ІІІ. Витрати майбутніх періодів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІІ. Витрати майбутніх періодів.Крім того, з 2010 р. Актив бухгалтерського балансу України має ще 4-й розділ, який називається «Необоротні активи та гру­пи вибуття». За способом відображення залишків за цим розді­лом він є «вписуваним», що означає його наявність у структурі Балансу тільки у випадку наявності залишків за цим розділом на початок або кінець звітного періоду.

Пасив бухгалтерського балансу України вміщує п’ять розділів:

І. Власний капітал.

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів.

ІІІ. Довгострокові зобов’язання.

ІV. Поточні зобов’язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

Для підприємств, які діють на території України, ця форма балансу є обов’язковою і незмінною на теперішній час незалеж­но від форм власності підприємств (крім банків і бюджетних установ).

Ніякі нові статті чи перегрупування у цій формі звітності під­приємства України самостійно робити не мають права, крім додат­кового відображення або не відображення визначених законо­давством «вписуваних» статей у випадку наявності або відсут­ності залишків за ними на початок або кінець звітного періоду.

Пригадаємо, що бухгалтерський баланс є універсальною фор­мою звітності, яка показує фінансовий стан підприємства на певну дату (на початок і кінець звітного періоду).

Поглянемо на баланс підприємства «Мрія» (табл. 2.1). Де залиш­ки на початок періоду? У цьому прикладі їх поки що немає.

Пригадаємо яблука – скільки їх залишалося:

- На ранок поточного дня? – Три.

- На вечір (тобто – на наступний ранок)? – Два.

А що трапилось із яблуками впродовж дня? Це і є зміни з ни­ми протягом доби, завдяки яким залишки на початок і було змінено.

Тобто, особливістю бухгалтерського балансу, крім іншого, є вміст інформації про господарські засоби та джерела їх утво­рення як на початок звітного періоду (початок року, а у прикладі з яблуками – сьогоднішній ранок – три яблука помножені на ці­ну одиниці), так і на кінець звітного періоду (кінець кварталу або року, а у прикладі з яблуками – сьогоднішній вечір (завтрашній ранок) – два яблука помножені на ціну одиниці).

Таким чином, зіставляючи за кожною статтею балансу інфор­мацію по залишках на початок і на кінець періоду, визначають змі­ни, які сталися з кожним об’єктом обліку протягом цього періоду.

Після того, як розглянута структура бухгалтерського балансу в Україні, вищезгаданий баланс підприємства «Мрія» на 31.12.20__ р. можливо перебудувати відповідно до чинників, додавши колонку із значенням залишків за статтями балансу на початок звітного періоду – в означеному прикладі – умовно на 01.01.20__ р.

У прикладі будемо відображати тільки ті статті і розділи балансу, які мають цифрову інформацію за поточний період, вільних рядків не будемо використовувати (табл. 2.2).

Зверніть увагу, як ускладнився баланс.

Як Ви можете прокоментувати інформацію, наведену в цьо­му балансі?

Однак, згідно з чинним законодавством України, кожна стат­тя балансу має свій номер – це дві окремих колонки в Активі і Пасиві, розташовані перед залишками на початок періоду звіт­ного – це Код рядка.

Нумерація статей наскрізна від першої статті Активу до остан­ньої статті Пасиву, що полегшує з’ясування статей у балансі та посилання на них у розрахунках.

Таблиця 2.2

Підприємство ТОВ «Мрія»

БАЛАНС

на 31.12.20 ___ р.

Актив На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Пасив На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи     І. Власний капітал    
Основні засоби: Залишкова вар­тість 270 000 270 000 Статутний капітал 150 000 200 000
Усього за розділом І 270 000 270 000 Нерозподі­лений при­буток (не­покритий збиток) 54 500 4 500
ІІ. Оборотні активи     Усього за розділом І 204 500 204 500
Виробничі запаси 31 000 46 000 ІІІ. Довгос­трокові зо­бов’язання    
Дебіторська заборгованість за товари, ро­боти, послуги: Первісна вартість 60 500 30 500 Довгостро­кові креди­ти банків 150 000 150 000
Грошові кошти та їх еквівален­ти: у націона­льній валюті 70 000 60 000 Усього за розділом ІІІ 150 000 150 000
Усього за роз­ділом ІІ 161 500 136 500 ІV. Поточні зобов’язання    
      Кредитор­ська забор­гованість за товари, роботи, послуги 77 000 52 000
      Усього за розділом ІV 77 000 52 000
Баланс 431 500 406 500 Баланс 431 500 406 500

Крім того, бухгалтерські баланси в Україні заповнюються у тисячах гривень з використанням арифметичного правила заок­руглення.

У зв’язку з цим внесемо остаточні зміни у баланс і він буде мати такий вигляд (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Підприємство ТОВ «Мрія»

Одиниця виміру: тис. грн

БАЛАНС

на 31.12.20 ___ р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи       І. Власний капітал      
Основні засо­би: Залишкова вартість Статутний капітал
Усього за розділом І Нерозподіле­ний прибуток (непокритий збиток)
ІІ. Оборотні активи       Усього за розділом І
Виробничі запаси ІІІ. Довго­строкові зо­бов’язання      
Дебіторська заборгованість за товари, ро­боти, послуги: Первісна вартість Довгостро­кові кредити банків
Грошові кошти та їх еквівален­ти: у націона­льній валюті Усього за розділом ІІІ
Усього за розділом ІІ ІV. Поточні зобов’язання      
        Кредитор­ська заборго­ваність за то­вари, роботи, послуги
        Усього за розділом ІV
Баланс Баланс

Наприкінці питання необхідно ще раз нагадати – у бухгалтер­ському балансі на певну дату відображаються залишки госпо­дарських засобів та джерел їхнього формування, які згруповано у розділи за статтями балансу.

У наступному питанні розглянемо, яким чином змінюються статті балансу (тобто, що трапилось із залишками впродовж звіт­ного періоду), що зумовлено впливом господарських операцій.

Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

Пригадаємо приклад з яблуками:

Їх було 3, з’їли 1, купили 4, пригостили 3, зіпсувалося (вики­нули) 1, залишилося 2.

Інформація, яка стосується залишків яблук на початок і на кінець дня – це 2 та 3 – нами вже була використана, коли ми розглядали баланс і ми вже знаємо, де буде відображена ця інформація.

Але розрахунок залишку на кінець дня – 2 яблука – визначили арифметичними діями (3 – 1 + 4 – 3 – 1).

Бухгалтерський облік відображає це за допомогою господар­ських операцій, які призводять до змін у балансі підприємства.

Тобто, у процесі діяльності кожного підприємства як госпо­дарські засоби, так і джерела їхнього утворення постійно зміню­ються, і ці зміни відбуваються під впливом здійснюваних госпо­дарських операцій.

Існує чотири типи господарських операцій, які призводять до змін або тільки в господарських засобах, або тільки в джерелах утворення господарських засобів, або в засобах і джерелах одно­часно.

Якщо взяти до уваги, що господарські засоби і джерела їхньо­го утворення знаходять своє відображення відповідно в Активі та Пасиві балансу, то можна зробити висновок, що вказані типи господарських операцій призводять до змін або тільки в Активі, або тільки в Пасиві, або в Активі і Пасиві балансу одночасно.

Отже, дамо характеристику таких операцій і з’ясуємо зміни, до яких вони призводять у бухгалтерському балансі.

Для більшої наочності змін скористаємось балансом підпри­ємства «Мрія» на початок умовного періоду – на 01.01.20__ р. (складемо його у гривнях) (табл. 2.4), розглянемо декілька гос­подарських операцій, які трапились із залишками за звітній пе­ріод, внесемо ці зміни та визначимо залишки на кінець періоду – на 31.12 20__ р. (кожного наступного разу будемо вносити зміни до попередньо складеного балансу).

Таблиця 2.4

Підприємство ТОВ «Мрія»

Одиниця виміру: грн

БАЛАНС

на 01.01. 20___ р.

Актив На початок звітного періоду Пасив На початок звітного періоду
І. Необоротні активи   І. Власний капітал  
Основні засоби: Залишкова вартість 270 000 Статутний капітал 150 000
Усього за розділом І 270 000 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 54 500
ІІ. Оборотні активи   Усього за розділом І 204 500
Виробничі запаси 31 000 ІІІ. Довгострокові зо­бов’язання  
Дебіторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги: первісна вартість 60 500 Довгострокові креди­ти банків 150 000
Грошові кошти та їх еквіваленти: в націона­льній валюті 70 000 Усього за розділом ІІІ 150 000
Усього за розділом ІІ 161 500 ІV. Поточні зобов’язання  
    Кредиторська забор­гованість за товари, роботи, послуги 77 000
    Усього за розділом ІV 77 000
Баланс 431 500 Баланс 431 500


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.011 с.)