Оцінка попереднього результату фінансової санаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка попереднього результату фінансової санаціїРис. 2.7. Схемне зображення переходу від попереднього управлінського

рішення до наступного

Правильне і об'єктивне сприйняття тлумачень та визначень виконує головну роль при постановці задачі управління, формулюванні вимог суб'єктів, оцінці дій, побудові моделі і прогнозу, а також узагальненні ре­зультатів. Різне сприйняття або усвідомлення термінології приводить до виникнення протиріч між суб'єктами, а різні тлумачення з літературних джерел сприяють їхньому посиленню. Як правило, базові поняття в пері-


економічних трансформацій мають різне тлумачення та можуть бути И |>\ читаними в певні інформаційні множини: з економічних джерел - Те, і юридичної літератури - Т , з законодавства - Т3. Реакція суб'єктивної і к іадової (людини, посадовця, управлінця) виявляється в різних по ха-рак геру діях залежно від сприйнятого тлумачення понять, відповідно: D3, І) , І) відповідно.

Реалізація управлінської дії приводить до результату з конкретною ЄЮ «помічною оцінкою його вартості (величини витрат) відповідно: Вею, І1 Тобто простежується певний взаємозв'язок між сприйняттям тлума­чі'їм ія і оцінкою результату дії (рис. 2.8).

Т (тлумачення) —► В(дія) —► В(вартість)

Рис2.8. Послідовність оцінки результату санації і банкрутства залежно від запропонованих тлумачень базових понять і визначень

Виконання дій веде до накопичення показника витрат в координа-м часу. Це можуть бути статистичні або усереднені по операціях дані, факі пчна собівартість виконання окремої дії, яка складається у суб'єкта 1.1 11 юсин. Суб'єкти, які фінансуються з державного бюджету країни (суд, ісржавні органи), окремо не облікують вартість власних дій щодо санації або банкрутства суб'єкта, оскільки цей облік не передбачається законом.

І Іавпаки, недержавні групи суб'єктів - кредитори, боржники, інвес-гори - оцінюють ефективність своєї участі в процедурі банкрутства, тому вимушені прогнозувати позитивний фінансовий результат і вести нако­пичувальний облік витратних складових відповідно по групах: BK(t), Вд (і ), В, (t), зіставляючи їх з очікуваним доходом від участі в банкрутстві під повідно: Дк, Дд Др за формулами:

КК0к(О:Дк; (2.1)

КД0 = Єда.>;.Дд; (2.2)

К^ВДОїД, (2.3)

Оцінювати дохід, що очікується, від участі в процедурах санації, кож-ному суб'єкту доводиться самостійно. Законодавство з цього приводу не надає будь-яких вимог або рекомендацій. В основу оцінки покладаються економічні інтереси - прагнення до отримання доходу вище, ніж витра-і її суб'єкта (матеріальні, інтелектуальні, інформаційні). Наприклад, для кредитора доходом, що очікується - Дк, будуть фінансові надходження від боржника в рахунок погашення заборгованості перед ним. Доходом інвестора Д} слід розглядати прогнозні надходження за рахунок прибут­ку від відновлення господарської діяльності.


 
Головними у відносинах фінансової санації виступають саме ті суб'єкти, що мають вирішальний вплив на систему відносин. Проведений аналіз дозволяє виявити таких суб'єктів, У сучасних умовах господарю­вання головними суб'єктами фінансової санації підприємства визнаються господарський суд, державний орган з питань банкрутства, інвестор, ке­руючий санацією. Вони віддзеркалюють суспільні інтереси з приводу са­нації підприємства, досягнення цілей соціально-економічного розвитку, створення умов сталого функціонування економіки, підвищення добро­буту громадян.

Участь інших суб'єктів у процедурі фінансової санації розглядається як другорядна чи допоміжна. Але вони також впливають на управлінські кроки головних суб'єктів стосовно підприємства-банкрута.

Аналіз сучасних економічних явищ і процесів в господарському комп­лексі вимушує застосовувати нові методи отримання інформації, дій і узгодження. Фактично йдеться про управління господарським життям. Можна виділити наступний технологічний ланцюжок для управління від­носинами фінансової санації у вигляді системної структури (рис. 2.9).

1 - пізнання; 2 - підготовка рішень з управління; 3 - втілення у госпо­дарську практику діяльність - вектор А; 4 - оцінка результату

Рис.2.9. Технологія управління відносинами санації і банкрутства 38


І '< мробка технологічних прийомів управління і впровадження управ­ах заходів означає перехід до свідомих механізмів суспільного роз-11а відміну від стихійних фаз, де управлінська дія складається в іьтаті усереднення зіткнень і взаємодій безлічі випадкових одинич-і к іів, свідоме планування фінансової санації господарського суб'єкта іване на принципах узгодження і проектування очікуваних резуль-( лме такі підходи відповідають сучасним суспільним вимогам. Питання для самоконтролю до теми 2 І . \\ адайте основні аспекти, в яких порівнюють тлумачення у розробці

управлінського рішення. І У чому полягають об'єктивність і особливості механізмів санації і банкрутства?

Які чинники господарського життя викликають необхідність управ­иш і я фінансовою санацією? І Вкажіть основні кроки з управління виробничою системою в період

економічних трансформацій, і Що розуміється під банкрутством у виробничій діяльності? > Що означає неплатоспроможність підприємства?

І » Вкажіть характерні рисі грошового зобов 'язання у відносинах фінан-< ової санації.

Які вимоги кредиторів відносять до категорії безспірних? Як поєднуються юридичний і соціально-економічний зміст тлума­чень у розробці управлінського рішення? ! І Дайте тлумачення поняттям «боржник», «кредитор». 11) Хто виступає стороною у справі про банкрутство? І І У чому полягає відмінність боржника від суб'єкта банкрутства? 12 Які суб'єкти управління відносяться до учасника впровадження у

справі про банкрутство? І » Хто такі «заінтересовані особи» щодо боржника? І і Я ка особа може бути керуючим санацією, які її основні ролі? 15. Згадайте основні функції розпорядника майна, ліквідатора. І () У я кий спосіб виконується захист інтересів працівників підприємства-

боржника? І / Я к взаємодіють суб'єкти на етапі підготовки управлінського рішення? ІН І Цо таке мораторій на задоволення вимог кредиторів? І() Які ліцензовані суб'єкти можуть залучатися до фінансової санації боржника?

20. Назвіть функції управління фінансовою санацією з боку власників підприємства-банкрута.

21. Я кі суб'єкти визначаються головними в управлінні фінансовою санацією? Я к забезпечується наступництво в управлінні фінансовою санацією?Словник до теми 2


Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду.

Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність борж­ника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної проце­дури.

Безспірнг вимоги кредиторів - вимоги кредиторів, визнані боржни­ком, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Боржник - суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових пла­тежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

Головні суб'єкти управління - ті, що спроможні суттєво вплинути на банкрута, його систему господарських та виробничих відносин, а також є незалежними від впливу з боку інших суб'єктів відносин.

Грошове зобов язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд за­яви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Заінтересовані особи стосовно боржника ~ юридична особа, створена за участю боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу ор­ганів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі і звільнені з роботи за рік до порушення провадження у справі про банкрутство, а також особи, які знаходяться у родинних стосунках із зазначеними особами та підприємцем (фізичною особою) - боржником,


а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки. Для цілей цього Закону заінтересованими особами стосовно керуючого санацією чи кре­диторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

Значні угоди - угоди щодо розпорядження майном боржника, балан­сова вартість якого перевищує один відсоток балансової вартості активів боржника на день укладення угоди.

Керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення госпо­дарського суду організовує здійснення санації боржника.

Кредитор -~ юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати праців­никам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчас­ністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів). Кон­курсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника. До конкурсних кредиторів відно­сяться також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство. Поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпе­чення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо плати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.

Незаконними діями у разі банкрутства вважаються умисне прихо­вування майна або майнових обов'язків, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а також фаль­сифікація, приховування або знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії вчинені громадянином засновником або власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності у разі банкрутства. Неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємниць­кої діяльності виконати після настання встановленого строку їх спла­ти грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків назагальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспромож­ності.

Погашені вимоги кредиторів - задоволені вимоги кредитора, ви­моги, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі заміну, зобов'язання або припинення зобов'язання іншим чином, а також інші вимоги, які відповідно до цього Закону вважаються погашеними.

Представник працівників боржника - особа, уповноважена загальни­ми зборами, на яких присутні не менш як три чверті від штатної чисель­ності працівників боржника або відповідним рішенням первинної проф­спілкової організації боржника, представляти їх інтереси при проведенні процедур банкрутства з правом дорадчого голосу.

Розпорядження майном боржника ~ система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових акти­вів боржника та проведення аналізу його фінансового становища.

Сторони у справі про банкрутство - кредитори (представник коміте­ту кредиторів), боржник (банкрут).

Суб'єкт банкрутства (далі - банкрут) - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання, встановлена господарським судом. Суб'єктами банкрутства не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо).

Угоди, щодо яких є заінтересованість, - угоди, сторонами яких є за­інтересовані особи зі сторони боржника, керуючого санацією чи кредрі-торів.

Учасники провадження у справі про банкрутство - сторони, арбітраж­ний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу міс­цевого самоврядування, представник працівників боржника.

Чинники господарського життя - конкретні умови функціонування господарства, які об'єктивно існують та впливають на рух фінансової санації підприємства. Зокрема, короткий період існування цієї сфери господарських відносин; присутність стихійних механізмів ринкового середовища; вплив економічних трансформацій на структуру власників статутного капіталу господарського суб'єкту; слабкі технології управлін­ня національним господарством; конкурентні дії та інші фактори госпо­дарського ризику.


ТЕМА 3. САНАЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ

І 1 Контролінг у системі управління фінансовою санацією

І ' ( К'обливості виконання окремих функціональних форм контролінгу

У ході економічних трансформацій виробнича структура господар-і ького суб'єкта суттєво змінюється. Це стосується практично усіх аспектів правління - від працевлаштування персоналу до налагодження зовніш­ніх потоків сировини, енергії, інформації тощо. Функціонування підпри-і мства у мінливому середовищі потребує від менеджменту спеціальних павичок з управління системою виробництва та збереження ринків збуту 111 >< )дукції. Важливим елементом у системі управління стає контролінг -сукупність методичних та інструментальних засобів підтримки сталого функціонування господарського суб'єкту, зокрема, інформаційного, ко­ординаційного, контрольного та консалтингового змісту.

Контролінг (від англійського дієслова "to control") - означає контр­оль, спостереження. Це - частина системи управління сучасним вироб-1111 цтвом, яка спрямована на збереження властивостей виробничої систе-ми в ринкових умовах шляхом її регулювання, адаптації до зовнішнього (< родовища, узгодження внутрішніх умов з ринковими. Функції контр­олінгу присутні в звичайному стані управління господарством. Вони до­помагають кваліфіковано уникати кризового стану виробництва. Тому і'.провадження контролінгових схем у фінансової санації підприємства є

П ІКОЖ ДОЦІЛЬНИМ.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.014 с.)