ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 32 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9779 страниц.

Финансы - 32 Страница

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики Тема 2. Грошові розрахунки на підприємстві. Тема 5. Прибуток підприємства. Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Тема 11. Фінансовий стан підприємства та методи його оцінки. Предмет і завдання навчальної дисципліни МНДФ. Українська класична школа публічних фінансів. Науково-дослідні інститути в Україні та університетська наука. Поняття «наукова гіпотеза», їх види та роль у проведенні наукових досліджень. Вимоги до формулювання висновків і пропозицій. Социальные внебюджетные фонды Сущность и классификация депозитов Система цен, ее характеристика Производные финансовые инструменты Сутність, призначення та функції кредитної системи Структура кредитної системи України та її еволюція РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності розвитку кредитної системи України НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ Для проведення поточного та рубіжного контролю Що повинен поставити бухгалтер у рядках форм фінансової звітності, що не мають показників? Головне рівняння балансу (Звіту про фінансовий стан) Теми 9 «Податкова звітність» і 10 «Статистична звітність» Де в балансі (форма 1) підприємства відображається дебетове сальдо за рахунком 641 «Розрахунки за податками (прибутковий податок)»? Який звіт подає мале підприємство до органів статистики (окрім загальноприйнятої звітності), якщо в нього на балансі є власний автотранспорт, що використовується підприємством? Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв. Тест-завдання до теми 2.3.(9), 2.4.(10). Собівартість реалізованої продукції Дохід від реалізації Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва Тема 11. Санація суб'єктів господарювання з Сутність управління виробничою системою в ринкових умовах Виділення банкрота і складових механізму управління фінансовою санацією Процедуру фінансової санації Виявлення головних суб'єктів управління фінансовою санацією підприємства Оцінка попереднього результату фінансової санації Контролінг у системі відносин фінансової санації Особливості виконання окремих функціональних форм Заходи, що передують фінансовій санації підприємства Розпорядження майном боржника і мирова угода Інші особливості управління відносинами фінансової санації Вимоги щодо проведення санаційного аудита Порядок фінансування заходів з санації виробництва та активізації господарства Залучення фінансових ресурсів із зовнішніх та внутрішніх джерел Державні суб'єкти у відносинах фінансової санації і банкрутства Фінансова підтримка і державний контроль санації підприємств Оцінка вартості в процесі продажу майна підприємства-банкрута Структура законодавчих і нормативних актів з банкрутства підприємств і пошук управлінського рішення Визначення економіко-правових особливостей управління фінансовою санацією Галузеві та регіональні особливості управління фінансовою і і.2 Особливості управління фінансовою санацією по окремих галузях господарства Контактне заняття 1 (4 години) Заочної форми навчання (іспит) Навчальний предмет: Портфельне інвестування Рекомендації щодо підготовки і оформлення есе (есе) Самоперевірка основних формул Тема 5. Характеристика вищих фінансових обчислень Обчислення простих відсотків. Врахування інфляції в ставці простих відсотків. Фінансові потоки, їх значення та характеристика. Тема 8. Статистика фінансів підприємств Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій) ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ОСНОВНИХ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ Основні показники оцінки фінансового стану підприємства. Статистичний аналіз змін показників прибутку і рентабельності підприємств. Глава 2. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого юридичній особі (крім банку) Глава 3. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого фізичній особі Глава 4. Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями під час розрахунку резерву Глава 4. Порядок визначення показника ризику цінного папера та послідовність дій під час розрахунку резерву за цінними паперами Глава 2. Використання резервів за наданими фінансовими зобов’язаннями ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Перелік нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність Наданого юридичній особі (крім банку) Глава 5. Формування резервів за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках Розділ IV. Формування резервів за наданими фінансовими зобов'язаннями інтегрального показника боржника - юридичної особи Яке призначення конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” системи “1С: Підприємство”? У якому довіднику конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” зберігається дані про власну установу? Які документи у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” використовуються для обліку розрахунків з контрагентами? Поточний стан і етапи розвитку Оцінка фінансового потенціалу Потенційні споживачі та ціни на нерухомість Характеристика міста Дрогобича Фізико-географічна характеристика міста Дрогобича Характеристика небезпечних ситуацій (порушень) на магістральних нафто-, аміако-, продукто-, газопроводах Характер розповсюдження зсувів на території району Корпорація майже досконалий механізм для мобілізації найбільші обсяги капіталу. Це найбільш демократична форма власності. Державні банки характеризуються у державній власності та державним управлінням. В даний час існує два державних банки: Ощадбанк і Укрексімбанк. Місце і роль пенсійної системи у фінансовій системі держави. Сучасний стан пенсійної системи України. Загальні риси пенсійних систем зарубіжних країн Д - домінуючий; П - проміжний; С - порівняно слабкий Обязательное пенсионное страхование и государственное пенсионное обеспечение Рівні пенсійної системи України. Характеристика елементів пенсійної системи України. Органи управління пенсійною системою України. Характеристика солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Огляд системи недержавного пенсійного забезпечення. Інформаційна база діяльності недержавних пенсійних фондів Основні функції та завдання Пенсійного фонду України. Структура органів управління Пенсійним фондом України. Державний фінансовий контроль: зміст і призначення. Органи державного регулювання та нагляду. Характеристика бюджетної системи України. Характеристика доходів бюджетів. Управлінська діяльність в бюджетній системі. Теоретичні підходи до прийняття бюджетних рішень. Організація складання проекту державного бюджету Складання проектів місцевих бюджетів. Механізм міжбюджетних відносин в Україні Досвід застосування міжбюджетних трансфертів в інших країнах ТЕМА № 8: ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ Етапи контрольно-ревізійного процесу Виділені бюджетні асигнування Мінімальний бюджет місцевого самоврядування Державний бюджет, його сутність, функції і роль. Державний бюджет, його складові частини та роль у соціально-економічному розвитку держави. Бюджетна класифікація і її значення. Характеристика основних складових бюджетної класифікації. Показники зведеного бюджету та його роль. Показники зведеного бюджету АРК. Показники зведенго бюджету та його роль. Показники зведеного бюджету області та зведенго бюджету району. Місцеві бюджети – фінансова база місцевого самоврядування. Власні, закріплені та регулюючі доходи МБ. Резервный фонд бюджета. ст.24 БК Основні напрямки бюджетної політики. Застосування фінансових нормативів бюджетної забезпеченості. Визначення індексу відносної податкоспроможності та його роль у розрахунку обсягу доходів місцевих бюджетів. Доходи та видатки Державного бюджету України. Доходи місцевих бюджетів, їх класифікація. порядок складання та затвердження місцевих бюджетів ПРИ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Лекція 12-13. Тема 8. Видатки бюджетів на соціальний захист населення і соціальну сферу Основи фінансування закладів середньої освіти. Що відображає відомча класифікація бюджету? Розрізняють поточний бюджет і бюджет розвитку. На формування і використання бюджету впливає низка факторів, які можна поділити на політичні, економічні та соціальні. Види державних цінних паперів Допомога при усиновленні дитини. Соціально економічна суть, необхідність і призначення д б Місце і роль бюджету в системі фінансових відносин Роль бюджету в соціально-економічному розвитку держави. Характеристика функцій бюджету Суть, структура та характеристика форм бюджетного механізму Стану бюджету – рівновага доходу і видатків Розмежування повноважень влади при формуванні бюджету Розгляд і затвердження кошторисів Бюджетне фінансування культури фізичної культури і спорту Бюджетна система та принципи її побудови Бюджетна політика і бюджетний механізм. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями ринкового господарювання. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, шляхи їх удосконалення. Державні фінанси-складова частина фінансової системи України. Державний бюджет, проблеми формування Класифікація видатків бюджету за функціональними ознаками. Місцеві бюджети: проблеми формування та використання. Необхідність та зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки. Податкові доходи бюджету, шляхи їх удосконалення. Фінансова політика, її суть, цілі та завдання. Фінансові ресурси підприємств Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи. Фінансове право. Предмет та джерело бюджетного права. Бюджет як економічна категорія, його об’єктивна необхідність та призначення. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування Суть, значення, структура та джерела фінансування дитячих дошкільних установ. В яких розрізах розглядається структура бюджету держави? За якими принципами нормуються видатки на харчування? На який термін призначається субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг? Як розраховується середньорічна кількість ліжок по лікарні? ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРЦІЇ УКРАЇНИ УМОВНА СХЕМА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ТЕСТИ ВИХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Підсумковий контроль з дисципліни Які податки є загальнодержавними? Як поділяються видатки бюджету за суспільним призначенням? Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченост враховують: Теми для підготовки доповідей та есе Індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету місцевого самоврядування – це Як визначається потреба в ліжковому фонді? Теми для підготовки дайджесту Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» з дисципліни «Бюджетна система» Яке основне джерело формування місцевих доходів? З ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» Тема 1. Засади бюджетного устрою Тема 3. Склад і структура доходів державного бюджету України Тема 6. Обслуговування боргових зобов’язань державного бюджету України Тема 9. Міжбюджетні взаємовідносини Склад доходів та видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. Доходи та видатки Державного бюджету України. (скоротити) Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України Стаття 43. Казначейське обслуговування бюджетних коштів Розвиток науки про управління. Сутність бюджет. менеджменту. Вилучення на користь держ. бюдж. Бюджетний федералізм (БФ) у побуд. бюдж. сист. зарубіжн. країн. Прийняття рішення щодо висновків та пропозицій до проекту закону «Про Державний бюджет» Завдання модульної контрольної роботи № 1 Критерії оцінки теоретичної частини білету Бюджет держави як економічна категорія Призначення і роль державного бюджету Бюджетна система України. Види бюджетів Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості Функция денег как средство накопления и сбережения. Сущность и функции финансов. Финансы хозяйствующих субъектов. Организация безналичных расчетов. Международные финансовые и кредитные ресурсы. Тесты по Модулю 5. Страхование. Мировые финансы II. 1. Инфляция и экономический рост. II. 4. Реализация денежно-кредитной политики. IV. Цели и инструменты денежно-кредитной политики в 2009 году и на период 2010 и 2011 годов. V. 1. Мероприятия Банка России финансовых рынков и платежной системы России Аналіз ризикованості підприємства на основі показників фінансового стану. Аналіз чутливості (вразливості) Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні Резервування грошових засобів на покриття випадкових затрат Бюджет як економічна категорія Основні положення Закону України «Про Державний бюджет України» Виконання та звіт про виконання державного бюджету Теоретичні і методологічні основи дослідження проблеми та моделювання відповідних управлінських рішень Обґрунтування вибору управлінських рішень, спрямованих на розв’язання конкретної проблеми, та оцінка їх результатів Оцінювання і захист курсової роботи Тематика міждисциплінарних курсових робіт зі спеціальності Тема 5. Літературно-музичний матеріал альбому Тема 7. Робота в студії звукозапису та оцінка її результатів Тема 11. Правовий захист суб’єктів рекордингової індустрії ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України Відповідність кількості балів за шкалою університету оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS Боргові зобов’язання місцевого самоврядування, їх надання і погашення. Боргові зобов’язання місцевого самоврядування, їх обслуговування і погашення. Бюджетний устрій і бюджетна система, їх співвідношення. Бюджетні позички, порядок надання і погашення. Неподаткові доходи бюджету та їхня характеристика. Основи розмежування доходів між бюджетами. Податкові доходи бюджетів, їх структура і характеристика. Порядок визначення витрат на медикаменти в медичних закладах. Роль бюджету в фінансуванні операційних витрат. Система зарплати вчителів загальноосвітніх шкіл. Системи і форми бюджетного фінансування Структура бюджетної системи України та її склад. Фінансові та політичні аспекти видатків бюджету на оборону. Тема: «Эффективность и результативность бюджетной политики современной России» Список основной и дополнительной литературы к учебному курсу. Материалы текущего, промежуточного и итогового контроля. IV. Направления совершенствования Программы. Критерії розмежування видів видатків між МБ. Методи розрахунку статей доходів і витрат бюджету Міжбюджетні трансферти та їх характеристика Види і порядок надання прямих бюджетних трансфертів. Підготовка та розгляд проекту закону про ДБУ. Суть та принципи організації виконання б-ту. Доходи місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Класифікація бюджетного контролю. Методи управління збалансуванням бюджету Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Тема 3. Якісний та кількісний аналіз ризику Тема 5. Відносна оцінка ризиків на основі аналізу фінансово-економічного стану підприємства Інтерпретація результатів розрахунку Z-показника Тема 7. Основні засади моделювання ризику на основі теорії ігор Тема 8. Моделювання ризику при різних рівнях заданого розподілу ймовірностей Тема 10. Основні підходи до процесу управління ризиком
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.130.252 (0.061 с.)