Складання графіку погашення кредитуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складання графіку погашення кредитуВажливою складовою частиною кредитної угоди є графік погашення позички. Він складається позичальником і узгод­жується з кредитором.

Методику складання графіку розглянемо на прикладі, за умови надання кредиту у розмірі 100 тис. грн. під 10% річних і терміном погашення 8 років. У кредитній угоді обговоре­но робити погашення позички один раз на рік однаковими частинами. Скласти графік погашення кредиту.

 


Таблиця 2.3

 

Графік погашення кредиту

 

Термін погашення кредиту, півріччя Сума основного боргу на початок періоду, грн. Сума відсотків за даний період, грн. Сума виплати боргу, грн. Сума погашення основного боргу, грн.
Разом  

 

За результатами проведеного аналізу банківських операцій зробити відповідні висновки.


4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ

 

Третій розділ курсової роботи за своїм змістом передбачає більш поглиблене викладення матеріалу за темою дослідження на підставі вивчення теоретичних основ та проведення відповідного аналізу у попередніх розділах курсової роботи. Третій розділ складається з 2 – 3 пунктів.

Зміст розділу має розкривати основні положення щодо сучасного стану та тенденцій розвитку досліджуваного економічних явищ та процесів, можливі варіанти вирішення, визначених у попередніх розділах, проблем. Доцільно розглянути світовий досвід за темою дослідження та можливі варіанти його адаптації до сучасних вітчизняних умов.


ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота виконується на основі вивчення учбової, спеціальної літератури і практичних матеріалів, використання всього запасу знань і навиків|навичок| аналітичної роботи, що є|наявний| у студента, по основних фінансових дисциплінах, а також по «Економічній теорії» (макро- і мікроекономіці) і ін.

Виклад змісту|вмісту| теми повинен бути послідовним, логічним. При написанні курсової роботи не завжди доцільно використовувати весь законспектований і зібраний|повизбирувати| матеріал. Зі|із| всього матеріалу рекомендується вибрати основні дані, що дозволяють і обгрунтовано розкрити ті, або інші положення|становища|, проблеми і методи організації фінансової роботи, шляхи|колії| підвищення ефективності формування і використання фінансових ресурсів, зокрема на основі досвіду|досліду| розвинених країн.

Використовувані в тексті цитати, дані фінансової (бухгалтерською) і статистичної звітності рекомендується ретельно звірити і оформити посиланнями|засланнями| на джерела, які приводяться|призводять| у виносці на тій сторінці, на якій вони приведені.

Виконана курсова робота підписується студентом.

В процесі виконання курсових робіт студентам рекомендується консультуватися з|із| викладачами кафедри «Фінанси і кредит» - керівниками курсових робіт.

Основні правилаоформлення і викладу матеріалу:

- титульний лист|аркуш| курсової роботи оформляється відповідно до додатку|застосування|;

- всі використані літературні джерела супроводжуються|супроводяться| бібліографічним описом;

- пряме запозичення тексту без вказівки джерела в курсовій роботі не допускається;

- цитата, що приводиться|призводить|, з|із| джерела береться в лапки (приклади|зразки| оформлення виносок приведені в додатку|застосуванні|);

- у курсовій роботі повинна застосовуватися загальновживана термінологія, прийнята в науковій літературі;

- терміни і словосполучення, широко вживані в першоджерелах і в курсовій роботі, після|потім| першого вживання|вжитку| допускається замінювати абревіатурою і текстовими скороченнями;

- одиниці вимірювання|виміру| повинні застосовуватися відповідно до стандартів, що діють;

- всі назви літературних джерел в курсовій роботі слід приводити|призводити| відповідно до новітніх|найновіших| видань;

- рекомендується включення|приєднання| таблиць, графіків, схем, якщо вони відображають|відбивають| основний зміст|вміст| роботи або покращують її наочність|наглядний|;

- таблиці, схеми, діаграми повинні мати заголовки і порядкову нумерацію;

- назви фірм|фірма-виготовлювачів|, установ, організацій і підприємств повинні іменуватися так, як вони указуються|вказують| в джерелі;

- всі сторінки, таблиці і малюнки повинні бути послідовно пронумеровані арабськими цифрами.

Написання курсової роботи здійснюється на аркуші А4 (210 х 297мм) з одного боку рукописним чи машинним способом. З усіх чотирьох боків аркуша передбачаються поля:

- зверху та знизу – близько 20 мм;

- справа – не менш 15 мм;

- зліва – 30 мм.

При машинописному написанні роботи текст виконується через 1,5 інтервали, шрифт - Times New Roman -14.

Нумерація сторінок починається з 3 аркуша курсової роботи (ВСТУП) і ставиться у верхньому правому кутку.

Ілюстрації, що є за текстом, називаються рисунками. Вони мають наскрізну нумерацію за розділом. Назва рисунку розміщується одразу ж після його представлення.

Таблиці також мають наскрізну нумерацію за розділом, яка здійснюється арабськими цифрами. Назва таблиці розміщується в середині строки перед самою таблицею.

Кожний розділ курсової роботи починається з нової сторінки і оформлюється великими літерами. Підрозділи у межах окремих розділів не виносяться на окремий аркуш. Відступ між пунктами за кожним розділом становить два інтервали.

Скорочення слів у курсовій роботі не допускається, за винятком загальноприйнятих позначень.

 


ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

1. Організація безготівкових розрахунків у комерційних банках.

2. Заощадження та інвестиції в механізм грошового ринку.

3. Організація прямого та опосередкованого фінансування на грошовому ринку України.

4. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні

5. Створення і розвиток грошової системи України.

6. Грошово-кредитна політика центрального банку, її цілі та інструменти.

7. Інфляція та її наслідки в Україні в умовах ринкової економіки.

8. Особливості формування та розвитку міжнародної валютної систем.

9. Функціонування та перспективи розвитку кредитних відносин в умовах інфляції.

10. Кредитний механізм й його основні елементи.

11. Відсоткова ставка як плата за кредитні ресурси.

12. Особливості побудови банківської системи України.

13. Особливості функціонування небанківських фінансово-кредитних установ.

14. Механізм забезпечення стабільності комерційного банку.

15. Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні..

16. Організаційні засади функціонування міжнародних фінансово - кредитних організацій.

17. Особливості формування валютної системи України.

18. Особливості проведення грошової реформи в України.

19. Державне регулювання грошової системи України.

20. Механізм функціонування НБУ.

21. Організаційні засади функціонування комерційних банків в Україні.

22. Державне регулювання банківської системи України.

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України «Про Національний банк України».

2. Закон України «Про банки й банківську діяльність».

3. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу».

4. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України зі змінами та доповненнями №932-ХІУ від 14 липня 1999 р/' Голос України - 1999.- П серп.

5. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Інструкція .№7: Затв. постановою правління НБУ від 02.08.96 №204 .Додаток до «Вісника Національного банку». - 1996. -№6.-С.29

6. Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. - 1996. - № 5.

7. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.:Ин-т межд. права и зкономики.1996. -243 с.

8. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика,1992. - 352 с.

9. Білоусов Л.Ю. Гроші та кредит: Навч. Посібник. – Х.: Прапор, 2004. – 296 с.

10. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. -- К.: КНЕУ, 2001.

11. Гальчинський А. С. Теорія грошей. - К.: Основи, 2001.

12. Гальчинський А. С., Геєць В. М., Кінах А. К., Семиноженко В. П. Інноваційна стратегія українських реформ. - К.: Знання України, 2002.

13. Іванов В.М. Гроші та кредит: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999.

14. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. - К.: Основи, 1998.

15. Миллер Р. Л., Ван-Хауз Д. Д. Современные деньги и банковское дело. - М.: Инфра-М, 2000.

16. Фридмен М. Количественная теория денег. - М., 1996.

17. Туган-Барановский М. И. Бумажные деньги и металл. - СПб., 1916.

18. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. - К., 1999.

19. Луціва Б.Л. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях .-К.:Національний банк України.1999.-155с.

20. Мороз А.М.Банківські операції.-К.:КНЕУ,2002.-476с.

21. Савлук М. Грошово-кредитна політика як фактор економічної стабілізації // Вісник НБУ. - 1997. - № 8.

22. Савлук М., Сугоняко О. Чи вистачає грошей в економіці України // Вісник НБУ. - 1997. - № 4.

23. Савлук М. Грошово-кредитна політика НБУ та оцінка її ефектив­ності // Вісник НБУ. - 1999. - № 1.

24. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. Б. С. Івасіва. - К., 1999.

25. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. / За заг. ред. А. М. Мороза і М. Ф. Пуховкіної. - К., 1999.

26. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання. / Навч. посіб­ник. - К., 1999.


Додаток 1Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.01 с.)