ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМЗавдання 1. Дати обґрунтовану відповідь на питання:

1. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу

2. Індикативне планування інвестицій

3. Які існують способи реалізації інвестиційних проектів?

4. Проблеми інформаційного забезпечення управління фінансовими інвестиціями підприємств

 

Завдання 2. Розв’яжіть задачі:

Приклад 33. На ринку продукції, одним із виробників якої є Ваше підприємство, в результаті жорсткої конкуренції склалась ситуація, що призвела до зниження ціни. Прогнозується, що продукція буде користуватись значним попитом ще тривалий період. Як інвестиційний менеджер запропонуйте заходи, які не тільки не допустять зниження межі безпеки підприємства, але і підвищать її. Свої пропозиції обґрунтуйте, використовуючи при поясненнях графічну і аналітичну моделі (ефект операційного левериджу).

 

Приклад 34.Розрахуйте амортизаційний потік по активу кумулятивним методом при слідуючих умовах:

– початкова вартість активу складає 25000 ум.грош.од.;

– ліквідаційна вартість активу прогнозується в сумі 1500 ум.грош.од.

– передбачуваний період корисної експлуатації активу становить 6 років.

 

Розв’язок:

Розрахуємо суму років:

Розрахуємо норму амортизації активу по роках:

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

Розрахунок амортизаційного потоку зведено в таблицю 8.

На кінець року Поточна вартість активу, ум. гр.од. Річна норма амортизації Річна сума амортизації ум.гр.од. Сума накопиченого зносу, ум.гр.од. Залишкова вартість активу, ум.гр.од.
25.000 0,286
25.000 0,238
25.000 0,19
25.000 0,143 3360,5 20139,5 4860,5
25.000 0,095 2232,5
25.000 0,048

 

Висновок: за перші два роки відшкодується понад 50% вартості амортизує мого активу, що знищить прибуток підприємства з рахунок генерації ефекту „податкового щита”, але дає можливість спрямувати значні кошти на реновацію основних фондів та виконання проектів.

 

Приклад 35. Для підвищення ефективності використання місцевих мінера­льних ресурсів пропонується розпочати виробництво медичних препаратів.

Реалізація пропозиції можлива за таких умов:

– вартість будівельних робіт та обладнання - 12,5 млн. грн.;

– витрати, пов’язані з монтажем та налагодженням обладнання - 0,5 млн. грн.;

– тривалість передвиробничого періоду - 1 рік;

– середньорічний обсяг продажів продукції - 25 млн. грн.;

– поточні витрати, пов’язані з експлуатацією інвестицій, прогнозуються на рівні 19 млн. грн. щорічно, у т. ч. амортизація - 2 млн. грн.;

– додаткові витрати для створення інфраструктури виробництва на першому році експлуатації - 1 млн. грн.;

– ставка дисконтування – 20%;

– оподаткування діяльності підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України;

– за 10 років експлуатації відповідно до нормативів обладнання повинно бути повністю зношене.

На основі розрахунку показників індексу рентабельності інвес­тицій (РI), чистої теперішньої вартості (NPV) та ставки внутрішньої дохідності (IRR) визначити доцільність прийняття цієї пропозиції. Зробити відповідні пояснення і висновки.

 

Розв’язок:

1) Інвестиційні витрати на виробництво медичних препаратів:

ІВ0= 12,5 + 0,5 = 13 (млн. грн.).

2) Щорічні чисті грошові потоки становитимуть:

ЧГП = (25 - 19)(1- 0,25) + 2 = 6,5 (млн. грн.).

3) Загальна сума інвестиційних витрат:

4) Сума дисконтованих чистих грошових потоків, що надходять протягом усього терміну експлуатації інвестиції, дорівнюватиме:

5) Індекс рентабельності:

6) Чиста теперішня вартість становитиме:

NPV = 21,66 – 13,8=7.86 млн. грн.

7) Ставку внутрішньої дохідності визначимо із рівності:

IRR = 43%

Розраховані показники: індекс рентабельності інвестиції (РІ), чиста теперішня вартість (NPV) та ставка внутрішньої дохідності (IRR) свідчать про доцільність прийняття пропозиції.

 

Завдання 3. Тестові завдання:

1. Регулювання інвестиційного процесу в державі з ринковою економікою здійснюється:

а) через державну інвестиційну політику, яка визначає та підтримує пріоритетні напрями розвитку економіки;

б) через індикативне планування певних показників і встановлення нормативів регулювання інвестиційного процесу;

в) шляхом забезпечення належного функціонування договірно-правової системи;

г) усі відповіді вірні.

2. У разі оцінки доцільності фінансових інвестицій за методом дисконтування Сash-flow використовуються такі показники:

а) інвестиційний Сash-flow емітента;

б) операційний Сash-flow емітента;

в) чистий грошовий потік (Сash-flow) від здійснення інвестиції;

г) собівартість інвестиції.

3. Індикаторами плану проектно-дослідницьких робіт можуть бути:

а) обсяги і вартість проектно-дослідницьких робіт, що фінансуються з державного бюджету (розробка галузевих і регіональних схем розвитку, схем районного планування, типових проектів і нормативних документів, необхідних для здійснення проектних і будівельних робіт у країні);

б) бажані показники обсягу інвестицій у виробництво та соціальні об’єкти в галузевому та територіальному розрізах;

в) обсяги проектно-дослідницьких робіт, що здійснюватимуться за рахунок недержавних джерел фінансування.

г) усі відповіді правильні.

4. Інвестиційні рішення — це…

а) рішення, пов’язані з придбанням активів.

б) рішення, пов’язані із залученням коштів для фінансування інвестицій.

в) рішення, пов’язані з реалізацією окремого інвестиційного проекту.

г) немає правильної відповіді.

5. Індикативний план будівельно-монтажного виробництва може передбачати такі показники:

а) обсяги будівельно-монтажних робіт за кошторисною вартістю державних об’єктів, в тому числі ті, що належить ввести в дію в плановому періоді;

б) кошторисна вартість робіт, що можуть бути виконані підрядним, господарським або змішаним способами;

в) обсяги робіт, що фінансуються недержавними інвесторами, в тому числі можливе введення потужностей на цих об’єктах у плановому періоді;

г) усі відповіді правильні.

6. Інвестиційна програма — це…

а) програма реалізації інвестиційного проекту.

б) програма планування сукупних та індивідуальних грошових потоків як за окремими проектами, так і за напрямами діяльності фірми.

в) система взаємопов’язаних інвестиційних проектів, що мають спільні цілі, єдині джерела фінансування та органи управління.

г) немає правильної відповіді.

7. Регулювання інвестиційного процесу в державі з ринковою економікою здійснюється:

а)через державну інвестиційну політику, яка визначає та підтримує пріоритетні напрямки розвитку економіки;

б) через індикативне планування певних показників та встановлення нормативів регулювання інвестиційного процесу;

в) шляхом забезпечення належного функціонування договірно-правової системи;

г) усі відповіді правильні.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.007 с.)