Класифікація джерел господарських засобів
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація джерел господарських засобівВласні – джерела засобів, що їх державні підприємства отримують від держави, а приватні – від засновників (особи або колективу осіб).

Капітал – джерело створення підприємства

Статутний капітал – це сукупність внесків (у грошовому вимірнику) власників у майно підприємства. Статутний капітал втілюється в основні та оборотні засоби для забезпечення діяльності підприємства, передбаченої статутом.

Пайовий капітал – це сукупність пайових внесків членів спілок та інших підприємств (колективного сільськогосподарського, споживчого товариства, житлово-будівельного кооперативу ...)

Додатковий капітал утворюється за рахунок дооцінки необоротних активів, вартості безоплатно одержаних від інших підприємств і осіб активів тощо.

Резервний капітал створюється для усунення можливих в майбутньому тимчасових фінансових утруднень і забезпечення нормальної роботи підприємства.

Нерозподілений прибуток – сума чистого прибутку, Яка залишилась в обороті підприємства після сплати податків до бюджету та інших обов’язкових платежів і розподілу прибутку між власниками підприємства.

Доходи майбутніх періодів – джерело коштів, одержаних підприємством в поточному або попередніх звітних періодах, але належать до доходів майбутніх періодів (одержана наперед орендна плата ...).

Джерела залучених (позикових) коштів – це зобов’язання по розрахунках і є тимчасовим джерелом утворення певної частини активів підприємства.

Кредиторська заборгованість – це заборгованість нашого підприємства іншим підприємствам, організаціям, особам (постачальникам, бюджету, робітникам по оплаті праці, органам соціального страхування ...)

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1-34

3. Голова С.Ф. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів. ─ К.: 2000. – 1272 с.

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

5. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291

6. В. С. Білоусько, М. І. Беленкова Теорія бухгалтерського обліку К.,2010 « Алерта», С.22-26

7. Верига Ю. А., Виноградова М. О. та інші. Бухгалтерський облік. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С.16-34.

8. Гарасим П. М., Бруханський Р. Ф., Хомин П. Я. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку.─Тернопіль: Астон, 2003. – С.16-23.

9. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: Алерта, 2011. – С. 6-21.

10. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 106 – 142.

Тема 2. Бухгалтерський баланс.

Питання на самостійну роботу № 2

Зміст П(С)БО № 2 «Баланс».

Структура балансу готельного підприємства.

Відповідь на питання:

Зміст П(С)БО № 2 «Баланс».

Вивчаючи питання треба ознайомитись зі змістом П(c)БО № 2 “Баланс”.

Зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(c)БО 2“Баланс”.

П(С)БО № 2 складається з трьох розділів .

Цей стандарт визначає зміст та форму балансу, загальні вимоги до розкриття статей.

В розділі «Загальні положення» дано визначення термінів (активи, капітал, зобов’язання …).

В розділі «Визначення статей балансу» зазначені умови, за яких активи, зобов’язання та капітал відображаються в балансі.

В розділі «Зміст статей балансу» встановлено, що показується по кожній статті балансу.

Баланс складається виходячи з залишків на рахунках 1 – 6 класів Плану рахунків. Однією з особливостей Плану рахунків є його тісний взаємозв’язок з формами фінансової звітності.

Згідно з П (с) БО 2 метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Структура балансу готельного підприємства.

Зауважимо , що Баланс готельного підприємства складається виходячи з залишків на рахунках 1 – 6 класів Плану рахунків. Однією з особливостей Плану рахунків є його тісний взаємозв’язок з формами фінансової звітності. Підприємства готельного бізнесу складають баланс також як і інші підприємства відповідно вимог П(с) БО№ 2 за такою схемою.

Схема балансу

Актив Сума, тис. грн. Пасив Сума, тис. грн.
На початок зв. пер. На кінець зв. пер. На початок зв.пер. На кінець зв.пер.
І. Необоротні активи     І. Власний капітал    
1. Нематеріальні активи: – залишкова вартість – первісна вартість – знос     1. Статутний капітал 2. Пайовий капітал 3. Резервний капітал 4.Нерозподілений прибуток    
      Всього за розділом 1    
2. Основні засоби – залишкова вартість – первісна вартість – знос     ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 1. Забезпечення виплат    
3. Довгострокова дебіторська заборгованість     персоналу 2. Цільове фінансування    
Всього за розділом І     Всього за розділом 2    
ІІ. Оборотні активи     ІІІ. Довгострокові    
1. Запаси:     зобов’язання    
– виробничі запаси     1.Довгострокові кредити банків    
– незавершене виробництво     2. Інші довгострокові зобов’язання    
– готова продукція     Всього за розділом 3    
– мбп     IV. Поточні зобов’язання    
2. Товари     1. Короткострокові кредити банків    
3. Дебіторська заборгованість     2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги    
4. Грошові кошти (каса, рахунки в банках)     3. Поточні зобов’язання за розрахунками:    
Усього по розділу ІІ.     – з бюджетом    
ІІІ. Витрати майбутніх     – з органами страхування    
періодів     – з оплати праці    
IV.Необоротні активи та групи їх вибуття     – із внутрішніх розрахунків    
      – інші поточні зобов’язання    
      Всього за розділом IV    
      V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс     Баланс    

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

2. П(с)БО 2 «Баланс».

3. П(с)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

5. Інструкція про застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30.11.99 № 291

6. В. С. Білоусько, М. І. Беленкова Теорія бухгалтерського обліку К., « Алерта», С.63-71

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: Алерта, 2011. – c. 31 - 41

8. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 627 – 667.

 

Тема 3. Рахунки, подвійний запис, класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.

Питання на самостійну роботу № 3

Основи класифікації рахунків та її значення. Класифікація рахунків за економічним змістом, за призначенням та структурою.

План рахунків бухгалтерського обліку, його призначення і побудова. 3. Оборотні відомості їх види та призначення

Відповідь на питання:

1. Основи класифікації рахунків та її значення. Класифікація рахунків за економічним змістом, за призначенням та структурою.

Слід зазначити, що у процесі ведення бухгалтерського обліку в Україні, підприємства повинні використовувати рахунки, рекомендовані Міністерством фінансів. Повний перелік таких рахунків наводиться в Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Класифікація рахунків – це науково обґрунтоване групування рахунків за подібними економічними ознаками, здійснене з метою більш повного задоволення потреб користувачів у конкретній обліковій інформації.

Усі рахунки бухгалтерського обліку класифікуються:

1) стосовно бухгалтерського балансу

2) за ступенем узагальнення облікових даних

3) за економічним змістом

4) за призначенням і структурою.

Класифікації рахунків стосовно балансу (активні, пасивні, активно-пасивні) та за ступенем узагальнення облікових даних (синтетичні, аналітичні) ми вже розглядали.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.009 с.)