ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 32 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 32 Страница

Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами Облік та реєстрація бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах казначейства Основні положення про складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів і основні вимоги до неї Організація роботи органами Державної казначейської служби України щодо складання звітності про виконання державного бюджету Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Центральна спілка споживчих товариств Новомосковський кооперативний коледж економіки та права Тема 1. Нормативно-правове регулювання казначейської справи в Україні Тема 2. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні Листопад 1995 р. - грудень 1997 р. З 2001 р. починається новий етап у розвитку Державного казначейства України. Тема 3. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства в Україні Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами Управління фондом здійснює спеціальний орган — Пенсійний фонд України, підпорядкований Кабінету Міністрів України. Тема 6. Обслуговування бюджетів за видатками Тема 8. Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів Тема 9. Контроль у системі казначейства Методичні рекомендації щодо змісту курсової роботи Оцінка впливу запропонованого рішення на результати діяльності підприємства Методика оцінювання ризику неплатежів за товар Методика оцінювання інвестиційного ризику через багатоваріантний підхід до формування потоків грошових доходів Економічне обґрунтування господарського рішення щодо.. Додаток А. ПЕРЕЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМА 1.1. ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ Етапи розвитку підприємств України Форми об’єднань підприємств. ТЕМА 1.2. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА КООПЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Спеціалізація підприємств в об'єднаннях. Ринок і державне регулювання. Пряме економічне регулювання діяльності підприємств. Непряме економічне регулювання діяльності підприємств. Типи синергізму господарських комплексів міста Параметри самозбереження організації Класифікація комунікацій в організації. Методи формування комунікацій в організації і напрями комунікаційних потоків. Протиріччя в комунікаціях і методи управління ними Механізм використання матриці ефективності рівней протиріч. Організаційна культура й організаційне поводження. Ієрархія організаційної культури Процес управління організаційною культурою. Система управління холдингом Причини створення і механізм управління дочірньою фірмою. Механізм управління об'єднанням підприємств (корпорацією). Інформаційна модель управління об'єднанням підприємств. Поняття і сутність циклу «наука-виробництво». Характеристика об’єднань підприємств Поняття і сутність глобалізації. Діяльність транснаціональних корпорацій. Глобалізація та економіка України ТЕМА 4.3. СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ПІДПРИЄМСТВ Особливості стратегічних альянсів у міжнародному бізнесі. Використання кластерного підходу для розвитку об'єднань підприємств. Зарубіжний досвід формування кластерів. Тема: Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику Тема: Ризики у підприємницькій діяльності Тема: Основи ризик-менеджменту Фактори, що зумовлюють ризики Взаємозв'язок прибутку і ризику Загальна характеристика методів оцінювання ризиків Метод аналізу доцільності витрат Метод експертного оцінювання Інтегральне оцінювання ризику Оцінювання систематичного ризику Сутність, суб’єкти та основні інструменти грошового ринку, операції з ними. Національний банк України та Державне казначейство України як суб’єкти грошовому ринку. Основні інструменти грошового ринку, операції з ними. Національний банк України та Державне казначейство України як суб’єкти грошового ринку. Державне казначейство на грошовому ринку Користування кредитними картками. Кредит надається за таких умов: Особливості здійснення факторингових та лізингових послуг. Тема 1. Суть страхування як системи економічних відносин Форми і методи створення страхового фонду Тема 2. Ризики у страхуванні та ризик – менеджмент Тема 4. Юридичні основи та регулювання страхової діяльності в Україні Тема 5. Маркетинг у страхуванні Тема 6. Основні види страхування та їх характеристика Тема 7. Страхування кредитних та фінансових ризиків Тема 8. Основи перестрахування і співстрахування Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів Співстрахування та механізм його дії Тема 9. Фінансово-економічна діяльність страховика ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Тема 1. Суть і функції фінансів. Суспільне призначення фінансів та їх об’єктивна необхідність в умовах товарного виробництва. Взаємозв’язок фінансів з іншими вартісними категоріями. Тема 2. Фінансова політика держави. Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Тема 3. Управління фінансами і фінансовий контроль. Необхідність і суть фінансового контролю. Види, форми і методи фінансового контролю. Призначення і роль державних фінансів. Суть та функції державного бюджету, його роль в соціально-економічних процесах. Бюджетна система та бюджетний устрій. Тема 6. Доходи і видатки Державного бюджету. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування. Соціально-економічна суть податків. Суть і значення державного кредиту. Фонд соціального страхування України, його функції, формування та використання. Тема 11. Фінанси підприємств. Економічна суть і значення страхування. Особливості страхового ринку України. Валютний ринок та валютні операції. Види цінних паперів, їх характеристика. Тема 14. Міжнародні фінанси. Методичні вказівки до вивчення курсу Організація фінансових відносин суб’єктів господарювання Організація фінансової діяльності підприємства Критерії прийняття фінансових рішень Складові та функції власного капіталу суб’єктів господарювання Зменшення статутного капіталу підприємств На практиці поширення набули два основні методи розрахунку Сash-flow від операційної діяльності: прямий та непрямий. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу Одержання банківського кредиту Залучення коштів за допомогою емісії облігацій Оцінка доцільності інвестицій у корпоративні права Порядок нарахування та форми виплати дивідендів Методи нарахування дивідендів Види ризиків і причини їх виникнення (продовження) Роль фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг Теоретико-організаційні основи функціонування фінансового ринку Сфери та ланки фінансової системи Об’єктивна необхідність та функціональне призначення фінансового ринку Етапи становлення світового фінансового ринку Державне регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та важелі регулювання Доларова рестрикція і виникнення євродоларового ринку Падіння Бреттон-Вудської системи Фактори виникнення ринку Євродолара ЛЕКЦІЯ № 2.5. ДИНАМІКА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА СЕНЬЙОРАЖУ Ставка відсотка та дисконтування Умова арбітражу та ефективний ринок Рівняння динаміки суспільного боргу Загальні умови стабілізації державного боргу Позики держави й накопичений борг Контрольні завдання та теми для обговорення Лекція 3. Державне регулювання ресурсів в галузі охорони здоров'я Роль держави та ринку в охороні здоров'я Фактори зміни ринкових механізмів в економіці охорони здоров'я Концептуально-методологічні засади аналізу державної політики та державного управління з перебудови галузі охорони здоров'я Фінансування галузі охорони здоров'я Вимоги до якості продуктів харчування, лікувальних засобів, медикаментів, водії, норми санітарного контролю Стандарти якості послуг з охорони здоров'я Лекція 4. Правове регулювання загальної середньої освіти в Україні Утворення та типи загальних середніх закладів освіти. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів. До складу підпису входять: найменування посади, особистий підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписала документ. Перелік обов'язкової ділової документації Терміни зберігання ділової документації Лекція 1. (Тема 1.) Фінансова та кредитна система: сутність, елементи та етапи розвитку. Грошова система: поняття, основні елементи та етапи розвитку Поняття, структура, функції та етапи розвитку кредитної системи Види банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, їх місце у кредитній системі Для проведення СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Тема 7. Казначейське обслуговування державного і місцевих бюджетів за видатками Тема 1. Становлення Державної казначейської служби України Тема 8. Автоматизована система УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА У 677 Управління потенціалом підприємства: Методичні рекомендації до практичних занять. Уклад.: С.О. Ареф’єв Потенціал трудових ресурсів. Аналіз інвестиційного потенціалу Оцінка ефективності управління інвестиційними ресурсами авіапідприємств ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ФІНАНСІВ» Структура навчальної дисциплін «Історія фінансів» Тема 2. Фінанси України в польсько-литовський період Тема 6. Фінанси України на початку XX століття (1900-1920 pp.) Тема 9. Фінанси України в роки Другої Світової війни та післявоєнний період (1941-1965 pp.) Критерії оцінювання для заочної форми навчання ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЯЙ) Тема 10. Оценка (анализ) финансового состояния организации Курс емісії корпоративних прав Метод порівняння продажів (транзакцій) Соціально-економічна сутність фінансів. Фінанси в системі ринкових відносин Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права Державне управління фінансами в Україні Податкова система і податкова політика держави Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів, створених в Україні Сутність і склад фінансів домогосподарств Класифікація доходів та видатків домогосподарств Сутність, принципи, види та роль страхування Доходи та витрати страховика Класифікація та характеристика основних інструментів фінансового ринку Основи управління активами підприємства та їх структурою Сутність, функції та політика міжнародних фінансів Міжнародний фінансовий ринок і його структура Вплив державних боргів на фінансову безпеку Особливості функціонування фінансової системи Японії Лекція 18 Облік забезпечень зобов'язань, цільового фінансування та Поняття і класифікація забезпечень в бухгалтерському обліку Облік забезпечень зобов'язань Облік забезпечень гарантійних зобов'язань Цільове бюджетне фінансування Поняття страхових резервів та порядок їх формування Управлінський облік цільового фінансування Лекція 24 Загальні засади обліку доходів і фінансових результатів Поняття доходу та фінансових результатів Управлінський облік прибутку Визнання доходу від реалізації продукції, товарів та інших активів Визнання доходів за податковим законодавством облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності Лекція 25 Формування та облік доходів і фінансових результатів за Загальна характеристика рахунків класу 7 Характеристика рахунку 71 «Інший операційний дохід» Характеристика рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі» Склад доходів від інвестиційної діяльності Облік фінансових результатів діяльності Методика визначення та облік доходу від реалізації Лекція 26 Облік витрат діяльності Формування собівартості реалізованої продукції згідно з П(С)БО Облік загальновиробничих витрат Поняття, склад та відображення в податковому обліку Склад та відображення в податковому обліку витрат на збут Склад інших витрат операційної діяльності та їх відображення в Облік витрат іншої звичайної діяльності Поняття та склад втрат від участі в капіталі Поняття, склад і відображення в обліку витрат Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх Облік належної до сплати за даними бухгалтерського обліку суми Лекція 31 Фінансова звітність Склад і призначення фінансової звітності Якісні характеристики фінансової звітності та вимоги до її складання Порядок складання фінансової звітності Порядок складання Звіту про фінансові результати Порядок заповнення розділу III ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» Порядок складання Звіту про рух грошових коштів Порядок складання Приміток до річної фінансової звітності Порядок складання консолідованої звітності Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва Виправлення помилок і внесення змін до фінансової звітності Лекція 4 Облік довгострокових фінансових інвестицій Фінансові інвестиції: поняття та види Оцінка інвестицій на дату балансу Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових Облік надходження фінансових інвестицій Управлінський облік та економічний аналіз фінансових інвестицій І. Побудуйте речення у Past Continuous Tense. І. Побудуйте речення у Present Simple Tense. І. Побудуйте речення у Past Perfect Tense. И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСАМ/СЕМЕСТРАМ Тема 1.3. Денежная система и виды денежных реформ Тема 2.1. Сущность, функции и формы кредита Тема 2.3. Центральный банк. Коммерческие банки Раздел 3. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК Тема 3.3. Основы функционирования рынка ценных бумаг Развитие кредитно-банковской системы в РФ тема: «Сущность денег и их происхождение» Денежное обращение и денежная система. Сущность, функции и роль финансов. Доходы государственного бюджета. Региональные и местные бюджеты. Кредитные отношения с банком. Финансовый менеджмент в коммерческом банке Управление банковской ликвидностью и рисками. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ Формулювання цілей курсової роботи (постановка завдання). Гороскоп Овен 2017 - любовь, семья Овен 2017 гороскоп - работа, бизнес Телец 2017 гороскоп - работа, бизнес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.03 с.)