану рахунків бух­галтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господар­ських операцій підприємств і організацій.

5. Суть синтетичного та аналітичного обліку, різниця та зв’я­зок між ними.

Завдання 14 (для самостійної роботи за темою 3)

1. Розподілити залишки (усі 39 об’єктів обліку окремо!) за­собів ТОВ «Артеміда» станом на 31.08.20хх р., надані в табл. 1.5 (див. завдання 3 для самостійної роботи за темою 1) на «активи» та «пасиви», скориставшись Групувальною відомістю, складе­ною за табл. 1.6.

2. Визначити код і назву кожної статті балансу, за якою ві­дображено наведені залишки.

3. Визначити код і назву кожного рахунку (субрахунку), за­лишки за яким визначено у табл. 1.3, скориставшись інформа­цією, наданою у додатках Ж, З та И.

4. Результати згрупувати у таблиці за наданою формою (табл. 3.11), спочатку відображаючи майно («активи»), а потім – джерела формування майна («пасиви»).

Таблиця 3.11

Взаємоз’язок між об’єктами обліку, статтями балансу та
рахунками бухгалтерського обліку

№ з/п Об’єкт обліку Відображення
Стаття балансу Рахунок/субрахунок
код назва код назва
           
           

Завдання 15 (для самостійної роботи за темою 3)

1. Використовуючи діючу форму балансу України, визначи­ти, за яким рядком балансу (код і назва) відображаються залиш­ки за рахунками/субрахунками за наступними номерами (63 по­зиції): 203, 42, 661, 34, 611, 25, 64, 311, 41, 651, 62, 372, 10, 50, 685, 39, 282, 22, 631, 361, 442, 681, 69, 103, 48, 65, 377, 105, 45, 371, 11, 652, 312, 61, 702, 44, 471, 26, 201, 131, 28, 43, 621, 133, 38, 501, 23, 641, 301, 92, 202, 14, 63, 441, 15, 901, 20, 51, 16, 40, 152, 46, 60.

2. Результати відобразити у таблиці поданої форми (табл. 3.12)

Таблиця 3.12

Взаємоз’язок між рахунками бухгалтерського обліку
та статтями балансу

№ з/п Рахунок/субрахунок Стаття балансу
код назва код назва
         
         

Завдання 16 (для самостійної роботи за темою 3)

1. За даними табл. 2.14 скласти реєстраційний журнал ТОВ «Артеміда» за вересень 20хх р. за стандартною формою та виз­начити кореспонденцію рахунків за кожною господарською опе­рацією.

2. За даними реєстраційного журналу відкрити синтетичні рахунки, записати на них господарські операції ТОВ «Артеміда» за вересень 20хх р.

3. Закрити рахунки та скласти оборотну відомість за синте­тичними рахунками ТОВ «Артеміда» за вересень 20хх р.

4. Скласти баланс ТОВ «Артеміда» на 30.09.20хх р. за типо­вою формою.

Завдання 17 (для самостійної роботи за темою 3)

1. За даними табл. 2.10 записати господарські операції ПАТ «Діамант» за лютий 20хх р. у реєстраційний журнал.

2. За даними реєстраційного журналу та залишків на 31.01.200хх р. (табл.1.1 та 1.2) скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за лютий 20хх р. за шаховою формою.

3. Визначити залишки за синтетичними рахунками ПАТ «Діамант» на 28.02.20хх р.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.014 с.)