ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність та основи організації, предмет і метод бухгалтерського обліку.Методичні рекомендації

Самостійна робота студентів регламентується Положеннями про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України від 2 червня 1993 р. №161.

Згідно цього документу найважливіше завдання вищої школи - прищепити студентам навички самостійної роботи, уміння їх використовувати на практиці.

Мета самостійної роботи студентів:

· навчити студентів самостійно працювати з нормативно -законодавчими матеріалами;

· привити тягу до постійної тяги до нових знань з обраної спеціальності;

· дати поштовх до розвитку здібностей та активізації розумової діяльності студентів;

· навчити прийомам пошуку необхідної інформації, використовуючи нові джерела інформації;

· навчити творчому підходу до навчання.

Зміст самостійної роботи визначається навчальним планом. В робочій програмі в кожній є питання, які необхідно самостійно вивчити і оформити належним чином.

Як показала практика, найгрунтовнішими є ті знання , які студент набуває самостійно і вважаємо, що найкраще для виконання самостійної роботи підходить написання конспекту і рефератів по тематиці, підготовки до фронтального опитування по запитанням для самопідготовки, наведених у планах самостійних робіт та відповідей на запитання тест - контролю. Кожне питання, що пропонується для самостійного вивчення необхідно починати з визначення нормативно - правової бази, спеціальну і навчальну літературу, список, якої одається наприкінці методичної роботи. Потім виконати задачі запропоновані для самостійного вирішення.

Контролю якості самопідготовки у вигляді написання рефератів, конспектів, відповідей на тести.

Форми поточного контролю можуть бути : співбесіди, опитування та відповіді на поставлені питання по темі, виконання завдання.

В кінці рекомендації до вивчення кожної теми наведені питання для самопідготовки, вони допоможуть перевірити глибину засвоєних знань.

По дисципліні «Бухгалтерський облік» відведено 31 година.

 

Перелік завдань для студентів з самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» спеціальності 5.14010101

«Організація обслуговування в готелях»

 

Назва теми Зміст самостійних робіт Кількість год
1. Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність та основи організації, предмет і метод бухгалтерського обліку. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», П(С)БО № 1- 34 Класифікація господарських засобів та їх джерел.  
2. Тема 2. Бухгалтерський баланс Зміст П(С)БО № 2 «Баланс». Структура балансу готельного підприємства  
    3. Тема 3. Рахунки, подвійний запис, класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку. Основи класифікації рахунків та її значення. Класифікація рахунків за економічним змістом, за призначенням та структурою. План рахунків бухгалтерського обліку, його призначення і побудова. Оборотні відомості, їх види та призначення.    
4. Тема 4. Документація, інвентаризація та форми ведення бухгалтерського обліку. Інвентаризація, її значення і види , порядок проведення і документальне оформлення результатів інвентаризації.  
5. Тема 4. Документація, інвентаризація та форми ведення бухгалтерського обліку Зміст П(с)БО № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Помилки в бухгалтерських записах.  
6. Тема 6. Облік грошових коштів та розрахункових операцій. Облік розрахунків з проживаючими в готелі. Облік розрахунків з підзвітними особами. Кореспонденція рахунків по обліку касових операцій та обліку коштів в банках. Характеристика рахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи».  
7. Тема № 7 Облік основних засобів, нематеріальних активів та виробничих запасів Документальне оформлення основних засобів . Облік амортизації та зносу основних засобів.    
8. Тема № 7 Облік основних засобів, нематеріальних активів та виробничих запасів Зміст П(С)БО № 7 «Основні засоби», П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО № 9 «Запаси»          
9. Тема № 8 Облік праці та її оплати   Облік використання робочого часу. Документальне оформлення операцій з обліку заробітної плати  
10. Тема № 8 Облік праці та її оплати Зміст П(с)БО № 26 «Виплати працівникам»
11. Тема № 9 Облік витрат діяльності готелів Зміст П(с)БО № 16 «Витрати». Склад витрат готельного підприємства  
12. Тема № 10 Облік поточних та довгострокових зобов'язань Зміст та суть П(С)БО № 11 «Зобов'язання». Характеристика рахунків класу № 5.      
13. Тема № 10 Облік поточних та довгострокових зобов'язань . Характеристика рахунків класу 5 «Довгострокові зобов’язання » і класу 6 «Поточні зобов’язання ». Кореспонденція рахунків з обліку короткострокових і довгострокових позик банку та обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.  
14. Тема № 11 Облік доходів і фінансових результатів діяльності готелю. Зміст П(с)БО № 15 «Доходи», П(с)БО № 17 «Податок на прибуток». Порядок оформлення розрахунків за послуги і облік зайнятості номерного фонду    
15. Тема № 12 Облік розрахунків з бюджетом. Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з бюджетом.  
16. Тема № 13 Облік власного капіталу. Зміст П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал». Кореспонденція рахунків по відображенню господарських операцій з обліку власного капіталу.    

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність та основи організації, предмет і метод бухгалтерського обліку.

Питання на самостійну роботу № 1

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Положення стандарти бухгалтерського обліку.

3.Класифікація господарських засобів та їх джерел.

Відповідь на питання:

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Під час вивчення студентами даного питання слід пам’ятати, що Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996 – ХIV від 16.07.1999р. визначені основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні.

Нормативні акти Кабінету Міністрів України та інших урядових органів встановлюють принципи, які необхідно використовувати при розробці положень (стандартів) бухгалтерського обліку та рекомендацій щодо організації ведення бухгалтерського обліку. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку з окремих тем та напрямків розкривають у вигляді понять і методів бухгалтерського обліку, правових норм, закріплених у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996 – ХIV від 16.07.1999р. . В теперішній час діє 34 стандарту бухгалтерського обліку.

Відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996 – ХIV від 16.07.1999р. підприємство самостійно:

- обирає форму організації бухгалтерського обліку (бухгалтерська служба, послуги спеціаліста з бухгалтерського обліку, централізована бухгалтерія або аудиторська фірма, ведення бухгалтерського обліку власником або керівником);

- визначає облікову політику;

- обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

- розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

- затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

- може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1-34

3. Голова С.Ф. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів. ─ К.: 2000. – 1272 с.

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

5. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291

6. В. С. Білоусько, М. І. Беленкова Теорія бухгалтерського обліку К.,2010 « Алерта», С.22-26

7. Верига Ю. А., Виноградова М. О. та інші. Бухгалтерський облік. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С.16-34.

8. Гарасим П. М., Бруханський Р. Ф., Хомин П. Я. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку.─Тернопіль: Астон, 2003. – С.16-23.

9. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: Алерта, 2011. – С. 6-21.

10. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 106 – 142.

Питання на самостійну роботу № 2

Зміст П(С)БО № 2 «Баланс».

Зміст П(С)БО № 2 «Баланс».

Вивчаючи питання треба ознайомитись зі змістом П(c)БО № 2 “Баланс”.

Зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(c)БО 2“Баланс”.

П(С)БО № 2 складається з трьох розділів .

Цей стандарт визначає зміст та форму балансу, загальні вимоги до розкриття статей.

В розділі «Загальні положення» дано визначення термінів (активи, капітал, зобов’язання …).

В розділі «Визначення статей балансу» зазначені умови, за яких активи, зобов’язання та капітал відображаються в балансі.

В розділі «Зміст статей балансу» встановлено, що показується по кожній статті балансу.

Баланс складається виходячи з залишків на рахунках 1 – 6 класів Плану рахунків. Однією з особливостей Плану рахунків є його тісний взаємозв’язок з формами фінансової звітності.

Згідно з П (с) БО 2 метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Схема балансу

Актив Сума, тис. грн. Пасив Сума, тис. грн.
На початок зв. пер. На кінець зв. пер. На початок зв.пер. На кінець зв.пер.
І. Необоротні активи     І. Власний капітал    
1. Нематеріальні активи: – залишкова вартість – первісна вартість – знос     1. Статутний капітал 2. Пайовий капітал 3. Резервний капітал 4.Нерозподілений прибуток    
      Всього за розділом 1    
2. Основні засоби – залишкова вартість – первісна вартість – знос     ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 1. Забезпечення виплат    
3. Довгострокова дебіторська заборгованість     персоналу 2. Цільове фінансування    
Всього за розділом І     Всього за розділом 2    
ІІ. Оборотні активи     ІІІ. Довгострокові    
1. Запаси:     зобов’язання    
– виробничі запаси     1.Довгострокові кредити банків    
– незавершене виробництво     2. Інші довгострокові зобов’язання    
– готова продукція     Всього за розділом 3    
– мбп     IV. Поточні зобов’язання    
2. Товари     1. Короткострокові кредити банків    
3. Дебіторська заборгованість     2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги    
4. Грошові кошти (каса, рахунки в банках)     3. Поточні зобов’язання за розрахунками:    
Усього по розділу ІІ.     – з бюджетом    
ІІІ. Витрати майбутніх     – з органами страхування    
періодів     – з оплати праці    
IV.Необоротні активи та групи їх вибуття     – із внутрішніх розрахунків    
      – інші поточні зобов’язання    
      Всього за розділом IV    
      V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс     Баланс    

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

2. П(с)БО 2 «Баланс».

3. П(с)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

5. Інструкція про застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30.11.99 № 291

6. В. С. Білоусько, М. І. Беленкова Теорія бухгалтерського обліку К., « Алерта», С.63-71

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: Алерта, 2011. – c. 31 - 41

8. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 627 – 667.

 

Тема 3. Рахунки, подвійний запис, класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.

Питання на самостійну роботу № 3

План рахунків бухгалтерського обліку, його призначення і побудова. 3. Оборотні відомості їх види та призначення

Відповідь на питання:

1. Основи класифікації рахунків та її значення. Класифікація рахунків за економічним змістом, за призначенням та структурою.

Слід зазначити, що у процесі ведення бухгалтерського обліку в Україні, підприємства повинні використовувати рахунки, рекомендовані Міністерством фінансів. Повний перелік таких рахунків наводиться в Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Класифікація рахунків – це науково обґрунтоване групування рахунків за подібними економічними ознаками, здійснене з метою більш повного задоволення потреб користувачів у конкретній обліковій інформації.

Усі рахунки бухгалтерського обліку класифікуються:

1) стосовно бухгалтерського балансу

2) за ступенем узагальнення облікових даних

3) за економічним змістом

4) за призначенням і структурою.

Класифікації рахунків стосовно балансу (активні, пасивні, активно-пасивні) та за ступенем узагальнення облікових даних (синтетичні, аналітичні) ми вже розглядали.

 

План рахунків бухгалтерського обліку, його призначення і побудова.

Вивчаючи питання студентам слід ознайомитися і керуватися в роботі Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцією про застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 № 291.

 

План рахунків – це систематизований перелік рахунків, Який визначає організацію всієї системи бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах з метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю.

План обов’язковий для всіх підприємств і організацій України (крім банків і бюджетних установ, для яких є окремі Плани).

План складається з двох розділів:

І Балансові рахунки

ІІ Позабалансові рахунки

Розділ І включає 9 класів. Кожний клас включає рахунки першого порядку – синтетичні рахунки, які мають двозначне кодування (з 10 до 99). Код рахунку визначає належність рахунку до відповідного класу. Рахунки першого порядку мають підрозділи (субрахунки) – рахунки другого порядку (від 1 до 9).

Наприклад, рахунок 103:

1 – клас „Необоротні активи”

10 – синтетичний рахунок „Основні засоби”

103 – субрахунок „Будинки та споруди”

 

Розділ ІІ включає рахунки, що призначені для обліку наявності і руху ресурсів, що не належать підприємству, але певний час знаходяться в його розпорядженні (в оренді, в переробці.)

Позабалансові рахунки мають двозначне кодування від 01 до 08, а їх субрахунки – трьохзначне. На цих рахунках не застосовується подвійний запис. Так, якщо прийняті в оренду основні засоби, то запис робиться тільки на дебет рахунку 01.

Інструкція до Плану рахунків має характеристику кожного рахунку, в ній визначений порядок ведення обліку та типова кореспонденція рахунків.

Слід відмітити, що План рахунків відповідає методиці складання фінансової звітності. Кожний з його дев’яти класів рахунків узгоджений з відповідними розділами Балансу підприємства, або ж звіту про фінансові результати, а рахунки класу 0 — із примітками до фінансової звітності.

Так, сальдо рахунків класів 1—3 використовується для заповнення розділів Активу Балансу, а сальдо рахунків класів 4—6 (крім дебетових сальдо) — для заповнення розділів Пасиву Балансу. Дані рахунків класів 7—9 використовуються для складання звіту про фінансові результати (План рахунків додається).

Підприємство може самостійно вводити до Плану рахунків субрахунки, не передбачені в Плані рахунків, а також субрахунки другого й інших порядків, виходячи з власних потреб.

Шахова оборотна відомість

Кредит     Дебет Сальдо на початок місяця Рахунок 10 Рахунок 13 Рахунок 20 Рахунок 23 Оборот по дебету Сальдо на кінець місяця
Д К Д К
Рахунок 10                    
Рахунок 13                    
Рахунок 20                    
Рахунок 23                    
                   
Оборот по кредиту               w    
Сальдо на кінець місяця v v   v v

 

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

3. Інструкція по застосуванню плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

4. В. С. Білоусько, М. І. Беленкова Теорія бухгалтерського обліку К., « Алерта», С.82-139

5. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: Алерта, 2011.- С. 41-63.

6. Хом’як В.І., Лемішовський. Бухгалтерський облік в України.─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 42-67.

 

Питання на самостійну роботу № 4

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

2. Закон України «Про податок на додану вартість » від 03.04.97. за № 168/97-ВР.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

4. Інструкція по застосуванню плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30.11.99 № 291

5. В. С. Білоусько, М. І. Беленкова Теорія бухгалтерського обліку К., « Алерта», С.269-283.

6. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджених Наказом Мінфіна України № 69 від 11.08.94 р.

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: Алерта, 2011.- c.80-87.

8. Хом’як В.І., Лемішовський. Бухгалтерський облік в України.─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 590-627.

 

 

Питання на самостійну роботу № 5

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

2. Закон України «Про податок на додану вартість » від 03.04.97. за № 168/97-ВР.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

4. Інструкція по застосуванню плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

5. В. С. Білоусько, М. І. Беленкова Теорія бухгалтерського обліку К., « Алерта», С.289-291.

6. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: Алерта, 2011.- С. 73-78.

7. Хом’як В.І., Лемішовський. Бухгалтерський облік в України.─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 83-89.

 

 

Питання на самостійну роботу № 6

Таблиця № 1

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Оприбуткована готівка в касу з поточного рахунку  
Надійшла в касу виручка за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги   361, 377
Повернуті невикористані підзвітні суми
Надходження грошових коштів від матеріально відповідальних осіб у відшкодування підприємству завданих збитків у результаті нестач, втрат від псування цінностей    
Надходження грошових коштів від акціонерів, засновників в оплату акцій
Надходження грошових коштів від перепродажу викуплених акцій власної емісії  
Надходження грошових коштів у відшкодування підприємству раніше списаних активів (на момент виявлення нестачі матеріально-відповідальна особа була не платоспроможною)    
Оприбутковані лишки готівки виявлені під час інвентаризації
Внесено готівку на поточний рахунок в банку
Видана готівка в підзвіт та інші витрати по відрядженню
Оплачені готівкою викуплені акції власної емісії
Виплачена заробітна плата робітникам підприємства
Виявлена нестача готівки в касі під час інвентаризації

Основні бухгалтерські проводки за рахунком 31 „Рахунки в банках” (субрахунок 311 „Поточні рахунки в національній валюті”)

Таблиця № 2

№ п/п     Зміст операцій   Кореспондуючі рахунки
  Дебет Кредит
  Зарахування сум, що надійшли від покупців або замовників в оплату рахунків-фактур за відвантажені товари, продукцію, послуги в національній валюті.        
Надходження сум готівкою
Зарахування готівки, зданої в банк через інкасатора
Зарахування залишку сум за невикористаними чековими книжками
Повернення невикористаної суми акредитива
Суми, що надійшли за погашені ощадні сертифікати
Кошти, що надійшли за погашені облігації
Зарахування сум за одержаними векселями  
Зарахування сум, повернених фінансовими органами  
Зарахування сум, що надійшли за претензіями  
Зарахування сум, що надійшли від інших дебіторів  
Помилково зарахована банком сума  
Кошти, що надійшли від засновників підприємства як внески до статутного капіталу  
  Суми, що надійшли від перепродажу викуплених власних Акцій      
Суми, що надійшли від продажу акцій власної емісії:      
  - за номінальною вартістю  
  - на суму емісійного прибутку  
Зарахування одержаних штрафів, пені, неустойки  
  Зарахування дивідендів від фінансових вкладів за участі в різних товариствах      
  Надходження сум на погашення дебіторської заборгованості, що списана в минулі роки до збитку      
Зарахування сум одержаного короткострокового кредиту  
Зарахування сум одержаного довгострокового кредиту  
Зарахування сум, що надійшли від продажу облігацій  
  Зарахування на поточний рахунок одержаного кредиту для працівників підприємства      
Одержання грошей в касу за чеком  
Сплата заборгованості постачальникам  
Перерахування платежів до бюджету  
Сплата штрафів, пені, неустойки  
Стягнення банком відсотків за кредит:      
  — за поточним і пролонгованим без змін умов кредиту  
  — за простроченим кредитом  
Погашення короткострокової позики банку  
  Перерахування на погашення заборгованості: органам соціального страхування ЕСВ          
             

 

4. Характеристика рахунків класу 3 „Кошти, розрахунки та інші активи”

Під час вивчення питання слід користуватися Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Рахунки класу 3 „Кошти, розрахунки та інші активи” (рахунки 30, 31, 33) призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів ( у національній валюті( у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.

Рахунок 30 «Каса» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок 30 «Каса» має такі субрахунки:

301 « Каса в національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті».

Рахунок 31 «Рахунки в банках» призначено для обліку наявності та руху коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» має такі субрахунки:

311 «Поточні рахунки в національній валютв»;

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

313 «Інші рахунки в банкау в національній валюті»;

314 «Інші рахунки в банкау в іноземній валюті».

За дебетом рахунка 30 і 31 «Рахунки в бнках» відображається надходження грошових коштів, за кредитом – їх використання.

 

Література

1Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

2План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

3Інструкція по застосуванню плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30.11.99 № 291

4. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637.

5. Норми відшкодування витрат на відрядження встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон» (зі змінами та доповненнями).

6. Верига Ю.А. , Виноградова М.О. та інші. Бухгалтерський облік. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 239-242.

7. Гарасим П.М., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Наскрізні блоки Кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, 2003. – С. 131-137.

8. Лень В.С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 351-352.

9. Ткаченко Н. Т. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –

К.: Алерта, 2011.- С. 149-226.

 

Питання на самостійну роботу № 7

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

2. Закон України «Про податок на додану вартість » від 03.04.97. за № 168/97-ВР.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

4. Інструкція по застосуванню плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

5. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджених Наказом Мінфіна України № 69 від 11.08.94 р.

6. П(С)БО № 7 «Основні засоби»

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: Алерта, 2011.- С. 257-367.

8. Хом’як В.І., Лемішовський. Бухгалтерський облік в України ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 143-189.

 

 

Питання на самостійну роботу № 8

 

1. Зміст П(С)БО№ 7 «Основні засоби», П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО № 9 «Запаси.»

Відповідь на питання:

Література

1.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

2. П(с)БО № 7 «Основні засоби»

3. П(с)БО № 8 «Нематеріальні активи»

4. П(с)БО № 9 «Запаси»

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

6. Інструкція по застосуванню плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

7. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджених Наказом Мінфіну України № 69 від 11.08.94 р.

8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: Алерта, 2011.- С. 257-367.

9. Хом’як В.І., Лемішовський. Бухгалтерський облік в України.─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 143-189.

 

Питання на самостійну роботу № 9

Таблиця № 1

№ з/п Номер типової форми Назва типової форми
П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу
П-2 Особова картка
П-3 Алфавітна картка
П-4 Особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи
П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу
П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки
П-7 Список про надання відпустки
П-8 Наказ (розпорядження) про припинення дії трудового договору (контракту)
П-12 Табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати
П-13 Табель обліку використання робочого часу
П-14 Табель обліку використання робочого часу
П-15 Список осіб, які працювали у понаднормовий час
П-16 Листок обліку простоїв

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1991.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» №100 від 08.02.9 ( зі змінами і доповненнями )

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» для розрахунку виплати по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. №1266 від 26.09.2001.

4. Кодекс законів про працю України №1356 – ХІV (зі змінами та доповненнями), 1991 від 24.12.99.

5. Закон України «Про відпустки» №504/97-ВР від 15.11.98.

6. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 02.03.95.

7. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб».

8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

9. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30.11.99 № 291

10. П(с)БО №26 «Виплати працівникам».

11. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні. ─К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 284-285.

12. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. ─ К.: Алерта, 2011, С. 445-520.

13. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 301 – 306.

 

Питання на самостійну роботу № 10

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1991.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.049 с.)