ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 39 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 39 Страница

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Складання приміток до бухгалтерської звітності Теоретические и правовые основы российского кредитного рынка Кредитный рынок: понятие, функции, участники Инструменты кредитного рынка Анализ динамики и структуры кредитного рынка Анализ российского банковского кредитного рынка Проблемы и перспективы развития российского кредитного рынка Банківська система України та шляхи її розвитку Побудова фінансової стратегії розвитку банків в умовах посилення конкуренції на прикладі банку «Фінанси та кредит» Аналіз та оцінка ефективності фінансової стратегії розвитку банку «Фінанси та кредит» Компенсаційний комітет визначає винагороди для вищого менеджменту та прагне встановити його у відповідності до інтересів акціонерів. За 2009 рік оборот коштів по карткам склав: MasterCard International1 128млн.грн. та Visa International 6 976 млн.грн. В межах ринкових ризиків Банк виділяє процентний, валютний, фондовий та товарний ризики. інші заходи, що стосуються факторів ризику репутації Банку. Організація кредитної роботи в комерційному банку. Принципи і умови кредитування Розділ 2. Організація кредитування в комерційному банку Формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками банку Огляд наукових концепцій теми дослідження. Способи захисту від кредитного ризику Історія реформування системи охорони здоров’я Програми реформування охорони здоров’я 2002 -2007рр Громадська рада, її роль в системі охорони здоров’я Сьогоднішня ситуація системи реформування охорони здоров’я Іноземний досвід медичного реформування та рекомендації реформування охорони здоров’я для України з досвіду Словаччини та інших країн Глава 1. Государственный долг субъекта Российской Федерации как объект управления Сущность, формы и структура государственного долга субъектов Российской Федерации, его основные характеристики Особенности управления государственным долгом в российских регионах Система управления государственным долгом Республики Параметры состояния государственного долга Республики З ДИСЦИПЛІНИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ Поняття та особливості готельних ланцюгів Контракту на управління в 2005 р. Сучасний стан готельних мереж світу РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ Сучасний стан та проблеми готельного господарства України Рекомендації щодо вдосконалення готельних мереж в Україні РОЗДІЛ 1. МВФ: ЙОГО ІСТОРІЯ, СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА Мета, цілі діяльності та завдання МВФ Структура організації та членство в ній Аналіз етапів співробітництва України та Фонду Перспективи співробітництва України з МВФ Економіка України як середовище функціонування бізнесу Взаємні чекання підприємства і різних суб'єктів економіки Основні характеристики української економіки як середовища бізнесу Правове середовище бізнесу в Україні Економіко-правовий статистичний огляд В ідкритого А кціонерного Т овариства з іноземними інвестиціями «Курганс ь кий бройлер» Аналіз фінансово-економічної діяльності ВАТ з іноземними інвестиціями «Курганський бройлер» Аналіз капіталу підприємства (станом на кінець року) Аналіз фінансової стійкості підприємства Аналіз фінансової стійкості підприємства Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства Аналіз ліквідності підприємства (за станом на кінець року), тис.грн. Аналіз фінансових результатів і рентабельності підприємства Розвиток матеріально–технічної бази підприємства Пропозиції по керуванню витратами і зниженню собівартості продукції ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ Розподіл витрат і валова маржа Управління асортиментом продукції Управління бюджетом підприємства Характеристика діяльності підприємства Аналіз фінансово-господарської діяльності Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту ТОВ «Ареал» Вибір форми фінансування інвестиційного проекту ТОВ «Ареал» Порівняння процедур фінансового лізингу та банківського кредиту Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту Сучасні напрямки аналізу власного капіталу підприємства як джерело фінансування діяльності підприємства Власний капітал підприємства, його функції та складові Нормативно-правове забезпечення формування власного капіталу підприємства Методи аналізу власного капіталу підприємства Техніко-економічна характеристика ВАТ «ІнГЗК» Аналіз власного капіталу підприємства Оцінка ефективності управління власним капіталом підприємства Аналіз впливу факторів на рентабельність власного капіталу ВАТ «ІнГЗК» Заходи щодо удосконалення формування капіталу підприємства Прогноз головних елементів власного та позичкового капіталу підприємства Міжнародний Соломонів університет Випускна кваліфікаційна робота магістра Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об’єкт управління Майновий стан підприємства та методика його оцінки Характеристика ліквідності та платоспроможності підприємства, розрахунок їх показників Фінансова стійкість підприємства та методика її оцінки Організаційно - економічна характеристика підприємства Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства Аналіз фінансової стійкості підприємства Напрямки і резерви покращення фінансового стану підприємства СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Класифікація та порядок розрахунку основних показників фінансового стану підприємства ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Соціальний захист населення, як складова соціальної політики держави Поняття соціальної політики та соціальної держави Фінансове забезпечення в галузях соціальної сфери Концептуальні засади соціального захисту населення Формування системи соціальних допомог, її законодавче та фінансове підґрунтя Загальна характеристика соціального стану Чернівецької області та Хотинського району Система державних соціальних допомог населенню Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням Виплата допомоги на поховання Призначення та виплата субсидій населенню Забезпечення реалізації державних гарантій щодо надання адресної допомоги інвалідам війни та праці Розвиток системи територіальних центрів області , їх роль у наданні соціальних послуг громадянам похилого віку Роль та значення управління праці та соціального захисту населення у галузі охорони праці, її соціальних гарантій Підвищення ефективності фінансування системи соціального захисту Напрямки удосконалення та перспективи розвитку системи соціального захисту в умовах ринкової економіки Соціальні права: міжнародний досвід Список використаної літератури Сутність і форми міжнародного руху капіталу. Поняття інвестицій та їх класифікація. Інфраструктура міжнародного інвестиційного ринку та її складові елементи. Розділ ІІ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ Аналіз притоку іноземних інвестицій увітчизняну економіку. Діяльність міжнародних інвестиційних інститутів в Україні. Розділ ІІІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ КАПІТАЛІВ. Список використаної літератури Розділ 1 . Соціальні виплати населенню: теорія, політика, генезис, організаційне забезпечення Теоретичні основи соціальних виплат населенню в системі суспільних благ Стратегія, політика та ретроспективний огляд фінансового забезпечення соціальних виплат в Україні Критерії та характеристики соціальної політики Розділ 2 . Аналіз діючої практики фінансового забезпечення соціальних виплат населенню, локальний рівень Показники виконання проекту «Ветеран» Борщівського району за 2004 рік Державна допомога сім ’ ям з дітьми Про надання допомоги сім’ям з дітьми відповідно до Закону України“Про державну допомогу сім’ям з дітьми” Цільова грошова допомога на проживання громадян з мінімальними доходами та інші види соціального захисту Розділ 3 . Удосконалення фінансового забезпечення соціальних виплат населенню органами праці та соціального захисту населення Видатки на фінансування програм соціальної політики у зведеному бюджеті України РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ І СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Характеристика розрахункових й касових операцій підприємства Форми безготівкових розрахунків і платіжних документів За економічним змістом організація безготівкових розрахунків виходить за межі суто технічних операцій, пов'язаних зі списанням і зарахуванням коштів на рахунки клієнтів у банківській установі. Готівкові розрахунки та касова дисципліна на підприємствах Використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави Характеристика діяльності та продукції компанії ТОВ «Сталкер-ТРЕЙД» Аналіз показників ліквідності балансу підприємства ТОВ «Сталкер-ТРЕЙД» у 2002 – 2007 роках Аналіз проблем в системі грошових розрахунків та питома вага зовнішньоекономічних розрахунків в діяльності підприємства ТОВ «СТАЛКЕР-ТРЕЙД» Удосконалення, пропозиції щодо позитивних та негативних аспектів регулювання державою грошових розрахунків підприємств СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороз. — К.: КНЕУ, друге видання. — 2002. — 476 с. ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ Класики економічної науки про фінансові результати Основні терміни науки про фінансові результати та їх тлумачення Аспекти формування фінансових результатів в умовах вітчизняної економіки Синтетичний і аналітичний облік фінансових результатів Відображення показників обліку у фінансовій звітності Удосконалення обліку фінансових результатів Актуальність, мета та джерела інформації аналізу фінансових результатів Аналіз фінансових результатів діяльності виробничого підприємства Аналіз рентабельності та шляхи підвищення господарської діяльності підприємства Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства Економічний зміст фінансових ризиків підприємства, сутність та їх класифікація Методи управління фінансовими ризиками та їх страхування М еханізми нейтралізації фінансових ризиків Динаміка фінансових результатів Зміни формування власних обігових коштів приватного ТОВ «ДІЕГО» ТОВ «ДІЕГО» за підсумком роботи 2009р. Аналіз показників платоспроможності Розділ 3. Фінансові рішення в умовах ризику Баланс доходів і витрат ТОВ «ДІЕГО» Перспективні напрямки в рішенні питань пов’язаних з фінансовими ризиками Теоретико-методологічні основи комплексної оцінки фінансового стану підприємства Сутність та особливості фінансової діяльності на підприємстві Інформаційна база комплексної оцінки фінансового стану підприємства Методика та показники оцінки фінансового стану підприємства Раціоналізація джерел фінансових ресурсів підприємства Формування оптимального залишку грошових активів на підприємстві Обґрунтування ефективності вибору форми безготівкових розрахунків Економічний зміст і показники ефективності господарської діяльності підприємств Закордонний досвід використання методів оцінки економічної ефективності господарської діяльності підприємств Передумови дослідження економічної ефективності діяльності промислових підприємств Формування принципів узагальнювальн ої оцін ки ефективності роботи підприємств Методичні аспекти виміру результатів і витрат господарської діяльності промислових підприємств Удосконалення ресурсного підходу до оцін ки ефективності господарської діяльності підприємств Удосконалення за тратного підходу до оцін ки ефективності діяльності підприємств Удосконалення методів визначення економічної ефективності доданої вартості, виробленої на промислових підприємствах Соціально–економічне регулювання заробітної плати на промислових підприємствах Розрахунок величини грошової маси в обороті підприємства Прогнозування фінансового стану підприємства на основі розрахунку потоку коштів РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Сутність фінансових ресурсів підприємства Класифікація джерел формування власних фінансових ресурсів Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів підприємства По-перше, необхідно проаналізувати показники використання капіталу. Самофінансування підприємства та його аналіз Напрямки підвищення прибутковості підприємства Удосконалення амортизаційної політики підприємства Дивідендна політика підприємства як чинник формування власних фінансових ресурсів Розділ 1. Теоретичні засади політики розподілу та використання прибутку на торговельному підприємстві. Економічна сутність та джерела формування прибутку в торгівлі Система розподілу прибутку на торговельному підприємстві Порядок розрахунку показників рентабельності капіталу підприємства Загальний аналіз фінансово-господарської діяльності та прибутковості підприємства Показники рентабельності підприємства та алгоритми їх розрахунку Розробка стратегії управління розподілом прибутку на наступний період Заходи щодо збільшення прибутковості підприємства та підтримки ефективної господарської діяльності Розділ І. Еволюція пенсійного страхування як інституту фінансового права в Україні Розділ ІІ. Поняття та правова природа недержавного пенсійного страхування як інституту фінансового права Розділ ІІІ. Особливості недержавного пенсійного страхування як інституту фінансового права Розділ ІV. Суб’єкти недержавного пенсійного страхування як інституту фінансового права в Україн Розділ V. Правовий режим фондів коштів недержавного пенсійного страхування Розділ VI. Оподаткування діяльності та звітність в сфері недержавного пенсійного страхування Розділ VII. Зарубіжний досвід функціонування недержавного пенсійного страхування та пропозиції щодо покращення недержавного пенсійного страхування як інституту фінансового права в Україні Список використаних джерел та літератури ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА Сутність фінансового стану підприємства, його показники та методика їх розрахунку Сутність ліквідності підприємства, її показники та методика їх розрахунку Платоспроможність, її показники та методика їх розрахунку Фінансова стійкість підприємства, її показники та їх розрахунок Комплексна оцінка фінансового стану підприємства Фінансова криза на підприємствах і причини її виникнення Санація й реструктуризація підприємств і організацій Санаційний аудит і порядок його проведення Порядок проведення санації підприємств Фінансові джерела санації підприємств та їх використання Реструктуризація підприємств, її види та показники ефективності Сутність банкрутства та його причини Процедура визначення боржника банкрутом і ліквідація підприємства Розділ 1. Сутність ринку цінних паперів та його інфраструктура Особливості формування інфраструктури фондового ринку України Організація інфраструктури ринку цінних паперів та її функціонування Теперішній стан інфраструктури ринку цінних паперів України Сучасні тенденції у розвитку ринку цінних паперів Розділ 3. Проблеми та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні Вдосконалення інфраструктури фондового ринку Порядок, умови видачі та одержання банківських ліцензій, письмових дозволів і ліцензування окремих операцій для банків і банківських корпорацій Спеціальні вимоги, пропоновані до банків, на здійснення визначеного виду діяльності Операції які має право здійснювати банківська установа у разі отримання ліцензії Структура фінансово – кредитної системи РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ Сутність, види та методи фінансового аналізу Інформаційне забезпечення фінансового аналізу Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА Вірогідність затримки платежів для різних значень Z Розділ 1 . Теоретико-правові основи бюджетного процесу Історико-правовий аспект формування державного бюджету Поняття та зміст бюджетного процесу Поняття стадій бюджетного процесу Розділ 2. Механізм проходження стадій бюджетного процесу Розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього РОЗДІЛ 1. Науково- теоретичні аспекти теми дослідження Історія розвитку бюджетного обліку Теоретичні основи звітності бюджетних установ РОЗДІЛ 2. Організаційна та фінансово-економічна характеристика об’єкта дослідження -Тульчинського районного відділення Державного казначейства України. По Україні в цілому за 2004 рік. Рис2.4 Динаміка щомісячних загальних надходжень державного бюджету проотягом 2003-2005 років Податкові надходження бюджету Тульчинського району за 2003-2005 роки Ш ляхи покращення системи організаційних заходів по обслуговуванню місцевих бюджетів Інформаційно-комп’ютерні системи в обслуговуванні місцевого бюджету Тульчинського районного Відділення Державного казначейства. Ш ляхи усунення недоліків нинішньої системи бюджетного обліку Список використаної літератури Роль безготівкових розрахунків в господарському обороті Форми безготівкових розрахунків на підприємствах та їх вдосконалення Види векселів та операції з ними Електронна система безготівкових розрахунків Вплив структури безготівкових розрахунків на фінансове становище підприємства Економіко-теоретичні засади кредитних відносин Економічна сутність кредитних операцій
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.217.107 (0.037 с.)