Поняття облікової політики підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття облікової політики підприємстваНами було розглянуто практично всі питання, які включено програмою до основ бухгалтерського обліку.

Розглянемо поняття облікової політики підприємства.

Якщо тлумачити інакше, то це – політика підприємства в облі­ку, тобто вона визначає, яким чином організовано облік на кож­ному конкретному підприємстві.

Зазначимо, що облікова політика є складовою частиною фі­нансової звітності підприємства і повинна розроблятися самос­тійно кожним підприємством в Україні.

Регламентованої форми облікової політики немає, підприєм­ство само обирає ті розділи і зміст, які необхідні йому для засто­сування виробничого процесу.

У розпорядчому документі підприємства (як правило, це На­каз про облікову політику) визначаються методи оцінки, обліку і процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один варіант. Одноваріантні методи оцінки, обліку і проце­дур до такого розпорядчого документу включати не доцільно.

При виборі облікової політики необхідно враховувати такі фактори:

- організаційно-правову форму (статус) підприємства;

- форму власності;

- галузеву належність;

- розміри підприємства;

- наявність структурних підрозділів;

- стратегію фінансово-економічного розвитку;

- рівень окупності витрат;

- рівень технічної оснащеності підприємства;

- кадрове забезпечення;

- економічний стан на підприємстві та Україні в цілому;

- стан законодавства.

На основі принципу послідовності облікова політика підпри­ємства має передбачати постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики.

Зміни в обліковій політиці можуть вноситись шляхом затвер­дження окремих наказів, а у випадку, коли зміни охоплюють бі­льшу частину тексту або істотно впливають на її зміст, розпо­рядчий документ про облікову політику доцільно повністю вик­ласти в новій редакції.

Таким чином, на початку теми розглядалися два елементи ме­тоду бухгалтерського обліку – оцінка та калькуляція.

Визначено суть і значення оцінки та вартості у бухгалтерському обліку, їхні види. З’ясовано, що називається собівартістю, об’єк­том калькулювання, методом калькулювання, статтею калькуля­ції та калькуляційним листом.

Розглянуто поняття фактичної собівартості здійсненого гос­подарського факту та наголошено, що собівартість у вигляді вит­рат безпосередньо впливає на фінансовий результат діяльності та ефективність господарювання кожного підприємства та орга­нізації.

Наступним у темі розглядалися два елементи методу бухгал­терського обліку – документація та інвентаризація, які відно­сяться до прийому первинного спостереження. Дано визначення документації та первинного документа, класифікація докумен­тів, їхня структура, вимоги до складання, розкрито поняття до­кументообігу на підприємстві. Визначено суть та мету інвента­ризації, її види й порядок проведення.

Висвітлено форми бухгалтерського обліку й дана характерис­тика існуючих форм. Викладено поняття облікового циклу під­приємства та суть і значення облікової політики.

Плани практичних занять

Практичне заняття 4.1

Оцінювання та калькуляція

Питання для вивчення та обговорення

1. Висвітлити суть та значення оцінки у бухгалтерському обліку.

2. Надати принципи оцінки об’єктів бухгалтерського обліку.

3. Що називається калькулюванням та собівартістю?

4. Назвати види витрат і види собівартості.

5. Охарактеризувати методи калькулювання та види калькуляцій.

Мета практичного заняття – засвоїти порядок складання пла­нової калькуляції виробничої собівартості продукції, методику надання кореспонденції рахунків з формування фактичної ви­робничої собівартості готової продукції; розрахунок формуван­ня первісної вартості придбаних основних засобів і матеріалів, кореспонденцію рахунків із формування первісної вартості різ­них об’єктів обліку.

Практичне заняття 4.2

Документація та інвентаризація

Питання для вивчення та обговорення

1. Що називається документацією, її суть і значення?

2. Висвітлити вимоги, які висуваються до змісту та офор­млення документів.

3. Надати класифікацію бухгалтерських документів та описа­ти її складові.

4. Що називається документообігом? Як організовано доку­ментообіг на підприємствах України?

5. Яке значення, види та порядок проведення інвентаризації?

Мета практичного заняття – засвоїти порядок складання первинних та зведених документів за різними об’єктами обліку.

Навчальний матеріал до практичного заняття 4.1

Завдання 20

1. Скласти планову калькуляцію виробничої собівартості про­дукції (табл. 4.1).

Умова завдання

На ТОВ «Господар» планується виготовлення томатів консер­вованих (3 л) у кількості 30 тис. умовних банок (у. б.).

Основними статтями калькуляції є:

- витрати сировини і допоміжних матеріалів, у т. ч. на 1 у. б.: томати 1,5 кг за ціною 7,00 грн за кг; перець 0,1 кг за ціною 6,00 грн за кг; часник 0,1 кг за ціною 29,00 грн за кг; спеції на суму 0,45 грн;

- вартість тари та тарних матеріалів: скляної банки 3 л – 1,00 грн; кришки 0,25 грн;

- заробітна плата робітників виробництва нараховується, ви­ходячи з обсягів виробленої продукції та технологічних етапів обробки сировини і матеріалів. Відповідно до норм за виготов­лення 1 000 у. б. томатів консервованих заробітна плата стано­вить 1 150 грн;

- витрати за нормами на експлуатацію машин та обладнан­ня на одиницю готової продукції становлять 0,75 грн;

- загальновиробничі витрати становить 5 100,00 грн на весь випуск томатів консервованих;

- рівень рентабельності (плановий) – 25 %.

2. Надати кореспонденцію рахунків на списання кожного ви­ду витрат на виробництво томатів консервованих (3 л) за умови, що фактичні витрати співпали із плановими (табл. 4.2). Вико­ристати суми, розраховані на весь випуск цього виду продукції.

Таблиця 4.1

Планова калькуляція виробництва томатів консервованих

№ з/п Показники За нормами на 1 у. б. Сума на випуск, грн
кіль-кість сума на одиницю
Сировина і матеріали всього, в т. ч. 30 000    
  – томати      
  – перець      
  – часник      
  – спеції      
Тара і тарні матеріали всього, в т. ч. 30 000    
  – скляна банка      
  – кришка      
Основна заробітна плата 30 000    
Відрахування ЄСН до Пенсійного фонду (умовно – 37 %) 30 000    
Витрати на утримання та експлуата­цію устаткування 30 000    
Загальновиробничі витрати 30 000    
Виробнича собівартість 30 000    
Планова рентабельність 30 000    
Ціна реалізації 30 000    

Таблиця 4.2

Кореспонденція рахунків з формування фактичної виробничої собівартості
томатів консервованих та їхньої реалізації

№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
Списано сировину і матеріали на ви­робництво томатів консервованих      
Списано тару і тарні матеріали на вироб­ництво томатів консервованих      
Нарахована заробітна плата робітни­кам, які займаються випуском томатів      
Здійснено відрахування ЄСН до Пен­сійного фонду від заробітної плати ро­бітників, які займаються випуском тома­тів консервованих      
Списано послуги сторонніх організацій, використаних для виробництва томатів консервованих, які пов’язані з утриман­ням та експлуатацією устаткування      
Списано в кінці місяця частину загально­виробничих витрат на виробництво томатів консервованих      
Випущені з виробництва томати консер­вовані та надійшли на склад готової продукції за виробничою собівартістю      
Відвантажено покупцям готову продукцію (томати консервовані) за продажними цінами (ПДВ умовно не розраховувати)      

Домашнє завдання

Умова 1

1. Визначити первісну вартість придбаних основних засобів.

2. Надати кореспонденцію рахунків за кожною господар­ською операцією.

3. Результати відобразити у реєстраційному журналі (табл. 4.3).

Умова завдання

Підприємство придбало виробниче обладнання у вітчизня­ного постачальника вартістю 14 800 грн, крім того ПДВ.

Витрати з доставки обладнання, які надані сторонньою орга­нізацією, склали 360 грн, крім того ПДВ; витрати на встанов­лення обладнання – 200 грн (без ПДВ).

Об’єкт основних засобів введено в експлуатацію за первісною вартістю – ?

Таблиця 4.3

Кореспонденція рахунків з формування первісної
вартості придбаних основних засобів

№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
Придбано виробниче обладнання у вітчизняного постачальника за купі­вельною вартістю      
Крім того, ПДВ – 20 %      
Надано послуги з доставки обладнан­ня сторонньою організацією      
Крім того, ПДВ – 20 %      
Надано послуги із встановлення облад­нання приватним підприємцем (без ПДВ)      
Об’єкт основних засобів (виробниче обладнання) введено в експлуатацію за первісною вартістю      

Умова 2

1. Визначити фактичну собівартість придбаних матеріалів.

2. Надати кореспонденцію рахунків за кожною господар­ською операцією.

3. Результати відобразити у реєстраційному журналі (табл. 4.4), зміст господарських операцій визначити самостійно згідно з умо­вою завдання.

Умова завдання

На підприємство від вітчизняних постачальників надійшли матеріали на суму 12 000 грн, крім того, ПДВ; за доставку мате­ріалів перераховано автотранспортному підприємству – 420 грн, крім того, ПДВ; нараховано заробітну плату робітникам підпри­ємства за розвантаження матеріалів – 200 грн; здійснені нарахуван­ня ЄСН від заробітної плати згідно з чинним законодавством – 76 грн.

Матеріали оприбутковано на склад за первісною вартістю – ?

Таблиця 4.4

Кореспонденція рахунків з формування первісної
вартості придбаних матеріалів

№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
       
       

Навчальний матеріал до практичного заняття 4.2

Завдання 21

1. Скласти Видаткову накладну № 6358 від 22 березня 20хх р. на надходження до магазину ПАТ «Верес» товарів від Полтав­ської кондитерської фабрики згідно із даними табл. 4.5 (відсутні реквізити вказати самостійно).

2. Надати кореспонденцію рахунків за кожною господар­ською операцією.

Реквізити постачальника: м. Полтава, вул. Панянка, 34; іден­тифікаційний номер – 45864556, поточний рахунок – 260056984312 у КБ «Полтава-банк», МФО – 341382. Податкова накладна № 201.

Реквізити покупця: м. Полтава, вул. Шевченка, 116 б; іденти­фікаційний номер – 45236010, поточний рахунок – 289765231 у КБ «ПриватБанк», МФО – 340312.

Таблиця 4.5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.98.69 (0.007 с.)