ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 30 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9779 страниц.

Финансы - 30 Страница

Перелік рекомендованої літератури:13, 18, 43, 46, 44, 36, Соціальні гарантії і соціальне страхування в Україні. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування. ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ Нормативно-правове забезпечення соціального страхування. Фінансовий механізм соціального страхування. Джерела формування коштів державних цільових фондів. Напрямки використання коштів соціального страхування. Сутність і принципи здійснення страхування тимчасової втрати працездатності Організація діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Сутність і елементи медичного страхування Обов’язкове медичне страхування Добровільне медичне страхування Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоровя. ТЕМА 8. СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ Управління страхуванням на випадок безробіття. Сучасні тенденції страхування на випадок безробіття в Україні. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І НЕДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ Завдання Пенсійного фонду України Джерела формування бюджету Пенсійного фонду і напрямки його використання Передумови впровадження і розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні. Пенсійні активи. Управління активами недержавних пенсійних фондів. Фінансовий аналіз // Робоча програма навчальної дисципліни. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2011. – 31 с. ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ООП Графік обов’язкових консультацій ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ Лекція 14. Звіт аудитора за МСА Аудиторський звіт, передбачений законом або нормативним актом Причини неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів Приклади окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту Методологія інвестиційних рішень Сутність інструментарію проектного аналізу Аналіз ситуації з «проектом» і «без проекту» Методи кількісного аналізу проектних ризиків Дисконтовані критерії ефективності проектів Практичні методи урахування ризиків Розрахунок показників ефективності з використанням ЕОМ Захист та оцінювання дипломної роботи Орієнтовний перелік тем дипломних робіт Зразок посилань на використані джерела РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Сутність та поняття фінансової звітності підприємства. Джерела інформації для аналізу фінансової звітності. Аналіз майнового стану підприємства. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості. Оцінка ділової активності і результатів діяльності підприємства. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Рекомендований обсяг основної частини – 80-90 сторінок. Посилання в тексті на рисунки, таблиці, формули, літературні джерела Критерії оцінювання дипломних проектів (дипломних робіт) державною екзаменаційною комісією ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Структура та зміст переддипломної практики Типовий календарний графік проходження практики Лекція 1. Сутність соціальної політики. Лекція 2. Проблеми порівняльного аналізу соціальної політики. ІРЛ є середнім арифметичним індексів П.І, П,ІІ і П,ІІІ. Лекція 3. Соціальна політика основних світових структур Погляд на майбутнє соціальної політики у країнах Східної Європи та колишнього СРСР Українська бідність має цілий ряд специфічних особливостей. Щодо підготовки, написання та захисту Збір інформації з теми дослідження Перший розділ дипломної роботи Фінанси суб’єктів підприємництва, установ, домогосподарств Виписка із робочої програми з курсу ОПГ та ЦЗ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ Мета і завдання фінансового менеджменту. Структура моделі управління ризиками. Аналіз основних показників консолідованої фінансової звітності. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Спеціалізації «Фінанси» денної форми навчання Розділ І. Сутність та аналіз фінансового ринку України Поняття і сутність фінансового ринку Розділ ІІ. Напрями вдосконалення фінансового ринку у економічній системі України В Японії існує ще 7 фондових бірж, найбільш поважні з яких розташовані в Осаці і Нагоє. ТЕМА 1 ФІНАНСОВА КРИЗА ПІДПРИЄМСТВА Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють Фінансовий аналіз та антикризове управління підприємством Механізми фінансової стабілізації та реалізації антикризового управління Банкрутство, санація, ліквідація – методи антикризового управління Провадження у справі про банкрутство Процедури, що застосовуються до боржника у справах про банкрутство Фінансові процедури процесу ліквідації під час банкрутства підприємств Залучення фінансових ресурсів із внутрішніх та зовнішніх джерел Сутність санації балансу та призначення санаційного прибутку ТЕМА 5 ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛІНГОВИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЇ Методи фінансового контролінгу Сутність та види реструктуризації підприємства Реструктуризація підприємства: цілі, результати, етапи Сутність та методи санаційного аудиту Документальне оформлення результатів санаційного аудиту Необхідність і сутність фінансового менеджменту. Показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації та їх характеристика. Грошові потоки як основа самофінансування об’єкта підприємництва. Управління власним капіталом, оцінювання вартості власного капіталу. Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів. Оцінка ефективності антикризового фінансового управління Тема 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту Точка беззбитковості. Поведінка витрат. Тривалість виробничого циклу Управління фінансовими ризиками Готівкові кошти на виплату заробітної плати понад встановлений ліміт дозволяється зберігати в касі За даними якого рахунку визначається вартiсть незавершеного виробництва Податкове зобов’язання з ПДВ за умови, що першою подiєю є вiдвантаження товарiв покупцям, вiдображається записом Визначити, який з елементів включається до первісної вартості виробничих запасів, придбаних за плату Вінницький національний аграрний університет Тема 2. Фінансові посередники і фінансові послуги на фінансових ринках Тема 7. Кредитні послуги банків Тема 13. Ринок лізингових послуг Розрахуйте чисту вартість облігації, використовуючи цифровий матеріал попередньої задачі. Кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів – це Чи може підприємство емітувати акції і облігації для покриття збитків? Визначити вид наказу на купівлю-продаж визначеного найменування цінного паперу брокерам Змістовий модуль 1. Загальна частина фінансового права Розмежування компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності. Фінансово-правова відповідальність. ПрИБЛИЗНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ Критерії оцінювання за модульну контрольну роботу Схвалено кафедрою адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка. Розділ ІІІ. Бюджетне право України Тема 4: Бюджетний процес України (4 год.) Тема 5. Контроль та відповідальність у сфері бюджетних правовідносин. (4 год.) Тема 6: Основи податкового права.(4 год.) Тема 7. Правові основи адміністрування податків в Україні (2 год.) Тема 9: Правове регулювання непрямих податків в Україні. (4 год.) Тема 12. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства. (2 год.) Тема 15: Фінансово-правові основи грошового обігу, безготівкових розрахунків і кредиту (4 год.) Сутність та види фінансових послуг. Нормативно-правове забезпечення обліку фінансових послуг. Тема 2. Облік послуг з надання позик, гарантій та поручительств Облік операцій надання послуг з поручительства. Облік операцій з надання послуг гарантії. Поняття про кредитні спілки. Облік операцій формування власного капіталу кредитної спілки. Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів. Поняття про інститути спільного інвестування та їх види. Облік операцій випуску й розміщення цінних паперів інститутами спільного інвестування. Облік інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування. Страхування: поняття, основні учасники, галузі, види та форми. Облік страхових виплат за договорами прямого страхування. Облік операцій перестрахування. Поняття про систему недержавного пенсійного забезпечення й недержавний пенсійний фонд. Облік пенсійних внесків. Облік розрахунків за надані пенсійному фонду послуги Сутність, об’єкти, суб’єкти та класифікація лізингу. Облік операцій лізингових компаній з фінансового лізингу. Облік операцій із надання ломбардом фінансових кредитів й супутніх послуг. Облік операцій реалізації заставленого майна при неповерненні кредиту позичальником. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ПОЗИКИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ Передача обладнання в лізинг Історичні умови започаткування казначейства Державна казна за часів Київської Pyci Скарбниця та фінанси в Запорозькій Січі Становлення та розвиток казначейської системи царської Росії Становлення та розвиток Державного казначейства України Етапи створення системи Державного казначейства Розвиток казначейства в закордонних країнах Програма виробничої практики на базі виробничих підприємств АПК. Показники ефективності оборотних активів Програма виробничої практики на базі банківської установи Виробничої переддипломної практики Фінансування житлово-комунального господарства РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу Механізм обігу коштів на ринку тур послуг. Економічна природа пропозиції. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Фінансовий і підприємницький ризик. Комплексне управління дебіторською заборгованістю та грошовими коштами Послуги торговців цінними паперами. Класифікація основних послуг з антикризового управління. Критерії відбору платників податків до податкової перевірки Організація діяльності комерційного банку ДВНЗ « КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра міжнародних фінансів Основні види цінних паперів. З науки (дисципліни) Торгівля цінними паперами Сучасний стан і особливості розвитку фондового ринку в Україні Підготовка до семінарських занять. Тема 3. ТОВАРНІ ЗАПАСИ ТА ТОВАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Тема 5. МАЙНОВІ РЕСУРСИ (АКТИВИ) ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Ретроспектива балансових звітів (форма №1) ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» за 2010-2011 роки Динаміка структури товарообороту торговельного підприємства Динаміка обсягу та складу доходів торговельного підприємства КОНКУРСНА РАДА ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДИРЕКЦІЯ КОНКУРСУ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В процесі реалізації проекту буде використано сучасні енергозберігаючі технології та обладнання ІV етап: матеріально- технічне забезпечення , ТЕМА 1. ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Що являє собою підприємство? Продаж яких товарів не враховується у складі роздрібного товарообороту? Чи може виникнути ситуація, коли роздрібну ціну товару встановлюють нижчою, ніж: відпускну ціну підприємства-виробника? Финансы – стоимостная категория. Финансы как особая форма эк.отношений Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. Субъекты и структура органов управления государственными финансами. Модель кругооборота доходов и продуктов Деньги. Их функции и роль в эк-ке. Измерение денежной массы. Коммерч. кредит: понятие, роль Взаимодействие бюджетов различных уровней: федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации, местные бюджеты. Финансы предприятия: понятие, роль. Источники формирования и воспроизводства основных средств. Финансовое управление на предприятии. Задачи финансового управления. МЕТА ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЦІЛІ ТА МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ ( на прикладі перукарні) Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. Активні операції комерційних банків. Стадії та закономірності руху кредиту на мікро - і макрорівнях. Причини кредитування. Роль кредиту у ринковій економіці Банківська система: принципи побудови та її структура Білет попит і пропозиція грошового ринку Валютна політика та роль НБУ в її реалізації Розкрийте причини інфляції в Україні та її наслідки. МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА Стан банківської системи України Сутність поняття «надійність комерційного банку» Наукові статистичні або економіко-статистичні моделі Коефіцієнтний аналіз, аналіз однорідних груп, системи комплексної оцінки банківського ризику та пруденційний аналіз Опис методу та економічної суті Вибір, економічний зміст та розрахунок показників Виконання алгоритму для 2013 року Виконання алгоритму для 2014 року Інвестиції, інвестування, інвестиційна діяльність Аналіз результатів інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання Життєвий цикл інвестиційного проекту Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів Класифікація фінансових інструментів Вкладення капіталу в цінні папери. Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в соціально-орієнтованій економіці. Види підприємств, їх організаційно-правова форма. Конкурентоспроможність продукції , методологія її оцінки. Класифікація поточних витрат підприємства. Класифікація доходів підприємства. Основні методичні підходи до оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства. ФОРМИ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ Тема 2. Державна казна в період становлення Київської Тема 5. Становлення та розвиток казначейської системи ВІЙСЬКОВИЙ СКАРБ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ Державна скарбниця в козацькій державі Конституційне визначення державної скарбниці Мануфактур-колегія, Берг-колегія та Комерц-колегія Департамент державного казначейства Росії Розвиток Державного казначейства в кінці XIX ст. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Розділ 9. Аналіз виконання видаткової частини відповідного місцевого бюджету за поточний (попередній рік). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ Здійснення видатків на соціальний захист населення Сутність та значення системи соціального захисту населення Проблеми та шляхи вдосконалення механізму фінансового забезпечення видатків на соціальний захист населення в Україні Традиций Анонимных Созависимых Боже, даруй мне ясность ума принять те вещи, Поверили, что Сила, более могущественная, чем наши собственная, может вернуть нам душевное здоровье. Произвели прямо» возмещение ущерба таким людям везде, где это была возможно, за исключением тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому, Тема 2. Функциональные особенности казначейской системы исполнения бюджетов. Тема 3. Организация исполнения доходов бюджета органами казначейства. Тема 4. Организация исполнения расходов бюджета органами казначейства. Тема 7. Организация и проведение казначейского контроля за исполнением бюджета. Развитие программного обеспечения казначейской модели исполнения бюджетов МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Использование информационных ресурсов и баз данных Этапы развития Муниципального казначейства г.Ростова-на-Дону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.196.192 (0.042 с.)