ІІ. Елементи операційних витратМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Елементи операційних витратСтаття Звіту про фінансові результати Код рядка Дані бухгалтерського обліку (код рахунку)
Матеріальні затрати Обороти за рах. 80
Витрати на оплату праці Обороти за рах. 81
Відрахування на соціальні заходи Обороти за рах. 82
Амортизація Обороти за рах. 83
Інші операційні витрати Обороти за рах. 84
Разом Ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. 250 + ряд. 260 + ряд. 270

Додаток К

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291
(із змінами та доповненням, внесеними наказами Міністерства фінансів України)

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операційпідприємств і організацій

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва  
Клас 1. Необоротні активи
Основні засоби Інвестиційна нерухомість Усі види діяльності
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Інші необоротні матеріальні активи Бібліотечні фонди Усі види діяльності
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні мате­ріальні активи
Нематеріальні активи Права користування природними ресурсами Усі види діяльності
Права користування майном
Права на комерційні поз­начення
Права на об’єкти про­мислової власності
Авторське право та су­міжні з ним права
Інші нематеріальні активи
Знос (амортизація) необоротних активів Знос основних засобів Усі види діяльності
Знос інших необоротних матеріальних активів
Накопичена амортизація нематеріальних активів
Накопичена амортизація довгострокових біоло­гічних активів
Знос інвестиційної неру­хомості
Довгострокові фінансові інвестиції Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Усі види діяльності
Інші інвестиції пов’яза­ним сторонам
Інвестиції непов’язаним сторонам
Капітальні інвестиції Капітальне будівництво Усі види діяльності
Придбання (виготовлен­ня) основних засобів  
    Придбання (виготовлен­ня) інших необоротних матеріальних активів  
Придбання (створення) нематеріальних активів
Придбання (вирощуван­ня) довгострокових біологічних активів
Довгострокові біологічні активи Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедли­вою вартістю Сільськогосподар­ські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сіль­ськогосподарську діяльність
Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю
Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справед­ливою вартістю Сільськогосподар­ські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сіль­ськогосподарську діяльність
Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первіс­ною вартістю
Відстрочені податкові активи   За видами відстрочених податкових активів Усі види діяльності
Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Усі види діяльності
Довгострокові векселі одержані
Інша дебіторська забор­гованість
Інші необоротні активи
Гудвіл Гудвіл при придбанні Усі види діяльності
Гудвіл при приватизації (корпоратизації)
Клас 2. Запаси
Виробничі запаси Сировина й матеріали Усі види діяльності
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара й тарні матеріали
Будівельні матеріали
Матеріали, передані в переробку
Запасні частини
Матеріали сільськогос­подарського призначення
Інші матеріали
Поточні біологічні активи Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Сільськогосподар­ські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сіль­ськогосподарську діяльність
Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
Поточні біологічні акти­ви тваринництва, які оці­нені за первісною вартістю
Малоцінні та швидкозношу­вані предмети   За видами предметів Усі види діяльності
Виробництво   За видами виробництва Усі види діяльності
Брак у виробництві   За видами продукції Галузі матеріаль­ного виробництва
Напівфабрикати   За видами напівфабрикатів Промисловість
Готова продукція   За видами готової продукції Промисловість, сільське господар­ство та ін.
Продукція сільськогоспо­дарського виробництва   За видами продукції Сільське господар­ство, підприємства інших галузей з підсобним сіль­ськогосподарським виробництвом
Товари Товари на складі Усі види діяльності
Товари в торгівлі
Товари на комісії
Тара під товарами
Торгова націнка
Необоротні активи та групи вибуття, утриму­вані для продажу
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Каса Каса в національній валюті Усі види діяльності
Каса в іноземній валюті
Рахунки в банках Поточні рахунки в на­ціональній валюті Усі види діяльності
Поточні рахунки в іно­земній валюті
Інші рахунки в банку в національній валюті
Інші рахунки в банку в іноземній валюті
Інші кошти Грошові документи в на­ціональній валюті Усі види діяльності
Грошові документи в іноземній валюті
Грошові кошти в дорозі в національній валюті
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
Короткострокові векселі одержані Короткострокові векселі, одержані в національній валюті Усі види діяльності
Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті
Поточні фінансові інвестиції Еквіваленти грошових коштів Усі види діяльності
Інші поточні фінансові інвестиції
Розрахунки з покупцями та замовниками Розрахунки з вітчизня­ними покупцями Усі види діяльності
Розрахунки з іноземни­ми покупцями
Розрахунки з учасника­ми ПФГ
Розрахунки за гарантій­ними забезпеченнями
Розрахунки з різними дебіторами Розрахунки за виданими авансами Усі види діяльності
Розрахунки з підзвітни­ми особами
Розрахунки за нарахова­ними доходами
Розрахунки за претензіями
Розрахунки за відшкоду­ванням завданих збитків
Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
Розрахунки з іншими дебіторами
Розрахунки за опера­ціями з деривативами
Резерв сумнів­них боргів   За дебіторами Усі види діяльності
Витрати май­бутніх періодів   За видами витрат Усі види діяльності
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань
Статутний капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
Пайовий капітал   За видами капіталу Кооперативні організації, кредитні спілки
Додатковий капітал Емісійний дохід Усі види діяльності
Інший вкладений капітал
Дооцінка активів
Безоплатно одержані необоротні активи
Інший додатковий капітал
Резервний капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
Нерозподілені прибутки (не­покриті збитки) Прибуток нерозподілений Усі види діяльності
Непокриті збитки
Прибуток, використаний у звітному періоді
Вилучений капітал Вилучені акції Усі види діяльності
Вилучені вклади й паї
Інший вилучений капітал
Неоплачений капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
Забезпечення майбутніх вит­рат і платежів Забезпечення виплат від­пусток Усі види діяльності
Додаткове пенсійне за­безпечення
Забезпечення гарантій­них зобов’язань
Забезпечення інших вит­рат і платежів
Забезпечення призового фонду (резерв виплат)
Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
Забезпечення матеріаль­ного заохочення
Забезпечення відновлен­ня земельних ділянок
Цільове фінансування і цільові надходження Кошти, вивільнені від оподаткування Усі види діяльності
Кошти з бюджету та дер­жавних цільових фондів
Благодійна допомога
Інші кошти цільового фі­нансування, цільових надходжень
Страхові резерви Технічні резерви Страхова діяльність
Резерви із страхування життя
Частка перестраховиків у технічних резервах
    Частка перестраховиків у резервах із страхуван­ня життя  
Результат зміни техніч­них резервів
Результат зміни резервів із страхування життя
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові позики Довгострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності
Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
Відстрочені довгостро­кові кредити банків у національній валюті
Відстрочені довгостро­кові кредити банків в іноземній валюті
Інші довгострокові пози­ки в національній валюті
Інші довгострокові пози­ки в іноземній валюті
Довгострокові векселі видані Довгострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності
Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті
Довгострокові зобов’язання за облігаціями Зобов’язання за облігаціями Усі види діяльності
Премія за випущеними облігаціями
Дисконт за випущеними облігаціями
Довгострокові зобов’язання з оренди Зобов’язання з фінансо­вої оренди Усі види діяльності
Зобов’язання з оренди цілісних майнових ком­плексів
Відстрочені податкові зобов’язання   За видами зобов’язань Усі види діяльності
Інші довгострокові зобов’язання   За видами зобов’язань Усі види діяльності
Клас 6. Поточні зобов’язання
Короткострокові позики Короткострокові креди­ти банків у національній валюті Усі види діяльності
Короткострокові креди­ти банків в іноземній валюті
Відстрочені коротко­строкові кредити банків у національній валюті
Відстрочені коротко­строкові кредити банків в іноземній валюті
Прострочені позики в національній валюті
Прострочені позики в іноземній валюті
Поточна заборгованість за довгостроко­вими зобов’я­заннями Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті Усі види діяльності  
Поточна заборгованість за довгостроковими зо­бов’язаннями в інозем­ній валюті
Короткострокові векселі видані Короткострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності  
Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті
Розрахунки з постачальниками та підрядниками Розрахунки з вітчизняними постачальниками Усі види діяльності
Розрахунки з іноземни­ми постачальниками
Розрахунки з учасника­ми ПФГ  
Розрахунки за податками й платежами Розрахунки за податками Усі види діяльності
Розрахунки за обов’язко­вими платежами
Податкові зобов’язання
Податковий кредит
Розрахунки за страхування За розрахунками із за­гальнообов’язкового державного соціального страхуваня Усі види діяльності
За соціальним страхуванням
За індивідуальним стра­хуванням
За страхуванням майна
Розрахунки за виплатами працівникам Розрахунки за заробіт­ною платою Усі види діяльності
Розрахунки з депонентами
Розрахунки за іншими виплатами
Розрахунки з учасниками Розрахунки за нарахова­ними дивідендами Усі види діяльності
Розрахунки за іншими виплатами
Розрахунки за іншими операціями Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утри­муваними для продажу Усі види діяльності  
Розрахунки за авансами одержаними
Внутрішні розрахунки
Внутрішньогосподарські розрахунки
Розрахунки за нарахова­ними відсотками
Розрахунки з іншими кредиторами
Доходи майбутніх періодів   За видами доходів Усі види діяльності
Клас 7. Доходи і результати діяльності
Доходи від реалізації Дохід від реалізації го­тової продукції Усі види діяльності
Дохід від реалізації товарів
Дохід від реалізації робіт і послуг
Вирахування з доходу Усі види діяльності
Перестрахування
Інший операційний дохід Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за спра­ведливою вартістю Усі види діяльності
Дохід від купівлі-прода­жу іноземної валюти
Дохід від реалізації інших оборотних активів
Дохід від операційної оренди активів
Дохід від операційної курсової різниці
Одержані штрафи, пені, неустойки
    Відшкодування раніше списаних активів  
Дохід від списання креди­торської заборгованості
Дохід від безоплатно одер­жаних оборотних активів
Інші доходи від опера­ційної діяльності
Дохід від участі в капіталі Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності
Дохід від спільної діяльності
Дохід від інвестицій в дочірні підприємства
Інші фінансові доходи Дивіденди одержані Усі види діяльності
Відсотки одержані
Інші доходи від фінансо­вих операцій
Інші доходи Дохід від реалізації фі­нансових інвестицій Усі види діяльності
Дохід від відновлення корисності активів
Дохід від неопераційної курсової різниці
Дохід від безоплатно одержаних активів
Інші доходи від звичай­ної діяльності
Надзвичайні доходи Відшкодування збитків від надзвичайних подій Усі види діяльності
Інші надзвичайні доходи
Страхові платежі   За видами страхування Страхова діяльність
Фінансові результати Результат операційної діяльності Усі види діяльності
Результат фінансових операцій
Результат іншої звичай­ної діяльності
Результат надзвичайних подій
Клас 8. Витрати за елементами
Матеріальні витрати Витрати сировини й ма­теріалів Усі види діяльності
Витрати купівельних на­півфабрикатів та ком­плектуючих виробів
Витрати палива й енергії
Витрати тари й тарних матеріалів
Витрати будівельних ма­теріалів
Витрати запасних частин
Витрати матеріалів сіль­ськогосподарського призначення
Витрати товарів
Інші матеріальні витрати
Витрати на оплату праці Виплати за окладами й тарифами Усі види діяльності
Премії та заохочення
Компенсаційні виплати
Оплата відпусток
Оплата іншого невідпра­цьованого часу
Інші витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи Відрахування на загаль­нообов’язкове державне соціальне страхування Усі види діяльності
Відрахування на індиві­дуальне страхування
Амортизація Амортизація основних засобів Усі види діяльності
Амортизація інших необо­ротних матеріальних активів
Амортизація немате­ріальних активів
Інші операційні витрати   За видами витрат Усі види діяльності
Інші затрати   За видами затрат Усі види діяльності
Клас 9. Витрати діяльності
Собівартість реалізації Собівартість реалізо­ваної готової продукції Усі види діяльності  
Собівартість реалізова­них товарів
Собівартість реалізова­них робіт і послуг
Страхові виплати
Загальновироб­ничі витрати   За видами витрат
Адміністратив­ні витрати   За видами витрат
Витрати на збут   За видами витрат
Інші витрати операційної діяльності Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за спра­ведливою вартістю
Витрати на дослідження і розробки
Витрати на купівлю-про­даж іноземної валюти
Собівартість реалізова­них виробничих запасів
Сумнівні та безнадійні борги Усі види діяльності  
Втрати від операційної курсової різниці
Втрати від знецінення запасів
Нестачі і втрати від псу­вання цінностей
Визнані штрафи, пені, неустойки
Інші витрати операцій­ної діяльності
Фінансові витрати Відсотки за кредит
Інші фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства
Втрати від спільної дія­льності
Втрати від інвестицій в дочірні підприємства
Інші витрати Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
Втрати від зменшення корисності активів
Втрати від неоперацій­них курсових різниць
Уцінка необоротних акти­вів і фінансових інвестицій
Списання необоротних активів
Інші витрати звичайної діяльності
Податок на прибуток Податки на прибуток від звичайної діяльності
Податки на прибуток від надзвичайних подій
Надзвичайні витрати Втрати від стихійного лиха
Втрати від техногенних катастроф і аварій
Інші надзвичайні витрати
Клас 0. Позабалансові рахунки
Орендовані необоротні активи   За видами активів Усі види діяльності
Активи на відповідальному зберіганні Устаткування, прийняте для монтажу
Матеріали, прийняті для переробки
Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні
Товари, прийняті на комісію
Матеріальні цінності до­верітеля
Контрактні зобов’язання   За видами зобов’язань
Непередбачені активи й зобов’язання Непередбачені активи
Непередбачені зобов’язання
Гарантії та забезпечення надані   За видами гарантій та за­безпечень наданих
Гарантії та забезпечення отримані   За видами гарантій та забезпечень отриманих
Списані активи Списана дебіторська за­боргованість
Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цін­ностей
Бланки суворого обліку   За видами бланків
Амортизаційні відрахування    

Начальник управління методології бухгалтерського обліку

В. М. Пархоменко

Додаток Л

Перелік чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України
(станом на 31.05.2012 р.)

№ з/п Назва документа Прийняття / документ
Дата
П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 31.03.99
П(С)БО 2 «Баланс» 31.03.99
П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» 31.03.99
П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» 31.03.99
П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» 31.03.99
П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінан­сових звітах» 28.05.99
П(С)БО 7 «Основні засоби» 27.04.00
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» 18.10.99
П(С)БО 9 «Запаси» 20.10.99
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» 08.10.99
П(С)БО 11 «Зобов’язання» 31.01.00
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» 26.04.00
П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» 30.11.01
П(С)БО 14 «Оренда» 28.07.00
П(С)БО 15 «Дохід» 29.11.99
П(С)БО 16 «Витрати» 31.12.99
П(С)БО 17 «Податок на прибуток» 28.12.00
П(С)БО 18 «Будівельні контракти» 28.04.01
П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» 07.07.99
П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність» 30.06.99
П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» 10.08.00
П(С)БО 22 «Вплив інфляції» 28.02.02
П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’яза­них сторін» 18.06.01
П(С)БО 24 «Прибуток на акцію» 16.07.01
П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого під­приємництва» 25.02.00
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» 28.10.03
П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» 07.11.03
П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» 24.12.04
П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» 19.05.05
П(С)БО 30 «Біологічні активи» 18.11.05
П(С)БО 31 «Фінансові витрати» 28.04.06
П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» 02.07.07
П(С)БО 33 «Витрати на розвідку запасів корис­них копалин» 26.08.08
П(С)БО 34 «Платіж на основі акцій» 30.12.08
ПБО «Податкові різниці» 25.01.11

Додаток МПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.006 с.)