ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів

 

 

ІНВЕСТУВАННЯ

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

рівень освітньо-кваліфікаційний «бакалавр»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит»

професійне спрямування 03050801 «Державні фінанси»

 

Вінниця 2012


Розповсюдженню і тиражуванню без офіційного дозволу ВТЕІ КНЕУ заборонено

Укладач: О.А. Поліщук, к.е.н., доцент.

 

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри фінансів (протокол № 25 від 21.09.2012 р.), засіданні методичної ради обліково-фінансового факультету (протокол № 6 від 05.10.2012 р.).

 

Рецензент: Сьомченков О.А., к.е.н., доцент

 

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

рівень освітньо-кваліфікаційний «бакалавр»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит»

професійне спрямування 03050801 «Державні фінанси»

 

 

Укладач: ПОЛІЩУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

 

Підп. до друку __.__.2011. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний. Ум. друк. арк. – ___. Обл.-вид. арк. – ___

Тираж ___. Зам. ___

Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ

М. Вінниця, Хмельницьке шосе, 25


ЗМІСТ

 

 

ВСТУП ………………………………………………………… …………………... 4

 

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ …………………….. 5

 

ТЕМА 2. ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ …………………………….………….....… 7

 

ТЕМА 3. СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ……………………..… 11

 

ТЕМА 4. ОБ’ЄКТИ І НАПРЯМКИ ІНВЕСТУВАННЯ …………………..……. 14

 

ТЕМА 5. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ …………………………...……………...… 19

 

ТЕМА 6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ …………………….. 24

 

ТЕМА 7. ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ …………………………... 28

 

ТЕМА 8. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ………………... 32

 

ТЕМА 9. СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ………. 41

 

ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ……………….… 43

 

ТЕМА 11. РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ………………………………...………………. 47

 

ТЕМА 12. ПРОЕКТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ …………………..…………….… 54

 

ТЕМА 13. КАПІТАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ ………………………..………..… 57

 

ТЕМА 14. МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ………………..… 60

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………...…..………...… 65


ВСТУП

 

Відповідно до робочих навчальних програм і навчальних планів вивчення курсу “Інвестування” здійснюється студентами денної та заочної форм навчання всіх економічних спеціальностей.

Передбачено, що самостійна робота студента із підручниками, навчальними посібниками і нормативно-довідниковою літературою становитиме від 50 до 85% від навчального часу. Організація цієї роботи розрахована на вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань, Розв’язок: індивідуальних завдань (контрольних робіт тощо), підготовку рефератів й анотацій з аналізом існуючих наукових підходів та думок, отримання результатів досліджень за індивідуальними вихідними даними. Вміння самостійно працювати з книгою та навчально-методичними матеріалами є основою не тільки якісної підготовки, а й усієї діяльності майбутнього фахівця економічного спрямування.

За фінансовим визначенням інвестиції – це всі види активів (коштів, капіталу), що вкладаються в господарську та інші форми діяльності з метою отримання прибутку і/чи іншого корисного ефекту. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати так: інвестиції – це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на проведення одночасно з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал.

Інвестиційна діяльність (інвестування) –це широкий комплекс цілеспрямованих проектних, організаційних, фінансових, управлінських рішень і робіт, які приймаються й виконуються в інтересах ефективної реалізації інвестицій. Основною метоюсучасної інвестиційної діяльності є переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку в умовах переходу до ринкових відносин із послідовним скороченням витрат на екстенсивне зростання виробничого потенціалу та збільшення вкладень в інтенсифікацію використання вже створених виробничих фондів.

На сучасному етапі розвитку економіки ефективність інвестування залежить від розвитку фінансового, фінансово-кредитного й інвестиційного ринків України. Економічне зростання та активність інвестиційної діяльності можуть бути досягнуті тільки шляхом створення дієвих ринків капіталів й інвестицій на базі глибокого знання теоретичних основ і наявності широких практичних навичок щодо процедур та інструментів інвестування, а також уміння управляти інвестиційною діяльністю.

Розв’язок: задач забезпечує практичну підготовку студентів, що ґрунтується на опануванні навичок проведення інвестиційного процесу, планування, формування оптимальних програм реальних інвестицій та портфелів фінансових інвестицій, які необхідні сучасному спеціалісту.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.120.26 (0.004 с.)