ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 24 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 24 Страница

По МДК. 03.01 Финансы организаций По МДК.03.01 Финансы организаций Институт мировой экономики и финансов Кафедра корпоративных финансов и банковской деятельности Для специализации «Финансовый менеджмент» Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика и денежные реформы Социально-экономическая сущность финансов и специфика финансовых отношений. Функции и роль финансов. Особенности организации финансов коммерческих организаций. Особенности финансов некоммерческих организаций. Место и роль финансов предприятий (организаций) в экономике и финансовой системе России. Роль финансов в деятельности отечественных организаций. Организационная и управленческая структура коммерческого банка Валютные операции коммерческих банков. Валютная позиция Ссудосберегательные ассоциации и кредитные союзы: функции и операции Основні види неповноцінних грошей Особливості побудови показників грошової маси в Україні Економічні важелі формування грошової пропозиції Аналіз фінансової діяльності підприємства Зміст та основні завдання фінансової діяльності Власний капітал є основою початку бізнесу та необхідною умовою його продовження. Аналіз кредиторської заборгованості здійснюється в такій послідовності. I - ий етап -Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу підприємства. ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ . Методи, джерела і принципи формування доходів Міністерство фінансів України — центральний орган державної виконавчої влади в сфері фінансової діяльності. Характеристика основних етапів розробки проекту бюджету, бюджетний регламент Основні етапи складання Державного бюджету за строками Розпис Державного бюджету України. Функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету). Стадія - встановлення бюджетних асигнувань головним розпорядникам на основі затвердженого бюджетного розпису. Порядок безготівкового здійснення платежів ТЕМА 6. ОБЛІК ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Облік грошових коштів і доходів бюджету. Облік витрат, які здійснюють розпорядники коштів. За доходами загального та спеціального фонду Державного бюджету Закриття рахунків бюджетного обліку Розгляд та порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави. Звітність розпорядників бюджетних коштів про використання коштів бюджету Форми та строки надання органами Державного казначейства фінансової звітності про виконання Державного бюджету Органи державного фінансового контролю Форми, види та методи державного фінансового контролю у бюджетній сфері Національна академія статистики, обліку і аудиту І. Написання економічного диктанту. З скількох рівнів складається банківська система України ? Які з нижче наведених операцій відносять до обов’язкових операцій комерційного банку? Особливості створення та функціонування банківських установ Структурна побудова та функціональна спрямованість капіталу банку Форми розрахункових документів за безготівковими операціями В якому нормативному документі міститься визначення терміну “кредит”? Ризики операцій комерційного банку з цінними паперами Основні форми міжнародних розрахунків Нетрадиційні операції комерційного банку Для груп ДФ-46, КС-47, ФП-48 (ФЕФ) Тема 6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ Обсяг та Структура курсової роботи Строки виконання курсової роботи Загальна характеристика підприємства. Стратегія фінансового оздоровлення. ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ТЕМА 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЕМНЫХ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕМА 9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ. ТЕМА 12. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ. Состав и оценка оборотных средств предприятия. И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ Основные функции и принципы организации централизованных финансов. Тема 8. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства. Тема 9. Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз дебіторської заборгованості: основні завдання та фактори, що впливають на її величину. VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ Поянтие и сущность финансов. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРЕДИТ И ДОЛГ ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСЫ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ СТРАХОВАНИЯ. УЧАСТНИКИ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ Вир-цтво і реалізація прод-ї під-ва, витрати вир-ва і собівартість продукції під-ва. Прибуток від реалізації продукції та його формування Спосіб ланцюгових підстановок (застосовується для всіх моделей). Конкурентоспроможність і якість продукції, їх місце в стратегії маркетингу. Розвиток маркетингових структур на п-вах України. Метод визначення внутрішньої норми прибутковості Інструменти грошового ринку (ринку грошей і капіталу). Суть та основні характеристики грошового ринку Охарактерезуйте діючу с-му страхування майна юридичних осіб. Вертикальний і горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу під-ва. Функції та основні принципи кредиту . Оцінка кредитоспроможності позичальника. Джерела формування банківського капіталу. Основи фінансової діяльності суб»єктів підприємництва. Чистий прибуток; амортизаційні відрахування; забезпечення наступних витрат і платежів. Облік розрахунків за авансами. Тема 1. Деньги. Денежное обращение. Тема 19. Финансы некоммерческих предприятий Кодексы и законы (в последней доступной редакции) Тематика РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ робіт На основі проведених розрахунків зробити відповідні висновки і побудувати графіки. Цель: формирование системы знаний, умений, навыков в ходе рассмотрения категориии денег, изучения их функций и видов при выполнении контрольных вопросов и тестовых заданий. Тема 2. Финансы и финансовая система(2ч) Тема 3. Бюджет государства(2ч) Тема 4. Бюджетная классификация(2ч) Код 10000). К какой группе бюджетных доходов относится Тема 6. Территориальные финансы(2ч) Основная задача территориального сводного финансового Тема 8. Социальное обеспечение и внебюджетные специальные фонды(2ч) Тема 9. Финансы коммерческих организаций(2ч) Тема 10. Финансы домашнего хозяйства(2ч) Тема 12. Финансовый контроль(2ч) Тема 14. Кредитная система РФ и ее организация(2ч) Тема 15. Коммерческие банки и их операции(2ч) Тема 16. Безналичные расчеты(2ч) Каковы цели функционирования фондовых бирж? Тема 18. Международные валютно – финансовые и кредитные отношения(2ч) Краткая характеристика выбранного предприятия Сравнительный аналитический баланс ІІІ. Бальна шкала рейтингової оцінки навчального модуля Заліковий модуль 1. Загальна теорія кредиту Поняття, функції, типи. та правова основа діяльності комерційних банків в Україні Загальна характеристика операцій банку. Пасивні та активні операції комерційних банків Пасивні та активні операції комерційних банків Показники ефективності діяльності банків і механізм її Досвід і перспективи співпраці України і Міжнародного валютного фонду. Тема № 7. Державний кредит, державний борг. Укладення угод про отримання позик, кредитів, кредитних ліній у фінансових установах. Право публічного органу на балансування бюджету реалізовується через фінансово-правову компетенцію відповідних державних органів і забезпечується їхніми відповідними повноваженнями. Протягом строку дії кредитних договорів, суми здійснених запозичень, а також витрати на обслуговування запозичень тощо передбачають у законі про Державний бюджет. Державний кредит і державні запозичення, їх класифікація Механізм застосування державних запозичень Державний борг і методи управління ним Тема: Аналіз структури зовнішнього і внутрішнього боргу держави. Методи фінансування бюджетного дефіциту II. Тематический расчет часов Тема 4. Государственный и муниципальный кредит Тема 8. Валютная система и ее элементы Тема 13. Финансы хозяйствующих субъектов: состав, структура, формирование и использование Тема 15. Основы финансирования и кредитования капитальных вложений Тема 17. Международное инвестирование Клементьев, В.А.Недостатки резервирования на возможные потери по ссудам в потребительском кредитовании / В.А. Клементьев // Финансы и кредит. – 2009. – № 28 (364). – С. 68-71 Ларина, С.Е. Проблемы управления муниципальными финансами в современных условиях / С.Е. Ларина // Финансы и кредит. – 2009. – № 32 (368). – С.25-32. Экономическая сущность бюджета, его функции. Мартьянов, А.В. Возможности применения неоклассической теории государственного долга в современных условиях / А.В. Мартьянов // Финансы и кредит. – 2009. – № 31 (367). – С. 48-54. Логвинова, И.Л Взаимное страхование – перспективное направление развития страховой отрасли в Российской Федерации / И.Л. Логвинова // Финансы и кредит. – 2009. – № 30 (366). – С. 47-52. Горелик, В.Н. Денежная сфера: анализ движения и генезис форм / В.Н. Горелик // Финансы и кредит. – №29 (317). – С. 7-17. Хмелевская, Н.Г Доминанты реформы МВФ в контексте трансформации глобального финансового миропорядка / Н.Г. Хмелевская // Финансы и кредит. – 2009. – №27 (363). – С. 14-26. Злобина, Е.И. Особенности развития стандартов кредитования физических лиц в российских коммерческих банках / Е.И. Злобина // Финансы и кредит. – 2009. – № 30 (366). – С. 37-43 Романова, М.В. Региональный аспект социальной защиты при обеспечении жильем населения через ипотечное страхование / М.В. Романова // Финансы и кредит. – 2009. – № 28 (364). – С. 58-67. Хмыз, О.В Мировая банковская система во время финансового кризиса / О.В. Хмыз // Финансы и кредит. – 2009. – № 30 (366). – С. 22-28. Аксеничев А.В.Условия проведения банковского контроля и надзора в России / А.В. Аксеничев // Финансы и кредит. – № 32 (368). – С. 46-49. Сущность финансов хозяйствующих субъектов и их функции. Для чего необходимо проводить анализ движения денежных средств? Ключенко, С.А. Анализ структуры и динамики иностранных инвестиций как фактора экономического развития Российской Федерации / С.А. Ключенко // Финансы и кредит. – 2009. – №6. – С.25-29 Тема 8. Развитие страхового дела в Российской Федерации Тема: «Финансовая система РФ» Тема: «Финансы коммерческих предприятий». МОДУЛЬ I. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ Тема 1. Финансы. Финансовая система. Тема 4. Бюджетный федерализм. Тема 5. Государственные внебюджетные фонды Тема 6. Муниципальные финансы. Модуль III. Финансы ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) И НАСЕЛЕНИЯ Тема 8. Финансовые ресурсы. Финансовый аспект функционирования основных и оборотных средств. Прибыль предприятия. Тема 12. Кредитная система и центральные банки Тема 13. Коммерческие банки и их деятельность Тема 14. Кредитный механизм и организация кредитования на предприятии Тема 15. Безналичные расчеты Тема 16. Основы банковского маркетинга Небанківські фінансово-кредитні установи Передумови, функції та причини кредиту Сутність і класифікація методів фінансового аналізу. Основні методи оцінки платоспроможності. Поняття “ліквідності” підприємства та активів, методи її оцінки. Поняття “фінансової стійкості” та основні методи її оцінки Коефіцієнтний аналіз в оцінці фінансової стійкості. Сутність і значення оцінки кредитоспроможності підприємства. Підходи до аналізу кредитоспроможності. Особливості аналізу грошових активів та грошових потоків. Аналіз моделі фінансування формування активів підприємства. Оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань Пропоновані види й форми самостійних та індивідуально-дослідних завдань, а також критерії їх оцінювання. Підготовка комплексного (тематичного) термінологічного словника Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл тощо з проблематики навчального курсу ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ Загальні методичні вказівки з вивчення дисципліни Завдання і методичні вказівки з виконання контрольної роботи Фінансовий аналіз і його місце в системі економічного аналізу. Аналіз фінансово-господарської діяльності Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів (фрагментарно). АГРЕГОВАНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ БАЛАНС Абсолютні показники фінансової стійкості Довгострокова заборгованість Аналіз стану та використання оборотних коштів підприємства Прибуток/збиток від операційної діяльності (ф.№2 р.170/175) Прибуток на власний (акціонерний) капітал Оцінка ймовірності банкрутства Сутність активів торговельного підприємства та їх місце в системі ресурсного забезпечення діяльності Методичні підходи до управління активами торговельного підприємства Зміст економічної безпеки.Правове регламентування становлення та розвитку економічної безпеки в Україніза хронологією нормативних документів. Методика розрахунку рівня економічної безпеки / Наказ Мінекономіки України №60 від 02.03.2007 р. Економічна загроза – це потенційна можливість нанесення шкоди суб’єктам господарчої діяльності з боку окремих чинників внутрішнього і зовнішнього середовищ. Економічна безпека регіонів. Поняття неофіційна економіка та причини її виникнення. Інформація у правовідносинах. Методи й засоби забезпечення інформаційної безпеки. Загальна методологія оцінки рівня економічної безпеки субєкта господарювання. Основні напрями забезпечення економічної безпеки за окремими функціональними складовими. Служба безпеки фірми (підприємства, організації). Передумови виникнення та актуальність ділової (корпоративної) розвідки. Специфіка трактування ділової (корпоративної) розвідки та її відмінність від промислового (комерційного) шпигунства. Концепція побудови системи охорони суб’єкта господарювання. Поняття терору, тероризму, терористичного акту. Протидія тероризму в Україні. Антитерористична захист об'єкта. Загрози фінансовій безпеці фірми. Управління фінансовою безпекою фірми. Види станів фінансової безпеки підприємств, які визначаються з фінансової стійкості підприємств. Кафедра «Финансы и налогообложение» Библиографическое описание документа в целом Библиографическое описание российских нормативно-правовых и правоприменительных актов Правила построения списка использованной литературы кафедра «Финансы и налогообложение» Тема 5. Поняття та категорії інвестиційного аудиту Призначення аудиту та його сутність Аудит інвестицій таінвестиційної діяльності Капітальні інвестицій на придбання довгострокових біологічних активів Мета аудиту фінансових інвестицій Необхідність, сутність та особливості аудиту інвестиційних проектів Характерні особливості аудиту проектів та інвестиційного аудиту проекту Об'єкти, цілі та завдання аудиту інвестиційних проектів ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗВІТНІСТЬ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ДЕРЖАВНОГО І МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ПОРЯДОК І ТЕРМІН ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ В проверке точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам, своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств заключается Как выделяются бюджетные средства некоммерческим бюджетным организациям Как выплачивается страховое возмещение при системе первого риска в имущественном страховании? Под бюджетной системой мы понимаем совокупность В какой форме создаются фондовые биржи? Тема 1. Принципы организации финансов хозяйствующего субъекта Тема 3: Финансирование основного капитала организации. Показатели деятельности предприятия, тыс. руб. Фактический выпуск товарной продукции Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 34, кредиторской 35, а материально-производственных запасов – 5. Определить длительность финансового цикла. УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Тема 2. Оцінювання санаційної спроможності підприємства Характерним для санаційного аудиту є те, що Аналізуючи виробничо-господарську діяльність, аудитор виконує таку роботу Тема 6. Фінансування санації підприємства Зміну структури й розмірів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства передбачає Реорганізація виділенням передбачає Основний зміст реорганізації полягає ось у чому Тема 10. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності Санаційна спроможність підприємства. Економічна сутність фінансової санації підприємства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.031 с.)