ТЕМА 4. ОБ’ЄКТИ І НАПРЯМКИ ІНВЕСТУВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4. ОБ’ЄКТИ І НАПРЯМКИ ІНВЕСТУВАННЯЗавдання 1. Дати обґрунтовану відповідь на питання:

1. Яка мотивація учасників інвестиційного процесу?

2. Поняття інвестиційного проекту.

3. Які існують типи проектного фінансування?

4. Теорія інвестиційного портфеля.

5. Роль інвестицій у підвищенні ефективності національної економіки.

6. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України у світову економіку.

7. Механізм управління реальними інвестиціями на підприємстві.

8. Механізм управління фінансовими інвестиціями на підприємстві.

Завдання 2.

2.1. Оцінити інструментарій прогнозування річного темпу інфляції:

Цей метод розрахунку основується на очікуваних середньомісячних темпах інфляції. Така інформація друкується в спеціальній літературі у прогнозах економічного та соціального розвитку держави на наступний період. Ця інформація є основою для подальших інвестиційних розрахунків і програм.

Для прогнозування річного темпу інфляції ( )використовується формула

, (19)

де очікуваний середньомісячний темп інфляції.

Приклад 12.Необхідно визначити річний темп інфляції, якщо відповідно до прогнозу економічного і соціального розвитку держави (або за власними прогнозами й розрахунками) очікуваний середньомісячний темп інфляції визначається .

Розв’язок:

За формулою (19) визначаємо

.

За формулою (19) можна розрахувати темп інфляції на кінець будь-якого місяця року

, де і =1, 2 …. 12 – номер місяця року.

Для прогнозування річного індексу інфляції ( )використовується формула

, (20)

. (21)

Приклад 13.Виходячи з умов прикладу 12, необхідно визначити прогнозний індекс інфляції.

Розв’язок:

За формулою (20) розраховуємо

,

або за формулою (21) –

 

2.2. Розрахувати реальну відсоткову ставку з урахуванням фактора інфляції:

Ця процедура базується на прогнозуванні номінального рівня реальної відсоткової ставки на інвестиційному ринку. В основу розрахунку покладено модель Фішера,яка має вигляд

, (22)

де – реальна відсоткова ставка (фактична або прогнозна на певний період); – номінальна відсоткова ставка (фактична чи прогнозна на певний період); – темп інфляції (фактичний або прогнозний на певний період).

Приклад 14. Необхідно розрахувати реальну відсоткову ставку на наступний рік для опціонних і ф’ючерсних операцій на фондовій біржі з урахуванням таких даних: номінальна річна відсоткова ставка за цими операціями на фондовому ринку, що склалася, становить ; прогнозний річний темп інфляції

 

2.3. Оцінити вартість грошей з урахуванням фактора інфляції:

Цей метод дозволяє розрахувати як майбутню, так і поточну їх вартість із відновною „ інфляційною складовою”.

Для оцінювання майбутньої вартості грошей з урахуванням фактора інфляціївикористовується формула

, (23)

де – номінальна майбутня вартість вкладу (грошей) з урахуванням фактора інфляції; – початкова сума вкладу; – реальна відсоткова ставка; – прогнозний темп інфляції; – кількість інтервалів, за якими виконується кожний платіж.

 

Приклад 15.Визначити номінальну майбутню вартість вкладу з урахуванням фактора інфляції при наступних даних: початкова сума вкладень становить = 1000 у.о.; реальна річна відсоткова ставка, яка використовується для зростання вартості вкладу, – = 20% = 0,2; прогнозний річний темп інфляції – =12%= 0,12; загальний період розміщення вкладу – = 3 роки при інтервалі нарахування відсотка 1 раз на рік ( = 1 рік), тобто

Для оцінювання поточної вартості грошей з урахуванням фактора інфляціївикористовується формула

, (24)

де – реальна поточна сума вкладу (грошей) з урахуванням фактора інфляції; – очікувана номінальна майбутня вартість вкладу (грошей); – реальна відсоткова ставка, яка використовується в процесі дисконтування вартості.

Приклад 16.Необхідновизначити реальну поточну вартість грошей при таких умовах: очікувана номінальна вартість грошей становить =1000 у.о.; реальна відсоткова ставка, що використовується в процесі дисконтування вартості, дорівнює = 20% = 0,2 на рік; прогнозний річний темп інфляції – = 12% = 0,12; період дисконтування – = 3 роки, а його інтервал – = 1 рік (тобто ).

 


2.4. Сформувати необхідний рівень дохідності інвестиційних операцій з урахуванням фактора інфляції:

Для визначення необхідного розміру інфляційної преміївикористовується формула

, (25)

де – початкова вартість коштів; – темпи інфляції у період, що розглядається.

 

Приклад 17.Визначити розмір річної інфляційної премії при наступних умовах: початкова вартість грошей – = 1000 у.о.; прогнозний темп інфляції – =12%= 0,12.

Розв’язок:

За формулою (25) визначаємо

,

тобто рівень інфляційної премії дорівнює темпу інфляції.

Для визначення загальної суми необхідного доходу по інвестиціях ( ) і необхідного рівня дохідності інвестиційних операцій з урахуванням фактора інфляції ( )використовуються формули:

; ,(26)

де реальна сума необхідного доходу по інвестиційних операціях, визначена за простими або складними відсотками.

 

Завдання 3. Тестові завдання:

1. Регрес – це:

а) консультативна діяльність щодо питань та проблем розвитку і підвищення ефективності підприємства;

б) періодичні суми виплат ліцензіару у вигляді встановленого відсотка від обсягів виготовленої продукції на основі переданої технології;

в) договір франчайзингу;

г) право кредитора пред’являти фінансові щодо кредитора.

2. Розрізняють такі типи проектного фінансування:

а) без регресу на позичальника; з частковим регресом на позичальника; з повним регресом на позичальника; на консорційних засадах;

б) фінансування пов’язане з нестабільністю законодавства; фінансування ринкової кон’юнктури; фінансування виробничо-технічних ризиків; фінансування неповноти та неточності інформаційного проекту;

в) фінансування за частковими регресом на позичальника; на комерційних засадах; фінансування позичкового капіталу; фінансування інвестиційної діяльності;

г) жодної правильної відповіді.

3. Портфель інвестиційних паперів – це:

а) цілеспрямоване вкладення в цінні папери з метою управління ними як єдине ціле;

б) комплекс взаємозв’язаних заходів розроблених з метою створення цінних паперів та просування їх на ринок;

в) документ, що засвідчує з дотриманням установленої форми обов’язкових реквізитів, здійснення або передбачення можливі тільки за його пред’явлення;

г) грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позичальника щодо веденні інвестиційної діяльності.

4. У якому році було опубліковано «Керівництво з оцінки проектів»:

а) 1980 рік;

б) 1973 рік;

в) 1972 рік;

г) 1999 рік.

5. Бізнес-план – це:

а) техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програмування його діяльності, він характеризує модель підприємства у майбутньому;

б) діяльність будь-якого господарського підприємства для досягнення інвестиційних результатів;

в) розподіл вкладень між різними об’єктами інвестування з метою зниження ризику можливих втрат капіталу або доходів від його;

г) один з типів політики інвестування, здійснюваний підприємством, що спрямований на максимізацію поточного прибутку від вкладень у найблищому періоді;

6. Розрізняють такі основні схеми фінансування інвестиційних проектів:

а) повне внутрішнє самофінансування, акціонування, венчурне фінансування, кредитне фінансування, змішане дольове фінансування.

б) короткострокове, середньострокове та довгострокове фінансування;

в) оподаткування, кон’юнктура, акціонування, венчурне фінансування;

г) організаційно-правове фінансування, змішане, кредитне фінансування.

7. За рівнем ліквідності розрізняють такі інвестицій портфелі:

а) високоліквідний портфель, ередньо ліквідний портфель, низьколіквіний портфель;

б) короткостроковий портфель, довгостроковий портфель, низько ліквідний портфель;

в) консервований портфель, помірний портфель, агресивний портфель;

г) немає правильної відповіді;

8. Розробка інвестиційних проектів підприємства може бути створена за допомогою таких спеціальних комп’ютерних програм, а саме:

а) ЮНІДО та Microsoft Office Exсel;

б) Microsoft Office Exсel та Microsoft Office Publisher;

в) PROJECT EXCPERT та COMFAR;

г) COMFAR та ВСДМР.

9. За видами очікуваного ефекту стратегічні цілі інвестиції діяльності поділяються на такі:

а) економічні цілі інвестиційної стратегії та позаекономічні цілі інвестиційної стратегії;

б) стратегічні цілі реального інвестування та стратегічні цілі формування інвестиційних ресурсів;

в) внутрішні стратегічні цілі та зовнішні стратегічні цілі;

г) прямі стратегічні цілі та стратегічні цілі розвитку.

10. Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності підприємства має базуватися на системі цілей цієї діяльності та послідовно визначати такі параметри:

а) співвідношення різних форм інвестування на окремих етапах перспективного періоду; галузеву та регіональну спрямованість;

б) стадію життєвого циклу підприємства; та характер стратегічних змін операційної діяльності;

в) прогнозований тип інфляції та фактори, що визначають співвідношення форм інвестування;

г) рівень середньогалузевої рентабельності діяльності підприємств; рівень галузевих інвестиційних ризиків; рівень перспективного розвитку галузі.

 

Рекомендована література:

Основна: 2, 4, 10, 11, 18, 19.

Додаткова: 1, 2, 4, 7, 14, 17.

 

 

ТЕМА 5. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ

Завдання 1. Дати обґрунтовану відповідь на питання:

1. Поняття та сутність ризику.

2. Види ризиків.

3. Заходи запобігання ризикам.

4. Що таке диверсифікація?

5. Фінансовий ризик як об’єкт управління.

6. Способи оцінки міри ризику.

7. Сутність і зміст ризик-менеджменту.

8. Організація ризик-менеджменту.

9. Основні правила ризик-менеджменту

10. Стратегія ризик-менеджменту.

Завдання 2. Оцінити рівень інвестиційного ризику:

Вибір того чи іншого методу оцінювання залежить від наявності необхідної інформації та рівня кваліфікації спеціаліста.

2.1. Економіко-статистичний метод

Він становить основу оцінки інвестиційного ризику. Розглянемо розрахунок основних показників цього методу.

а) Рівень інвестиційного ризикувизначається за формулою

РР = ІР ∙ РВ, (27)

де РР – рівень відповідного інвестиційного ризику, виражений абсолютною сумою; ІР – імовірність виникнення даного ризику, виражена або коефіцієнтом варіації, або бета-коефіцієнтом і т.д.; РВ – розмір можливих фінансових витрат при реалізації даного інвестиційного ризику.

б) Дисперсія ( ). Вона характеризує ступінь коливання показника, що визначається (в нашому випадку – очікуваного доходу від здійснення інвестиційної операції) по відношенню до його середньої величини

, (28)

де Ri – конкретне значення можливих варіантів очікуваного доходу за розглянутою інвестиційною операцією; – середньозважене очікуване значення доходу; Pi – можлива частота отримання окремих варіантів очікуваного доходу для інвестиційної операції; n – кількість спостережень.

в) Середньоквадратичне (стандартне) відхилення

. (29)

Приклад 18. Необхідно оцінити рівень ризику для інвестиційної операції для наступних даних: для аналізу подані два альтернативних інвестиційних проекти (проект „А” і проект „Б”) з імовірністю очікуваних доходів, що наведені в табл. 1.

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.017 с.)