ТОП 10:

Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки1. Строкові вклади і депозити входять до складу таких грошових агрегатів:

а) М0;

б) М1;

*в) М2;

г) не входять до складу вказаних грошових агрегатів.

2. Норма обов’язкового резервування для банків вводиться з метою:

* а) обмеження грошової маси;

б) щоб запобігти вилученню вкладів;

в) підвищення прибутковості банків;

*г) підвищення ліквідності банків;

д) покриття дефіциту державного бюджету.

3. В банк внесено готівкою на депозит 10000 грн. Норма обов’язкового резервування – 25%. Цей депозит може збільшити масу грошей в обороті за рахунок мультиплікатора на:

а) невизначену величину;

*б) 7500 грн.;

в) 10000 грн.;

г) 30000 грн.;

д) 40000 грн.

4. Грошова маса за агрегатом М3 збільшується кожний раз, коли комерційні банки:

а) збільшують свої вклади в центральному банку;

?б) збільшують обсяги позичок своїм клієнтам-юридичним особам;

?в) збільшують свої зобов’язання по поточним рахункам шляхом залучення готівкових грошей на вклади населення;

*г) вилучають частину вкладів у центральному банку.

5. Якщо норма обов’язкового резервування для банків дорівнює 100%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:

а) 0;

* б) 1;

в) 10;

г) 100.

6. До складових грошової бази відносяться:

а) обов’язкові банківські резерви;

*б) готівка в касах банків;

*в) резерви на коррахунках комерційних банків у центральному банку;

*г) готівкові гроші, що знаходяться в обігу поза банками;

д) всі наведені відповіді вірні.

7. Які зі слідуючих процесів пов’язані причинно-наслідковими зв’язками?

*а) зростання дефіциту державного бюджету і збільшення обсягу грошової маси;

б) скорочення подоходного податку і зменшення обсягу грошової маси;

в) зростання трансфертних платежів і скорочення обсягу грошової маси;

г) зростання податків на корпорації і збільшення обсягу грошової маси.

8. Якщо трансакційні гроші (гроші для угод) здійснюють у середньому 5 обертів за рік, то кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну:

а) в 5 разів більше номінального ВНП;

*б) складає 20% номінального ВНП;

в) дорівнює відношенню: 5/ВНПном;

г) неможливо визначити.

9. Банківська система створює гроші, видаючи кредити. У результаті грошова маса:

а) збільшується на величину, меншу від загальної суми депозитів;

б) збільшується на величину, що дорівнює загальній сумі депозитів;

*в) збільшується на величину більшу від загальної суми депозитів;

г) не збільшується і не зменшується.

10. Визначити, з яких секторів складається грошовий оборот:

а) грошового обігу та фіскально-бюджетного обороту;

б) грошового обігу, фіскально-кредитного обороту, кредитного обороту;

*в) грошового обігу та фінансово - кредитного обороту.

11. Якщо фактична маса грошей в обороті (Кф) перевищує необхідну для обороту (Кн), то які явища матимуть місце:

а) нестача купівельної спроможності;

б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції;

*в) надлишок купівельної спроможності.

12. Як визначається рівень монетизації економіки:

*а) як відношення грошової маси на кінець року до валового внутрішнього продукту за відповідний рік;

б) як відношення валового внутрішнього продукту за рік до грошової маси на кінець року;

в) як відношення середньомісячної грошової маси до валового національного продукту за рік.

13. Які гроші належать до неповноцінних:

*а) готівкові гроші;

б) золоті монети;

*в) депозитні гроші;

*г) електронні гроші.

14. Визначити засоби платежу, які обслуговують нині грошовий оборот в Україні:

*а) банкноти;

б) акредитиви;

*в) розмінні монети;

*г) депозитні гроші;

д) казначейські білети;

є) платіжні доручення.

15. Залучені ресурси комерційного банку становлять 20,0 млн. грн., норма обов’язкового резерву – 15%. На коррахунку в НБУ станом на 1 червня банк має 3,5 млн.грн. і в касах готівкою – 0,5 млн. грн. Виходячи з цих даних визначіть станом на 1 червня:

а) загальний обсяг резерву банку; 3,5+0,5 =4млн.грн.

б) обсяг обов’язкового резерву;20*0,15=3млн.грн.

в) обсяг вільного резрву.4-3=1млн.грн.

16. Визначити, які гроші перебувають в обороті в Україні у сучасних умовах:

а) повноцінні гроші;

*б) неповноцінні гроші;

в) обидва види.

17. Якщо станом на 1 червня маса готівки поза банками складає 2,1 млрд.грн., готівка в касах банків – 0,5 млрд.грн. поточних вкладів – 4,0 млрд.грн., ощадних вкладів – 2,9 млрд.грн., строкових вкладів – 3,5 млрд.грн., то чому будуть дорівнювати:

а) агрегат Мо;2,1 млрд.грн.

б) агрегат М1;4+2,1+2,9=9 млрд.грн.

в) агрегат М3.9+3,5=12,5 млрд.грн.

18. Грошова база включає в себе:

а) металеві й паперові готівкові гроші та поточні вклади;

б) металеві й паперові готівкові гроші та строкові вклади;

в) готівка поза банками, готівка в касах банків та всі банківські депозити;

*г) вся готівка (поза банками і в касах банків) та кошти на коррахунках комерційних банків в НБУ.

19. Які грошові потоки відносяться до потоків “втрат”:

* а) оплата імпорту;

* б) заощадження сімейних господарств;

*в) чисті податки;

г) державні позики;

д) відплив грошового капіталу на світовий ринок.

20. Визначити, які грошові потоки відносяться до потоків “ін’єкцій”:

* а) оплата експорту;

б) державні позики;

* в) інвестиції;

*г) державні закупки.

21. Визначіть, як співвідносяться між собою грошовий оборот і грошовий обіг:

а) грошовий обіг це частина грошового обороту, що обслуговується гротівковими грошами;

* б) грошовий обіг це частина грошового обороту, що обслуговує реалізацію матеріальних цінностей та послуг (продуктів та ресурсів);

в) це два різних явища, які не співвідносяться між собою;

г) це два тотожних між собою явища.

22.Яке з начедених визначень грошового обороту найбільш повно розкриває його економічний зміст:

а) це сукупність всіх платежів, які здійснюються в народному господарстві за певний період;

*б) це безперервний рух грошей в процесі суспільного відтворення;

в) це процеси формування і витрачання грошових доходів окремими економічними суб’єктами.

23. Як визначається коефіцієнт Маршала:

а) як відношення готівки поза банками до загальної маси грошей;

б) як відношення маси депозитних грошей до обсягу грошового обороту;

*в) як відношення загальної маси грошей до обсягу ВНП.

Тема 4. Грошовий ринок

1. Що є об’єктом купівлі-продажу на грошовому ринку:

а) гроші як гроші;

б) гроші як капітал;

*в) гроші як гроші і як капітал;

г) кредит.

2. Як співвідносяться між собою ринок грошей і грошовий ринок:

а) грошовий ринок є сладовою частиною ринку грошей;

*б) ринок грошей є складовою частиною грошового ринку;

в) ці два ринки функціонують відокремлено і паралельно;

г) це дві назви одного і того ж ринку – фінансового.

3. Які з вказаних нижче ринків відносяться до ринку грошей, а які – до ринку капіталів:

а) ринок короткострокових цінних паперів; (РК)

б) ринок довгострокових цінних паперів;(РК)

в) валютний ринок;(РГ)

г) ринок середньо- та довгострокових банківських крдитів;(РК)

д) ринок короткострокових фінансових активів;(РГ)

є) ринок короткострокових банківських кредитів.(РГ)

4. Які фактори впливають на попит на гроші?

*а) зміна обсягів номінального ВНП, зміна депозитного відсотку та доходності цінних паперів;

б) зміна розмірів поточної каси, номінального ВНП та цін на товари та послуги;

в) зміна цін, рівноважної ставки відсотка, поточної каси.

5. Поточна каса – це:

а) залишки готівкових грошей в касах підприємств та організацій;

б) залишки готівкових грошей в касах підприємств, організацій та на руках в населення;

в) гроші, які потрібні економічним суб’єктам для здійснення поточних платежів;

г) залишок готівкових грошей та поточних депозитів;

*д) запас грошей, сформований під впливом трансакційного мотиву.

6. Пропозиція грошей на макрорівні дорівнює:

а) агрегату М2;

*б) агрегату М1;

*в) загальній масі грошей в обороті;

г) грошовій базі.

7. В результаті дії грошово-кредитного мультиплікатора:

а) збільшуються депозити в банківських установах;

*б) збільшується загальна маса грошей в обороті;

в) збільшується агрегат М0;

г) збільшується грошова база.

8. В поповненні маси грошей в обороті беруть участь:

а) Національний банк;

б) НБУ, комерційні банки, Міністерство фінансів;

в) комерційні банки, небанківські фінансово-кредитні установи;

*г) НБУ, комерційні банки;

д) державне казначейство, комерційні банки.

9. Що таке рівноважна ставка процента:

а) ставка процента, яка складається на ринку при масі грошей в обороті на рівні агрегату М2;

б) ставка процента, яка складається на ринку, коли маса грошей в обороті дорівнює сумі коштів, яку хочуть мати в своєму розпорядженні економічні суб’єкти;

*в) ставка процента, яка складається на ринку за умови, що пропозиція грошей співпадає з попитом на гроші.

10. Як впливає підвищення рівня процентної ставки на загальну масу грошей в обігу:

а) маса грошей збільшиться;

*б) маса грошей зменшиться;

в) маса грошей не зміниться.

11. Грошова база – це:

а) готівка, яка знаходиться в сейфах НБУ та комерційних банків;

*б) готівка поза банківською системою, в касах банків, та резерви комерційного банку на коррахунках в НБУ;

в) М0, готівка в касах банків, обов’язкові резерви комерційних банків на рахунках в НБУ;

г) готівка в обігу та депозити до запитання.

12. Величина грошово-кредитного мультиплікатора визначається:

а) обернено пропорційно грошовій базі;

*б) обернено пропорційно нормі обов’язкового резервування;

в) як відношення загальної маси грошей в обороті (агрегат М3) до обсягу грошової бази;

г) як відношення грошей, які надійшли в банківську систему ззовні (додатковий резерв), до норми обов’язкового резервування.

13. При збільшенні норми обов’язкового резервування пропозиція грошей:

а) збільшується;

*б) зменшується;

в) не змінюється.

14. Облікова ставка процента – це:

а) це процентна ставка встановлена по облігаціям;

*б) це процентна ставка, по якій НБУ надає кредити комерційним банкам;

в) це процентна ставка встановлена по цінним паперам.

15. Канали прямого фінансування на грошовому ринку – це:

а) переміщення коштів від банківських установ до споживачів;

б) переміщення коштів від їх власників до споживачів через фінансових посередників;

*в) переміщення коштів безпосередньо від їх власників до споживачів.

16. Канали опосередкованого фінансування на грошовому ринку – це:

а) переміщення коштів від їх власників до споживачів в обмін на акції;

*б) переміщення коштів від їх власників до споживачів через фінансових посередників;

в) переміщення коштів від їх власників до споживачів через банківські установи.

17. Рівновага на грошовому ринку наступає, коли:

а) всі відсоткові ставки рівновеликі;

б) облікова ставка і облігаційний процент рівновеликі;

*в) попит дорівнює пропозиції;

г) економічні суб’єкти хочуть мати в своєму розпорядженні стільки грошей, скільки пропонується на грошовому ринку.

18. Які фактори впливають на обсяг поточної каси:

а) зміна облікової ставки НБУ;

б) зміна депозитного процента та доходності цінних паперів;

в) зміна номінального обсягу валового національного продукту;

*г) зміна цін на товари та послуги.

19. Грошовий ринок – це:

*а) ринок, де продаються і купуються гроші ;

*б) ринок, де продаються і купуються цінні папери;

в) ринок, де продаються і купуються будь-які фінансові інструменти;

*г) фінансовий ринок.

20. Ціна грошей на грошовому ринку – це:

*а) плата, яку сплачує позичальник за користування грошима;

б) кількість товарів, які можна придбати за одну грошову одиницю;

в) процент;

г) різниця між ставками позичкового і депозитного процента.

Тема 5 Грошові системи

1. Грошова система – це:

1)сукупність платежів у національній та іноземній валютах;

2)сукупність грошових потоків між юридичними і фізичними особами;

*3)форма організації грошового обігу, яка закріплена законодавством;

4)те ж саме, що й грошовий оборот;

5)грошові відносини між економічними суб’єктами ;

6)сукупність кредитних та фінансових установ у державі;

7)центральний банк і комерційні банки.

2 . Які елементи включає грошова система у державі?

*1)назва грошової одиниці;

2)види податків;

3)фінансові установи, які діють в країні;

*4)масштаб цін;

*5)валютний курс;

6)види страхування, які передбачені законодавством країни;

7)облікова ставка процента;

*8)законні платіжні засоби;

*9)організація платіжного обороту;

10)норма обов’язкового резервування коштів;

11)операції з цінними паперами на відкритому ринку;

*12)органи, що регулюють грошовий обіг;

13)види кредитів;

14)процентні ставки комерційних банків.

3. Визначити законні платіжні засоби у грошовій системі держави:

1)казначейські векселі;

2)комерційні векселі;

*3)казначейські білети;

*4)банківські білети;

5)державні облігації;

6)акції корпорацій;

7)платіжні доручення;

*8)монета;

9)чеки;

10) акредитив.

4. Визначити інструменти грошово-кредитної політики НБУ:

*1)облікова відсоткова ставка;

2)податкова ставка;

3)відсоткові ставки комерційних банків;

*4)норма обов’язкового резервування депозитів комерційних банків;

5)дозвіл чи заборона центральним банком окремих видів кредитів КБ клієнтам;

*6)операції на відкритому ринку;

7)страхування кредитів;

8)диверсифікація кредитів;

9)лімітування центральним банком кредитних операцій КБ;

*10) рефінансування центральним банком комерційних банків.

5. Визначити органи, що регулюють грошовий оборот:

*1)центральний банк;

*2)міністерство фінансів;

3)ломбарди;

4)комерційні банки;

5)страхові компанії;

6)органи місцевої влади;

*7)міністерство економіки;

8)торгівельні заклади;

9)видовищні заклади;

10)податкові органи;

11)митниця.

6. Назвіть основні типи грошових систем, які відомі з економічної історії, в послідовності їх історичного розвитку.

7. Що таке грошово-кредитна політика?

1)регулювання економічної діяльності у сферах фінансів та банківської справи;

2) регулювання і контроль банківської діяльності з боку держави;

*3)система заходів у грошово-кредитній сфері, спрямованих на забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

4)сукупність економічних, правових та організаційних заходів, здійснюваних центральним банком у галузі валютних відносин;

5)система регулювання валютного курсу;

6)регулювання грошово-кредитних відносин між державами;

7)регулювання облікових відсоткових ставок центральним банком.

8. Визначити стратегічні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

1)забезпечення коштами малого та середнього бізнесу;

2)підпорядкування корпоративних інтерсів окремих банків суспільним інтересам всієї банківської системи;

*3)зростання виробництва в країні;

4)розвиток машинобудування;

5)забезпечення зростання інвестицій у виробничу сферу;

*6)підвищення зайнятості населення;

7)розвиток освіти та науки у державі;

*8)подолання інфляції;

*9)стабілізація цін;

10)ріст народонаселення в країні.

9. Визначте проміжні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

1)стабілізація процентних ставок по кредитах комерційних банків;

2)прискорення платіжного обороту;

3)накопичення товарних запасів у країні;

4)зниження рівня цін і тарифів;

5)стабілізація рівня цін і тарифів;

*6)пожвавлення ринкової кон’юнктури;

7)розвиток кредитної кооперації;

*8)стримування ринкової кон’юнктури;

9)розвиток мережі установ комерційних банків;

10. Визначте тактичні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

1)зростання грошової маси у населення;

2)зростання грошової маси у юридичних осіб;

*3)прискорення росту грошової маси в обороті;

4)прискорення росту коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків;

5)стимулювання росту коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків;

*6)стримування (обмеження) росту грошової маси в обороті;

*7)зростання процентів за кредит;

*8)зниження процентів за кредит;

9)стабілізація цін та тарифів;

10)ріст грошових доходів малого та середнього бізнесу.

11. Як впливає зниження облікової ставки центрального банку на грошову масу:

1)прискорює зростання грошової маси у фізичних осіб;

2)стримує зростання грошової маси в обороті;

3)прискорює зростання грошової маси в юридичних осіб;

4)обмежує вкладення коштів у цінні папери;

*5)стимулює зростання грошової маси в обороті;

6)грошова маса в обороті залишається незмінною;

*7)стимулює зростання банківського кредитування економіки.

12. Сеньйораж – це:

1)процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб;

2)різниця між ринковою ціною акції та її номіналом;

3)прибутковість банківської операції;

4)дохід, що його одержує чекодавець;

*5)дохід, що його одержує емітент платіжних засобів (грошей);

6)дохід від транспортування грошей інкасаторами;

7)витрати на утримання каси банку;

8)доходи від касових операцій банку;

9)прибуток монетного двору;

10)процентний доход банку по трастових операціях.

13. Інфляція – це:

1)перевищення витрат бюджету над доходами;

2)ріст цін на товари та послуги;

3)економія бюджетних коштів порівняно з затвердженими витратами;

4)знецінення золотих та срібних монет;

*5)знецінення паперових грошей;

6)зниження ринкової ціни облігації;

7)зниження відсоткових ставок за кредит.

14. Назвіть 4 чинники, які спричинили гіперінфляцію в Україні в 1992-1994рр.

1)Укр-на дістала у спадок від СРСР високозатратну, неефективну, високомонополізовану економіку; 2)"Інфляційний навіс" у вигляді вкладів населення в банках, який обвалився через дефіцит товарів (ВВП);3)Укр-на не розробила чіткої програми трансформації економіки; 4)Надто ліберальна монетарна політика уряду та ЦБУ.

15. Поясніть, чому при гіперінфляції рівень монетизації економіки знижується.

При гіперінфляції рівень монетизації економіки = М(за М3)/ВВП. Відбувається демонетизація економіки, широкого розмаху набуває бартер, знижується ліквідність економічних суб’єктів та банків.

16. Які наслідки мала гіперінфляція в Україні в 1992-1994рр.:

1)прискорення розвитку виробництва;

2)зростання зайнятості;

*3)скорочення виробництва ВВП;

*4)збільшення бюджетного дефіциту;

5)зростання рівня життя населення;

*6)зниження реальних доходів населення;

7)скорочення бартеризації економіки.

17. Грошова реформа –це:

*1)часткова перебудова грошової системи держави;

*2)повна перебудова грошової системи держави;

3)емісія державою нових грошових знаків;

4)оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними;

5)викуп знецінених грошових знаків державою;

6)нагромадження золотовалютих і матеріальних резервів;

7)припинення зростання грошової маси в обігу;

8)оздоровлення державних фінансів;

9)збалансування грошового ринку;

10)раціоналізація структури виробництва у державі.

тоб

18. Визначте, до якого типу грошових реформ відносяться слідуючі реформи:

1)грошова реформа С.Ю.Вітте у 1895-1897рр. у Росії;паралельна, структурна, повна

2)грошова реформа в Україні з 2 вересня 1996р.;повна, неконфіскаційна, деномінаційна

3)грошова реформа в СРСР у 1922-1924рр.;повна, має ознаки всіх типів реформ

4)грошова реформа в СРСР у 1947р.;часткового типу, конфіскаційна

5)грошова деномінація в СРСР з 1.01.1961р.;часткова, деномінаційна

6)емісія 100-рубльових “Павловок” у січні 1991р. в СРСР.формальна, часткова

19. Деномінація грошових знаків – це:

1)зниження цін;

2)ріст тарифів;

3)зростання заробітної платні;

*4)обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасною переоцінкою у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і грошових вкладів;

5)переоцінка балансової вартості основних фондів;

6)переоцінка товарних запасів;

7)зниження чи зростання дивідендів;

8)падіння облікової процентної ставки;

9)зміна (ріст, зниження) норми обов’язкового резервування коштів комерційного банку.

20. Назвіть дві основні задачі, які ставили Уряд та НБУ при проведенні грошової реформи в 1996р. створити національні гроші та грошову систему як атрибут самостійності і механізм забезпечення незалежності укр. Держави; забезпечити стабільність національних грошей на рівні, достатнього для стимулювання економічного та соц-го розвитку країни, формування нового механізму підтримання сталості грошей та регулювання грошового обороту, адекватного умовам ринкової економіки.

21. Дайте визначення, що таке інфляційні очікування і як вони впливають на динаміку цін:

*1)підвищують;

2)знижують;

3)підтримують на стабільному рівні.

22. Назвати методи стабілізації валюти у випадках:

1)обмін в СРСР у 1922-23рр. 1 руб. новими знаками на 1 млн.руб. старими; нуліфікація

2)обмін в Україні з 2 вересня 1996р. 1 гривні на 100000 купоно-карбованців;нуліфікація або деномінація

3)обмін у Німеччині в 1924р. 1 нової рейхсмарки на 1 трлн. старих марок;нуліфікаційна конфіскація

4)обмін у 1944р. у Греції 1 нової драхми на 50 млрд. старих драхм;нуліфікація

5)встановлення в СРСР з 1.01.1961р. золотого вмісту 1 руб. 0,987412 г щ.з. замість 0,222169 г щ.з. при обміні 1 нового рубля зразка 1961р. на 10 руб. зразка 1947р.; ревальвація

6)підвищення у 1973р. золотого вмісту і офіційного курсу марки ФРН у березні на 3%, а в червні – ще на 5,5%; ревальвація

7)зниження валютного курсу одного ЕВРО з 1,23 дол. на 1 січня 1999р. до 0,85 дол. на 1 жовтня 2000р. девальвація

23. Визначити, які задачі ставляться державою перед грошовою системою країни:

*1)забезпечити економічну незалежність країни;

2)забезпечити бездефіцитність державного бюджету;

*3)мінімізувати витрати обігу усієї маси грошей;

4)забезпечити кредитні ресурси комерційних банків;

*5)не допускати знецінення грошової одиниці;

6)забезпечити своєчасне надходження коштів до державного бюджету;

*7)забезпечення оперативності у розширенні чи скороченні грошової маси в обігу в залежності від потреб економіки;

8)забезпечити ліквідність та прибутковість комерційних банків;

9)забезпечити своєчасне погашення кредитів позичальниками;

10)забезпечення кредитування малого та середнього бізнесу.

24. Поясніть, що таке критична точка в інфляційному процесі.

Критична точка інфляційного процесу - дрібні купюри втрачають вартість і зовсім перестають існувати, а великих невистачає. Настає криза неплатежів.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.196 (0.049 с.)