Операція третього типу (третій тип змін)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Операція третього типу (третій тип змін)Надійшли виробничі запаси від постачальника на суму 15000 грн.

Результатом здійснення цієї операції стало одночасне збіль­шення як у Активі, так і у Пасиві балансу (табл. 2.7):

- збільшення в Активіза статтею «Виробничі запаси» на 15 000 грн (31 000 + 15 000 = 46 000);

- збільшення в Пасиві за статтею «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» на 15 000 грн (77 000 + 15 000 = 92 000).

Підсумок Активу і Пасиву балансу (валюта балансу) збіль­шився на однакову суму – 15 000 грн (431 500 + 15 000 = 446 500), а рівновага між Активом і Пасивом не порушилася.

Загалом, третій (активно-пасивний у бік збільшення) тип змін у бухгалтерському балансі можна відобразити формулою:

(2.3)

До господарських операцій третього типу відносяться також:

– нарахування заробітної плати працівникам;

– нарахування єдиного соціального внеску на заробітну пла­ту працівників;

– надходження від постачальників основних засобів;

– здійснення внесків учасників грошовими коштами до ста­тутного капіталу;

– отримання на поточний рахунок кредиту банку;

– відвантаження готової продукції покупцю;

– нарахування зносу основних засобів тощо.

Таблиця 2.7

Підприємство ТОВ «Мрія»

БАЛАНС

(після операції третього типу)

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн
І. Необоротні активи   І. Власний капітал  
Основні засоби: Залишкова вартість 270 000 Статутний капітал 200 000
Усього за розділом І 270 000 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 500
ІІ. Оборотні активи   Усього за розділом І 204 500
Виробничі запаси 46 000 ІІІ. Довгострокові зобо­в’язання  
Дебіторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги: первісна вартість 30 500 Довгострокові кредити банків 150 000
Грошові кошти та їх еквіваленти: у націона­льній валюті 100 000 Усього за розділом ІІІ 150 000
Усього за розділом ІІ 176 500 ІV. Поточні зобов’язання  
    Кредиторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги 92 000
    Усього за розділом ІV 92 000
Баланс 446 500 Баланс 446 500

Операція четвертого типу (четвертий тип змін)

Сплачено з поточного рахунку заборгованість перед поста­чальником за виробничі запаси в сумі 40 000 грн.

Результатом здійснення цієї операції стало одночасне змен­шення як у Активі, так і у Пасиві балансу (табл. 2.8):

- зменшення в Активі за статтею «Грошові кошти та їх еквівален­ти в національній валюті» на 40 000 грн (100 000 – 40 000 = 60 000);

- зменшення в Пасиві за статтею «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» на 40 000 грн (92 000 – 40 000 = 52 000).

Підсумок Активу і Пасиву балансу (валюта балансу) зменшився на однакову суму – 40000 грн (446500 – 40000 = 406500), а рів­новага між Активом і Пасивом не порушилася.

Таблиця 2.8

Підприємство ТОВ «Мрія»

БАЛАНС

(після операції четвертого типу)

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн
І. Необоротні активи   І. Власний капітал  
Основні засоби: Залишкова вартість 270 000 Статутний капітал 200 000
Усього за розділом І 270 000 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 500
ІІ. Оборотні активи   Усього за розділом І 204 500
Виробничі запаси 46 000 ІІІ. Довгострокові зобо­в’язання  
Дебіторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги: первісна вартість 30 500 Довгострокові кредити банків 150 000
Грошові кошти та їх еквіваленти: у націона­льній валюті 60 000 Усього за розділом ІІІ 150 000
Усього за розділом ІІ 136 500 ІV. Поточні зобов’язання  
    Кредиторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги 52 000
    Усього за розділом ІV 52 000
Баланс 406 500 Баланс 406 500

Загалом, четвертий (активно-пасивний у бік зменшення) тип змін у бухгалтерському балансі можна відобразити формулою:

(2.4)

До господарських операцій четвертого типу відносяться також:

– виплата з каси заробітної плати робітникам;

– повернення банку отриманого раніше кредиту;

– перерахування до бюджету податків і зборів;

– списання на фінансовий результат собівартості проданих товарів тощо.

Якщо Ви подивитесь уважно, то баланс, який ми отримали після четвертого типу змін – саме той баланс, який розглядався у попередньому питанні (табл. 2.2) – це і є залишки на кінець звітного періоду – 31.12.20__ р., але раніше всі залишки було да­но за умовою, а зараз ми розрахували їх самостійно.

Запам’ятайте:

при І та ІІ типах змін обов’язково одна стаття збільшу­ється, а інша – зменшується тільки в активі, або тільки в па­сиві балансу;

при ІІІ та ІV типах змін обов’язково або обидві статті збіль­шуються, або обидві зменшуються як в активі, так і в пасиві балансу.

При ІІІ та ІV типах змін не може стаття активу збільши­тися, а парна до неї стаття пасиву зменшитися і навпаки, оскіль­ки в цьому випадку не буде відбуватися рівноваги балансу.

Для правильного відображення господарської операції необ­хідно дотримуватись наступного алгоритмута визначити:

– з якими двома об’єктами обліку трапилися зміни – чи це господарські засоби, чи це джерела їх утворення, чи це госпо­дарський засіб та джерело його утворення;

– де у балансі знаходяться статті, за якими відображаються залишки за визначеними статтями – в Активі чи Пасиві;

– який тип змін відбувся;

– яким чином це змінило баланс.

Розглянуті типи операцій охоплюють всі варіанти змін у балансі.

Вони мають велике значення для розуміння сутності гос­подарських операцій та правильного їх відображення в сис­темі бухгалтерських рахунків.

Таким чином, висвітлена тема була першою, в якій розгля­дався один з елементів методу бухгалтерського обліку, а саме – бухгалтерський баланс.

У процесі вивчення матеріалу було з’ясовано поняття балан­су й мета складання, його значення та використання в управ­лінні. Була дана класифікація балансів, визначено основне пра­вило балансу, розглянута побудова балансу, актив і пасив, склад господарських засобів (майна) і джерел формування господар­ських засобів підприємства та їх відображення у балансі. Розді­ли балансу, статті, їх коди висвітлено згідно з чинним законо­давством.

З’ясовано поняття господарської операції та чотири типи змін, які можуть відбуватися в балансі під впливом господар­ських операцій. Наголошено, що алгоритм відображення госпо­дарської операції є підґрунтям для розгляду наступної теми дис­ципліни.

Плани практичних занять

Практичне заняття 2.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.01 с.)