ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 24 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9779 страниц.

Финансы - 24 Страница

Группа 1 (в сокращенном сроке) Группа 2 (в сокращенном сроке) Порядок оголошення підприємства банкрутом Ухвала щодо порушення справи про банкрутство Задоволення претензій кредиторів Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) ТЕОРЕТИЧЕСКИ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Нормативное регулирование и функции кредитования физических лиц Внутрішній і зовнішній аудит Третій - 1999 р. - дотепер - діяльність аудиту на новій нормативно-правовій базі. Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств Загальні передумови реорганізації Злиття та приєднання – як методи укрупнення підприємства. Сутність бюджетного менеджменту Зміст та структура бюджетного процессу в Україні Податкова служба України: завдання, функції, структура Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України Порядок і термін затвердження звіту про виконання бюджету. Методи бюджетного контролю. Класифікація ревізій. Контрольно-ревізійна робота з бюджету Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі Документальні перевірки бухгалтерських звітів і балансів Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету Оформлення і реалізація результатів ревізії РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ ПРИ ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ Напрями і форми бюджетного фінансування економіки Роль бюджетів у розвитку системи охорони здоров’я Бюджетне фінансування ЗАКЛАДІВ ФІЗ.КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ Соціально-економічна сутність, призначення та історичні аспекти виникнення бюджету. Бюджетна політика. Загальні риси та види бюджетної політики України на сучасному етапі. Розпорядники бюджетних коштів, їх функції, права та обов’язки. Класифікація доходів бюджетів. Джерела та методи формування надходжень бюджетів. Сутність, принципи та форми бюджетного фінансування. Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Глава 2. Загальні вимоги до оцінки ризиків Глава 1. Загальні вимоги до формування резерву за кредитами Глава 2. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого юридичній особі (крім банку та бюджетної установи) Глава 7. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого бюджетній установі Глава 11. Порядок визначення показника ризику групи фінансових активів Тести з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» Назвіть стиль, який увібрав усе багатство національної мови, у якому настрої і почуття людини відтворюють за допомогою метафоричних образів, вживають слова в переносному значенні. Перелік загальних вимог, які стосуються всіх осіб, що звертаються з метою одержання візи Шенген Документи, що підтверджують рід занять і наявність фінансових засобів, а також підтвердження існування фінансових зв'язків з Україною. По написанию выпускных квалификационных работ Язык и стиль выпускной квалификационной работы РОЗДІЛ I. КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Державний бюджет України як єдине джерело фінансування Збройних Сил України Досвід зарубіжних держав щодо використання коштів спеціального фонду як джерела фінансування військової частини Порівняльна характеристика обсягу видатків спеціального фонду МО України та інших відомств (2007-2013рр.) Особливості бухгалтерського обліку коштів спеціального фонду у Збройних силах України. Шляхи підвищення ефективності обліку та використання коштів спеціального фонду військової частини Загальні вимоги до виконання бакалаврської роботи Розділи основної частини випускової роботи РОЗДІЛ 5 ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВИХ Сущ-ть финанасов и их специфические признаки. Понятие об управлении финансами. Нормативная и законодательная база в управлении финансами. Органы управления финансами, их фун-ции. Фин и отраслевые особенности предпр различн правовых форм и их влияние на орг-цию финансов предпр. Особенности функционирования муниципал финансов. Про проведення міського конкурсу проектів і програм дитячих та молодіжних Кафедра підприємництва та бізнесу Про проходження виробничої практики Оцінка фінансового стану ТОВ «Ява» Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса СУТЬ ТА СТРУКТУРА КРУТДИТУ. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ Функції кредиту виражають його суть, це робота яку виконує кредит для економіки. ВЗАЄМОХВ’ЯЗОК І ВІДМІННОСТІ ФІНАНСІВ ТА ІНШИХ ЕК КАТЕГОРІЙ СКЛАД ТА СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЕКОН. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРАХУВАННЯ Ринок страхових послуг та його структура КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ВИДИ ПОДАТКІВ. СТРУКТУРА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ. МАСА ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ. ГРОШОВІ АГРЕГАТИ ТА ГРОШОВА БАЗА. ПОНЯТТЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ ЗМІНА МАСИ ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють Економічна суть санації підприємства. Класична модель фінансової санації. Порядок проведення санаційного аудиту на підприємстві. Входження до судової процедури санації підприємства Участь кредиторів і персоналу у фінансовому оздоровленні боржника. Мета, значення та необхідність державної санаційної підтримки підприємств.. Особливості банкрутства і ліквідації комерційних банків. Управління бюджетним дефіцитом і державним боргом. Бюджетний регламент, його зміст, завдання і засади побудови. Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету. Бюджетна класифікація. Бюджетне фінансування, його організація. Завдання і функції бухгалтерського обліку виконання бюджету у фінансових органах. Сутність і призначення фінансового контролю, його види, форми і методи. Контрольно-ревізійна робота з бюджету, її завдання і напрямки Органи оперативного управління бюджетом: завдання, функції, повноваження. Державне казначейство України Особливості організації митного контролю в Україні Сутність ринку фінансових послуг, його ознаки та функції. Економічний зміст та види фінансових послуг. Суть фінансового посередництва та його значення для функціонування економіки. Типи фінансових посередників. Типи фінансових посередників та їх функції. Умови створення та діяльності фінансових установ. Значення та структура грошового ринку. Послуги розрахунково-касового обслуговування. Депозитні послуги банківських установ, їх види та характеристика. Фінансові послуги з емісії та обслуговування платіжних карток. Види операцій та фінансових послуг на валютному ринку. Кредитування юридичних осіб та споживче кредитування як основні види фінансових послуг на ринку позик. Довірчі послуги фінансових установ. Суть, функції та значення фондового ринку в інвестиційних процесах. Основні види послуг на фондовому ринку. Діяльність фондових бірж та позабіржових торгівельних систем в Україні Особливості управління оборотними активами. Визначення вартості капіталу Оптимізація структури капіталу. Поняття грошового потоку і характеристика його видів. Особливості управління фінансовими інвестиціями. Особливості управління реальними інвестиціями. При застосуванні цього критерію слід пам’ятати, що коефіцієнт PI має властиві йому переваги та недоліки. Проект буде вважатися прийнятним, якщо модифікована внутрішня норма дохідності (MIRR) перевищує необхідну. Показники оцінки майнового стану підприємства Аналіз динаміки та структури активів та пасивів балансу ТОВ «Мрія» Показники рентабельності підприємства Методи оцінки фінансових ризиків. Механізми нейтралізації фінансових ризиків. Сутність та особливості бюджетування на підприємстві. Механізми фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства. Перелік екзаменаційних питань дисципліни «Бізнес-діагностика підприємства» Оцінювання інтенсивності конкуренції на ринку: мета, технологія обчислення та трактування значень показників. Фінансова стійкість підприємства: поняття, фактори формування, різновиди та технологія кількісного оцінювання. Оцінювання ймовірності банкрутства підприємства. Фактори, що впливають на ціноутворення Ціноутворення, що базується на витратах Ціноутворення на ринку товарів промислового призначення. Середній річний дохід від інвестиції Здійснити аналітичне групування статей активу балансу: Аналітичне групування статей активу балансу Здійснити аналітичне групування групування статей пасиву балансу Характеристика руху власного капіталу Завдання 6.2. – Провести розрахунок відносних показників фінансової стійкості підприємства та зробити відповідні висновки. Оцінка результатів інтенсифікації Джерела та історіографія 2-го періоду нової історії. Внутрішня політика уряду Бісмарка. «Культуркампф». Залежне становище Латинської Америки. Сучасне трактування іпотеки, її сутність, предмет, елементи, функції Історичний аспект походження і розвитку іпотеки. Світовий досвід становлення іпотеки Історичний розвиток іпотечних відносин у Центрально-Східній Європі Історія становлення іпотеки в Україні Іпотечне кредитування в Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Основні принципи іпотеки та іпотечного кредитування Моделі іпотечних механізмів, їх особливості та ознаки Державний нагляд і регулювання іпотечного кредитування Значення, правові основи оцінки нерухомого майна при іпотечному кредитуванні Загальна характеристика методики, етапів, методів оцінки вартості майна Тема 5. Типові ризики іпотечного капіталу і управління ними Методи оцінки фінансових ризиків Ризики емітентів цінних паперів. Заставні, іпотечні сертифікати як фінансові інструменти ринку іпотечного капіталу Іпотечні облігації: сутність, характеристики, особливості обігу на ринку іпотечного капіталу Становление и развитие финансов. Современные проблемы функционирования фин.рынка Политика гос-го регулирования эк-ки. Денежный оборот – организация и регулирование М/н финансово-кред орг-ии, их д-ть в совр условиях. Стан-ние и развитие бюдж федерализма в России Характеристика современной налоговой системы России, ее реформирование. Налог на им-во орг-ий: плательщики, методика исчисл-я Порядок исчисления и уплаты налога (ст. 346.21) Обязанности налоговых органов (ст. 32) Организация проектного финансирования. Риски проектного финансирования. Базовые понятия и научный инструментарий финансового менеджмента Фин.й менед-нт, как форма предприн-ва. Фин-вые методы управления инвес-иями. Технологии формирования денежных потоков. Организация работы по финансовому оздоровлению(ФО) предприятия. ФЗ о несостоятельности (банкротстве) Затратный подход к оценке бизнеса Харак-ка задач бюджет-ия на разл. фазах развития п/п. Общая хар-ка методов бюджет-ия. Анализ хозяйствующего субъекта в системе фундаментального анализа. Разработка эл-тов уч политики орг-ции как форма оптимизации налогооб Вайцехович Андрій Володимирович Музика Маріанна Володимирівна Гайдейчук Ярослава Ярославівна Тема 1. Создание коммерческого банка Тема 9. Гарантийные операции коммерческого банка Специальности 080105.65 – Финансы и кредит Рецензирование и защита курсовой работы Список кредитных организаций Калининградской области ТЕМА 6: ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ (не будет в контрольной, только на экзамене) КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЕКТУ Результати отримані від політичних партій та претендентів на президентське крісло за умовами вкладених угод. Характеристика складових робочої структури проекту. Зовнішня організаційна структура проекту Перелік робіт, їх взаємозв’язок і тривалість Розподіл витрат по роботах проекту КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ Класична теорія фінансування Теорія оптимізації портфеля інвестицій Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ) Неоінституційна теорія фінансування Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept) Розділ 2 Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств Фінансова діяльність кооперативів Фінансова діяльність державних і казенних підприємств Керівництво спільною діяльністю доручається одному з учасників договору, на нього ж покладається і ведення спільних справ. Статутний капітал і корпоративні права підприємства 3.2.1. Номінальний капітал підприємства Балансовий і ринковий курси акцій Курс акцій, розрахований за методом капіталізованої вартості, характеризує «внутрішню» вартість акцій, яка формується на основі очікуваних майбутніх доходів. Переважне право власників на придбання акцій (часток) Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав Способи зменшення статутного капіталу АТ Розділ 4 ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Чистий грошовий потік (Cash-flow) Порядок нарахування дивідендів Інструменти дивідендної політики Ефективність дивідендної політики Практична робота із залучення банківських кредитів Кількісні критерії кредитоспроможності Застава як спосіб кредитного забезпечення ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 6.3.1. Види облігацій та їх параметри Є) копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства. Проценти та сума доходу, виплачених по облігаціях (для процентних облігацій). УКРУПНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 7.3.1. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, СПРЯМОВАНА НА ЙОГО РОЗУКРУПНЕННЯ Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства Оцінка доцільності фінансових інвестицій Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права ВІДОБРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗВІТНОСТІ Вартість капіталу підприємства Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства ТЕСТИ ТА АНАЛІТИЧНІ СИТУАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФІНАНСОВИХ СЛУЖБ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗРАХУНКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 10.3.1. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролiнгу Стратегічний фінансовий контролінг Оперативний фінансовий контролінг Прогнозування банкрутства на основі дискримінантного аналізу Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse) МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 11.8.1. Експертне (суб’єктивне) прогнозування Бюджетування як функція фінансового контролінгу Система бюджетів на підприємстві Визначення потреби підприємства в капіталі 12.5.1. Зміст та види потреби в капіталі Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів Правила фінансування підприємств Правило вертикальної структури капіталу Бюджетний контроль та аналіз відхилень Алфавітно-предметний покажчик Поняття та класифікація проектів Сутність системи управління проектами, її елементи Цілі та принципи управління проектами. Життєвий цикл проекту Функції управління проектами Обґрунтування доцільності проекту Оцінка ефективності проектів Проектування організаційної структури управління проектами Переваги та недоліки матричної організаційної структури
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.196.192 (0.041 с.)