Виявлення головних суб'єктів управління фінансовою санацією підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виявлення головних суб'єктів управління фінансовою санацією підприємстваЗаконодавство визначає перелік дій, які можуть бути застосовані до банкрута, а також містить обмеження у здійсненні владних повноважень з боку суб'єктів відносин фінансової санації. Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачає такі дії з боку суб'єктів:

Значні угоди - угоди щодо розпорядження майном боржника, балан­сова вартість якого перевищує один відсоток балансової вартості активів боржника на день укладення угоди.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпе­чення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо плати податків і


й и >рін (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про . .< ігіиіи мораторію.

Незаконними діями у разі банкрутства вважаються умисне прихо­пим майна або майнових обов'язків, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, атакож фаль-і ифікація, приховування або знищення документів, які відображають і < кгподарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії вчинені громадянином засновником або власником суб'єкта господарської діяльності, а також і і у жбовою особою суб'єкта господарської діяльності у разі банкрутства.

Погашені вимоги кредиторів - задоволені вимоги кредитора, ви-м< )і и, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі заміну, юбов'язання або припинення зобов'язання іншим чином, а також інші вимоги, які відповідно до цього Закону вважаються погашеними.

Розпорядження майном боржника - система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою іабезпечення збереження та ефективного використання майнових акта­ми боржника та проведення аналізу його фінансового становища.

Угоди, щодо яких є заінтересованість, - угоди, сторонами яких є за-Інтересовані особи зі сторони боржника, керуючого санацією чи креди­торів.

Ступінь свободи суб'єкта іноді відіграє вирішальну роль у розвитку відносин, оскільки суб'єкт з досить обмеженою управлінською спромож­ністю не має суттєвого впливу на об'єкт управління. Важливим також стає ступінь впливу з боку одних суб'єктів стосовно інших осіб.

Головними визнаються саме ті суб'єкти управління, які спроможні сут­тєво вплинути на банкрута, його систему господарських та виробничих від-і їосин, а також є незалежними від впливу з боку інших суб'єктів відносин.

Суб'єкти відносин фінансової санації вступають у певну взаємодію один з одним та з суб'єктом-банкрутом. Наочно це можна зобразити в графічному вигляді як алгоритм з послідовним виконанням дій. Приклад побудови алгоритму управління на етапі подачі заяви кредиторами в гос­подарський суд наведено на рис.(2.4, а).

У відносинах присутні кредитори загальним числом п з відповідними грошовими вимогами щодо суб'єкта-боржника Фг..Фп, які документаль­но підтверджені і додаються до заяви в суд.

Після винесення судом ухвали про порушення справи про банкрут­ство вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, тобто зупи­няється будь-яке виконання боржником грошових зобов'язань, час вико­нання яких вже настав до дня введення мораторію. Також припиняються заходи, яки спрямовані на забезпечення грошових зобов'язань. З цього часу арбітражний керуючий приступає до виконання обов'язків, які по-к м.іені на нього судом.


Рис.2.4. Приклад виділення головних суб'єктів у відносинах санації:

а) на етапі подачі заяви від кредиторів до господарського суду;

б) після ухвалення судом рішення про порушення провадження у спра­
ві про банкрутство.

Водночас у відносини вступає державний орган з питань банкрутства, а усередині суб'єкта-банкрота виділяються декілька груп учасників про­вадження у справі про банкрутство: працівники підприємства-банкрута, заінтересовані особи і власники (засновники, акціонери, учасники тощо). Розвиток ситуації навколо суб'єкта банкрутства графічно зображений на рис.(2.4, б).

Наочне зображення структури суб'єктів відносин санації і банкрут­ства допомагає глибше зрозуміти місце і роль кожного з них в управлін­ні, оцінити правильність їх дій, управлінських рішень. Кожна дія або їх сукупності повинні відповідати вимогам, які містяться у законодавстві з питань банкрутства, інтересам учасників і сторін у справі про банкрут­ство, суспільним цілям соціально-економічного розвитку.

Управління фінансовою санацією ґрунтується на врахуванні багатьох чинників господарського життя ~ конкретних умов функціонування гос-


ірс гва, які об'єктивно існують та впливають на рух фінансової санації

риємства. Зокрема, серед них виділяються:

і >роткий період існування цієї сфери господарських відносин; ') м рисутність стихійних механізмів ринкового середовища;

шлив економічних трансформацій на структуру власників статутно-

і о капіталу господарського суб'єкта; І ) не дуже розвинуті технології управління національним господар­ством; І) конкурентні дії та інші фактори господарського ризику.

ІОму наступним кроком в управлінні стає втілення у практику при­нц ■• і гого рішення (рис. 2.5).

Иі ілення у практику—> реалізація управлінського рішення, виконання

дії, повне і точне виконання всіх намічених операцій на основіПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.012 с.)