Що не належить до джерел фінансових ресурсів?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що не належить до джерел фінансових ресурсів?а) прибуток

б) зарплата

в) спонсорство

г) кредити

4. Фінансовий ресурс, що використовується як на споживання, так і нагромадження; це різниця між виручкою від реалізації продукції (послуг, робіт, товарів) без податку на додану вартість, акцизів, інших податків і витратами на виробництво та реалізацію (собівартістю), називається…

а) прибуток

б) чистий дохід

в) чистий прибуток

г) виручка

Яке найважливіше джерело фінансових ресурсів?

а) прибуток

б) спонсорство

в) кредит

г) амортизація

6. Амортизаційні відрахування складають амортизаційний…

а) сейф

б) фонд

в) запас

г) джерело

Як називається спосіб залучення капіталу, при якому залучається капітал шляхом емісії простих і привілейованих акцій, що розміщуються серед юридичних та фізичних осіб?

а) оренда

б) субсидування

в) пільгове фінансування

г) акціонування

8. Як називається процес надання державним підприємствам статусу акціонерних, де спочатку 100% акцій належить державі?

а) приватизація

б) корпоратизація

в) департаментизація

г) одержавлення

9. Спосіб вторинного отримання доходів шляхом вкладення у цінні папери прибутку, одержаного від первинних інвестицій у підприємництво, називається…

а) трастинг

б) факторинг

в) оренда

г) субсидування

Що таке фінансування форфейтингом?

а) спосіб підтримки будь-яких проектів уряду

б) форма кредитування експортера банком чи іншим фінансово-кредитним закладом

в) передач або продаж ліцензії

г) субсидування інвестиційних проектів

Рекомендована література:

Основна: 3, 6, 8, 10, 11, 12, 15.

Додаткова: 4, 9, 10, 14, 15.

 

ТЕМА 7. ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Завдання 1. Дати обґрунтовану відповідь на питання:

1. Поняття та сутність інвестиційної стратегії.

2. Оцінка ефективності інвестицій

3. Визначення життєвого циклу проекту

4. Системи критеріїв оцінки інвестиційної привабливості

5. Порядок здійснення інвестицій за межами України.

6. Державне інвестування як один із пріоритетів державної політики.

 

Завдання 2.

2.1. Оцінити інструментарій фактора ліквідності:

Основним абсолютним показником оцінювання ліквідності є загальний період можливої реалізації відповідного об’єкта (інструменту) інвестування (у днях),який розраховується за формулою

,(38)

де – можливий період конверсії конкретного об’єкта (інструменту) інвестування у гроші, у днях; ПКА – технічний період конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у гроші, що зазвичай становить до 7 днів.

Основним відносним показником оцінювання рівня ліквідності інвестицій є коефіцієнт ліквідності інвестицій ,який розраховується за формулою

. (39)

Приклад 25.Розрахувати абсолютний і відносний показники ліквідності інвестицій за умовою можливої реалізації розглянутого інструменту інвестування протягом =35 днів ( =7 днів).

Розв’язок:

а) За формулою (38) розраховуємо загальний період ліквідності

б) За формулою (39) визначаємо коефіцієнт ліквідності

.

2.2. Сформувати необхідний рівень дохідності інвестиційних операцій з урахуванням фактора ліквідності:

Визначення необхідного рівня премії за ліквідністюПЛ(%)виконується за формулою

, (40)

де загальний період ліквідності конкретного об’єкта (інструменту) інвестування у днях (див. формулу (38)); – середня річна норма дохідності для інвестиційних об’єктів з абсолютною ліквідністю у %.

Визначення необхідного загального рівня дохідності інвестицій з урахуванням фактора ліквідності ( ) виконується за формулою

, (41)

де – необхідний рівень премії за ліквідністю у %.

Приклад 26.Визначити необхідний рівень премії за ліквідністю і необхідний загальний рівень дохідності інвестицій з урахуванням фактора ліквідності, якщо загальний період ліквідності конкретного інструменту інвестування – =30 днів; середньорічна норма дохідності для інвестиційного інструменту з абсолютною ліквідністю – = 20%.

2.3. Оцінити вартість грошей з урахуванням фактора ліквідності:

Для оцінювання майбутньої вартості грошей з урахуванням фактора ліквідності ( )використовується формула

, (42)

де Р – початкова вартість інструменту (об’єкта) інвестування, у.о.; – середня річна норма дохідності для інвестиційних інструментів (об’єктів); – необхідний рівень премії за ліквідність; n – кількість інтервалів, для яких виконується кожний конкретний платіж, за загальний обумовлений період часу.

Приклад 27.Необхідно визначити майбутню вартість інструменту інвестування з урахуванням фактора ліквідності для таких даних: вартість придбання інструменту інвестування – ; середня річна норма прибутковості для інвестиційних інструментів з абсолютною ліквідністю – ; необхідний рівень премії за ліквідність для визначеного інструменту становить ; загальний період передбаченого використовування даного інструменту інвестування – = 2 роки при запланованих виплатах поточних доходів – = 1 раз на рік, тобто .

Для оцінювання поточної вартості грошей з урахуванням фактора ліквідності ( )використовується формула

, (43)

де – очікувана майбутня вартість вкладу (грошей), у.о.

Приклад 28.Необхідно визначити поточну вартість грошей з урахуванням фактора ліквідності, якщо очікувана майбутня вартість для даного інструменту інвестування – ; середньорічна норма дохідності для інструментів інвестування і з абсолютною ліквідністю – ; необхідний рівень премії за ліквідність для даного інструменту інвестування ; загальний період передбаченого використання даного інструменту – = 3 роки при виплатах поточних доходів – 1 раз на рік ( = 1 рік), тобто n = 3.

 

Завдання 3. Тестові завдання:

1. Поняття «інвестиційна стратегія» в сучасній економічній літературі тлумачиться як:

а) формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності і вибір найефективніших шляхів їх досягнення;

б) можливість поліпшення результатів господарювання суб’єкта за допомогою інвестицій;

в) інструменти та засоби, що забезпечують процес реального і фінансового фінансування;

г) процес дослідження інвестиційної діяльності з метою виявлення резервів їхнього зростання.

2. Стратегія, яка максимально спрямована на прибуток називається:

а) активна;

б) позитивна;

в) прибуткова;

г) інвестиційна.

3. Інвестиційна стратегія компанії передбачає насамперед:

а) формування програми реальних інвестицій;

б) запровадження реальних інвестиційних проектів і формування портфелів такого типу;

в) забезпечення ліквідності об’єктів реального інвестування;

г) визначення форм реального інвестування.

4. Фінансово-кредитні установи розроблюють, як правило, стратегію управління:

а) формування програми реальних інвестицій;

б) реальними інвестиційними проектами;

в) портфелем цінних паперів;

г) форм реального інвестування.

5. Інвестиційна стратегія інституційного інвестора повинна бути спрямована на:

а) формування програми реальних інвестицій;

б) підтримку відповідних пропорцій між первинним і вторинним резервами активів у складі портфеля;

в) аналізі стану реального інвестування;

г) підготовку бізнес-плану реального інвестиційного проекту.

6. Згідно з розробленою стратегією інвестор прагне:

а) оптимізувати свій портфель таким чином, щоб забезпечити досягнення всіх стратегічних цілей шляхом найпридатніших поєднань усіх чинників;

б) забезпечити підтримку відповідних пропорцій між первинним і вторинним резервами активів у складі портфеля;

в) визначити загальний обсяг реального інвестування в наступному періоді;

г) мінімізувати рівень ризику, що пов’язані із інвестуванням.

7. Фінансова оцінка ефективності інвестицій передбачає:

а) визначення фінансових результатів реалізації проекту для його безпосередніх учасників;

б) передбачення фінансові наслідки для різних рівнів бюджетів, тобто очікувані співвідношення видатків, податків та зборів;

в) визначення ефективності проекту для народного господарства в цілому або для галузі, групи підприємств, регіону тощо;

г) забезпечення досягнення всіх стратегічних цілей шляхом найпридатніших поєднань усіх чинників.

8. Період окупності інвестицій обчислюється як зворотний показник:

а) відношення суми інвестованих коштів до сумарних грошових надходжень у дійсній вартості;

б) відношення сумарних грошових надходжень у дійсній вартості до суми інвестованих коштів;

в) відношення чистого приведеного доходу до суми інвестованих коштів;

г) відношення сумарних грошових надходжень у дійсній вартості до періоду окупності інвестицій.

9. Передінвестиційні дослідження визначають:

а) укладання контрактів;

б) аналіз альтернативних варіантів;

в) будівництво і реконструкція;

г) введення в експлуатацію.

10. Розробка техніко-економічного обґрунтування проводиться на етапі:

а) передінвестиційних досліджень;

б) інвестиційній;

в) експлуатаційній;

г) введення в експлуатацію.

Рекомендована література:

Основна: 2, 4, 10, 11, 18, 19.

Додаткова: 1, 2, 4, 7, 14, 17.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.009 с.)