ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст та суть П(С)БО № 11 «Зобов’язання». Поняття зобов’язань, основні види та форми розрахункових взаємовідносинСлід пам’ятати, що методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(с)БО № 11 «Зобов’язання».

Згідно із зазначеним положенням зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Норми П(с)БО № 11 застосовують підприємства незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

У бухгалтерську обліку зобов’язання групуються на:

· довгострокові,

· поточні,

· забезпечення,

· непередбачені зобов’язання,

· доходи майбутніх періодів.

До довгострокових відносяться такі зобов’язання, первинний термін погашення яких був встановлений більше 12 місяців. До них належать довгострокові позики банку, видані на строк більше одного року, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за орендою та зобов’язання за облігаціями.

Поточними (короткостроковими) вважаються зобов’язання, строк погашення яких був початково встановлений протягом поточного року. До них належать зобов’язання перед постачальниками за одержані матеріальні цінності, перед підрядчиками за виконані роботи і послуги, зобов’язання перед працюючими за нарахованою заробітною платою, перед бюджетом, соціальними фондами та іншими кредиторами.

Забезпечення — це зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Непередбаченими вважаються такі зобов’язання, які можуть виникнути внаслідок минулих подій, а існування яких може бути підтверджено майбутніми подіями, або ж зобов’язання, які не можна достовірно визначити.

Доходи майбутніх періодів — це такі доходи, які виникли в даний час, але відносяться до майбутніх періодів.

Обліковуються довгострокові і поточні зобов’язання за їх видами на окремих рахунках бухгалтерського обліку і відображаються окремими розділами пасиву балансу.

За основним критерієм виділяються дві головні групи зобов’язань – довгострокові та поточні.

За умовами виникнення:

- у зв’язку з одержанням товарів, робіт та послуг (аванси отримані),

- у зв’язку з нарахуванням витрат,

- у зв’язку з випуском цінних паперів (векселів, облігацій);

За виконанням умов погашення:

- прострочені зобов’язання,

- непрострочені зобов’язання,

- відстрочені зобов’язання.

Характеристика рахунків класу 5 «Довгострокові зобов’язання » і класу 6 «Поточні зобов’язання ».

Під час вивчення питання слід користуватися Планом рахунків бухгалтерського обліку. Для обліку довгострокових зобов’язань у Плані рахунків передбачено Клас 5 «Довгострокові зобов’язання». Рахунки класу 5 «Довгострокові зобов’язання» призначені для обліку зобов’язань, які виникають у підприємства протягом операційного циклу діяльності підприємства (постачання, виробництва, реалізації тощо) строком погашення більше 12 місяців після дати балансу. До них належать рахунки: 50 «Довгострокові позики», 51 «Довгострокові векселі видані», 52 «Довгострокові зобов’язання з оренди», 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» та _ре. Розглянемо на прикладі використання рахунка 50»Довгострокові позики».

Облік розрахунків за довгостроковими кредитами ведеться на рахунку 50 «Довгострокові позики». На дебеті рахунка 50 «Довгострокові позики» відображається погашення довгострокових кредитів та переведення частини довгострокового боргу в поточний; на кредиті – суми отриманих довгострокових кредитів, а також переведення короткострокових позик (відстрочених) кредитів до складу довгострокової заборгованості.

Для обліку поточних зобов’язань у Плані рахунків передбачено рахунки класу 6 „Поточні зобов’язання”. Рахунки класу 6 «Поточні зобов’язання» призначені для обліку зобов’язань, які будуть погашені у звичайному порядку операційної діяльності підприємства протягом 12 місяців від дати балансу. До них належать рахунки: 60 «Короткострокові позики», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», 64 «Розрахунки по податках і платежах», 65 «Розрахунки по страхуванню», 66 «Розрахунки по оплаті праці»

 

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

2. П(с)БО № 11 «Зобов’язання».

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

4. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291

5. Верига Ю.А., Виноградова М.О. та інші. Бухгалтерський облік. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 295-314.

6. Гарасим П.М., Бруханський Р.Ф. Хомин П.Я. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, 2003.- С. 206-217.

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: Алерта, 2011.- С. 660-690.

8. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 485 – 490.

 

 

Тема № 11. Облік поточних та довгострокових зобов'язань

Питання на самостійну роботу № 13

Кореспонденція рахунків з обліку короткострокових і довгострокових позик банку та обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

 

Відповідь на питання:

Кореспонденція рахунків з обліку короткострокових і довгострокових позик банку та обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Кореспонденція рахунків з обліку короткострокових і довгострокових позик банку :

Таблиця № 1

 

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
02.01.2010 р. На поточний рахунок у банку зараховані кошти (короткостроковий кредит банку) 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті”   50 000
31.01.2010 р. Нараховані відсотки за кредит за січень (50 000 х 1 х 0.36 ) /12=1 500 951 “Відсотки за кредит” 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками” 1 500
28.02.2010 р. Нараховані відсотки за кредит за лютий (50 000 х 1 х 0.36 ) /12=1 500 951 “Відсотки за кредит” 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками” 1 500
01.03.2010 р. Погашено заборгованість перед банком за позикою 601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 50 000
Погашено заборгованість перед банком за відсотками 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 3 000

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

Таблиця № 2

  Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дт Кт
Відображено надходження на підприємство від постачальника товарно-матеріальних цінностей 20,21,22,25
Віднесено на витрати виробництва вартість робіт, виконаних підрядником
Повернуто на підприємство від постачальника раніше перераховані йому кошти 30,31
Належить підрядникам за виконані роботи і надані послуги 91,92,93
В рахунок погашення боргу передано постачальнику акції підприємства
Визнано підприємством претензії, пред’явлені зі сторони постачальника

Бухгалтерські проводки з обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками

 

Таблиця№ 3

Господарські операції Д-т К-т
Проведено оплата постачальникам з поточного рахунку в банку
Проведено залік суми заборгованості інших дебіторів і кредиторів на погашення боргів перед постачальниками і підрядниками
Акцептовані рахунки постачальників за одержані й оприбутковані матеріальні цінності 20,22
Постачальниками і підрядчиками виконані роботи і послуги для загальновиробничих і загальногосподарських потреб 91,92
Постачальниками і підрядчиками виконані роботи й надані послуги, що відносяться до витрат на збут продукції
Пред’явлені претензії постачальникам або підрядчикам за матеріальні цінності

 

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

2. П(с)БО № 11 «Зобов’язання».

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Х.: Курсор, 2007.-108с.

4. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291

5. Верига Ю.А., Виноградова М.О. та інші. Бухгалтерський облік. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 295-314.

6. Гарасим П.М., Бруханський Р.Ф. Хомин П.Я. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, 2003.- С. 206-217.

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: Алерта, 2011.- С. 696-730.

8. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 485 – 490.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.008 с.)