Об’єкти і предмет бухгалтерського облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Об’єкти і предмет бухгалтерського облікуКожне підприємство, організація чи установа створені з метою реалізації завдань, які визначені в їх установчих документах.

Для реалізації цих завдань кожний суб’єкт господарювання має у своєму розпорядженні наявні як засоби праці (будівлі, споруди, устаткування тощо), так і предмети праці (сировину, матеріали, паливо тощо).

Засоби праці та предмети праці (це – господарські засоби) з метою контролю за їх наявністю і рухом знаходять своє відоб­раження у бухгалтерському обліку.

За допомогою обліку одержують кількісні показники про наявність і рух матеріальних цінностей, грошей, трудових ре­сурсів тощо, а також одержують і якісні показники результа­тивності здійснення господарських процесів.

У свою чергу, всі господарські засоби мають різні джерела їхнього утворення. Одні господарські засоби були внесені свого часу засновниками при створенні підприємства, інші – придбані за рахунок власних коштів або позик банків та інших фінансово-кредитних установ. Облік внесків засновників, боргових зобов’язань перед кредиторами тощо теж знаходять своє відображення у бухгалтерському обліку.

Діяльність підприємства пов’язана з виконанням низки гос­подарських операцій.

Постачання сировини, матеріалів тощо – виробництво про­дукції (виконання робіт, надання послуг) – реалізація готової продукції, товарів, робіт, послуг – ці господарські операції ві­дображають процес кругообігу засобів підприємства (господар­ські процеси).

Підсумовуючи, можна відмітити, що ми визначили численні об’єкти бухгалтерського обліку, які можна об’єднати у три великі групи:

1. Господарські засоби (майно), які забезпечують корисну співпрацю людей у процесі господарської діяльності підприєм­ства.

2. Джерела утворення (формування) господарських засобів (майна) підприємства, які дають відповідь на питання, за раху­нок чого сформовані господарські засоби (майно).

3. Господарські процеси та їх результати, що в сукупності виражають доцільність і напрям діяльності підприємства.

До першої групи об’єктів бухгалтерського обліку відносять господарські засоби (майно підприємства) (рис. 1.4).

До другої групи об’єктів бухгалтерського обліку відносять джерела утворення господарських засобів (майна) (рис. 1.5).

Третю групу об’єктів бухгалтерського обліку становлять гос­подарські процеси, які виникають під впливом господарських операцій.

Господарські процеси на підприємстві поділяються на:

Постачання (заготівля).

Виробництво.

Реалізація (збут).

Основним призначенням сфери матеріального виробництва є виробництво суспільно необхідного продукту. Створення цього продукту відбувається в процесі виробництва.

Для забезпечення виробництва має здійснюватись процес постачання необхідних предметів праці (закупівля сировини, матеріалів, палива тощо), засобів праці (придбання основних за­собів тощо) і самої праці (наймання робітників). Після вироб­ництва продукції відбувається процес її реалізації.

Усі три процеси взаємопов’язані і взаємозумовлені, постійно змінюють один одного і на підприємстві відбувається безперер­вний кругообіг майна та джерел його формування.

Бухгалтерський облік, відображаючи господарські процеси, забезпечує інформацію, необхідну для управління цим кругообігом.

Крім господарських процесів, до цієї групи об’єктів обліку відносяться результати діяльності підприємства, які сформовані під впливом господарських операцій на шляху кругообігу, а са­ме, як правило, на стадії реалізації та які можна згрупувати за такими групами:

- доходи,

- витрати,

- фінансові результати.

Ознайомившись з основними об’єктами бухгалтерського облі­ку, ми маємо змогу дати визначення предмету бухгалтерського обліку.

Наголосимо, що в загальному розумінні предмет бухгалтер­ського обліку – це виробничо-господарська і фінансова діяль­ність економічного суб’єкта, оцінена у грошовому виразі.

Г О С П О Д А Р С Ь К І З А С О Б И

 

Засоби сфери виробництва

 

Засоби сфери обігу

 

Засоби невиробничої сфери

 

Вилучені засоби

 

Нематеріальні засоби

 

Засоби праці

 

Предмети праці

 

Предмети обігу

 

Грошові засоби

 

Засоби в розрахунках

 

Засоби, які обслуговують сферу обігу

 

Земельні ділянки Будівлі та споруди Машини та обладнання

 

Сировина, матеріали Паливо. Запасні частини Незавершене виробництво

 

Готова продукція Товари

 

Гроші в касі Гроші на поточному рахунку в банку Інші рахунки в банках

 

Заборгованість покупців і постачальників, підзвітних осіб, інших дебіторів, розрахунки за претензіями

 

Будівлі, обладнання та інвентар магазинів, торговельних приміщень, кіосків, що знаходяться на балансі суб’єкта господарювання

 

Будівлі та обладнання закладів освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства, що знаходяться на балансі

 

Придбані акції, облігації, ощадні сертифікати, векселі, казначейські зобов’язання

 

Патенти, ліцензії, ноу-хау, авторські права, гудвіл

 Рис. 1.4. Класифікація господарських засобів за їх
видами і розміщенням

Власні джерела

 

Залучені джерела

 

Капітал

 

Резерви

 

Бюджетне фінансування

 

Кредити банків

 

Кредиторська заборгованість

 

Зобов’язання з розподілу суспільного продукту

 

Прибуток

 

Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий капітал

 

Забезпечення майбутніх витрат і платежів Страхові резерви Резервний капітал

 

Від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг Від позареалізаційної діяльності

 

Капітальних вкладень Підготовки та перепід­готовки кадрів Утримання дитячих установ

 

Довгострокові Короткострокові

 

Перед постачальниками і покупцями за продукцію, товари, роботи і послуги Перед іншими кредиторами

 

З оплати праці Перед фондами соціаль­ного страхування Перед бюджетом

 


Рис. 1.5. Класифікація джерел утворення господарських засобівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.008 с.)