Господарські операції ТОВ «Артеміда» за вересень 20хх р.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Господарські операції ТОВ «Артеміда» за вересень 20хх р.№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн
Оприбуткована сировина і матеріали, що надійшли від вітчизняних постачальників за Товарно-транспортними накладними № 1234 від хх.хх.хх р. 16 850
Перераховано Платіжним дорученням № 123 від хх.хх.хх р. вітчизняним постачальникам з поточного рахунку у бан­ку грошові кошти у національній валюті за поставлені сировину і матеріали 10 850
Отримано у касу за Чеком АА № 123 від хх.хх.хх р. гро­шові кошти з поточного рахунку у банку на виплату за­робітної плати та господарські потреби 5 200
Виплачена із каси за Платіжною відомістю № 12 від хх.хх.хх р. заробітна плата працівникам підприємства 4 950
Надійшли за Платіжними дорученнями № 1234 від хх.хх.хх р. на поточний рахунок у банку кошти від вітчизняних покупців 68 325
Видано з каси за Видатковим касовим ордером № 12 від хх.хх.хх р. грошові кошти під звіт на відрядження
Відпущені у виробництво за Накладною № 12 від хх.хх.хх р. сировина і матеріали за обліковими цінами 85 810
Надійшли за платіжними дорученнями № 1234 від хх.хх.хх р. на поточний рахунок у банку грошові кошти від інших дебіторів 4 800
Нарахована за Розрахунковою відомістю № 12 від хх.хх.хх р. заробітна плата за вересень 20хх р. працівникам основ­ного виробництва 4 400
Здійснені за Розрахунком бухгалтерії № 12 від хх.хх.хх р. відрахування від заробітної плати працівників основного виробництва до Пенсійного фонду 1 628
Надійшла за Накладною № 12 від хх.хх.хх р. з виробниц­тва на склад готова продукція за фактичною виробничою собівартістю 89 553
Перераховано Платіжними дорученнями № 1234 від хх.хх.хх р. з поточного рахунку в банку грошові кошти в національній валюті: – в погашення короткострокової позики банку     10 160
– податки до бюджету 8 530
– внески органам соціального страхування 2 120
– іншим кредиторам 2 380
Направлено за Довідкою бухгалтерії № 12 від хх.хх.хх р. частину чистого прибутку на поповнення резервного ка­піталу
Здано з каси у банк і зараховано на поточний рахунок за Заявою на переказ готівки № 123 від хх.хх.хх р. невипла­чену в строк частину заробітної плати
Утримано за Розрахунком бухгалтерії № 12 від хх.хх.хх р. із нарахованої заробітної плати податок на доходи фізичних осіб
Надійшло за Видатковою накладною № 123 від хх.хх.хх р. нове програмне забезпечення ЕОМ від вітчизняних постачальників 1 000
Списано витрати на відрядження керівника підприєм­ства на підставі Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 12 від хх.хх.хх р.
Повернуто за Прибутковим касовим ордером № 12 від хх.хх.хх р. до каси невикористані підзвітні кошти
Відвантажена за Товарно-транспортними накладними № 1234 від хх.хх.хх р. готова продукція вітчизняним покупцям за продажними цінами 75 200
Списано за Довідкою бухгалтерії № 12 від хх.хх.хх р. собі­вартість відвантаженої готової продукції на реалізацію 77 340
Списано за Довідкою бухгалтерії № 12 від хх.хх.хх р. со­бівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат 77 340
Списано за Довідкою бухгалтерії № 12 від хх.хх.хх р. до­ходи від реалізації готової продукції на фінансовий результат 75 200
Відображено за Довідкою бухгалтерії № 12 від хх.хх.хх р. фінансовий результат від реалізації готової продукції 2 140

Таблиця 2.15

Реєстраційний журнал

№ з/п Зміст господарської операції Тип змін Вплив на
Активи Капітал та Зобов’язання
         
         

Таблиця 2.16

Баланс ТОВ «Артеміда» на 30 вересня 20хх р.

Актив Пасив
Розділи і статті активу Сума на 31. 08. Зміни за вересень Сума на 30.09. Розділи і статті пасиву Сума на 31. 08. Зміни за вересень Сума на 30.09.
               
Баланс       Баланс      

Теми рефератів

1. Реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів.

2. Напрями удосконалення управлінського та фінансового обліку.

3. Мета і підстава для складання балансу підприємства.

4. Складові балансу інших країн (за вибором).

Інформаційні джерела: 1–3, 7, 12, 14–16, 18, 20, 22–24, 34, 36, 38.

Термінологічний словник

Актив (від латинського aktivus – це діяльний, діючий) – лі­ва сторона балансу, в якій перераховані залишки господарських засобів (майна) підприємства, які згруповані за складом і роз­міщенням (функціональною роллю в господарстві та ступенем ліквідності) на певну дату.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством, що виник­ли у результаті минулих подій та використання яких, як очіку­ється, призведе до отримання економічних вигод у майбутньо­му. Активи за строком використання поділяються на необоротні й оборотні.

Баланс – походження від латинських слів : bis – двічі та lanx – чашка терезів; дослівно bilanx означає рівняння, яке характеризується двома чашами терезів, що знаходяться в рівновазі.

Баланс-нетто – один з принципів бухгалтерського балансу, за яким з балансом-брутто робляться певні коригування:

- основні засоби, нематеріальні та довгострокові біоло­гічні активи включаються до підсумку балансу за за­лишковою вартістю – первісна вартість мінус знос (амортизація);

- дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги включаються до підсумку балансу за вирахуванням резерву сумнівних боргів;

- виробничі запаси та товари – за вирахуванням нестач, уцінок, знижок, націнок;

- власний капітал – за вирахуванням неоплаченого та ви­лученого капіталу й непокритих збитків.

Бухгалтерський баланс – елемент методу бухгалтерського обліку, який є способом економічного групування та узагальне­ного відображення активів підприємства та джерел їх утворення у вартісному вираженні на певну дату, який графічно пред­ставляє собою двосторонню таблицю: ліва частина – актив, пра­ва – пасив.

Бухгалтерський баланс згідно з П(С)БО 1 – звіт про фінан­совий стан підприємства, що відображає на певну дату його акти­ви, власний капітал і зобов’язання.

Валюта балансу – загальний підсумок балансу, тобто сума всіх активів (рядок 280) або сума всіх пасивів (рядок 640).

Витрати майбутніх періодів – витрати, які мали місце у звітному або попередніх звітних періодах, але належать до нас­тупних звітних періодів – сплачені авансом орендні платежі; здійснена передплата на газети, журнали, періодичні та довідко­ві видання тощо.

Власний капітал – частина активів підприємства, що зали­шається після вирахування його зобов’язань.

Вступний баланс – баланс, який складається при створенні підприємства.

Господарська операція – факт підприємницької та іншої діяль­ності (дія або подія), що впливає на стан та викликає зміни в структурі активів (майна), капіталу, зобов’язань і фінансових ре­зультатів.

Довгострокові зобов’язання – зобов’язання, строк погашен­ня (повернення) яких перевищує 12 місяців або один операцій­ний цикл – більшість кредитів банків.

Доходи майбутніх періодів – доходи, одержані підприєм­ством протягом звітного періоду або попередніх періодів, але які належать до наступних періодів – одержані авансові орендні платежі, одаржана передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

Другий тип змін у балансі під впливом господарських опе­рацій – пасивний тип змін, внаслідок яких одна стаття пасиву збільшується, інша стаття пасиву зменшується на одну й ту ж саму суму, валюта балансу незмінна, рівновага активу і пасиву балансу відбувається.

Економічна вигода – потенційна можливість отримання гро­шових коштів від використання активів (продаж, здача в оренду, інвестиції, бартерні операції тощо).

Забезпечення майбутніх витрат і платежів – наявність у підприємства забезпечення для покриття передбачуваних у май­бутньому витрат і платежів (на пенсійне забезпечення, на оплату відпусток працівникам тощо).

Зобов’язання – заборгованість підприємства, що виникла внас­лідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очіку­ється, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Капітал (власний капітал) – частина активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Код статті балансу – цифрове позначення (шифр) статті балансу, що має 3-значний вираз від 010 по 640.

Ліквідаційний баланс – баланс, який складається при лікві­дації підприємства.

Необоротні активи – активи, строк використання яких пе­ревищує 12 місяців або один операційний цикл та які переносять свою вартість на собівартість виготовленої продукції (проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг) частинами шляхом нарахування амортизації (зносу) – будівлі, споруди, транспортні засоби, офісне обладнання, оргтехніка, гудвіл тощо.

Оборотні активи – активи, строк використання яких менше 12 місяців або один операційний цикл та які переносять свою вартість на собівартість виготовленої продукції (проданих това­рів, виконаних робіт, наданих послуг) повністю за визначений вище період (тобто – споживаються повністю) – сировина і ма­теріали, паливо, запасні частини, готова продукція, товари, гро­шові кошти, короткострокова дебіторська заборгованість тощо.

Операційний цикл – проміжок часу від придбання запасів для здійснення звичайної діяльності до одержання коштів від реалізації виробленої з них продукції (проданих товарів).

Основне правило балансу – рівняння суми всіх активів та су­ми всіх пасивів підприємства (валюти балансу) на певну дату.

Пасив (від латинського passivus – це недіяльний пасивний) – права сторона балансу, яка містить перелік залишків джерел утворення (формування) активів – капітал і зобов’язання, які згру­повані за ознаками їхньої належності (власності) на певну дату.

Пасиви – капітал (власний капітал) і зобов’язання.

Перший тип змін у балансі під впливом господарських опе­рацій – активний тип змін, внаслідок яких одна стаття активу збільшується, інша стаття активу зменшується на одну й ту ж саму суму, валюта балансу незмінна, рівновага активу і пасиву балансу відбувається.

Поточний баланс – баланс, який складається щомісяця на кінець останнього дня у місяці.

Поточні зобов’язання (короткострокові) – зобов’язання, строк погашення (повернення) яких менше 12 місяців або одно­го операційного циклу – зобов’язання за податками, заробітною платою, перед кредиторами (постачальниками) тощо.

Розділи балансу – економічно однорідні групи господар­ських засобів (активів) та джерел їх утворення (пасивів), які об’єднуються в статті бухгалтерського балансу.

Розподільчий баланс – баланс, який складається при реорга­нізації підприємства.

Стаття – елемент фінансового звіту, який відповідає крите­ріям, установленим Положенням (стандартом) 1.

Стаття балансу – складова частина балансу (рядок), що ха­рактеризує групу економічно однорідних господарських засобів (активів) або джерел їх утворення (пасивів), згрупованих на одному синтетичному рахунку або групі однорідних синтетич­них рахунків.

Третій тип змін у балансі під впливом господарських опе­рацій – активно-пасивний тип змін у бік збільшення, внаслідок яких одна стаття в активі та одна стаття в пасиві балансу збіль­шуються на одну й ту ж саму суму, валюта балансу збільшується на цю ж суму, рівновага активу і пасиву балансу відбувається.

Четвертий тип змін у балансі під впливом господарських операцій – активно-пасивний тип змін у бік зменшення, внаслі­док яких одна стаття в активі та одна стаття в пасиві балансу зменшуються на одну й ту ж саму суму, валюта балансу змен­шується на цю ж суму, рівновага активу і пасиву балансу відбу­вається.

 

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

ТЕМА 3

РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І
ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

Методичні рекомендації

У цій темі розглядаються два елементи методу бухгалтер­ського обліку – рахунки та подвійний запис. Кожному з елемен­тів відведено окрему лекцію.

У першій лекції теми визначено поняття про рахунки та їх побудову. Особливу увагу необхідно звернути на розподіл ра­хунків на активні й пасивні та, у зв’язку з цим – на правила записів на рахунках. Далі у темі з’ясовано принципи розподілу рахунків на рахунки синтетичного та аналітичного обліку, подано класи­фікацію рахунків за різними ознаками. При розгляді діючого Пла­ну рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій необхідно з’ясувати його структуру та назву й коди кожного рахунку.

Друга лекція теми розглядає подвійний запис, визначає його суть і контрольне значення. Особливу увагу необхідно приділи­ти зв’язку між рахунками, тобто – кореспонденції рахунків та порядку складання бухгалтерських проведень, з’ясувати різни­цю між простим і складним проведенням, визначити взаємозв’я­зок між статтями балансу та рахунками бухгалтерського обліку. Далі в лекції розглядаються оборотні відомості, їх суть, значен­ня, види, побудова.

Останнім питанням лекції винесено розгляд об’єктів бухгал­терського обліку з точки зору кругообігу господарських проце­сів та визначення фінансового результату, що є підґрунтям для поглибленого вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік».Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.011 с.)