Протокол узгодження договірної ціниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Протокол узгодження договірної ціним. ________________ «____» __________ 20__ р.

На_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За Договором № _________ від «____»____________200_ р.

Замовник та Виконавець засвідчують, що сторонами досяг­нута згода про розмір договірної ціни за виконання послуг за цим Договором у сумі ___________________________________ (____________________________________________) грн з ПДВ, у т. ч. ПДВ – ________________________.

Договірна ціна може бути збільшена або зменшена за вза­ємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди.

Цей Протокол є підставою для взаємних розрахунків між Виконавцем і Замовником.

Замовник Виконавець

________ (__________) __________ (___________)

М.П. М.П.

Додаток Т

Звіт незалежного аудитора

Раді директорів Публічного акціонерного товариства «Мрія»

Ми здійснили аудит Балансу акціонерного товариства «Мрія» станом на 31 грудня 2011 року, що додається, і відповідних Зві­тів про фінансові результати, про рух грошових коштів та про власний капітал за рік, що закінчився на вказану дату. Відпо­відальність за цю фінансову звітність несе керівництво акціонер­ного товариства.

Нашим обов’язком є подання думки про фінансову звітність на основі аудиту, що ми здійснили.

Ми здійснили аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудит так, щоб забезпечити достатню впевненість щодо того, чи не містить фінансова звітність суттєвих викривлень. До аудиту належить отримання, на основі тестів, доказів, що підтвер­джують суми та розкриття, які містяться у фінансовій звітності. Також аудит включає оцінювання облікових принципів, що зас­тосовуються, і суттєвих оцінок керівництвом, а також оцінку за­гального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що проведений нами аудит забезпечує достат­ню основу для надання нашої думки.

(Далі йдуть продовження різного виду аудиторських звітів)

Продовження у випадку надання безумовно-позитивної аудиторської думки

На нашу думку, фінансова звітність надає достовірну інфор­мацію та об’єктивно відображає фінансове положення акціонер­ного товариства станом на 31 грудня 2011 року, результатів її господарської діяльності, руху грошових коштів та власного капіталу за рік, що закінчився, на вказану дату відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Продовження у випадку надання умовно-позитивної аудиторської думки

Як було вказано в Примітці 2 до фінансової звітності, не пе­редбачалося ніякого відображення амортизації основних засобів у фінансових звітах, що, за нашою думкою, не відповідає П(С)БО.

Відрахування на амортизацію за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, має дорівнювати _______грн, на основі прямолі­нійного методу із застосуванням 5 % річних для будівель і спо­руд та 20 % – для обладнання. Відповідно, необоротні активи мають бути зменшені на суму накопиченої амортизації, що до­рівнює ________ грн, нерозподілений прибуток має бути зме­ншений на ________ грн і, відповідно, чисті збитки за 2011 рік мають бути збільшені на __________ грн.

На нашу думку, за винятком впливу, що має попередній параграф на фінансову звітність, ця звітність надає достовірну та об’єктивну картину фінансового стану акціонерного товарис­тва на 31 грудня 2011 року, результатів її господарської діяль­ності, руху грошових коштів та власного капіталу за рік, що закінчився, на вказану дату, відповідно до національних Поло­жень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Продовження у випадку висловлення негативної
аудиторської думки

Як оговорювалось у Примітці 6 до фінансової звітності, акціонер­не товариство не нараховує податків на прибуток, які виникають внаслідок тимчасових різниць між фінансовим прибутком та прибутком, що підлягає оподаткуванню.

Крім того, акціонерне товариство використовує методи нара­хування амортизації, які базуються на строках корисної служби основних засобів, які є помітно короткими та ніяк не обґрунто­ваними.

П(С)БО вимагають, щоб відбувалося нарахування відстроче­ного податку, а амортизація основних засобів здійснювалась протягом строку їхньої реально оціненої корисної служби.

Через відхилення від П(С)БО, зазначені вище, на 31 грудня 2011 року вартість товарно-матеріальних цінностей була зави­щена на _________ грн за рахунок включення до виробничих накладних витрат амортизації поверх норми, яка розраховується із строку корисної служби активів; накопичена амортизація становить __________ грн понад суму, яка розраховується, вихо­дячи із реального строку корисної служби активів. Крім того, розподіленого податку на прибуток у розмірі _________ грн не було відображено, що призвело до збільшення нерозподіленого прибутку на ______ грн. Для року, який закінчився 31 грудня 2011 року, собівартість проданих товарів було збільшено на

______ грн через вплив обліку амортизації, про який згадува­лось вище, не був нарахований відстрочений податок на прибу­ток у розмірі ________ грн, що призвело до збільшення чистого прибутку на ________ грн.

На нашу думку, через вплив випадків, які були оговорені у попередньому параграфі, фінансова звітність не надає достовір­ної і об’єктивної картини фінансового положення акціонерного товариства станом на 31 грудня 2011 року або результатів її господарської діяльності, руху грошових коштів та власного капіталу за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Далі подаються закінчення всіх трьох видів звітів

30 квітня 2012 року

ТОВ Аудиторська фірма «Професіонал»

вул. Шевченка, 116, офіс 19–20 підпис розшифровка

м. Полтава, Україна

М. П.

Додаток У

Зразок відмови від висловлення аудиторської думки

Звіт незалежного аудитора

Раді директорів Публічного акціонерного товариства «Мрія»

Ми підписали Лист-зобов’язання на здійснення аудиту акціонерного товариства «Мрія» станом на 31 грудня 2011 року, що додається, і відповідних Звітів про фінансові результати, про рух грошових коштів та про власний капітал за рік, що закін­чився на вказану дату. Відповідальність за цю фінансову звіт­ність несе керівництво акціонерного товариства.

У Міжнародних стандартах аудиту вимагається, щоб ми пла­нували та здійснювали аудит для отримання достатньої впевне­ності щодо того, чи не містить фінансова звітність суттєвих викривлень. До аудиту належить отримання, на основі тестів, доказів, що підтверджують суми та розкриття, які містяться у фінансовій звітності. Також аудит включає оцінювання обліко­вих принципів, що застосовуються, і суттєвих оцінок керівниц­твом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.

Як зазначено в наступному параграфі, нам не вдалося здій­снити аудит для отримання достатньої впевненості щодо того, чи фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Ми не спостерігали за інвентаризацією запасів станом на 31 грудня 2011 року, тому що вона відбувалася до того, як ми отри­мали замовлення на аудит акціонерного товариства. Через ха­рактер записів акціонерного товариства ми не змогли застосува­ти інших аудиторських процедур для перевірки кількості запа­сів. Запаси, відображені в наданому балансі, представляють близько 50 % всіх активів акціонерного товариства станом на 31 грудня 2011 року.

Внаслідок важливості проблеми, що обговорювалась у попе­редньому параграфі, ми відмовляємося від висловлення думки про фінансову звітність.

30 квітня 2012 року

ТОВ Аудиторська фірма «Професіонал»

вул. Шевченка, 116, офіс 19–20 підпис розшифровка

м. Полтава, Україна

М. П.

 

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

 

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

ДОДАТКИ

Додаток А

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87

    Коди
  Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПАТ «Надія» за ЄДРПОУ
Територія Харківська обл. за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання: Приватна власність за КОПФГ
Орган державного управління _______________ за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво машин для добувної промисловості за КВЕД 29.52.0
Середня кількість працівників _______________ Одиниця виміру : тис. грн    

Адреса 34000, м. Харків, вул. Шевченка, 112/37, т/ф. (057)7654321

БАЛАНС

На 31 грудня 2011 р.

Форма № 1 код за ДКУД

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація (11) (13)
Незавершені капітальні інвестиції 2 273 7 849
Основні засоби:      
залишкова вартість 19 753 20 424
первісна вартість 33 158 35 153
Знос (13 405) (14 711)
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація ( – ) ( – )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - -
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І 22 033 28 283
ІІ. Оборотні активи      
Виробничі запаси 1 190
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари 2 319
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 1 758
первісна вартість 1 758
резерв сумнівних боргів ( – ) ( – )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті
у т. ч. у касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ 4 187 7 316
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
Баланс 26 231 35 616
І. Власний капітал      
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал 13 401 13 401
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3 808
Неоплачений капітал ( – ) ( – )
Вилучений капітал ( – ) ( – )
Усього за розділом І 13 532 17 280
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання 3 133 1 206
Усього за розділом ІІІ 4 109 2 084
ІV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 7 360 14 996
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом ІV 8 577 16 244
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс 26 231 35 616

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток Б

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

    Коди
  Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПАТ «Мрія» за ЄДРПОУ
Територія Харківська обл. за КОАТУУ
Орган державного управління _________________________________ за СПОДУ
Галузь Обробна промисловість за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності Виробництво машин для добувної промисловості за КВЕД 29.52.0
Одиниця виміру : тис. грн Контрольна сума  

 

Коди

 

   
 
 
 
 
 
 


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.01 с.)