Шахова оборотна відомість за синтетичними рахункамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шахова оборотна відомість за синтетичними рахункамиза 20___ рік

Кредит Дебет Сальдо на початок Оборот за дебетом Сальдо на кінець
Дебет Кредит Дебет Кредит
270 000 270 000
31 000 15 000 15 000 46 000
70 000 30 000 30 000 60 000
60 500 30 500
150 000 200 000
54 500 50 000 50 000 4 500
150 000 15 000
77 000 40 000 40 000 52 000
Оборот за кредитом × × 30 000 50 000 15 000 40 000 135 000 × ×
Сальдо на кінець 431 500 431 500 × × × × × 406 500 406 500

Бухгалтер ___________ (_____________________)

Підпис П.І.Б.

Шахову оборотну відомість складають за даними записів на рахунках, які при відповідних формах бухгалтерського обліку мають спеціальну будову. Це забезпечує можливість складати шахову оборотну відомість без додаткових вибірок оборотів за окремими рахунками. Основною перевагою шахової оборотної відомості є наявність в ній кореспондуючих рахунків, що дає змогу аналізувати господарські обороти і використовувати облі­кову інформацію для оперативного управління і контролю. Так, наприклад, за даними шахової оборотної відомості визначають не тільки загальну суму грошових коштів, витрачених з поточ­ного рахунку за звітній період (40 000 грн), а й на які потреби ці кошти було витрачено (для розрахунку з постачальником) тощо.

Шахову оборотну відомість використовують також і для пе­ревірки правильності кореспондуючих рахунків. Так, якби в ній сума обороту була записана на перетині дебету рахунку «Поточ­ний рахунок» і кредиту рахунку «Основні засоби», то така помилка була б відразу виявлена. Проте якщо обліковий запис зроблено неправильно, але практично допустимий, то шахова оборотна відомість не забезпечує виявлення такої помилки.

Незважаючи на певні переваги шахової оборотної відомості перед оборотною відомістю за синтетичними рахунками, засто­сування її в практиці бухгалтерського обліку обмежено, оскіль­ки при великій кількості рахунків вона громіздка, утруднюється її наочність і аналітичність.

У той же час шаховий принцип побудови та одноразові ша­хові записи оборотів широко використовуються при побудові облікових регістрів, зокрема при журнальній формі бухгалтер­ського обліку. Крім оборотних відомостей за рахунками синте­тичного обліку (простої і шахової форми) підприємства складають також оборотні відомості за аналітичними рахунками. Техні­ка складання цих відомостей така ж сама, як і за синтетичними рахунками. Тільки за синтетичними рахунками щомісячно скла­дають одну оборотну відомість, а за аналітичними рахунками – окремо за кожною групою рахунків, які ведуть до відповідного синтетичного рахунку.

Оборотні відомості за аналітичними рахунками за змістом можуть відрізнятися між собою, що зумовлено особливостями обліку майна та джерел їх утворення на рахунках обліку.

Так, аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей ве­деться як у натуральних, так і в грошовому вимірниках, тому в оборотних відомостях за аналітичними рахунками таких ціннос­тей передбачено графи для запису їхньої кількості, ціни і вартос­ті. Для залишків на початок і кінець періоду в оборотних відомос­тях за такими рахунками відводять тільки одну графу, оскільки кредитового залишку за матеріальними рахунками не може бути.

Аналітичний облік розрахунків і джерел засобів ведуть тіль­ки в грошовому вимірнику, тому в оборотних відомостях за та­кими рахунками передбачені графи лише для грошового вимір­ника (форма, ідентична формі оборотної відомості за синтетич­ними рахунками – приклад щодо її заповнення розглядати не будемо).

На відміну від оборотної відомості за синтетичними рахун­ками, оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку не мають трьох пар рівних між собою підсумків. Це пояснюється тим, що кожну оборотну відомість за рахунками аналітичного обліку складають тільки за одним синтетичним рахунком.

В оборотній відомості за аналітичними рахунками залишки на початок і кінець періоду будуть дебетовими або кредитовими залежно від того, якими є рахунки – активними чи пасивними.

Оскільки записи за синтетичними й аналітичними рахунками здійснюють одночасно на підставі одних і тих же документів, то при правильних облікових записах підсумки оборотів і залишків в оборотній відомості за аналітичними рахунками повинні до­рівнювати сумам оборотів і залишку відповідного синтетичного рахунку. Порушення цієї рівності свідчить про наявність поми­лок в облікових записах.

Розглянемо побудову оборотної відомості за аналітичними рахунках до матеріального синтетичного рахунку «Виробничі запаси» (табл. 3.7–3.9)

Для цього ускладнимо господарську операцію 5 із питання 7 поточної теми. Вона мала такий зміст:

Операція 5. Надійшли від постачальників виробничі запаси на загальну суму 15 000 грн, у тому числі сировина і матеріали на 10 000 грн, паливо на 5 000 грн.

Конкретизуємо складові сировини й матеріалів та палива на підприємстві хлібопечення.

Надійшла сировина і матеріали:

– борошно пшеничне вищого ґатунку 2 800 кг ціна 2,50 грн за кілограм;

– олія соняшникова 600 л ціна 5,00 грн за літр.

Надійшло паливо:

– торф 625 кг ціна 8,00 грн за кілограм

Для визначення залишків на кінець періоду за кожним з видів виробничих запасів необхідно умовно розподілити залишки на початок періоду за рахунком «Виробничі запаси» у сумі 31 000 грн за видами.

Припустимо, що на початок періоду залишки включали:

сировина і матеріали:

- борошно пшеничне вищого ґатунку 1 000 кг ціна 2,50 грн;

- борошно житнє 1 ґатунку 7 000 кг ціна 1,90 грн;

- яйця вищого ґатунку 1 500 шт. ціна 0,50 грн;

- цукор 1 500 кг ціна 2,50 грн;

- сіль 700 кг ціна 0,35 грн;

паливо:

– торф 900 кг ціна 8,00 грн;

– вугілля 500 кг ціна 6,51 грн.

Заповнимо оборотні відомості за аналітичними рахунками.

Показники оборотної відомості за рахунками аналітичного обліку свідчать про рух (надходження, вибуття) і залишки мате­ріальних цінностей кожного виду. Підсумки оборотної відомості за цією групою аналітичних рахунків порівнюють з оборотами і залишками синтетичного рахунку «Сировина й матеріали» та «Паливо» і разом за рахунком «Виробничі запаси».

Порушення підсумків за синтетичним рахунком і відкритих до нього аналітичними рахунками в оборотній відомості свід­чить про наявність таких помилок:

– операцію відображено на синтетичному рахунку, але про­пущено в аналітичному обліку (або навпаки);

– на синтетичному рахунку за господарською операцією за­писано одну суму, а за аналітичними рахунками – іншу.

Проте якщо операція відображена не на тих аналітичних ра­хунках, але в групі синтетичного рахунку, що їх об’єднує, то помилку зазначеним вище способом виявити неможливо. Рів­ність підсумків рахунків аналітичного обліку і відповідного їм синтетичного рахунку у цьому випадку не порушується. Такі по­милки виявляють у процесі поточного обліку (поява кредито­вого сальдо за матеріальним рахунком, якого не може бути то­що) за допомогою документів, що слугували підставою для за­писів, інвентаризації тощо.

Оборотні відомості за аналітичними рахунками використо­вують також для одержання детальної інформації про рух і залишки окремих видів засобів та їхніх джерел, яка необхідна для контролю й оперативного керівництва.

Таблиця 3.7

ТОВ «Мрія»

Оборотні відомість за аналітичними рахунками

До субрахунку 201 «Сировина й матеріали»

за 20___ рік

Назва аналітичного рахунку Одиниця виміру Ціна, грн Залишок на початок періоду 01.01.20__р. Оборот за період 20__рік Залишок на кінець періоду 31.12.20__р.
кількість сума Надходження Вибуття кількість сума
кількість сума кількість сума
Борошно пшеничне, в/ґ кг 2,50 1 000 2 500,00 2 800 7 000,00 3 800 9 500,00
Борошно житнє, 1 ґ кг 1,90 7 000 13 300,00 7 000 13 300,00
Яйця, в/ґ шт. 0,50 1 500 750,00 1 500 750,00
Цукор кг 2,50 1 500 3 750,00 1 500 3 750,00
Сіль кг 0,35 245,00 245,00
Олія соняшникова л 5,00 3 000,00 3 000,00
Разом × × × 20 545,00 × 10 000,00 × × 30 545,00

Бухгалтер ___________ (_____________________)

Підпис П.І.Б.

Таблиця 3.8

ТОВ «Мрія» Оборотні відомість за аналітичними рахунками

до субрахунку 203 «Паливо» за 20___ рік

Назва аналітичного рахунку Одиниця виміру Ціна, грн Залишок на початок періоду 01.01.20__р. Оборот за період 20___рік Залишок на кінець періоду 31.12.20__р.
кількість сума Надходження Вибуття кількість сума
кіль­кість сума кіль­кість сума
Торф кг 8,00 7 200,00 5 000,00 1 525 12 200,00
Вугілля кг 6,51 3 255,00 3 255,00
Разом × × × 10 455,00 × 5 000,00 × × 15 455,00

Бухгалтер ___________ (_____________________)

Підпис П.І.Б.

Таблиця 3.9Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.01 с.)