Інвестиційний клімат держави?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інвестиційний клімат держави?а) сучасний економічний, політичний стан країни, який приваблює іноземних інвесторів;

б) сукупність правових механізмів що дозволяють залучати іноземний капітал в національну економіку;

в) сукупність політичних, пра­вових, економічних і соціальних умов, що забезпечують і сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів;

г) немає правильної відповіді.

До чинників, що формують інвестиційний клімат відносяться?

а) Статус інозем­ного інвестора; стан інвести­ційного ринку; стан фінансо­во-кредитної системи;

б) Рівень розвит­ку продуктивних сил; політична воля адміністрації; правове поле;

в) Інвестиційна активність насе­лення; рівень розвит­ку інвестицій­ної сфери;

г) всі відповіді вірні.

Фінансові інвестиції – це?

а) вкладання коштів у різні фінансові інструменти - фондові (інвестиційні) цінні папери, спеціальні (ці­льові) банківські внески, депозити, паї тощо;

б) вкладання капіталу в виробничі фонди підприємства;

в) вкладання капіталу в оборотні фонди;

г) вкладання грошей в засоби праці.

Інноваційна форма інвестицій – це?

а) вкладання коштів в інвестиційні проекти;

б) вкладання капіталу в довгострокові механізми;

в) вкладення в нематеріальні активи, що забезпечують розвиток НТП і успішну протидію конкурентам на товарних ринках;

г) всі відповіді правильні.

Інтелектуальні інвестиції – це?

а) інвестиції в науку;

б) інвестиції в майно підприємства;

в) інвестиції в творчий потенціал суспільства;

г) інвестиції в якісно нові моделі управління інноваціями.

Прямі інвестиції - це?

а) Інвестиції, зроблені прямими інвесторами, повністю володіють підприємством або контролюючими не менше 10% акцій або акціонерного капіталу підприємства;

б) Вкладення коштів у придбання акцій, що не дають право вкладників впливати на функціонування підприємств та складових менше 10% акціонерного капіталу підприємства;

в) Торгові кредити;

г) Інвестиції, які були вкладені через посередника.

Портфельні інвестиції - це?

а) Купівля акцій у розмірі менше 10% акціонерного капіталу підприємства;

б) Купівля акцій у розмірі більше 10% акціонерного капіталу підприємства;

в) Торгові кредити;

г) Універсальна купівля акцій для залучення їх до різних сфер фінансування.

Яким законом регулюється інвестиційна діяльність?

а) Закон «Про інвестиційну привабливість»;

б) Закон «Про капіталовкладення»;

в) Закон «Про інвестиційну діяльність»;

г) Конституція України.

Рекомендована література:

Основна: 2, 4, 10, 11, 18, 19.

Додаткова: 1, 2, 4, 7, 14, 17.

 

ТЕМА 2. ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ

Завдання 1. Дати обґрунтовану відповідь на питання:

1. Яка роль реального інвестування у забезпеченні розвитку економіки?

2. Яка роль фінансового інвестування у забезпеченні розвитку економіки?

3. Форми реальних інвестицій.

4. Форми фінансових інвестицій.

5. Переваги та недоліки інвестування в реальні інвестиції.

6. Інноваційні інвестиції підприємства.

7. Класифікація інновацій.

8. Поняття інноваційної діяльності

Завдання 2. Оцінити вартість грошей за складними відсотками:

 

2.1. Для розрахунку майбутньої суми вкладу (вартості грошей) у процесі його зростання використовується формула

(5)

де – майбутня сума вкладу (грошей) при його зростанні за складними відсотками; P – первинна (початкова) вартість вкладу; i – ставка відсотка, що використовується; n – кількість інтервалів, за якими здійснюються відсоткові платежі.

Відповідно сума відсотка буде

. (6)

Приклад 3.Необхідно визначити майбутню вартість вкладу і суму складного відсотка за весь період інвестування при таких вихідних даних: початкова вартість – P = 1000 у.о.; відсоткова ставка, що використовується для розрахунку складного відсотка, визначена у розмірі i = 20% = 0,2 у квартал; загальний термін інвестування = 1 рік, тому .

2.2. Для розрахунку поточної вартості грошей у процесі дисконтування за складними відсотками використовується формула

(7)

де – початкова ( поточна) вартість грошей ( сума вкладу); – майбутня вартість вкладу при його зростанні, що обумовлена вимогами інвестування; i – ставка відсотка, що використовується; n – кількість інтервалів, за якими виконуються платежі.

Відповідно сума дисконту буде

. (8)

Приклад 4.Необхідно визначити поточну вартість грошей і суму дисконту за складними відсотками при наступних вихідних даних: майбутня вартість грошей – S = 1000 у.о.; ставка складного відсотка для дисконтування, що використовується, – і = 20% = 0,2 у квартал.

2.3. Для визначення середньої відсоткової ставки ( ), що використовується при розрахунках вартості грошей за складними відсотками, використовується формула

, (9)

де – майбутня вартість грошей; – поточна вартість грошей; n – кількість інтервалів, для яких виконується кожний відсотковий платіж.

Приклад 5.Необхідно розрахувати річну ставку дохідності облігацій при наступних умовах: номінал облігації, що підлягає погашенню через = 3 роки, становить = 1000 у.о.; вартість, за якою акція реалізується в період її емісії (початкова), складає =600 у.о.; .

2.4. Тривалість загального періоду платежів, що виражена кількістю його інтервалів, при розрахунках вартості коштів (грошей) за складними відсоткамирозраховується так:

, (10)

де і – майбутня і поточна вартість грошей, i – ставка складного відсотка.

2.5. Визначення ефективної відсоткової ставки ( ) в процесі зростання вартості грошей за складними відсоткамивиконується за формулою

, (11)

де ефективна середньорічна відсоткова ставка при зростанні вартості грошей за складними відсотками; i – періодична відсоткова ставка, що використовується при зростанні вартості грошей за складними відсотками; n– кількість інтервалів, за якими виконується кожен відсотковий платіж за періодичними відсотковими ставками протягом року.

Приклад 6.Необхідно визначити ефективну середньорічну відсоткову ставку при наступних умовах: грошова сума 1000 у.о. розміщена в комерційному банку на депозитному вкладі терміном на два роки; річна ставка, за якої щоквартально здійснюється нарахування відсотка, дорівнює і = 10% = 0,1.

Приклад 7.Інвестору треба розмістити 100 у.о. на депозитний вклад терміном на один рік. Один банк пропонує інвестору платити дохід за складними відсотками у розмірі 23% у квартал; другий – 30% кожні 4 місяці; третій – 45% два рази на рік; четвертий – 100% один раз на рік. Необхідно визначити, у якому банку умови розміщення вкладу найкращі.

Використані в процесі оцінки перевідні коефіцієнти і називаються відповідно:

– коефіцієнт зростання;

коефіцієнт дисконтування.

 

Завдання 3. Тестові завдання:Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.41.241 (0.01 с.)