Побудова бухгалтерського балансуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Побудова бухгалтерського балансуПитання для вивчення та обговорення

1. Склад майна підприємства та джерел його формування, їх характеристика.

2. Поняття балансу, його значення та використання в управлінні.

3. Побудова балансу. Актив і пасив.

4. Статті балансу, їх оцінка і групування.

Мета практичного заняття – побудова бухгалтерського ба­лансу з відображенням господарських засобів та їх джерел від­повідно до класифікації. Складання бухгалтерського балансу, підрахунок сум кожного розділу та визначення загальної суми валюти балансу. Засвоєння економічного змісту статей бухгал­терського балансу, правила їх оцінки, групування у розділи.

Практичне заняття 2.2

Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

Питання для вивчення та обговорення

1. Які зміни відбуваються в балансі, що зумовлені господар­ськими операціями?

2. Які господарські операції впливають на валюту балансу? Наведіть приклади.

3. Що називається балансовим методом відображення та уза­гальнення інформації, його суть і значення?

Мета практичного заняття – визначення змін у бухгалтер­ському балансі, які мали місце за звітній період. З’ясування ти­пів змін у балансі під впливом господарських операцій.

Навчальний матеріал до практичного заняття 2.1

Завдання 6

1. За даними практичних завдань 1 та 2 визначити, до якої стат­ті балансу відносяться конкретні види майна ПАТ «Діамант» і джерел їх утворення, скласти баланс підприємства на 31.01.20хх р., підрахувавши суми за розділами активу та пасиву балансу.

Домашнє завдання

1. Закінчити складати баланс ПАТ «Діамант» на 31.01.20хх р.

2. Визначити загальну суму валюти балансу ПАТ «Діамант».

3. Порівняти валюту балансу ПАТ «Діамант» за активом і пасивом.

Навчальний матеріал до практичного заняття 2.2

Завдання 7

1. За даними господарських операцій ПАТ «Діамант» за лю­тий 20хх р., наведених у табл. 2.10, відобразити зміни в бухгал­терському балансі на 31.01.20хх р., який згруповано за завданням 6.

2. Зміни за лютий 20хх р. та баланс ПАТ «Діамант» на 28.02.20хх р. скласти в таблиці поданої форми (табл. 2.9).

Примітки* – у табл. 2.9 відображати тільки статті, що мають залишки згідно із Завданням 6 та статті загальних підсумків за розділами активу та пасиву і підсумок активу і пасиву; крім цього відобразити статтю 120 «Нез­авершене виробництво», яка на початок лютого 20хх р. залишків не має.

– не забути розбити статтю 100 на дві статті «Матеріали» та «Паливо»; статтю 210 на дві статті «Розрахунки з іншими дебіторами» та «За­боргованість підзвітних осіб»; статтю 230 на дві статті «Готівка в касі у національній валюті» та «Поточний рахунок в банку в національній валюті». Залишки на початок лютого 20хх р. за цими статтями взяти із табл. 1.3.

Умова завдання

Таблиця 2.9

Баланс на 28.02.20хх року

Номер розділу, код статті Назва розділу, стаття балансу Сальдо на 01.02. 20хх р, сума, грн Суми господарських операцій з табл. 2.10 із відповідними знаками згідно із типом змін (+ , -) Разом зміни за кожною статтею Сальдо на 28.02. 20хх р, сума, грн
                                   
                                   

Таблиця 2.10

Господарські операції ПАТ «Діамант» за лютий 20хх р.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн
Одержано в касу з поточного рахунку грошові кошти для видачі заробітної плати та під звіт 16 000
Перераховано з поточного рахунку наступні платежі: – до бюджету – до Пенсійного фонду   1 800 7 240
Видано з каси грошові кошти під звіт Коваленку М.В. 3 800
Здано та затверджено Звіт про використання коштів, ви­даних на відрядження або під звіт Коваленка М. В. за за­куплену сировину 3 400
Видано з каси заробітну плату працівникам підприємства 10 200
Повернено з каси на поточний рахунок суму невиплаченої заробітної плати 2 100
Відпущено сировину зі складу у виробництво 4 200
Одержано сировину від різних постачальників 7 200
Перераховано з поточного рахунку заборгованість різним постачальникам за сировину 7 200
Списано паливо у виробництво
Одержано паливо від різних постачальників 2 400
Надійшли товари від ПАТ «Хлібозавод № 1» 48 000
Внесено засновником на поточний рахунок суму для по­гашення заборгованості до статутного капіталу 20 000

Домашнє завдання

1. Закінчити визначення змін і скласти бухгалтерський ба­ланс ПАТ «Діамант» на 28 лютого 20хх року.

Матеріальне забезпечення

Бухгалтерський баланс (форма № 1) – 1 прим.

Питання для самостійного вивчення

1. Визначити склад майна та джерел його утворення підпри­ємств різних форм власності та сфер господарювання, дати їх характеристику.

2. Опрацювати приклади першого типу змін за статтями бух­галтерського балансу.

3. Опрацювати приклади другого типу змін за статтями бух­галтерського балансу.

4. Опрацювати приклади третього типу змін за статтями бух­галтерського балансу.

5. Опрацювати приклади четвертого типу змін за статтями бухгалтерського балансу.

Завдання 8 (для самостійної роботи за темою 2)

1. На підставі перегрупованих об’єктів майна та джерел його утворення ТОВ «Олімпік» (див. завдання 4, табл. 1.7 для індиві­дуальної роботи за темою 1) визначити по кожному з вказаних об’єктів активу і пасиву код (номер) рядка та назву статті, за якою він відображається у діючому балансі України.

2. Результати оформити у таблицях поданої форми (табл. 2.11, 2.12).

Таблиця 2.11

Складові активу балансу

Об’єкт активу Код рядка Назва статті балансу
       
       

Таблиця 2.12

Складові пасиву балансу

Об’єкт активу і зобов’язань Код рядка Назва статті балансу
       
       

Завдання 9 (для самостійної роботи за темою 2)

1. За показниками групувальної відомості, яка складена за завданням 3 (для самостійної роботи за темою 1) за формою, по­даною у табл. 1.6, скласти баланс ТОВ «Артеміда» на 31 серпня 20хх р. за формою, наведеною в табл. 2.13 (показано тільки стат­ті, що мають залишки).

2. Підрахувати підсумки активу і пасиву балансу.

Умова завдання

Таблиця 2.13

Баланс ТОВ «Артеміда» на 31 серпня 20хх р.

Актив Код Сума, грн Пасив Код Сума, грн
І. Необоротні активи     І. Власний капітал    
1. Нематеріальні активи: – залишкова вартість – первісна вартість – накопичена амортизація     1. Статутний капітал 2. Резервний капітал 3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4. Вилучений капітал    
2. Основні засоби: – залишкова вартість – первісна вартість – знос     Усього за розділом І    
3. Інші необоротні активи     ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Усього за розділом І     1. Забезпечення витрат персоналу 2. Цільове фінансування    
      Усього за розділом II    
ІІ. Оборотні активи     ІІІ. Довгострокові зобов’я­зання    
1. Запаси: – виробничі запаси – незавершене виробництво – готова продукція – товари     1. Довгострокові кредити банку    
2. Дебіторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги: – чиста реалізаційна вар­тість 3. Інша поточна дебітор­ська заборгованість     Усього за розділом ІІІ    
4. Грошові кошти та їх еквіваленти: – у національній валюті     ІV. Поточні зобов’язання    
Усього за розділом ІІ     1. Короткострокові креди­ти банків 2. Кредиторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги    
Усього за розділом ІІ     3. Поточні зобов’зання за розрахунками: – з бюджетом – зі страхування – з оплати праці 4. Інші поточні зобов’язання    
III. Витрати майбутніх періодів     Усього за розділом ІV    
      V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс     Баланс    

Завдання 10 (для індивідуальної роботи за темою 2)

1. Записати господарські операції ТОВ «Артеміда», які від­булися у вересні 20хх р., визначені у табл. 2.14 (умовно розра­хунки за ПДВ не розглядаються), у реєстраційний журнал за фор­мою, наведеною в табл. 2.15.

2. Визначити і вказати в реєстраційному журналі типи змін у балансі підприємства, які зумовлені господарськими операціями (для позначення збільшення використовуйте «+», для позначен­ня зменшення використовуйте «–»).

3. Використовуючи залишки засобів ТОВ «Артеміда» на 31.08.20хх р., визначені за завданням 9 (для самостійної роботи за темою 2), скласти баланс підприємства на 30 вересня 20хх р. за формою, наведеною в табл. 2.16.

4. Підрахувати підсумки активу і пасиву балансу на 30.09.20хх р.

Умова завдання

Таблиця 2.14Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.013 с.)