Аналіз фінансового стану ПАТ «Надія» за 2011 рікМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз фінансового стану ПАТ «Надія» за 2011 рік№ з/п Назва коефі­цієнта Методика розрахунку На початок року На кінець року Відхи-лення Теоретичне обґрунтування причин змін
             
             
       
Дата Підпис Розшифровка  
                 

Домашнє завдання

1. Закінчити виконання завдання 56.

2. На основі проведених розрахунків за завданням 56 склас­ти узагальнюючу таблицю, в якій визначити відхилення фактич­них показників від оптимальних (форму розробити самостійно).

3. Письмово зробити висновки про фінансовий стан ПАТ «Надія».

4. Письмово розробити пропозиції аудитора щодо поліпшен­ня показників фінансової сталості ПАТ «Надія».

Практичне заняття 8.2

Аудит різних форм фінансової звітності

Питання для вивчення та обговорення

1. Особливості аудиту Балансу.

2. Особливості аудиту Звіту про фінансові результати.

3. Особливості аудиту Звіту про рух грошових коштів.

4. Особливості аудиту Звіту про власний капітал.

5. Особливості аудиту Приміток до річної фінансової звітності.

Мета практичного заняття – ознайомлення з особливостя­ми аудиту Балансу та Звіту про фінансові результати, надання аудиторського висновку і рекомендацій за результатами здій­сненої перевірки.

Навчальний матеріал до практичного заняття 8.2

Завдання 57

1. На підставі балансу ПАТ «Надія» за 2011 рік (додаток А) дати аудиторську оцінку складу і розміщення господарських за­собів, стану та джерел формування господарських засобів, вико­ристання оборотних коштів, як власних, так і залучених, аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості, капіталу тощо.

2. Розробити робочі документи аудитора у формі аналітич­них таблиць для відображення результатів проведеного аналізу (до 10-ти таблиць).

3. Відобразити результати аналізу в розроблених таблицях.

4. Письмово зробити висновки та надати пропозиції аудито­ра за результатами здійсненого аналізу балансу ПАТ «Надія» за 2011 рік.

Домашнє завдання

1. Закінчити виконання завдання 57.

Питання для самостійного вивчення

1. Аудит звітності на відповідність нормативним документам.

2. Конспект МСА 250 «Розгляд законодавчих та норматив­них актів при аудиті фінансової звітності».

3. Міжнародні стандарти аудиту про оцінку та аналіз фінан­сової звітності.

4. Методичні прийоми експрес-аудиту звітності підприємства.

5. Методика оцінки аудитором майнового стану підприємства.

6. Методика оцінки аудитором фінансового стану підприємства.

7. Методика оцінки аудитором фінансової сталості та плато­спроможності підприємства, шляхи їх підвищення.

Завдання 58 (для самостійної роботи за темою 8)

1. Провести аналіз ефективності використання власних і за­лучених коштів на ПрАТ «Автотранс» (додатки В та Д).

2. Порівняти результати з даними, отриманими із завдання 38 щодо ПАТ «Надія».

3. Визначити, яке з підприємств найкраще використовує влас­ні кошти і є найбільш стабільним у фінансовому плані, якщо економічна рентабельність ПАТ «Надія» – 25 %, ПрАТ «Авто­транс» – 10 %.

4. Письмово зробити висновки та надати пропозиції аудито­ра за результатами здійсненого аналізу.

Тематика індивідуальних завдань

Завдання 59 (для індивідуальної роботи за темою 8)

На підставі річної звітності підприємства (кожен студент оби­рає підприємство самостійно та використовує його фінансову звітність, яка додається до вирішеного завдання, обрані під­приємства не повинні повторюватись на потоці: один студент – одне підприємство) необхідно:

– здійснити аудиторську оцінку та аналіз складу і розміщен­ня господарських засобів, стану та джерел формування госпо­дарських засобів, використання оборотних коштів як власних, так і залучених, аналізу дебіторської та кредиторської заборго­ваності, капіталу тощо;

– розрахувати необхідні показники, оцінити фінансову сталість та платоспроможність обраного підприємства;

– розробити в якості робочих документів форми аналітич­них таблиць для відображення результатів проведеного аналізу (4–6 таблиць);

– відобразити результати аналізу в розроблених таблицях;

– письмово зробити висновки та надати пропозиції аудитора за результатами здійсненого аудиту фінансової звітності обрано­го підприємства шляхом застосування методів аналізу.

Теми рефератів

1. Міжнародні стандарти аудиту про оцінку та аналіз фінан­сової звітності.

2. Оцінка аудитором майнового стану підприємства (з дода­ними звітними формами підприємства, що досліджувалося).

3. Оцінка аудитором фінансового стану підприємства (з до­даними звітними формами підприємства, що досліджувалося).

4. Оцінка аудитором фінансової сталості та платоспромож­ності підприємства, шляхи їх підвищення (з доданими звітними формами підприємства, що досліджувалося).

Інформаційні джерела: 4–11, 13, 19, 24, 25, 27, 30, 33, 34.

Термінологічний словник

Автономність підприємства (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») – принцип формування фінан­сової звітності, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників; тому особисте майно і зобов’язання власників не повинні відображатися у фі­нансовій звітності підприємства.

Аудит фінансової звітності – підтвердження вірогідності показників, що відображені в балансі (Ф. № 1) та інших формах фінансової звітності.

Безперервність діяльності (згідно з П(С)БО 1 «Загальні ви­моги до фінансової звітності») – принцип формування фінансо­вої звітності, що передбачає оцінку активів та зобов’язань підпри­ємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік (згідно з ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра­їні») – система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Дата фінансової звітності (Date of the financial statements) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів кон­тролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року) – дата, на яку припадає кі­нець останнього періоду, який охоплює фінансова звітність.

Економічна вигода (згідно із ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні») – потенційна можливість отри­мання підприємством грошових коштів від використання активів.

Елемент фінансового звіту (в контексті МСА 805) (Ele­ment of a financial statement) (in the context of ISA 805) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якос­ті, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року) – елемент, рахунок або стаття фінан­сового звіту.

Єдиний грошовий вимірник(згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») – принцип формування фінан­сової звітності, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Звіт про власний капітал (згідно з П(С)БО 1 «Загальні ви­моги до фінансової звітності») – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про рух грошових коштів (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») – звіт, який відображає надхо­дження і видаток грошових коштів у результаті діяльності під­приємства у звітному періоді.

Звіт про фінансові результати (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») – звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Консолідована фінансова звітність (згідно з П(С)БО 1 «За­гальні вимоги до фінансової звітності») – звітність, яка відоб­ражає фінансове становище, результати діяльності та рух грошо­вих коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єди­ної економічної одиниці.

Користувачі звітності (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») – фізичні або юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прий­няття рішень.

Нарахування та відповідність доходів і витрат (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») – принцип формування фінансової звітності, за яким для визначення фі­нансового результату звітного періоду, за яким необхідно зіста­вити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відобража­ються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в мо­мент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського облі­ку (згідно із ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні») – нормативно-правовий акт, затверджений Мініс­терством фінансів України, що визначає принципи та методи ве­дення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.

Обачність (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансо­вої звітності») – принцип формування фінансової звітності, за яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів та доходів підприємства.

Періодичність (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності») – принцип формування фінансової звітнос­ті, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні пе­ріоди часу з метою складання фінансової звітності.

Повне висвітлення (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») – принцип формування фінансової звіт­ності, за яким вона повинна містити всю інформацію про фак­тичні та потенційні наслідки господарських операцій і подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

Послідовність (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінан­сової звітності») – принцип формування фінансової звітності, який передбачає постійне (з року в рік) застосування підприєм­ством обраної облікової політики. Зміна облікової політики по­винна бути обґрунтована й розкрита у фінансовій звітності.

Превалювання змісту над формою (згідно з П(С)БО 1 «Загаль­ні вимоги до фінансової звітності») – принцип формування фі­нансової звітності, за яким операції повинні обліковуватись від­повідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Примітки до річної фінансової звітності – складова фінан­сової звітності, яка на поточний момент включає п’ятнадцять розділів (таблиць).

Примітки до фінансових звітів (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») – сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію й обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої пе­редбачено відповідними по­ложеннями (стандартами).

Принцип бухгалтерського обліку (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») – правило, яким слід керува­тися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських опера­цій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Річний звіт (Annual report) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року) – документ, який видає суб’єкт господарювання, зазвичай щороку, та який містить його фінансову звітність разом з ауди­торським звітом щодо неї.

Розкриття (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансо­вої звітності») – надання інформації, яка є суттєвою для корис­тувачів фінансової звітності.

Стаття (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») – елемент фінансового звіту, який відповідає крите­ріям, установленим П(С)БО 1.

Суттєва інформація (згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») – інформація, відсутність якої може впли­нути на рішення користувачів фінансової звітності; вона визна­чається відповідними П(С)БО та керівництвом підприємства.

Фінансова звітність (Financial statements) (згідно з Глоса­рієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року) – див. термінологічний словник до теми 5.

 

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

ЗРАЗОК КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
ЗА МОДУЛЕМ 2

Варіант 1

Теоретичні питання

(дайте повну відповідь)

1. Сертифікація аудиторів.

2. Методика визначення аудиторського ризику.

Тести

(оберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих)

1. Інформаційний ризик – це:

а) ризик того, що аудитор може висловити неадекватну думку у тих випадках, коли в документах бухгалтер­ського обліку та фінансової звітності існують суттєві перекручення;

б) здатність залишку на певному бухгалтерському рахун­ку або певної категорії операцій до суттєвих перекру­чень, або здатність до перекручень по цих показниках у комплексі з перекрученнями по інших рахунках;

в) небезпека виявлення претензій клієнтами та іншими сто­ронами, зацікавленими в результатах аудиту, та небез­пека виникнення фінансових втрат від зайняття ауди­торською діяльністю;

г) ризик того, що звітна інформація, представлена корис­тувачам, містить суттєві відхилення і не відповідає дій­сності.

2. До загальнонаукових методів аудиту відносяться:

а) синтез;

б) конкретизація;

в) системний аналіз;

г) інвентаризація.

3. Розкрийте сутність програми аудиту:

а) визначення кола питань, що стосуються проведення аудиту;

б) письмове свідчення про здійснення господарської опе­рації, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку;

в) детальний перелік змісту аудиторських процедур;

г) сукупність організаційних, методичних і технічних про­цедур.

4. Формула визначення аудиторського ризику:

а)

б)

в)

г)

5. Дайте визначення методу службового розслідування:

а) прийом фактичного контролю за дотриманням норм витрачання сировини і матеріалів у виробництві, будів­ництві, транспорті;

б) прийом статистичного спостереження якісних характе­ристик господарського процесу;

в) сукупність прийомів перевірки дотримання службови­ми особами і робітниками чи службовцями нормативно-правових актів (при порушенні чинного законодавства);

г) вивчення предмета йде шляхом розчленування його на складові, кожна з яких аналізується окремо в рамках одного цілого.

Практичне завдання

1. Визначити правомірність отримання сертифікату аудитора наступними особами.

2. Письмово обґрунтувати свою відповідь за кожним із пре­тендентів.

Умова завдання

1. Менеджер іноземного підприємства «Кока-Кола Беверіджиз Україна» в м. Полтава зі стажем роботи 10 років, що має вищу освіту ПУСКУ зі спеціальності «Облік і аудит» (ОКР «Спеціаліст»).

2. Громадянка Німеччини, що пропрацювала 3 роки підряд на посаді головного бухгалтера в Україні та має вищу освіту, визнану в Україні за спеціальністю «Фінанси» освітньо-квалі­фікаційного рівня (ОКР) «Бакалавр».

3. Студент 5 курсу юридичного факультету КНУ, що має 4 ро­ки стажу роботи юристом.

4. Бухгалтер приватної фірми «Сокіл», що має диплом Кра­ківського університету – ОКР «Магістр», 3 роки стажу роботи бухгалтером в США та 5 років досвіду роботи щодо здійснення внутрішнього аудиту фірми «Сокіл».

5. Бухгалтер фірми «Інфо-Аудит», що працює 5 років на цій посаді, ВНЗ закінчила у 1997 році, має вищу освіту зі спеціаль­ності «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

Варіант 2

Теоретичні питання

(надайте повну відповідь)

1. Специфічні (власні) методи і прийоми аудиту.

2. Порядок використання та збереження аудиторської доку­ментації.

Тести

(оберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих)

1. Ризик, який пов’язаний з функціонуванням підприємства (помилки, які можуть бути допущені під впливом різних обста­вин і факторів) – це:

а) властивий ризик;

б) підприємницький ризик;

в) ризик невиявлення;

г) ризик контролю.

2. Чи всі підприємства підлягають обов’язковій аудитор­ській перевірці?

а) це вирішує керівник підприємства;

б) за рішенням податкової адміністрації;

в) усі підприємства недержавної форми власності;

г) визначені Законом України «Про аудиторську діяльність».

3. Загальний план аудиту по конкретному підприємству, як правило, містить:

а) заплановані види робіт, період проведення перевірки, виконавці, примітки;

б) назва клієнта, термін проведення, примітки;

в) види порушень, який нормативно-правовий акт пору­шено, виправлення в обліку;

г) завдання аудиту, період проведення, виконавці, примітки.

4. У чому полягає сутність методу дедукції?

а) вивчення предмета йде шляхом ознайомлення не із всі­ма ознаками, а лише з частиною з них – висновки роб­ляться від окремого до загального;

б) вивчення предмета йде шляхом огляду об’єктів як су­купності елементів, що утворюють систему;

в) вивчення предмета йде шляхом вивчення спочатку ста­ну об’єкта в цілому, а тільки потім – стан його складо­вих елементів – висновки робляться від загального до окремого;

г) система прийомів для розкриття причинних зв’язків, що зумовлюють результати явищ і процесів.

5. З якою метою складається бухгалтерський баланс:

а) для формування реєстру всіх засобів підприємства та джерел їх утворення з метою ведення бухгалтерського обліку;

б) для своєчасного визначення розміру податків й сплати їх до бюджету;

в) для надання користувачам повної, правдивої та неупе­редженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату;

г) для незалежної перевірки стану бухгалтерського обліку і звітності.

Практичне завдання

1. Охарактеризувати наведені нижче факти господарської діяльності клієнта, визначити, який з видів перекручення було здійснено та як він вплинув на формування фінансової звітності.

2. Висновки надати письмово.

Умова завдання

1. Відображено податковий кредит за відсутності податкової накладної.

2. Завищено обсяг витрат на виробництво продукції на 15 тис. грн.

3. Списано дебіторську заборгованість, термін позовної дав­ності якої не минув.

4. Неправильно підрахований підсумок у платіжній відомості.

5. При співставленні даних виручки за день, визначених у Z-звіті РРО та інформації щодо реалізації з товарно-грошового звіту з’ясовано, що за даними РРО виторг за день склав 7 535 грн, за даними товарно-грошового звіту – 7 353 грн.

 

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.017 с.)