ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст П(с)БО № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».Слід пам’ятати, що процедури виправлення помилок та внесення змін у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

Слід мати на увазі, що цим стандартом визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін лише у фінансовій звітності. Тому визначення процедур виправлення помилок у бухгалтерському обліку за новою системою необхідно також узгоджувати з такими документами, як:

- Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій,

- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88).

При внесенні виправлень у бухгалтерському обліку необхідно врахувати їх вплив на фінансову звітність. Слід звертати увагу на характеристики окремих рахунків та груп рахунків, які надані в Інструкції з тим, щоб встановлені процедури виправлень у обліку не суперечили цим характеристикам.

П(с)БО № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»

визначає, яким чином мають відображатися в бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності такі події, як:

- виправлення помилок;

- зміни в облікових оцінках;

- зміни в обліковій політиці;

- події після дати балансу.

 

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

2. Закон України «Про податок на додану вартість » від 03.04.97. за № 168/97-ВР.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

4. Інструкція по застосуванню плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

5. В. С. Білоусько, М. І. Беленкова Теорія бухгалтерського обліку К., « Алерта», С.289-291.

6. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: Алерта, 2011.- С. 73-78.

7. Хом’як В.І., Лемішовський. Бухгалтерський облік в України.─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 83-89.

 

 

Тема 6. Облік грошових коштів та розрахункових операцій.

Питання на самостійну роботу № 6

Облік розрахунків з проживаючими в готелі.

Облік розрахунків з підзвітними особами.

Кореспонденція рахунків по обліку касових операцій та обліку коштів в банках.

Характеристика рахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші».

Відповідь на питання:

Облік розрахунків з проживаючими в готелі.

Оперативний облік готельних послуг ведеться у «Журналі обліку громадян, які проживають у готелі» (ф. № 5-г), «Журналі обліку іноземців, які проживають у готелі» (ф. № 6-г), «Відомості обліку руху номерів у готелі» (ф. № 9-г ), «Журналі осіб, які проживають на поверсі» (ф. № 10-г).

Для оперативного обліку звільнення і заселення номерів (місць) та проведення ремонтних робіт у номерах черговим адміністратором щоденно станом на 9 годину ранку заповнюється «Відомість обліку руху номерів у готелі» (ф. № 9-г)

Для оперативного обліку осіб, що проживають на поверсі, черговий на поверсі складає «Журнал осіб, які проживають на поверсі» (ф. № 10-г), який містить відомості, необхідні покоївкам для проведення поточних прибиральних робіт.

Проживання і послуги в готелях оплачуються за цінами і тарифами, що встановлюються готелями самостійно відповідно до присвоєної готелю категорії та рівня обслуговування або на договірній підставі. Термін і форма оплати за проживання і послуги визначаються адміністрацією готелю.

Оплата за проживання здійснюється відповідно до єдиної розрахункової години – 12 години поточної доби за місцевим часом. При проживанні в готелі менше доби плата стягується за повну добу не залежно від розрахункової години. При розміщенні до розрахункової години ( з 0 до 12 години дня) плата за проживання не стягується. У разі виїзду з готелю протягом 12 годин після розрахункової години плата стягується за півдоби , а якщо виїжджають пізніше ніж через 12 годин – за повну добу. За проживання дітей віком до 12 років без надання місця плата не стягується. При розміщенні і проживанні у готелі дітей віком від 2 до 12 років плата справляється у розмірі 50% вартості одного місця у двомісному номері. Діти віком до 2 років розміщуються у готелі безоплатно.

При оплаті готельних послуг клієнту виписують «Рахунок» (ф. № 4-г) у двох примірниках, перший з яких видається громадянину, що проживає у готелі, а другий – здається до бухгалтерії.

На підставі складених рахунків (ф. № 4-г) касир ( порт'є або адміністратор, який виконує розрахунки) складає «Касовий звіт» (ф. № 8-г) в одному примірнику.

Порт'є (адміністратор) на підставі телеграм, телефонних дзвінків, листів, факсів, що надійшли до готелю на бронювання номерів, заповнює «Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів» (місць) (ф. № 7-г).

У розрахункових документах на реалізацію готельних послуг (ф. № 4-г) суму ПДВ і суму готельного збору вказують окремими рядками. Розміри ставок готельного збору встановлюють місцеві органи влади самостійно, але не вище граничних ( 20% добової вартості найманого житла без вартості додаткових послуг).

Облік розрахунків з підзвітними особами

У процесі діяльності підприємства мають місце господарські операції, які пов’язані з видачею грошей підзвітним особам. Службовці отримують грошові кошти на різні цілі — закупівлю запасів, матеріалів, товарів, поїздок у відрядження тощо.

Видача під звіт грошових коштів підзвітним особам і строки та порядок їх звіту перед підприємством регламентуються Порядком ведення касових операцій у національній валюті України за № 637 від 15.12.2004 р.

Норми відшкодування витрат на відрядження встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон» (зі змінами та доповненнями).

Видача готівки проводиться з каси підприємства за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами.

Для обліку підзвітних сум у бухгалтерському обліку використовується рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами». За дебетом субрахунка обліковуються суми, видані під звіт, за кредитом — підтверджені звітами та документами, а також повернені невикористані суми.

Це відображається такими записами:

видача грошових коштів з каси підзвітній особі:

Дебет 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

Кредит 30 «Каса».

Підзвітна особа складає звіт про витрачені кошти. На підставі затвердженого звіту здійснюються записи в бухгалтерських регістрах:

1) придбання товарно-матеріальних цінностей за рахунок підзвітних сум:

Дебет 20 «Виробничі запаси»; Дебет 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»; Дебет 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»; Дебет 28 «Товари»; Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

2) оплата витрат, пов’язаних з виробництвом, збутом, управлінням, та витрати на відрядження:

Дебет 91 «Загальновиробничі витрати»; Дебет 92 «Адміністративні витрати»; Дебет 93 «Витрати на збут»; Дебет 94 «Інші витрати операційної діяльності»; Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

3) повернення невитрачених підзвітних сум:

Дебет 30 «Каса»;Дебет 31 «Рахунки в банках»;

Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

4) утримання неповернених підзвітних сум із заробітної плати службовцям:

Дебет 66 «Розрахунки з оплати праці»;Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Аналітичний облік на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» ведеться щодо кожної підзвітної особи та кожного отриманого авансу окремо. Сальдо субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» може бути як дебетовим, так і кредитовим. У Балансі сальдо із субрахунка відображається розгорнуто: дебетове сальдо — у складі оборотних активів у рядку 210 «Інша поточна дебіторська заборгованість», кредитове сальдо — у складі поточних зобов’язань у рядку 610 «Інші поточні зобов’язання».

Кореспонденція рахунків по обліку касових операцій та обліку коштів в банках.

Кореспонденція рахунків по обліку грошових коштів в касі

Таблиця № 1

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Оприбуткована готівка в касу з поточного рахунку  
Надійшла в касу виручка за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги   361, 377
Повернуті невикористані підзвітні суми
Надходження грошових коштів від матеріально відповідальних осіб у відшкодування підприємству завданих збитків у результаті нестач, втрат від псування цінностей    
Надходження грошових коштів від акціонерів, засновників в оплату акцій
Надходження грошових коштів від перепродажу викуплених акцій власної емісії  
Надходження грошових коштів у відшкодування підприємству раніше списаних активів (на момент виявлення нестачі матеріально-відповідальна особа була не платоспроможною)    
Оприбутковані лишки готівки виявлені під час інвентаризації
Внесено готівку на поточний рахунок в банку
Видана готівка в підзвіт та інші витрати по відрядженню
Оплачені готівкою викуплені акції власної емісії
Виплачена заробітна плата робітникам підприємства
Виявлена нестача готівки в касі під час інвентаризації

Основні бухгалтерські проводки за рахунком 31 „Рахунки в банках” (субрахунок 311 „Поточні рахунки в національній валюті”)

Таблиця № 2

№ п/п     Зміст операцій   Кореспондуючі рахунки
  Дебет Кредит
  Зарахування сум, що надійшли від покупців або замовників в оплату рахунків-фактур за відвантажені товари, продукцію, послуги в національній валюті.        
Надходження сум готівкою
Зарахування готівки, зданої в банк через інкасатора
Зарахування залишку сум за невикористаними чековими книжками
Повернення невикористаної суми акредитива
Суми, що надійшли за погашені ощадні сертифікати
Кошти, що надійшли за погашені облігації
Зарахування сум за одержаними векселями  
Зарахування сум, повернених фінансовими органами  
Зарахування сум, що надійшли за претензіями  
Зарахування сум, що надійшли від інших дебіторів  
Помилково зарахована банком сума  
Кошти, що надійшли від засновників підприємства як внески до статутного капіталу  
  Суми, що надійшли від перепродажу викуплених власних Акцій      
Суми, що надійшли від продажу акцій власної емісії:      
  - за номінальною вартістю  
  - на суму емісійного прибутку  
Зарахування одержаних штрафів, пені, неустойки  
  Зарахування дивідендів від фінансових вкладів за участі в різних товариствах      
  Надходження сум на погашення дебіторської заборгованості, що списана в минулі роки до збитку      
Зарахування сум одержаного короткострокового кредиту  
Зарахування сум одержаного довгострокового кредиту  
Зарахування сум, що надійшли від продажу облігацій  
  Зарахування на поточний рахунок одержаного кредиту для працівників підприємства      
Одержання грошей в касу за чеком  
Сплата заборгованості постачальникам  
Перерахування платежів до бюджету  
Сплата штрафів, пені, неустойки  
Стягнення банком відсотків за кредит:      
  — за поточним і пролонгованим без змін умов кредиту  
  — за простроченим кредитом  
Погашення короткострокової позики банку  
  Перерахування на погашення заборгованості: органам соціального страхування ЕСВ          
             

 

4. Характеристика рахунків класу 3 „Кошти, розрахунки та інші активи”

Під час вивчення питання слід користуватися Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Рахунки класу 3 „Кошти, розрахунки та інші активи” (рахунки 30, 31, 33) призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів ( у національній валюті( у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.

Рахунок 30 «Каса» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок 30 «Каса» має такі субрахунки:

301 « Каса в національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті».

Рахунок 31 «Рахунки в банках» призначено для обліку наявності та руху коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» має такі субрахунки:

311 «Поточні рахунки в національній валютв»;

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

313 «Інші рахунки в банкау в національній валюті»;

314 «Інші рахунки в банкау в іноземній валюті».

За дебетом рахунка 30 і 31 «Рахунки в бнках» відображається надходження грошових коштів, за кредитом – їх використання.

 

Література

1Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

2План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

3Інструкція по застосуванню плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30.11.99 № 291

4. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637.

5. Норми відшкодування витрат на відрядження встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон» (зі змінами та доповненнями).

6. Верига Ю.А. , Виноградова М.О. та інші. Бухгалтерський облік. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 239-242.

7. Гарасим П.М., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Наскрізні блоки Кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, 2003. – С. 131-137.

8. Лень В.С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 351-352.

9. Ткаченко Н. Т. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –

К.: Алерта, 2011.- С. 149-226.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.012 с.)