ТОП 10:

Галузі знань (спеціальності) «Міжнародна економіка»Денна форма навчання

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль №1
1. 4 год.   Попередня підготовка з визначених питань Семінар-розгорнута бесіда  
2. 4 год.   Опрацювання проблемних ситуацій Семінар-розв’язання проблемних завдань
3. 4 год.   Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Дискусія з елементами аналізу
4. 4 год.   Підготовка навчального проекту – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності Робота в малих творчих групах ( тренінг)
5. 4 год.   Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми Семінар – «мозковий штурм»
Відпрацювання виконання конкретних операцій Міні-кейс
6. 4 год.   Аналіз конкретної ситуації та підготовка аналітичної записки Семінар-вирішення ситуаційних вправ
Змістовий модуль №2
7. 4 год.   Відпрацювання виконання конкретних операцій Міні - кейс  
8. 4 год.   Підготовка доповідей   Семінар-конференція
9. 4 год. Підготовка навчального проекту – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності       Робота в малих творчих групах ( тренінг)
10. 4 год. Завчасна підготовка за визначеними темами Семінар -дискусія    
11. 4 год. Відпрацювання виконання конкретних операцій.    
12. 4 год. Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми Семінар – «мозковий штурм»  
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань**
Модуль №1 Написання модульної контрольної роботи
Модуль №2   Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань***
Види індивідуальних завдань
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
2. Написання реферату (есе)
3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою
4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою
5. Підготовка презентації за заданою тематикою
6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

Заочна форма навчання

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* Максимальна кількість балів
За виконання модульних (контрольних, індивідуальних) завдань
 
Індивідуальне завдання Написання індивідуального завдання за заданою тематикою. Обговорення (захист) матеріалів індивідуального завдання під час ІКР
Разом балів за обов’язкові види СРС
За виконання завдань для самостійного виконання
Аналітичний огляд наукових публікацій (есе) по всіх розділах програми
Формування аналітичних звітів (кейсів) з побудовою діаграм, графіків, таблиць за практичними матеріалами компаній по всіх розділах курсу
Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи
Разом балів за СРС

 

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Перелік тем рефератів

1. Аналіз практики міжнародного кредитування приватного бізнесу в Україні.

2. Аналіз ринку пластикових карток в Україні.

3. Аналіз сучасного стану валютного ринку України та його взаємозв’язок зі світовим валютним ринком.

4. Аналіз фондового ринку України та його взаємозв’язок з міжнародним фондовим ринком.

5. Валютна політика країн Центрально-Східної Європи в процесі інтеграції до ЄС.

6. Валютні ризики та методи управління ними.

7. Валютний ринок як найбільший сегмент світового фінансового ринку.

8. Венчурне фінансування як нова форма інвестування у світі.

9. Використання зовнішніх фінансових ресурсів у процесі світового економічного розвитку.

10. Вплив євро на розвиток країн Центральної та Східної Європи

11. Вплив світової фінансової кризи 1997-1998рр. на економіку країн Східної Азії.

12. Глобальна фінансова криза як фактор змін світового руху фінансових ресурсів.

13. Державне регулювання іноземних інвестицій в Україні

14. Динаміка платіжного балансу України за останні 5-ть років..

15. Діяльність банків країн – учасниць ЄС на світовому фінансовому ринку.

16. Діяльність банків США на світовому фінансовому ринку.

17. Діяльність банків Японії на світовому фінансовому ринку.

18. Фондові біржі світу.

19. Діяльність іноземних банків в Україні.

20. Долар США як світова резервна валюта.

21. Доларизація економік країн Латинської Америки.

22. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій в країнах Центральної та Східної Європи.

23. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій в нових індустріальних країнах.

24. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій в розвинутих країнах.

25. ЄВРО і національна валютно-фінансова система України.

26. Європейська валютна інтеграція та її сучасні проблеми.

27. Зовнішня заборгованість провідних індустріальних країн.

28. Золото у структурі офіційних золотовалютних резервів розвинутих країн.

29. Інформаційні технології у міжнародних фінансових операціях.

30. Міжнародний ринок титулів власності та його сучасні тенденції.

31. Міжнародний фінансовий лізинг та сучасні тенденції його розвитку.

32. Мотивація здійснення прямих іноземних інвестицій ТНК в Україну.

33. Національна валютна система України.

34. Операції із золотом на світовому фінансовому ринку.

35. Організація валютного дилінгу.

36. Особливості функціонування ринку акцій розвинутих країн.

37. Офшорні банківські зони.

38. Перехід Великої Британії на ЄВРО: за і проти.

39. Перспективи співпраці України з країнами-зони євро.

40. Причини і наслідки світової фінансової кризи 1997-1998рр. для розвитку світового господарств.

41. Світова фінансова криза початку 2008 року та її основні причини.

42. Причини та наслідки фінансової кризи в Туреччині у лютому 2001року.

43. Проблеми зовнішньої заборгованості провідних індустріальних країн.

44. Проблеми функціонування Європейської валютної системи.

45. Фінансова глобалізація та її сучасні тенденції розвитку.

46. Міжнародний ринок похідних цінних паперів та перспективи його розвитку в Україні.

47. Розвиток ринку дорогоцінних металів в Україні.

48. Роль держави в регулюванні міжнародного кредиту.

49. Роль ЄВРО як однієї з резервних валют країн світу.

50. Роль Європейського центрального банку у міжнародному валютному регулюванні.

51. Роль золота як валютного металу в міжнародних валютно-кредитних відносинах.

52. Роль Міжнародного валютного фонду як світового валютного регулятора.

53. Роль попиту та пропозиції у визначенні валютного курсу. Рівноважна ціна валюти.

54. Синдиковані кредити та їх подальший розвиток.

55. Сучасна політика України в галузі міжнародних фінансів.

56. Сучасний стан фондових ринків країн Центрально-Східної Європи.

57. Сучасний стан фондового ринку США.

58. Сучасні проблеми функціонування гривні.

59. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку боргових цінних паперів.

60. Тенденції розвитку форексного ринку світу.

61. Факторинг у міжнародних фінансах.

62. Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку.

63. Форфейтинг як форма кредитування міжнародної торгівлі.

64. Функціонування деривативів на світовому фінансовому ринку як одна з головних причин сучасної світової фінансової кризи.

65. Характеристика найбільших світових ринків золота.

 

Студент може запропонувати свою тему яка має відповідати змісту дисципліни.

 

Індивідуально-консультативна роботаПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.009 с.)