ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 37 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 37 Страница

ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ КОНТРОЛІНГ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Господарська операція тис. грн ЗОВНІШНІ ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ САНАЦІЇ ТА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ ОСОБЛИВОСТІ САНАЦІЇ ТА БАНКРУТСТВА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Відповіді на тестові завдання Поняття бюджетного дефіциту, причини виникнення і наслідки ЗАГАЛЬНІ вимоги до МАГІСТЕРСЬКОЇ роботи ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ НАДО ЛИ СЮДА ДОБАВЛЯТЬ О СТРУКТУРЕ РАБОТЫ? Формули, рівняння, графіки, діаграми. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» Консультанти розділів проекту (роботи) Приклади оформлення бібліографічного опису у списку Глава 2. Определитесь с отправной точкой Глава 3. Арсенал средств для управления личными финансами Процентный или суммовой бюджет Как составить семейный бюджет? Глава 5. Доходы, или Кто положил деньги в тумбочку Глава 6. Расходы, или Как вырваться с беличьего колеса Первая причина расходов — это банальное стремление к роскоши. И, конечно самая хорошая привычка — это составлять семейный бюджет и жить по своим доходам. Глава 7. Кредиты, или Как попадают в финансовую мышеловку Глава 8. Сбережения, или Как научиться платить себе в первую очередь Какие счета еще вам необходимо иметь? Кто в семье должен распоряжаться финансами? Загальні принципи організації бухгалтерського обліку Облік доходів операційної діяльності Порядок формування та обліку фінансових результатів операційної діяльності Визначення та облік фінансових результатів Нарахування амортизації основних засобів Розподіл загально виробничих витрат Сутність валютного ринку, його види, функції та учасники Механізм формування валютного курсу в Україні Проблеми розвитку валютної системи та валютного ринку в Україні, шляхи їх вирішення. Роль і місце банківської системи в економіці Операції комерційних банків на валютному ринку Сутність системи управління проектами, її елементи Функції управління проектами Обґрунтування доцільності проекту Мал.3.1 Схема проектної структури ОЦІНКА ТРИВАЛОСТІ РОБІТ (У ТИЖНЯХ) ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСАХ ОБЧИСЛЕННЯ ВИТРАТ З УРАХУВАННЯМ ІНФЛЯЦІЇ Завдання контролю за виконанням проекту Звітність у системі контролю Сутність і класифікація ризиків проектів Причини виникнення та чинники впливу на динаміку ризиків Основні методи аналізу ризиків Способи зниження ризиків проектів Методи контролю якості проекту Якість, продуктивність і цінність Комплексної практики за фахом Облік праці і заробітної плати. Розгорнута програма дисципліни Тема 2.Графічний технічний аналіз: видицінових графіків іпобудова на них Тема 4. Індикаторний технічний аналіз. Индикатори тренда. Осцилятори. Презентація індивідуальних завдань( вибірккових) – 0-5 балів. Доходи, отримані у галузях невиробничої сфери. Фінанси житлово-комунального господарства. Впливає обернено пропорційно. За борговими зобов’язаннями. Видатки бюджету та кошти на погашення боргу, надання кредитів, розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів. Засіб нагромадження, засіб обігу, міра вартості, засіб платежу, світові гроші. Обмін національних валют країн на золото через валюти провідних країн (США і Велика Британія), розмінні на грошовий метал. До якого типу грошових реформ належить грошова реформа в Україні 1996 р.? Які з перелічених статей відображені в активі балансу центрального банку? Яке з наведених рівнянь є “рівнянням обміну” І. Фішера? Скільки валют включено до “валютного кошика” СПЗ? Яка з перелічених країн першою здійснила перехід до золотого монометалізму? Система економічних відносин, що пов’язані із формуванням, розподілом і Дохід на звичайну акцію; - після сплати Коефіцієнт загальної ліквідності. Витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до певного об’єкта. Визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку. Загальнодержавні та місцеві. Земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки землі. Протягом 10 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Податок – це результат договору між сторонами, за яким підданий вносить державі плату за різні послуги. В усіх перелічених випадках. Досягати усього переліченого. Всі перелічені товари і предмети. Які види платних послуг можуть надавати митні органи? Сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного податкового періоду. Система менеджмента качества БТИ АлтГТУ ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ Практические (семинарские) занятия – 8 ч График аудиторных занятий, СРС, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Тесты для промежуточной аттестации Модуль 1. Деньги и денежный оборот Шкала оценок и правила вычисления рейтинга Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України Стаття 16. Право на здійснення запозичень Стаття 38. Проект закону про Державний бюджет України та матеріали, що до нього додаються Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення і районним бюджетам Стаття 104. Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування Глава 17. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Стаття 121. Відповідальність за бюджетні правопорушення Стаття 125. Оскарження рішення про накладення стягнення за бюджетне правопорушення Глава 1. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ Становление бюджетной системы в XV - начале XX вв Возникновение советской бюджетной системы Современная бюджетная система РФ Проблемы и направления совершенствования бюджетной системы в среднесрочной перспективе Основные задачи развития бюджетной системы РФ Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності Тема 10. Облік власного капіталу Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів Тема 15. Фінансова звітність Критерії оцінювання тестових завдань Оцінювання здійснюється за критеріями Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку Тема 10. Облік витрат ресурсів. Облік ресурсу запасів ЗАХИСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ПРИКЛАД НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Методичні підходи до практики об’єктів аудиту Договір про надання аудиторських послуг № 1 Визначення аудиторського ризику та суттєвості Робочий документ аудитора - Перелік помилок і порушень, виявлених при аудиті Акт приймання-передачі аудиторських послуг ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація. Облік надходження, наявності та вибуття основних засобів (8). Облік зобов’язань по заробітній платі (6). Облік довготермінових орендних зобов’язань (6). Характеристика акцій, їх оцінка (8). Облік заробітної плати і виплат робітникам і службовцям (9). Облік доходів та витрат в зарубіжних країнах. Історичний аспект організації і методології розробки міжнародних стандартів (8). ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ X. Нестачі і втрати від псування цінностей Доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІІ ГРУПИ Відомості про наявність земельних ділянок СТАТИСТИЧНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСЬ Розділ ІV. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати Обстеження споживання продуктів та послуг Розділ 3. Капітальні інвестиції за окремими видами активів Розділ 6. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності Розділи 2 - 6 заповнюються з урахуванням місцевих одиниць, наведених у розділі 7 Розділ 6. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію Перекодування видів економічної діяльності підприємства Поняття факторної системи. Моделірова-гом факторних систем. Прийоми ФА і їх коротка характеристика Характеристика форм звітності, викори-вживаного в ФА Порядок складання аналітичного ба-Ланс. Порядок загальної оцінки динаміки і структури-тури статей балансу Аналіз фінансової стійкості п / я (аб-солютние показники фінансової стійко-сті) Типи фінансової стійкості п / я Аналіз потоків грошових коштів Аналіз динаміки майна підприємства. Система коефіцієнтів рентабельності Система показників для рейтингової оцінки п / я ЗАДАЧИ ПО ФИНАНСОВОМУ АНАЛИЗУ Коефіцієнт абсолютної ліквідності (плати-жеспособності) Часть активов которая тяжело реализуется в общем объеме оборотных активов Охарактеризуйте зміст інвестиційного кредитування фізичних осіб. Охарактеризуйте порядок визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, відповідно до вимог НБУ. Охарактеризуйте зміст механізму інвестиційного кредитування. Охарактеризуйте порядок проведення оцінки заставного майна при інвестиційному кредитуванні. Охарактеризуйте процедуру експертизи інвестиційного проекту. Визначте вимоги до позичальників інвестиційних кредитів. Охарактеризуйте сутність та особливості державного інвестиційного кредитування. Кредитування підприємств АПК через Аграрний фонд, відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 року № 1877-IV Назвіть проблеми та основні напрями подальшого розвитку інвестиційного кредитування фізичних осіб в Україні. Назвіть та охарактеризуйте основні види іпотеки. Проаналізуйте проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредиту в Україні. Окресліть перспективи розвитку лізингових відносин Визначте напрямки та умови інвестиційного кредитування в Україні міжнародними фінансово-кредитними установами. Визначте критерії, за якими мають відбиратися вітчизняні банки для участі в обслуговуванні кредитної лінії ЄБРР. Визначте роль ризик-менеджменту в управлінні ризиками інвестиційного кредитування. Охарактеризуйте сутність, мету та економічну природу інвестиційного кредиту. Охарактеризуйте вимоги до застави при інвестиційному кредитуванні. Поглиблений аналіз інвестиційного проекту Охарактеризуйте напрямки діяльності в Україні Фонду операцій з нерухомістю. Визначте особливості емісії та обігу єврооблігацій. Визначте роль ризик-менеджменту в управл-ні ризиками інвестиц-го кредитув-ня. Розділ 1. Наукові основи організації управлінської праці Структуризація управління підприємством та її значення Організація управлінської праці та її ефективність Кадровий менеджмент у сільськогосподарських підприємствах Розділ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СТОВ «ПЕЧАНІВСЬКЕ» Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва Оцінка економічності та результативності управлінської праці на підприємстві Шляхи вдосконалення організації управлінської праці в СТОВ Печанівське. Тема 1. Податковий облік в Україні: організація та ведення на підприємстві. Практична частина контрольної роботи Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість: Наказ ДПАУ від 22.12.10 р. № 978. Розділ 1. Теоретичні основи аналізу необоротних активів підприємства Розділ 2. Методика аналізу стану та ефективності використання необоротних активів Економічна сутність та класифікація необоротних активів підприємства Оцінка необоротних активів як основа розкриття інформації у фінансовій звітності Політика управління необоротними активами підприємства Аналіз наявності, складу, структури, динаміки руху ОЗ Аналіз інтенсивності та ефективності використання основних засобів підприємства Методика проведення факторного аналізу необоротних активів підпрємства Напрями удосконалення аналізу необоротних активів Тема 8. Сутність стратегії та стратегічного набору За темами навчальної дисципліни Характеристика портфеля пропозицій підприємства Система оцінювання рівня сформованості Шкала оцінювання: національна та ЄКТС Структура складових частин професійних компетентностей із навчальної дисципліни Спеціальність «Обліку і аудиту» Методичні рекомендації до написання контрольної роботи по дисципліні «Облікова політика підприємства» З дисципліни Аудит (організація і методика аудиту) Що являється метою аудитора при застосуванні МСА під час аудиту фінансової звітності? Що не включається до елементів системи контролю якості? Спеціальність «Економіка підприємства» Методичні рекомендації до написання контрольної роботи по дисципліні «Податкова система» Теми для написання контрольної роботи Засади організації податкової системи України. Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності». Методичні рекомендації до написання контрольної роботи по дисципліні «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті» Прогноз обсягу виробництва і граничного прибутку Характеристика портфеля пропозиції підприємства Рекомендації до вирішення задачі. Прогноз на 2000 рік – пропозиції ряду нових СЗГ Раздел 1. Теоретические основы функционирования финансов Раздел 2. Финансы субъектов хозяйствования и домашних хозяйств Тема 3. Финансы индивидуальных предпринимателей Сравнительный анализ расходов бюджетов Основные характеристики бюджетов Операції з формування статутного капіталу банку. Облік інкасованої грошової виручки. Правила обліку міжбанківських кредитів. Облік довгострокових вкладень в асоційовані та дочірні компанії. Неторговельні операцій з іноземній валюті. Система рахунків для обліку капіталів. Емісійно-касова робота банківських установ та забезпечення збереження цінностей. Бог говорит и предупреждает через видения, сны, откровения среди других способов. НЕ Бойтесь, МОИ Возлюбленные Маленькие, Где все МОИ Святые мужчины, которые поднимут свои Святые руки ко МНЕ, ЯХУВЕХ? Для Тех, Кто В Нем Нуждается. апреля 2016 - последний день Песаха в Израиле Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні основи створення і функціонування контролінгу на підприємстві Тема 9. Методи стратегічної діагностики ТЕМА 5. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві Тема 1. Концепція, види та структура контролінгу (2,5 год.) Фінансова діагностика підприємства: аналіз ліквідності балансу. Змістовний модуль І. Діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства Діагностика конкурентного середовища підприємства та оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів Оцінювання конкурентних сил, що діють на підприємство SWOT-аналіз та визначення стратегії розвитку організації Діагностика конкурентоспроможності підприємства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.029 с.)