ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 13 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 13 Страница

Фінансова система України містить такі елементи. Основні функції Головного контрольно-ревізійного управління України і контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі Регламентація фінансової діяльності за Конституцією України. Структура бюджетної системи України Доходи Державного бюджету України. Загальнодержавні податки та збори Перелік податкових соціальних пільг. Розпорядники бюджетних коштів Охарактеризуйте субєктів фінансового ринку. Основні поняття з обліку касових операцій та інших коштів Кореспонденції по дебету рахунків каси та інших коштів Облік операцій по рахунках в банках Загальна характеристика рахунку для обліку довгострокової дебіторської заборгованості Синтетичний облік і аналітичний облік, відображення в облікових, регістрах, та звітності Приклад накопичення витрат по капітальному будівництву наведено нижче. Облік інвентарної тари.Рах. 204, 115 Облік довгострокових зобов'язань Аналітичний облік цінних паперів Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів Облік використання прибутку підприємства МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Примірна структура окремих тем курсових робіт. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Тема 2. Аналіз фінансової звітності підприємства. Тема 3. Оцінка фінансового стану підприємства. Тема 4. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства. Змістовий модуль 2. Аналіз капіталу підприємства. Тема 6. Оцінка вартості капіталу підприємства. Змістовий модуль 3. Методики комплексного фінансового аналізу в діяльності підприємств. Тема 8. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства. Тема 9. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств. Глава 25. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГМІІ 1. ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВА СИСТЕМА ГЛІМ 1, ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВА СИСТЕМА ГЛШ 1. ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВА СИСТЕМА ГМИ 1. ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВА СИСТЕМА ГЛІІ11. ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВА СИСТЕМА Поняття, принципи та методи публічної фінансової діяльності Глив 2. ПУБЛІЧНА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГліМ 2. ПУБЛІЧНА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЛІМ 2. ПУБЛІЧНА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЛШ 2. ПУБЛІЧНА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У сфері фінансової діяльності Глаїа 2. ПУБЛІЧНА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Глапа 2. ПУБЛІЧНА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Фінансове право як галузь права ГЛШ 3. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА 95 Глан 3. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА 99 Міжнародні стандарти у сфері фінансової діяльності Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види Фінансові правовідносини: зміст і особливості Суб'єкти фінансового права та фінансових правовідносин Суть і значення фінансового контролю ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Глш 6. ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Глма 6. ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГММ 6. ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Глава 6. ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЛІІІ 6. ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Бюджетні правовідносини: поняття, особливості, суб'єкти ГЛІМ 8. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ Глііа 8. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень Правові засади організації міжбюджетних відносин ГЛІІІ В. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ Поняття, зміст і стадії бюджетного процесу Розгляд і прийняття бюджетів Виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України Європейські бюджетні стандарти Поняття та класифікація цільових публічних фондів коштів Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду України Порядок правового забезпечення Правові засади функціонування Податки: поняття, значення та функції ПОДАТКОВЕ ПРАВО ТА ПОДАТКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ Глава 13. ПОДАТКОВЕ ПРАВО ТА ПОДАТКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 395 Джерела податкового права. Поняття й елементи податкового закону Міжнародне податкове право та його принципи Податок з власників транспортних засобів Правові засади справляння плати за землю Глава 17. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПРАВЛЯННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ Гармонізація непрямих податків у ЄС ГММ 18. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Глава 19. НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ 507 Податковий примус та податкова відповідальність Правомірний обхід податків і податкове правопорушення Фінансові санкції за порушення податкового законодавства ОВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства Глна 20. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 535 Поняття й ознаки публічного кредиту. Державний борг Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного боргу Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів України Державне регулювання ринків фінансових послуг Повноваження Національного банку України ГЛІИ 23. РИНКИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЯК ПРЕДМЕТ Глава 23. РИНКИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЯК ПРЕДМИ За порушення банківського законодавства Як державний регулятор на ринку фінансових послуг Діяльність небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг Правові засади здійснення фінансового моніторингу Грошовий обіг та грошова система України. Грошова реформа Фінансово-правові засади організації платіжних систем в Україні Шційними правилами та процедурами, що регламентують використання цих інструментів та механізмів, забезпечує грошовий обіг. Розрахунково-касового обслуговування Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні І грошово-касового обслуговування Поняття валюти й валютних операцій Практичне заняття 1. Предмет, метод та система фінансового права. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ Сутність та структура фінансової науки Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки Розвиток фінансової науки в різні історичні періоди. Історичний характер фінансів ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної безпеки Фінансова система Великої Британії ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПОДАТКИ, ЯК ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Економічна характеристика та функції податків Загальнодержавні податки: структура та порядок встановлення Нормативно-правове забезпечення надходжень до державного бюджету України Структура доходів зведеного бюджету України в 2000-2007р.р Аналіз податкових надходжень до державного бюджету України ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Сущность и функции денег. Эволюция денег и демонетизация золота. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ Современная кредитная система является основным элементом рынка ссудных капиталов и разделяется на следующие институциональные звенья. Расчет доходов от торговой деятельности Оценка финансового состояния Эффект финансового рычага (ЭФР) Расчет простых и сложных процентов Раздел I. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ Тема 1. Теории происхождения денег Тема 24. Операции коммерческих банков ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ» НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ» Тема 2. Грошовий обіг, грошові потоки і грошова маса Кожному з наведених нижче положень, відзначених цифрами, знайдіть відповідне наведене під буквою поняття. Тема 6. Валютний ринок та валютні системи Тема 8. Кредит у ринковій економіці Нарощення за обліковою ставкою Що таке банківські інвестиції? ТЕМА № 3. Інтегровані корпоративні структури в міжнародному бізнесі ФОРМИ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ (БНК) Неієрархічні інтегровані структури Кредит как экономическая категория Субъекты и объект кредитной сделки. Безналичный денежный оборот. Товар. долговое обязательство. товар М0- все нал деньги гаходящиеся в обращении Структура банковской системы РФ и функции банков. Методы финансового анализа, их характеристика. Финансовые институты: сущность и виды. Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней. Роль грошей в системі суспільного відтворення. Оборот грошей в межах індивідуального капіталу. Грошові реформи та їх класифікації. Сутність функції та межі кредиту Суть банківського кредиту та характеристика окремих його видів. Характеристика банківських послуг та сутності банківських операцій. Загальна характеристика спеціалізованих кредитно-фінансових установ. Інвестиційні, лізингові, факторингові компанії Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин. Доходы и расходы коммерческих банков. Роль грошей у ринковій економіці. Поняття грошового потоку, основні види грошових потоків, їх взаємозвязок та балансування. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент. Фактори, що визначають рівновагу на грошовому ринку. Сутність, види та основи функціонування валютного ринку. Суб та об валютного ринку. Економічні межі кредиту та умови їх забезпечення. Як реалізується регулятивна, наглядова та контрольна функція НБУ. Тема 2 Грошовий обіг і грошова маса Структура і суть грошового ринку. Об'єкти й суб'єкти Операції на міжбанківському ринку Тема 5 Інфляція і грошові реформи Тема 7 Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм Тема 8 Кредит у ринковій економіці Зразковий баланс активів і пасивів комерційного банку Міжнародні розрахунки та валютне регулювання Суть, основні функції грошей та їх взаємозв’язок Сукупний грошовий оборот та його структура. Характеристика основних форм інфляції. Курс цінних паперів. Фактори, що на них впливають. Сутність, функції та межі кредиту. Сутність позичкового проценту. Рівень позичкового проценту та основні фактори, що на нього впливають. Суть, форми організації та основні операції страхових компаній. Основні види балансів міжнародних розрахунків. Тема 1. Туризм в економічній системі країни і світу Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні Сутність та особливості підприємницької діяльності в туризмі Ресурсне забезпечення туристичної діяльності Процес обґрунтування економічної стратегії підприємства та розробка стратегічних альтернатив Механізми економічного управління туристичним бізнесом Потік туристів - основа комплектування туристичного продукту Виробнича програма туристичного оператора: сутність і структура Сутність і показники експлуатаційної програми підприємств готельного типу Класифікація підприємств харчування в туристичній сфері діяльності Склад і структура товарообороту Оцінювання стану та ефективності використання трудових ресурсів Мотивація праці та організація заробітної плати Державне й договірне регулювання оплати праці Економічний механізм формування й розподілу доходу Стратегія формування доходу підприємств Політика оптимізації доходу туристичних підприємств Сутність і структура витрат на формування та реалізацію турпродукту Сутність, види та джерела отримання прибутку в туристичному бізнесі Показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу Економічне управління формуванням і розподілом прибутку підприємств Сутність, роль і види грошових потоків Методи оптимізації руху грошових коштів Оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів Поняття фінансів, їх види. Відмінності публічних та приватних фінансів Поняття, стадія та форми фінансової діяльності держави Повноваження вищих представницьких та виконавчих органів державної влади України у сфері фінансової діяльності Поняття та склад фінансової системи України Предмет та методи фінансового права. Особливості методу фінансового-правового регулювання Характеристика джерел фінансового права Поняття ,особливості та види фінансово-правовоих норм Поняття, зміст і види фінансових правовідносин Підстави виникнення, зміни і припинення фінансових правовідносин Наука фінансового права: предмет, завдання та система Поняття фінансового контролю, його принципи та завдання Види фінансового контролю, методи фінансового контролю Система органів, що здійснюють фінансовий контроль, їх основні повноваження Система та повноваження органів Державної податкової служби України Види та порядок проведення перевірок органами державної податкової служби України Правовий статус Рахункової палати Правове регулювання аудиторської діяльності в України Бюджет: поняття, значення . Загальна характеристика зведеного бюджету Бюджетна система України: структура, принципи побудови Система джерел бюджетного права, особливості бюджетно- правових відносин Поняття бюджетних повноважень .Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування Бюджетна класифікація та її призначення Дефіцит та профіцит бюджету. Джерела покриття дефіциту бюджету Поняття та мето регулювання міжбюджетних відносин. Розподіл видатків між бюджетами Поняття та зміст бюджетного процесу, Загальна характеристика стадій бюджетного процесу Порядок складання проекту Державного бюджету України Бюджетна резолюція: зміст і значення Бюджетний розпис: поняття, структура та значення Складання, розгляд звіту пор виконання бюджету та прийняття рішення щодо нього МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Поняття, предмет, система та джерела фінансового права Поняття, предмет, система та джерела фінансового права. Органи державного управління фінансами Правове регулювання публічних фондів в Україні. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю Правові засади юридичної відповідальності за порушення фінансового законодавства. Теоретичні основи управління фінансами установ та організацій Контроль за ефективністю використання фінансових ресурсів політичних партій. Фінансові ресурси аграрного підприємства. Зміст і принципи функціонування фінансів організацій. Відрахування на соціальні потреби Організація грошового обігу установ та організацій
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.035 с.)