ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИЗа рік 2011 р.

Форма № 2 Код за ДКУД

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 28 153 15 953
Податок на додану вартість (4 692) (2 592)
Акцизний збір ( – ) ( – )
  - -
Інші вирахування з доходу ( – ) ( – )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 23 461 13 361
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (17 481) (8 983)
Валовий: Прибуток     5 980   4 377
Збиток ( – ) ( – )
Інші операційні доходи 1 549 6 551
Адміністративні витрати (1 239) (1 098)
Витрати на збут (1 670) (5 481)
Інші операційні витрати (650) (548)
Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток     3 967   3 801
Збиток ( – ) ( – )
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати (170) (164)
Витрати від участі в капіталі ( – ) ( – )
Інші витрати (2) (220)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: Прибуток         3 852     3 662
Збиток ( – ) ( – )
Податок на прибуток від звичайної діяльності (104) (162)
Фінансові результати від звичайної діяльності: Прибуток     3 748   3 500
Збиток ( – ) ( – )
Надзвичайні: Доходи     –   –
Витрати ( – ) ( – )
Податки з надзвичайного прибутку ( – ) ( – )
Чистий: Прибуток   3 748   3 500
Збиток ( – ) ( – )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 9 940 2 313
Витрати на оплату праці 3 841 3 232
Відрахування на соціальні заходи 1 521 1 191
Амортизація 1 438
Інші операційні витрати 1 413 1 551
Разом 18 153 9 246

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 195 216 195 216
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 195 216 195 216
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 19,19925 17, 92732
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 19, 19925 17, 92732
Дивіденди на одну просту акцію - -

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток В

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87

    Коди
  Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПрАТ «Автотранс» за ЄДРПОУ
Територія Кіровоградська обл. за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання: Приватна власність за КОПФГ
Орган державного управління _________________ за СПОДУ
Вид економічної діяльності Діяльність автомобільного вантажного транспорту за КВЕД 60.24.0
Одиниця виміру : тис. грн Контрольна сума  

Адреса: 27000, м. Кіровоград, вул. Кірова, б. 43б, т/ф (052)2345678

БАЛАНС

На 31 грудня 2011 р.

Форма № 1 код за ДКУД  
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду  
І. Необоротні активи        
Нематеріальні активи:        
залишкова вартість  
первісна вартість  
накопичена амортизація (15) (17)  
Незавершені капітальні інвестиції  
Основні засоби:        
залишкова вартість 4 602 7 020  
первісна вартість 7 924 11 101  
Знос (3 322) (4 081)  
Довгострокові біологічні активи:        
справедлива (залишкова) вартість  
первісна вартість  
накопичена амортизація ( – ) ( – )  
Довгострокові фінансові інвестиції:        
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - -  
інші фінансові інвестиції  
Довгострокова дебіторська заборгованість  
Відстрочені податкові активи  
Інші необоротні активи  
Усього за розділом І 4 608 7 024  
ІІ. Оборотні активи        
Виробничі запаси  
Поточні біологічні активи  
Незавершене виробництво  
Готова продукція  
Товари  
Векселі одержані  
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:        
чиста реалізаційна вартість  
первісна вартість  
резерв сумнівних боргів (56) (22)  
Дебіторська заборгованість за розрахунками:        
з бюджетом  
за виданими авансами  
з нарахованих доходів  
із внутрішніх розрахунків  
Інша поточна дебіторська заборгованість 1 539  
Поточні фінансові інвестиції  
Грошові кошти та їх еквіваленти:        
в національній валюті  
у т. ч. у касі  
в іноземній валюті  
Інші оборотні активи  
Усього за розділом ІІ 2 759 1 474  
ІІІ. Витрати майбутніх періодів  
Баланс 7 489 8 630  
  І. Власний капітал      
  Статутний капітал 5 308 5 308
  Пайовий капітал
  Додатковий вкладений капітал
  Інший додатковий капітал 3 731 3 709
  Резервний капітал
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2 964) (2 705)
  Неоплачений капітал ( – ) ( – )
  Вилучений капітал ( – ) ( – )
  Усього за розділом І 6 075 6 312
  ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу
  Інші забезпечення
  Цільове фінансування
  Усього за розділом ІІ
  ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків
  Інші довгострокові фінансові зобов’язання
  Відстрочені податкові зобов’язання
  Інші довгострокові зобов’язання
  Усього за розділом ІІІ
  ІV. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків
  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
  Векселі видані  
  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 360
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів
  з бюджетом
  з позабюджетних платежів
  зі страхування
  з оплати праці
  з учасниками
  із внутрішніх розрахунків
  Інші поточні зобов’язання
  Усього за розділом ІV 1 522
  V. Доходи майбутніх періодів
  Баланс 7 489 8 630
                 

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток Д

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

    Коди
  Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПрАТ «Автотранс» за ЄДРПОУ
Територія Кіровоградська обл. за КОАТУУ
Орган державного управління _________________ за СПОДУ
Галузь Автомобільний транспорт За ЗКГНГ
Вид економічної діяльності Діяльність автомобільного вантажного транспорту за КВЕД 60.24.0
Одиниця виміру : тис. грн Контрольна сума  

 

Коди

 

   
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За рік 2011 р.

Форма № 2 Код за ДКУД

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7 579 9 758
Податок на додану вартість (772) (960)
Акцизний збір ( – ) ( – )
 
Інші вирахування з доходу ( – ) ( – )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 6 807 8 798
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (7 358) (9 088)
Валовий: Прибуток     –   –
Збиток (551) (289)
Інші операційні доходи 5 249
Адміністративні витрати (352 ) (279)
Витрати на збут (22) (19)
Інші операційні витрати (4 021) (415)
Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток       –
Збиток ( – ) (242)
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи 1 703
Фінансові витрати ( – ) (32)
Витрати від участі в капіталі ( – ) ( – )
Інші витрати (88) (1 672)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: Прибуток             –
Збиток ( – ) (241)
Податок на прибуток від звичайної діяльності (107) (23)
Фінансові результати від звичайної діяльності: Прибуток       -
Збиток ( – ) (201)
Надзвичайні: Доходи     –   –
Витрати ( – ) ( – )
Податки з надзвичайного прибутку ( – ) ( – )
Чистий: Прибуток     -
Збиток ( – ) (201)

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 2 333 2 284
Витрати на оплату праці 1 011
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом 5 306 4 928

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток Е

Порядок перевірки показників фінансової звітності між собою
для уникнення перекручувань даних або їх невідповідності

(витяг тільки для Форми № 1 та Форми № 2)

№ з/п Показники, що порівнюються Інформація для порівняння
Форма № 1 «Баланс»
Ряд. 010, гр. 3 і 4 Ф. № 1, ряд. 011 мінус ряд. 012, гр. 3 і 4
Ряд. 030, гр. 3 і 4 Ф. № 1, ряд. 011 мінус ряд. 012, гр. 3 і 4
Ряд. 037, гр. 3 і 4 Ф. № 1, ряд. 035 мінус ряд. 036, гр. 3 і 4
Ряд. 080, гр. 3 і 4 Ф. № 1, сума ряд. 010, 020, 030, 040–170, гр. 3 і 4
Ряд. 160, гр. 3 і 4 Ф. № 1, ряд. 161 мінус ряд. 162, гр. 3 і 4
Ряд. 260, гр. 3 і 4 Ф. № 1, сума ряд. 100–160, 170–250, гр. 3 і 4
Ряд. 280, гр. 3 і 4 Ф. № 1, сума ряд. 080, 260, 270, гр. 3 і 4
Ряд. 380, гр. 3 і 4 Ф. № 1, сума ряд. 300–340 плюс або мінус ряд. 350, мінус ряд. 360, 370, гр. 3 і 4
Ряд. 430, гр. 3 і 4 Ф. № 1, сума ряд. 400, 410, 420, гр. 3 і 4
Ряд. 480, гр. 3 і 4 Ф. № 1, сума ряд. 440–470, гр. 3 і 4
Ряд. 620, гр. 3 і 4 Ф. № 1, сума ряд. 500–610, гр. 3 і 4
Ряд. 640, гр. 3 і 4 Ф. № 1, сума ряд. 380, 430, 480, 620, 630, гр. 3 і 4
Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»
Ряд. 035, гр. 3 Ф. № 2, ряд. 010 мінус ряд. 015, 020, 025, 030
Ряд. 050, гр. 3 Ф. № 2, ряд. 035 мінус ряд. 040
Ряд. 055, гр. 3 Ф. № 2, ряд. 040 мінус ряд. 035
Ряд. 100, гр. 3 Ф. № 2, сума ряд. 050, 060 мінус ряд. 070, 080, 090 чи ряд. 060 мінус ряд. 055, 070, 080, 090
Ряд. 105, гр. 3 Ф. № 2, сума ряд. 055, 070, 080, 090 мінус ряд. 060 чи сума ряд. 070, 080, 090 мінус ряд. 050 і 060
Ряд. 170, гр. 3 Ф. № 2, сума ряд. 100, 110, 120, 130 мінус ряд. 140, 150, 160 чи сума ряд. 110, 120, 130 мінус ряд. 105, 140, 150, 160
Ряд. 175, гр. 3 Ф. № 2, сума ряд. 105, 140, 150, 160 мінус ряд. 110, 120, 130 чи сума ряд. 140, 150, 160 мінус ряд. 100, 110, 120, 130
Ряд. 190, гр. 3 Ф. № 2, ряд. 170 мінус ряд. 180
Ряд. 195, гр. 3 Ф. № 2, ряд. 175 плюс ряд.180 або ряд.175 мінус вписуваний ряд. 185
Ряд. 220, гр. 3 Ф. № 2, сума ряд. 190 і 200 мінус ряд. 205 і 210 або ряд. 200 мінус ряд. 195, 205, 210
Ряд. 225, гр. 3 Ф. № 2, ряд. 205 мінус ряд. 190, 200 або ряд. 195 плюс ряд. 205 мінус ряд. 200 і 210
Ряд. 280, гр. 3 Ф. № 2, сума ряд. 230-270
Ряд. 010–280, гр. 4 Ф. № 2 за попередній рік, ряд. 010–280, гр. 3 (якщо у звітному році не виявлені помилки за минулі роки)

Додаток Ж

Взаємозв’язок форм звітності та Плану рахунків в Україні

Баланс Ф № 1

 

Класи плану рахунків (коди синтетичних рахунків)

 

Клас 1. Необоротні активи (10–19)

 

Клас 2. Запаси (20–28)

 

Клас 3.Кошти, розрахунки та інші активи (30–39)

 

Клас 4.Власний капітал та забезпечення зобов’язань (40–49)

 

Клас 5. Довгострокові зобов’язання (50–55)

 

Клас 6. Поточні зобов’язання (60–69)

 

Клас 7. Доходи і резуль­тати діяльності (70–79)

 

Клас 8. Витрати за елементами (80–85)

 

Клас 9. Витрати діяльності (90–99)

 

Пасив (640)

 

Актив (280)

 

І. Необоротні активи (010–080)

 

ІІ. Оборотні активи (100–260)

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів (270)

 

І. Власний капітал (300–380)

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів (400–430)

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання (440–480)

 

ІV. Поточні зобов’язання (500–620)

 

V. Доходи майбутніх періодів (630)

 

Звіт про фінансові результати Ф № 2 (010–280)

 

Клас 0. Позабалансові рахунки (01–09)

 

Примітки до річної фінансової звітності Ф № 5

 

Форми звітності (коди статей)

 


Додаток З

Порядок заповнення Балансу (Форма № 1)
за даними бухгалтерських рахунків

Стаття балансу Актив Код рядка Дані бухгалтерського обліку (код рахунку)
І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість Ряд. 011 – ряд. 012
первісна вартість Сальдо за Дт 12
накопичена амортизація (Сальдо за Кт 133)
Незавершені капітальні інвестиції Сальдо за Дт 15
Основні засоби:    
залишкова вартість Ряд. 031 – ряд. 032
первісна вартість Сальдо за Дт 10, 11
знос (Сальдо за Кт 131, 132)
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість Ряд. 036 – ряд. 037
первісна вартість Сальдо за Дт 16
накопичена амортизація (Сальдо за Кт 134)
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств Сальдо за Дт 141
інші фінансові інвестиції Сальдо за Дт 142, 143
Довгострокова дебіторська заборгованість Сальдо за Дт 181, 182, 183
Відстрочені податкові активи Сальдо за Дт 17
Інші необоротні активи Сальдо за Дт 184, 19
Усього за розділом І Ряд.010 +ряд.020 + ряд. 030 +ряд.035 +ряд. 040 +ряд.045 +ряд. 050 + ряд. 060 +ряд. 070
ІІ. Оборотні активи    
Запаси    
виробничі запаси Сальдо за Дт 20, 22
поточні біологічні активи Сальдо за Дт 21
незавершене виробництво Сальдо за Дт 23, 25
готова продукція Сальдо за Дт 26, 27
товари Згорнуте сальдо по всіх субрахунках рах.28
Векселі одержані Сальдо за Дт 34
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість Ряд. 161 – ряд. 162
первісна вартість Сальдо за Дт 36
резерв сумнівних боргів (Сальдо за Кт 38)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом Сальдо за Дт 641, 642
за виданими авансами Сальдо за Дт 371, 63
з нарахованих доходів Сальдо за Дт 373
із внутрішніх розрахунків Сальдо за Дт 682, 683
Інша поточна дебіторська заборгованість Сальдо за Дт 372, 374, 375, 376, 377, 684, 685, 65
Поточні фінансові інвестиції Сальдо за Дт 352
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті Сальдо за Дт 301, 311, 313, 331, 333, 351
у т. ч. в касі Сальдо за Дт 301
в іноземній валюті Сальдо за Дт 302, 312, 314, 332, 334, 351
Інші оборотні активи Сальдо за Дт 643, 644
Усього за розділом ІІ Ряд.100 + ряд.110 + ряд.120 + ряд.130 + ряд.140 + ряд. 150 + ряд.160 + ряд. 170 + ряд.180 + ряд. 190 + ряд. 200 + ряд. 210 + ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. 250
ІІІ. Витрати майбутніх періодів Сальдо за Дт 39
Баланс Ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270
І. Власний капітал    
Статутний капітал Сальдо за Кт 40
Пайовий капітал Сальдо за Кт 41
Додатковий вкладений капітал Сальдо за Кт 421
Інший додатковий капітал Сальдо за Кт 422, 423, 424, 425
Резервний капітал Сальдо за Кт 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Сальдо за Кт 441 (Сальдо за Дт 442)
Неоплачений капітал (Сальдо за Дт 46)
Вилучений капітал (Сальдо за Дт 45)
Усього за розділом І Ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330 + ряд. 340 + ряд. 350 (прибуток) – ряд. 350 (збиток) – ряд. 360 – ряд. 370
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу Сальдо за Кт 471, 472
Інші забезпечення Сальдо за Кт 473, 474
Цільове фінансування Сальдо за Кт 48
Усього за розділом ІІ Ряд. 400 + ряд. 410 + ряд. 420
ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків Сальдо за Кт 501, 502, 503, 504
Інші довгострокові фінансові зобов’язання Сальдо за Кт 505, 506, 51, 52
Відстрочені податкові зобов’язання Сальдо за Кт 54
Інші довгострокові зобов’язання Сальдо за Кт 53, 55
Усього за розділом ІІІ Ряд. 440 + ряд. 450 + ряд. 460 + ряд. 470
ІV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків Сальдо за Кт 60
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Сальдо за Кт 61
Векселі видані Сальдо за Кт 62
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Сальдо за Кт 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів Сальдо за Кт 681
з бюджетом Сальдо за Кт 641
з позабюджетних платежів Сальдо за Кт 642
зі страхування Сальдо за Кт 65
з оплати праці Сальдо за Кт 66
з учасниками Сальдо за Кт 67
із внутрішніх розрахунків Сальдо за Кт 682, 683
Інші поточні зобов’язання Сальдо за Кт 372, 643, 644, 684, 685
Усього за розділом ІV Ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 520 + ряд. 530 + ряд. 540 + ряд. 550 + ряд. 560 + ряд. 570 + ряд. 580 + ряд. 590 + ряд. 600 + ряд. 610
V. Доходи майбутніх періодів Сальдо за Кт 69
Баланс Ряд. 380 + ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630

Додаток И

Порядок заповнення Звіту про фінансові результати
(Форма № 2) за даними бухгалтерських рахунків

Фінансові результатиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.014 с.)