ТОП 10:

Тема 9. Фінанси житлово-комунального господарства1. Склад та особливості організації фінансів житлово-комунального господарства.

2. Специфіка фінансової діяльності підприємств комунального обслуговування.

3. Фінансова діяльність підприємств житлового господарства.

4. Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств.

 

Тематика рефератів:

 

1. Необхідність і зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні.

2. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Львівської області на 2011 - 2014 роки.

 

Рекомендована література:

 

1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI // офіційний сайт Верховної Раи України – [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14

2. Витяг з Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Реформа міжбюджетних відносин) – [Електронний ресурс]: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=289408&cat_id=288202

3. Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.loda.gov ua/content/files/2015.pdf

4. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Львівської області на 2011 - 2014 роки, рішення обласної ради від 05.07.2011 р. № 183. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://oblrada.lviv.ua/ index.php?option =com_content&view=article&id=78&Itemid=48

 

Семінарське заняття 8.

 

Тема 10. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах

1. Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування.

2. Бюджетний федералізм.

3. Доходи та видатки локальних урядів.

4. Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах.

 

Тематика рефератів:

 

Фінансове вирівнювання за кордоном.

Місцеві позики за кордоном.

Рекомендована література:

1. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. посібник. -Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.

2. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2004. – 192 с.

3. Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15.07.97 № 452/97-ВР // Відомості ВРУ. – 1997. - № 38. – С. 249.

4. Витяг з Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Реформа міжбюджетних відносин) – [Електронний ресурс]: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=289408&cat_id=288202

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

В умовах перебудови вищої школи особливе місце відводиться самостійній роботі студентів (СРС).

Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення студентами. Самостійна робота з навчальної дисципліни “Фінансово-економічна політика України” полягає у поглибленому опрацюванні лекційного матеріалу, роботі з навчальною, навчально – методичною та монографічною літературою, періодичними виданнями, вивченні законодавчих і нормативних документів з фінансово – господарської діяльності. Додаткові рекомендації щодо виконання самостійних робіт надаються викладачем під час проведення планових консультацій. Самостійна робота повинна активізувати засвоєння знань, їх розвиток, набуття вмінь і навичок студентами для успішного застосування їх у подальшій роботі. Основна форма контролю СРС – перевірка отриманих знань (шляхом усного або письмового опитування) на семінарських заняттях.

Самостійна робота СРС включає самостійне опрацювання:

- теоретичного матеріалу – це опрацювання рекомендованої літератури за заданим планом по темах дисципліни;

- підготовка до семінарських занять згідно планів семінарів.

 

Самостійна робота виконується за такими правилами:

1. Перед виконанням кожного теоретичного завдання необхідно скласти план або виконувати за планом, рекомендованим викладачем.

2. Під час відвідування фінансових, податкових, страхових органів, підприємств, бажано збирати практичні матеріали щодо їх діяльності і прикладати до виконуваних завдань.

3 Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є необхідною передумовою допуску студента до заліку.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 1Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.222.93 (0.003 с.)