ТОП 10:

Засіб нагромадження, засіб обігу, міра вартості, засіб платежу, світові гроші.227. Функція, в якій гроші обслуговують погашення боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин, має назву…

1) засіб обігу;

2) світові гроші;

3) міра вартості;

Засіб платежу.

228. Що означає абстрактність векселя?

1) що зазначена в ньому сума боргу може бути стягнута через суд у разі відмови боржника від його погашення;

2) що причина виникнення боргу в ньому не зазначена;

3) можливість його обліку в банку;

4) його вільний обмін на грошові кошти.

229. Згода платника оплатити вексель, прийняття ним зобов’язань за векселем – це…

1) індосамент;

2) акцепт;

3) алонж;

4) аваль.

230. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення?

1) засіб обігу;

2) засіб платежу;

3) засіб нагромадження;

Міра вартості.

231. Хто виставляє переказний вексель з наказом здійснити платіж ?

1) трасант;

2) трасат;

3) аваліст;

4) акцептант.

232. Яку назву має банківська пластикова картка, призначена для отримання готівки в банкоматах або для купівлі товарів з розрахунком через електронні термінали виключно в межах суми, яка знаходиться на картковому рахунку?

1) дебетна картка;

2) кредитна картка;

3) розрахункова картка;

4) інвентарна картка.

233. Однією з концепцій походження грошей є…

1) функціональна;

2) раціоналістична;

3) еквівалентна;

4) портфельна.

234. Гроші як засіб обігу використовують…

1) в товарно-грошовому обороті;

2) при погашенні зобов’язань;

3) при виплаті заробітної плати;

4) при погашенні кредиту.

235. Яка з грошових теорій побудована на постулаті пропорційності?

1) кількісна;

2) еволюційна;

3) раціоналістична;

4) металістична.

236. Яке з наведених положень не притаманне кількісній теорії грошей?

1) купівельна сила грошей, як і ціни товарів, встановлюється на ринку;

2) купівельна спроможність грошей обернено пропорційна до їхньої кількості;

Оголошення грошей абстрактними рахунковими одиницями.

4) рівень цін прямо пропорційний до кількості грошей.

237. Прихильниками металістичної теорії були…

1) Дж. Стюарт, Дж. Берклі, Г. Кнапп;

2) А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс;

А. Монкретьєн, У. Стаффорд, Ф. Галіані.

4) І. Фішер, Ж. Боден, М. Фрідмен.

238. Трансакційний варіант кількісної теорії грошей розроблений…

1) А. Маршаллом;

2) І. Фішером;

3) А. Пігу;

4) Д. Робертсоном.

239. Якій з перелічених теорій грошей притаманне твердження про те, що сутність грошей зводиться до ідеального масштабу цін?

1) номіналістичній;

2) трансакційному варіанту кількісної теорії грошей;

3) кембриджській версії кількісної теорії грошей;

4) металістичній.

240. Законодавчо обумовлена форма організації грошового обігу в державі – це...

1) емісійна система;

2) форма грошей;

3) грошова одиниця;

Грошова система.

241. До елементів грошової системи України не належить…

1) найменування грошової одиниці;

2) регламентація режиму валютного курсу;

3) металевий вміст національної грошової одиниці;

4) види та купюрність грошових знаків.

242. Грошова система, що ґрунтується на використанні двох металів як грошей, – це...

1) дуалізм;

2) біметалізм;

3) подвійний монетаризм;

4) параметалізм.

243. За характером регулювання валютних відносин у державі виділяють грошові системи...

1) регульовані;

2) ринкового типу;

3) неринкового типу;

Відкритого типу.

244. До якого типу належить грошова система, у якій передбачене використання валютних обмежень?

1) ринкового;

2) неринкового;

3) відкритого;

Закритого.

245. Наявність обмежень функціонування грошей, розмежування сфер готівкового і безготівкового грошового обігу характерні для грошових систем...

1) ринкового типу;

2) закритого типу;

3) неринкового типу;

4) саморегульованих.

246. Система паралельної валюти – це різновид біметалізму, за якого...

1) співвідношення між золотими і срібними монетами визначає держава;

2) один із видів монет карбують у закритому порядку;

3) співвідношення між золотими і срібними монетами встановлюється стихійно на ринкових засадах;

4) паралельно з золотими і срібними монетами в обігу є мідні монети.

247. За якої грошової системи національну грошову одиницю обмінюють на іноземну валюту, розмінну на золото?

1) паралельної валюти;

2) золотодевізного стандарту;

3) золотозливкового стандарту;

4) подвійної валюти.

248. Яке серед перелічених тверджень не відповідає принципам функціонування золотомонетного стандарту?

1) золото виконує всі функції грошей;

2) нема валютних обмежень;

3) стабільність валютних курсів;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.007 с.)