Способи виправлення помилок у бухгалтерському облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Способи виправлення помилок у бухгалтерському облікуПервинні документи та регістри повинні складатися чітко, розбірливо, без підчисток, забруднень та інших дефектів, які б викликали сумнів щодо дійсності документа і правильності гос­подарської операції.

Вільні рядки у документах повинні прокреслюватись.

Помилки у первинних документах виправляються, як прави­ло, коректурним способом, тобто неправильний текст або сума закреслюється тонкою рискою так, щоб можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть правильний текст або суму та став­лять підпис особи, яка зробила виправлення і зазначають дату.

Крім вищеозначеного способу, існують суто бухгалтерські способи виправлення помилок – додаткового бухгалтерського проведення та «червоного сторно».

Загалом виправлення помилок повинно бути супроводжено надписом «Виправлено» і підтверджено підписами осіб, які внес­ли виправлення в цей документ із зазначенням дати виправлення.

Винятком є касові і банківські документи, в яких ніякі вип­равлення, навіть оформлені за правилами, не допускаються. У ра­зі виникнення помилок у цих документах, вони переписуються.

Документи, складені та виправлені з порушенням встановле­них правил, не мають юридичної (доказової) сили. За достовірність інформації, що міститься у документі, і за якість його складання несуть відповідальність особи, які підписали документ.

Поняття облікової політики підприємства

(див. п. 4.1.7 теми 4 для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»).

Таким чином, у темі розглядалися два елементи методу бух­галтерського обліку – документація та інвентаризація. Дано виз­начення документації та первинного документа, класифікація документів, їхня структура, вимоги до складання. Показано спо­соби виправлення помилок у бухгалтерському обліку та орга­нізацію документообігу на підприємстві. Визначено суть та мету інвентаризації, її види й порядок проведення.

Розглянуто регістри бухгалтерського обліку, їх визначення, види й техніка облікової реєстрації. Висвітлено форми бухгал­терського обліку й дана характеристика існуючих форм. Викла­дено поняття облікового циклу підприємства та суть і значення облікової політики.

Плани практичних занять

Практичне заняття 4.1

Документація та інвентаризація

Питання для вивчення та обговорення

1. Що називається документацією, її суть і значення?

2. Висвітлити вимоги, які висуваються до змісту та офор­млення документів.

3. Надати класифікацію бухгалтерських документів та опи­сати її складові.

4. Що називається документообігом? Як організовано доку­ментообіг на підприємствах України?

5. Яке значення, види та порядок проведення інвентаризації?

Мета практичного заняття – засвоїти порядок складання первинних та зведених документів, визначених завданнями; з’ясу­вати форми та назви чинних первинних документів, згрупованих за об’єктами обліку.

Практичне заняття 4.2

Форми бухгалтерського обліку

Питання для вивчення та обговорення

1. Як класифікуються бухгалтерські регістри?

2. Що називають формою обліку? У чому спільність та від­мінність форм обліку?

3. Що називається обліковим циклом підприємства?

4. Який порядок виправлення помилок у бухгалтерському обліку?

5. Що називається обліковою політикою підприємства? Оха­рактеризуйте її основні складові.

Мета практичного заняття – засвоїти порядок заповнення регістрів із використанням різних форм обліку.

Навчальний матеріал до практичного заняття 4.1

Завдання 27

1. Скласти прибуткові та видаткові касові ордери по касі ПАТ «Діамант» за лютий 20хх р. (див. табл. 2.10 до практичних занять за темою 2).

2. Згідно із даними Журналу реєстрації прибуткових і ви­даткових касових ордерів (форма КО-3) ПАТ «Діамант» у люто­му 20хх р. було виписано такі касові ордери:

- ПКО № 18 від 02.03.20хх р. на суму 16 000 грн;

- ВКО № 24 від 02.03.20хх р. на суму 3 800 грн;

- ВКО № 25 від 04.03.20хх р. на суму 10 200 грн;

- ВКО № 26 від 04.03.20хх р. на суму 2 100 грн.

Матеріальне забезпечення

Прибутковий касовий ордер (форма КО-1) – 1 прим.

Видатковий касовий ордер (форма КО-2) – 3 прим.

Завдання 28

1. Заповнити Касову книгу (Звіт касира) ПАТ «Діамант» за лютий 20хх р. на підставі складених касових ордерів у завданні 27.

2. Залишки за рахунком 30 «Каса» на 01.02.20хх р. взяти з табл. 1.1. (до практичних занять за темою 1)

3. Ліміт залишку грошових коштів у касі – 3 500 грн.

Матеріальне забезпечення

Касова книга (Звіт касира) (форма КО-4) – 2 прим. (аркуша).

Домашнє завдання

1. Надати назви чинних на поточний момент типових форм первинних документів згідно із визначеними відповідними нор­мативними документами (табл. 4.6).

2. Інформацію відобразити у таблиці заданої форми (табл. 4.7).

Таблиця 4.6

Перелік типових форм первинних документів

Об’єкт документування Шифр затвердженої форми Нормативний документ
Бланки суворої звітності СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-5 Наказ Мінстату Укра­їни № 67 від 11.03.1996
Основні засоби ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9, ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16 Наказ Мінстату Укра­їни № 352 від 29.12.1995
Нематеріальні активи НА-1, НА-2, НА-3 Наказ Мінфіну України № 732 від 22.11.2004
Сировина й матеріали М-1, М-2а, М-3, М-4, М-7, М-8, М-9, М-10, М-11, М-12, М-13, М-14, М-15, М-15а, М-16, М-17, М-18, М-19, М-23, М-26 Наказ Мінстату Укра­їни № 193 від 21.06.1996
3-ПК(МС) Наказ Мінагрополітики України № 176 від 01.07.2002
Малоцінні та швидкозношувані предмети МШ-1, МШ-2, МШ-3, МШ-4, МШ-5, МШ-6, МШ-7, МШ-8 Наказ Мінстату України № 145 від 22.05.1996
Особовий склад П-9, П-10, П-11 Наказ Мінстату України № 277 від 27.10.1995 (у редакції Наказу № 489 від 05.12.2008 з 01.01.2009)
Використання ро­бочого часу та розрахунки з працівниками П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7 Наказ Держкомстату України № 489 від 05.12.2008
Грошові операції (касові) КО-1, КО-2, КО-3, КО-4, КО-5, відомість на виплату грошей Положення НБУ № 637 від 15.12.2004 (у редак­ції Постанови Правлін­ня НБУ № 252 від 29.04.2009)
Транспортна документація № 1 (міжнародна), № 2, № 1-ТН, № 1-ТЗ Наказ Мінтрансу та Мінстату України № 488/346 від 29.12.95
№ 3 Наказ Мінстату Укра­їни № 74 від 17.02.98
1-ТТН (хліб) Наказ Мінагрополітики України № 153 від 06.06.2001
1-ТН (МС) Наказ Мінагрополітики України № 176 від 01.07.2002
1-ТН (алкогольні напої) 1-ТН (вкд) 1-ТН (спирт) Наказ Мінтранспорту та зв’язку України № 154 від 28.04.2005
Інвентаризація Інв-1, Інв-2, Інв-3, Інв-4, Інв-5, Інв-6, Інв-8, Інв-9, Інв-10, Інв-11, Інв-17, Інв-18, Інв-19 Наказ ЦСУ СРСР № 453 від 10.06.1976 (у редак­ції Постанови Держ­комстату СРСР № 241 від 28.12.1989)
М-21 Наказ Мінстату Укра­їни № 193 від 21.06.1996
НА-4 Наказ Мінфіну України № 732 від 22.11.2004
Додатки 1, 2, 3 Інструкція Мінфіну Укра­їни № 69 від 11.08.94
Додаток 7 Положення НБУ № 637 від 15.12.2004
Побутові послуги (є документами суворої звітності) ПО-В1, ПО-Д1, ПО-Д2, ПО-О1, ПО-П1, ПО-П2, ПО-Р1, ПО-Ю1, ПО-ПА1, ПО-ПА2 Наказ Укрсоюзсервіса № 8 від 29.09.1995
Будівництво КБ-2а, КБ-3 Наказ Мінрегіонбуду України № 554 від 04.12.2009
М-28, М-28а Наказ Мінстату Укра­їни № 193 від 21.06.1996
М-29 Наказ ЦСУ СРСР № 613 від 24.11.82

Таблиця 4.7

Шифри та назви типових форм первинних документів

Шифр форми Назва форми
Бланки суворої звітності
СЗ-1  
СЗ-2  
СЗ-3  
СЗ-4  
СЗ-5  
Основні засоби
ОЗ-1  
ОЗ-2  
ОЗ-3  
Продовжити далі згідно із табл. 4.6

Навчальний матеріал до практичного заняття 4.2

Завдання 29

1. Заповнити за рахунком 30 «Каса» регістри обліку за жур­нальною (Журнал 1 та Відомість 1.1), книжково-журнальною (Журнал К-1) та спрощеною (Відомість 1-м) формами обліку за лютий 20хх р. ПАТ «Діамант», скориставшись даними завдання 28.

Матеріальне забезпечення

Журнал 1 – 1 прим.

Відомість 1.1 – 1 прим.

Журнал К-1 – 1 прим.

Відомість 1-м – 1 прим.

Домашнє завдання

1. Заповнити Накладну № 135/2 від 15 березня 20хх р. на надходження до ПАТ «Діамант» товарів від ПАТ «Хлібозавод № 1» на загальну суму 12 000 грн (у т. ч. ПДВ – 20 %).

Відповідно до документів постачальника до ПАТ надійшло:

- Хліб Український 1 000 шт. за ціною 2,50 грн;

- Батон Слобожанський 2 500 шт. за ціною 3,00 грн.

Відсутні у завданні реквізити вказати самостійно.

2. Надати кореспонденцію рахунків за кожною господарською операцією.

Матеріальне забезпечення

Накладна – 1 прим.

Питання для самопідготовки і самоконтролю

Питання та завдання для самостійної роботи студентів

1. Який порядок організації меморіально-ордерної форми бух­галтерського обліку?

2. Який порядок організації книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку?

3. Який порядок організації журнальної (журнально-ордер­ної) форми бухгалтерського обліку?

4. Який порядок організації автоматизованої форми бухгал­терського обліку?

5. Що називається комп’ютерною технологією організації бух­галтерського обліку?

Завдання 30 (для самостійної роботи за темою 4)

(див. домашнє завдання до практичного заняття 4.2 за темою 4 для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»).

Завдання 31 (для самостійної роботи за темою 4)

(див. завдання 21 до практичного заняття 4.2 за темою 4 для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торго­вельне підприємництво»).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.018 с.)