ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 30 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 30 Страница

Інструментарій внутрішнього регулювання кредитної діяльності комерційних банків Позичковий відсоток та його диференціація Тема 8: Операції з надання і погашення кредитів Кредити під заставу цінних паперів Сільськогосподарський кредит Порядок здійснення акцептного кредитування Видача гарантій на забезпечення оплати векселів Врахування та переврахування векселів Зберігання банками векселів клієнтів Поняття емісії цінних паперів та емісійної діяльності банків Депозитні (ощадні) сертифікати банків як інструмент емісійних операцій Тема 10: Операції з цінними паперами Основи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів Управління інвестиційними ризиками банку Операції банків в ролі інфраструктурних учасників ринку цінних паперів Види ризиків при виконанні посередницьких (комісійних, клієнтських) операцій з цінними паперами Правові засади здійснення інвестиційної діяльності банків в Україні Етапи управління інвестиціями Порядок визначення ефективності інвестиційного проекту Характеристика інвестиційних ризиків та методів їх мінімізації Зміст інвестиційної політики банку Фактори, що визначають інвестиційну політику Режим поточних рахунків в іноземній валюті представництв, установ та нерезидентів-інвесторів Провідні світові біржі та види валют, на які укладаються опціонні угоди Загальні умови здійснення та класифікація операцій уповноважених банків з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти Етапи проведення обмінних операцій Операції фізичних осіб з іменними та дорожніми чеками, що номіновані в іноземній валюті Порядок проведення операцій з купівлі-продажу дорожніх чеків Відправлення переказів в іноземній валюті Перекази іноземної валюти фізичними особами-нерезидентами Отримання переказів в іноземній валюті Організація послуг зі зберігання цінностей Банки як суб'єкти ринку дорогоцінних металів Загальна характеристика банківських операцій з дорогоцінними металами Тема 13: Операції з надання банківських послуг Банківські гарантії та поручництва Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги Загальна характеристика звітності комерційного банку Звіт про прибутки і збитки комерційного банку Прибутковість банку: поняття та оцінка Ліквідність та платоспроможність банку Економічні нормативи регулювання діяльності банків Регулювання банківської діяльності і нагляд Порядок складання проекту державного бюджету України. Державний фінансовий контроль за виконанням бюджету. Функції та фактори впливу на формування та використання бюджет Пенсійне забезпечення в Україні. Видатки на соціальний захист населення. ТЕМА 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ Основи та принципи організації і функціонування банківських систем зарубіжних країн Банківська система Швейцарії Банківська система країн Центральної та Східної Європи Б. Реформування та розвиток банківської системи в після революційний період та період побудови соціалізму в СРСР. Кредитна реформа 1927-1932 років Г. Реформування банківської системи в 90-х роках Д. Реорганізація банківської системи після розвалу СРСР Є. кризові явища в банківській діяльності Росії Банківська діяльність в ісламських країнах Дайте характеристику 1 етапу розвитку банківської діяльності – зародження банківництва Типи банків за спеціалізацією згідно українського законодавства Склад та повноваження Правління Національного банку України Регулювання норм обов'язкових резервів як метод грошово-кредитної політики Сутність активних та пасивних операцій банку Субординований борг як спосіб формування капіталу банку. Види кредитних установ та їх характеристика Формування резервів на покриття можливих втрат за активними операціями Аналіз витрат банку та їх характеристика Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкового розрахунків Сутність і значення посередницьких банківських операцій. Аналіз лізингових операцій банку та їх зміст Види аналізу банківської діяльності. Забезпечення касового виконання державного бюджету Принципи організації та функціонування Національного банку України Сутність та значення банківських операцій з банківськими металами. Аналіз доходів банку та їх зміст Облік доходів та витрат банку Облік формування спеціальних резервів під заборгованість за нарахованими доходами і облік списання сумнівної заборгованості за рахунок резервів Облік операцій з передавання готівки між банками Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового обігу Роль Національного банку України в управлінні внутрішнім державним боргом Аналіз ділової активності банку та їх характеристика Основні принципи та механізми організації банківського кредитування Організація кредитної роботи банку. Основні принципи бухгалтерського обліку доходів і витрат Суть фінансового стану підприємства. Що таке ліквідність?Як оцінюють ліквідність? Назвіть основні причини неплатоспроможності на підприємстві. Назвіть основні якісні критерії ділової активності. Назвіть найзагальніші показники найзагальніші показники комплексної оцінки фінансового стану. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ ТЕМА 2. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ, ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ. ТЕМА 3. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Чи можуть бути емісійні кошти Національного банку джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету України ТЕМА 6. ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ТЕМА 7. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ТЕМА 8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТУ ТЕМА 9. СВІТОВИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Контрольна робота виконується відповідно до вимог цих методичних вказівок, в противному разі вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту. Сист. органів Мінфіну: завд., ф-ції, структура. Порядок і терміни склад., розгляду і затвердж. місц. бюдж. Бюдж. класифік.: поняття, завд., структура. Регулюючі заг. держ. податки. Сутність і признач. бюдж. контролю. Роль і місце Рах. палати Укр. в управл. бюдж. Суть та структура бюджету держави як об'єкта управління Аналіз структури і динаміки доходів та видатків Складання бюджетного календарю Завдання 1. Ситуаційна вправа Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту Організація фінансування видатків бюджету Критерії оцінювання знань курсантів Місце дисципліни у навчальному процесі Сутність державного бюджету. Останній етап це підготовка звіту про виконання бюджету. Рівні правового забезпечення бюджетної політики в Країнах ОЕСР Критерії фінансової конвергенції Федеративна республіка Німеччини Міністерство фінансів і його функції Повноваження та організаційна структура Державного казначейства Завдання, функції, організаційна структура контрольно-ревізійної служби Призначення та функції Рахункової палати Аналіз факторів, що впливають на доходи Виконання бюджетної політики. Загальний процес виконання місцевого бюджету за видатками. Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації. Державний борг та його обслуговування в Україні Організація обліку виконання бюджету. Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів Структура, періодичність та термін подання звітності. Повноваження контролюючих органів Відповідальність за бюджетні правопорушення. Які завдання і функції покладено на Міністерство фінансів України? Змістовний модуль 9. Контроль за виконанням бюджету УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ Відповідність оцінок при контролі знань З дисципліни «Бюджетний менеджмент» (нормативна, кількість кредитів – 3 (108 годин) Бюджетний менеджмент: світовий досвід теорії і практики За рахунок яких коштів проводиться фінансування місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення? Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP), їх загальна сутність та значення. Облік рахунків до одержання за відсутності та наявності ПДВ. Облік довгострокових зобов’язань в акції інших підприємств. Облік нарахування та виплати дивідендів грошима. Облік розподілу прибутку корпорацій зарубіжних країн . ВИМОГИ до складання паспорта бюджетної програми Сутність і значення місцевих бюджетів Відповідальність органів влади за порушення бюджетного законодавства. Суть, етапи становлення, правові засади та структура бюджетної системи України Зміст і основні принципи кошторисного фінансування Роль бюджету у здійсненні інвестиційних програм Методичні рекомендації до побудови графіків. Видатки бюджету на фундаментальні дослідження. Державні трансферти та їх види. Передумови і чинники надання запозичень державі. Реформування бюджетної системи в Україні. Роль державного бюджету в перерозподільних відносинах у суспільстві. Системи і форми бюджетного фінансування. Склад і структура бюджетної системи України. Форми фінансування бюджету, їхня характеристика. Централізовані види місцевих бюджетів та їхня характеристика. Видатки бюджету на фізичну культуру і спорт. Класифікація доходів бюджету. Сутність, чинники та форми державного кредиту Основи кошторисного фінансування дошкільного виховання дітей Державний бюджет, його сутність, функції та роль. Бюджетна класифікація її значення. Основні напрямки класифікації видатків бюджету та їх характеристика. Порядок розгляду та затвердження проекту закону про Державний бюджет України. Видатки державного бюджету їх склад та характеристика. Державний бюджет, його складові частини та роль у соціально – економічному розвитку держави. Дотації вирівнювання, їх види, характеристика та формульний порядок розрахунку. Бюджетний кодекс, його роль та основні розділи. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом. Нормування видатків бюджетних установ, види норм, характеристика індивідуальних, розрахункових та обов’язкових норма. Розпорядники бюджетних коштів, їх визначення та функції. Прямі та непрямі податки і їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів. Переваги та недоліки прямого та непрямого оподаткування. Бюджетний дефіцит, причини його виникнення та джерела покриття. Бюджетний дефіцит та державний борг, їх взаємозв’язок. Граничний розмір державного боргу та його регулювання. Територіальні центри соціальної допомоги, їх призначення та умови створення. Стаціонарні та реабілітаційні відділення, умови їх функціонування. Фонди соціальної допомоги на дому, їх роль та умови створення. Види соціальної допомоги на дому. Показники зведеного бюджету та його роль. Показники зведеного бюджету України та зведеного бюджету Автономної Республіки Крим. Склад та характеристика видатків на соціальну сферу. Тарифікація педагогічних працівників, її роль та порядок проведення Бюджетний кодекс України – фінансова конституція держави. Відносини, що регулюються бюджетним кодексом. Які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи Економічна сутність державного боргу Тема 1. Сутність банку та банківської діяльності Тема 4. Організація діяльності та управління банком Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування Грошова маса. Грошові агрегати і грошова база Тема 5. Інфляція в сучасній економіці Економічні наслідки інфляції Сутність грошово-кредитної політики Структура грошово-кредитної політики Методи грошово-кредитної політики Якісний і кількісний аспекти ролі грошей у розвитку економіки Еволюція ролі грошей в економіці України Сутність кредиту та кредитні відносини Кредитні відносини в Україні на сучасному етапі та перспективи їх розвитку Чинники впливу на величину процента СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ Тема 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління Європейський банк реконструкції і розвитку Тема 2. Передінвестиційні дослідження Класифікація інвестиційних проектів Основні характеристики фаз інвестиційного проекту. Передінвестиційна фаза. Проектний аналіз як засіб дослідження проекту. Методи проектного аналізу. Врахування додаткових факторів в інвестиційному аналізі Призначення та структура бюджетного механізму Роль бюджету у фінансово-кредитному механізмі Бюджетний дефіцит, його позитивні та негативні наслідки. Збалансованість бюджету: поняття, причини та умови Бюджетна система України та її складові Зведений бюджет та його структура Модуль І. Банківська система Тема 3. Регулювання діяльності банків БАЛАНС на 1 січня 200Х року МПП «Добробут» Мета і зміст контрольної роботи ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Завдання до контрольної роботи ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ І. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ Тема 4. Формування ресурсів комерційного банку З якою метою комерційні банки звертаються за міжбанківським кредитом? На підставі яких документів банки видають готівкою кошти своїм клієнтам? Яких заходів може вжити банк, щоб уникнути проблемних кредитів? Тема 8,9. Операції банків із цінними паперами. Банківські інвестиції Тема 10. Операції банків у іноземній валюті Тема 11. Нетрадиційні банківські операції та послуги Определите, являются ли тождественными понятия покупательной способности и стоимости денег? Изучите информацию и ответьте на вопрос. В чем вы видите сходство и отличие функций денег как средства обращения и средства платежа? Ответ обоснуйте, используя ФЗ «О ЦБ РФ (БР)» Составьте аналитическую схему основных аналитических показателей, характеризующих совокупный денежный оборот. Составьте аналитическую схему «Классификация валют». Кредитная рестрикция направлена на сокращение объемов кредитования в стране. Как ЦБ будет использовать методы ДКП в этом случае? Сравните понятия налога и сбора: в чем их сходство и в чем различие? Прокомментируйте ситуацию: правомерно ли решение Народного собрания? Рассмотрите две следующие ситуации. На основании приведенных показателей (в условных денежных единицах) составьте баланс банка. МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ Тема 6. Операції банків з векселями Банківські операції Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. — К.: Знання, 2006. — 727 с. — (Вища освіта ХХІ століття). ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Тема 2: Операції банків з формування власного капіталу Система нарахування рейтингових балів та критерії Методичне забезпечення дисципліни. Мета, завдання навчальної дисципліни Зміст програми навчальної дисципліни «Бюджетна система» за темами Структура навчальної дисципліни «Бюджетна система» на І семестр 2011-2012 н.р. для груп: ФК-201, ФК-202, ФК-203, ФК-204, ФК-205 (ФПМС) Тема 5. Фінансування Державного бюджету України Тема 6. Облік виконання бюджету На яких стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль і оцінка ефективності використання коштів? Які органи забезпечують виконання місцевих бюджетів? Який з перелічених показників є одним з основних, що характеризує бюджету політику? Хто забезпечує виконання місцевих бюджетів? Які види міжбюджетних трансфертів застосовують в Україні? Система зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них, що передбачає відкриття та ведення рахунків бюджету, через ДКУ В якому обліковому регістрі відображена сума нарахованих податкових зобов'язань відповідно до податкової накладної?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.063 с.)