Методи перевірки фінансової звітностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи перевірки фінансової звітностіМетоди Розкриття
Формальна перевірка – полягає у візуальній перевірці правильності запи­сів усіх реквізитів звітності та виявленні наяв­ності самостійних змін у встановлених формах звітності, необумовлених виправлень, підчисток, наявності підписів
Аналітична перевірка – полягає у виявленні суттєвих відхилень, вивчен­ня яких за допомогою наскрізних тестів дозволяє встановити факти помилок та порушень, що призводять до перекручення звітності. Визначаються ті ділянки звітності, де аудитор­ський ризик є найбільшим, тобто де можливість шахрайства або наявність помилок в обліку та звітності для цього клієнта є найбільш ймовірними
Перевірка по суті та розрахункова перевірка показників звітності – полягає у встановленні достовірності показників звітності. Перевіряється правильність складання фінансової звітності (ФЗ), а саме: – заповнення адресної частини; – визначення виду діяльності підприємства; – заповнення звітності за формами: наявність усіх передбачених показників, відсутність підчисток, виправлень тощо. Здійснюється логічний аналіз показників звітнос­ті з метою визначення ділянки у звітності із найбільш вірогідною можливістю виявлення шахрайства та помилок. Залежно від цього визначаються ті опера­ції та майно, які мають бути перевірені більш де­тально, і ті, щодо яких можна покластися на інфор­мацію клієнта; здійснюється перевірка та співстав­лення взаємоузгодженості показників, які відобра­жені у різних формах звітності. Здійснюється також арифметична перевірка: – узгодженості показників, відображених у різних формах ФЗ; – узгодженості показників, відображених у формах ФЗ та в Головній книзі; – узгодженості показників, відображених у регіс­трах обліку та зведених і первинних документах. Встановлюється суттєвість виявлених відхилень у показниках фінансової звітності

Експрес-аудит фінансової звітності

Експрес-аудит, як правило, проводиться для швидкої оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. Для його здій­снення використовується інформація не тільки бухгалтерського обліку, а й методика фінансового аналізу (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Алгоритм проведення експрес-аудиту фінансової звітності

№ з/п Напрямок (процедура) аналізу Показник Інформаційне забезпечення (алгоритм розрахунку)
1. Оцінка стану та динаміки економічного потенціалу
1.1 Оцінка майнового стану 1. Сума засобів, що зна­ходяться в розпоряджен­ні підприємства, грн Підсумок балансу
2. Вартість ОЗ, грн Форма № 1 (рядок 031–032)
3. Коефіцієнт зносу ОЗ, грн Сума зносу (032) / вартість ОЗ *100
1.2 Оцінка фінансового стану 1. Сума власного капіталу підприємства Власний капітал + довгострокові пасиви – необоротні активи
2. Коефіцієнт співвідно­шення залученого і власного капіталу Залучений капітал / власний капітал
3. Коефіцієнт покриття Поточні активи / поточні зобов’язання
1.3 Наявність у балансі «хво­рих» статей 1. Збитки Форма № 1 (рядок 350)
2. Кредити та позики, не погашені в строк Форма № 1, Форма № 5
2. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності
2.1 Оцінка при­бутковості 1. Прибуток, грн Форма № 2 (різні рядки прибутку)
2. Рентабельність про­дукції Прибуток від операцій­ної діяльності / дохід (ви­ручка) від реалізації × 100
3. Рентабельність основної діяльності Прибуток від опера­ційної діяльності / вит­рати на виробництво продукції × 100
2.2 Оцінка динамічності 1. Темп росту валового прибутку від реалізації, % Форма № 2 (у динаміці)
2. Темп росту прибутку, % Форма № 2 (у динаміці)
2.3 Оцінка ефек­тивності ви­користання економічного потенціалу 1. Рентабельність активів, % Прибуток від звичайної діяльності / підсумок се­реднього балансу × 100
2. Рентабельність власного капіталу, % Прибуток від звичайної діяльності / середній власний капітал × 100
2.4 Оцінка ринкової інвестиційної діяльності 1. Цінність акції Ринкова ціна акції / дохід від акції
2. Рентабельність акції Дивіденди з акції / ринкова ціна акції
3. Коефіцієнт котирування акції Ринкова ціна акції / облікова ціна акції

Особливості аудиту різних форм звітності

З цього питання зупинимося тільки на особливостях аудиту двох форм звітності (див. додатки З та И):

– Баланс Форма № 1;

– Звіт про фінансові результати Форма № 2.

Крім того, для перевірки та узгодженості показників за інши­ми формами звітності існують відповідні таблиці.

Особливості аудиту правильності складання Балансу (ауди­торські прийоми) такі:

1. Дані статей балансу на початок періоду повинні відпо­відати даним балансу на кінець попереднього періоду. У випадку зміни наступного балансу на початок року порівняно зі звітними даними за попередній рік мають бути надані відповідні письмові пояснення.

2. Дані статей балансу на кінець звітного періоду повинні бути обґрунтовані результатами інвентаризації.

3. Суми статей балансу за розрахунками з фінансовими, по­датковими органами, установами банків мають бути звірені з ними і тотожними.

4. Дані кінцевого балансу повинні відповідати оборотам і за­лишкам за рахунками Головної книги на кінець звітного періоду.

5. Дані балансів на початок і кінець року мають бути порів­няльними. Будь-які розбіжності в методології формування однієї й тієї ж статті повинні бути письмово пояснені.

При перевірці Звіту про фінансові результати необхідно зас­тосовувати такі аудиторські процедури:

1. Перевірка наданого Звіту на арифметичну точність.

2. Складання пробного Звіту про фінансові результати (на підставі робочих документів з інших розділів аудиту).

3. Порівняння пробного Звіту про фінансові результати з на­даним на перевірку та аналіз відхилень.

4. Перевірка розрахунку прибутковості акцій.

5. Перевірка відповідності даних Звіту про фінансові резуль­тати в частині даних за відповідний період минулого року.

6. У разі зміни показників унаслідок виправлення помилок минулих періодів – ретельна перевірка характеру помилок, їхньо­го впливу на звітність, адекватність внесених змін.

7. Узгодження певних показників Звіту про фінансові резуль­тати з даними балансу.

Плани практичних занять

Практичне заняття 8.1

Методика аудиту фінансової звітності

Питання для вивчення та обговорення

1. Оцінка якісних характеристик фінансової звітності та її користувачів.

2. Нормативні документи щодо формування фінансової звітності.

3. Завдання та загальні процедури аудиту фінансової звітності.

4. Методи перевірки фінансової звітності.

5. Експрес-аудит фінансової звітності.

Мета практичного заняття – ознайомлення з нормативними документами, що регулюють складання фінансової звітності, засвоєння порядку та використання методів економічного та фі­нансового аналізу при проведенні аудиту фінансової звітності під­приємства, оволодіння навичками надання висновків та розроб­ки рекомендацій за результатами здійсненого аудиту.

Навчальний матеріал до практичного заняття 8.1

Завдання 56

Здійснити загальний аудит фінансової звітності ПАТ «Надія» за 2011 рік шляхом проведення формальної, аналітичної пере­вірки та перевірки по суті тільки форм річної фінансової звіт­ності на підставі додатків А та Б.

Виконати експрес-аудит фінансової звітності ПАТ «Надія» за 2011 рік.

Застосувати методи економічного та фінансового аналізу при проведенні аудиту фінансової звітності ПАТ «Надія» за 2011 рік шляхом розрахунку необхідних показників, оцінки фінансової сталості та платоспроможності підприємства.

Згідно з договором на проведення аудиту, для виконання зав­дання на підприємство в якості аудитора прибув директор АФ «Професіонал», сертифікований аудитор Мироненко М. М.

Термін виконання завдання 1 та 2 – 04.04.–10.04.2012 р.

Термін виконання завдання 3 – 11.04.–13.04.2012 р.

Умова завдання

1. Провести формальну, аналітичну перевірку та перевірку по суті форм річної фінансової звітності ПАТ «Надія» за 2011 рік.

Результати відобразити у таблиці (робочому документі ауди­тора), поданій у додатку М.

2. Провести експрес-аудит звітності ПАТ «Надія» за 2011 рік за табл. 8.2.

3. Розрахувати коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан ПАТ «Надія» на початок та кінець звітного періоду: ліквід­ності; незалежності; платоспроможності; маневреності; сталості; інвестування; покриття тощо.

Результати відобразити у таблиці (робочому документі ауди­тора) поданої форми (табл. 8.3):

Таблиця 8.3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.013 с.)