ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 31 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9779 страниц.

Финансы - 31 Страница

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики Тема 2. Грошові розрахунки на підприємстві. Тема 5. Прибуток підприємства. Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Тема 11. Фінансовий стан підприємства та методи його оцінки. Предмет і завдання навчальної дисципліни МНДФ. Українська класична школа публічних фінансів. Науково-дослідні інститути в Україні та університетська наука. Поняття «наукова гіпотеза», їх види та роль у проведенні наукових досліджень. Вимоги до формулювання висновків і пропозицій. Социальные внебюджетные фонды Сущность и классификация депозитов Система цен, ее характеристика Производные финансовые инструменты Сутність, призначення та функції кредитної системи Структура кредитної системи України та її еволюція РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності розвитку кредитної системи України НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ Для проведення поточного та рубіжного контролю Що повинен поставити бухгалтер у рядках форм фінансової звітності, що не мають показників? Головне рівняння балансу (Звіту про фінансовий стан) Теми 9 «Податкова звітність» і 10 «Статистична звітність» Де в балансі (форма 1) підприємства відображається дебетове сальдо за рахунком 641 «Розрахунки за податками (прибутковий податок)»? Який звіт подає мале підприємство до органів статистики (окрім загальноприйнятої звітності), якщо в нього на балансі є власний автотранспорт, що використовується підприємством? Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв. Тест-завдання до теми 2.3.(9), 2.4.(10). Собівартість реалізованої продукції Дохід від реалізації Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва Тема 11. Санація суб'єктів господарювання з Сутність управління виробничою системою в ринкових умовах Виділення банкрота і складових механізму управління фінансовою санацією Процедуру фінансової санації Виявлення головних суб'єктів управління фінансовою санацією підприємства Оцінка попереднього результату фінансової санації Контролінг у системі відносин фінансової санації Особливості виконання окремих функціональних форм Заходи, що передують фінансовій санації підприємства Розпорядження майном боржника і мирова угода Інші особливості управління відносинами фінансової санації Вимоги щодо проведення санаційного аудита Порядок фінансування заходів з санації виробництва та активізації господарства Залучення фінансових ресурсів із зовнішніх та внутрішніх джерел Державні суб'єкти у відносинах фінансової санації і банкрутства Фінансова підтримка і державний контроль санації підприємств Оцінка вартості в процесі продажу майна підприємства-банкрута Структура законодавчих і нормативних актів з банкрутства підприємств і пошук управлінського рішення Визначення економіко-правових особливостей управління фінансовою санацією Галузеві та регіональні особливості управління фінансовою і і.2 Особливості управління фінансовою санацією по окремих галузях господарства Контактне заняття 1 (4 години) Заочної форми навчання (іспит) Навчальний предмет: Портфельне інвестування Рекомендації щодо підготовки і оформлення есе (есе) Самоперевірка основних формул Тема 5. Характеристика вищих фінансових обчислень Обчислення простих відсотків. Врахування інфляції в ставці простих відсотків. Фінансові потоки, їх значення та характеристика. Тема 8. Статистика фінансів підприємств Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій) ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ОСНОВНИХ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ Основні показники оцінки фінансового стану підприємства. Статистичний аналіз змін показників прибутку і рентабельності підприємств. Глава 2. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого юридичній особі (крім банку) Глава 3. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого фізичній особі Глава 4. Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями під час розрахунку резерву Глава 4. Порядок визначення показника ризику цінного папера та послідовність дій під час розрахунку резерву за цінними паперами Глава 2. Використання резервів за наданими фінансовими зобов’язаннями ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Перелік нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність Наданого юридичній особі (крім банку) Глава 5. Формування резервів за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках Розділ IV. Формування резервів за наданими фінансовими зобов'язаннями інтегрального показника боржника - юридичної особи Яке призначення конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” системи “1С: Підприємство”? У якому довіднику конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” зберігається дані про власну установу? Які документи у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” використовуються для обліку розрахунків з контрагентами? Поточний стан і етапи розвитку Оцінка фінансового потенціалу Потенційні споживачі та ціни на нерухомість Характеристика міста Дрогобича Фізико-географічна характеристика міста Дрогобича Характеристика небезпечних ситуацій (порушень) на магістральних нафто-, аміако-, продукто-, газопроводах Характер розповсюдження зсувів на території району Корпорація майже досконалий механізм для мобілізації найбільші обсяги капіталу. Це найбільш демократична форма власності. Державні банки характеризуються у державній власності та державним управлінням. В даний час існує два державних банки: Ощадбанк і Укрексімбанк. Місце і роль пенсійної системи у фінансовій системі держави. Сучасний стан пенсійної системи України. Загальні риси пенсійних систем зарубіжних країн Д - домінуючий; П - проміжний; С - порівняно слабкий Обязательное пенсионное страхование и государственное пенсионное обеспечение Рівні пенсійної системи України. Характеристика елементів пенсійної системи України. Органи управління пенсійною системою України. Характеристика солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Огляд системи недержавного пенсійного забезпечення. Інформаційна база діяльності недержавних пенсійних фондів Основні функції та завдання Пенсійного фонду України. Перелік рекомендованої літератури:13, 18, 43, 46, 44, 36, Соціальні гарантії і соціальне страхування в Україні. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування. ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ Нормативно-правове забезпечення соціального страхування. Фінансовий механізм соціального страхування. Джерела формування коштів державних цільових фондів. Напрямки використання коштів соціального страхування. Сутність і принципи здійснення страхування тимчасової втрати працездатності Організація діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Сутність і елементи медичного страхування Обов’язкове медичне страхування Добровільне медичне страхування Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоровя. ТЕМА 8. СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ Управління страхуванням на випадок безробіття. Сучасні тенденції страхування на випадок безробіття в Україні. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І НЕДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ Завдання Пенсійного фонду України Джерела формування бюджету Пенсійного фонду і напрямки його використання Передумови впровадження і розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні. Пенсійні активи. Управління активами недержавних пенсійних фондів. Фінансовий аналіз // Робоча програма навчальної дисципліни. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2011. – 31 с. ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ООП Графік обов’язкових консультацій ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ Лекція 14. Звіт аудитора за МСА Аудиторський звіт, передбачений законом або нормативним актом Причини неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів Приклади окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту Методологія інвестиційних рішень Сутність інструментарію проектного аналізу Аналіз ситуації з «проектом» і «без проекту» Методи кількісного аналізу проектних ризиків Дисконтовані критерії ефективності проектів Практичні методи урахування ризиків Розрахунок показників ефективності з використанням ЕОМ Захист та оцінювання дипломної роботи Орієнтовний перелік тем дипломних робіт Зразок посилань на використані джерела РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Сутність та поняття фінансової звітності підприємства. Джерела інформації для аналізу фінансової звітності. Аналіз майнового стану підприємства. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості. Оцінка ділової активності і результатів діяльності підприємства. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Рекомендований обсяг основної частини – 80-90 сторінок. Посилання в тексті на рисунки, таблиці, формули, літературні джерела Критерії оцінювання дипломних проектів (дипломних робіт) державною екзаменаційною комісією ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Структура та зміст переддипломної практики Типовий календарний графік проходження практики Лекція 1. Сутність соціальної політики. Лекція 2. Проблеми порівняльного аналізу соціальної політики. ІРЛ є середнім арифметичним індексів П.І, П,ІІ і П,ІІІ. Лекція 3. Соціальна політика основних світових структур Погляд на майбутнє соціальної політики у країнах Східної Європи та колишнього СРСР Українська бідність має цілий ряд специфічних особливостей. Щодо підготовки, написання та захисту Збір інформації з теми дослідження Перший розділ дипломної роботи Фінанси суб’єктів підприємництва, установ, домогосподарств Виписка із робочої програми з курсу ОПГ та ЦЗ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ Мета і завдання фінансового менеджменту. Структура моделі управління ризиками. Аналіз основних показників консолідованої фінансової звітності. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Спеціалізації «Фінанси» денної форми навчання Розділ І. Сутність та аналіз фінансового ринку України Поняття і сутність фінансового ринку Розділ ІІ. Напрями вдосконалення фінансового ринку у економічній системі України В Японії існує ще 7 фондових бірж, найбільш поважні з яких розташовані в Осаці і Нагоє. ТЕМА 1 ФІНАНСОВА КРИЗА ПІДПРИЄМСТВА Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють Фінансовий аналіз та антикризове управління підприємством Механізми фінансової стабілізації та реалізації антикризового управління Банкрутство, санація, ліквідація – методи антикризового управління Провадження у справі про банкрутство Процедури, що застосовуються до боржника у справах про банкрутство Фінансові процедури процесу ліквідації під час банкрутства підприємств Залучення фінансових ресурсів із внутрішніх та зовнішніх джерел Сутність санації балансу та призначення санаційного прибутку ТЕМА 5 ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛІНГОВИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЇ Методи фінансового контролінгу Сутність та види реструктуризації підприємства Реструктуризація підприємства: цілі, результати, етапи Сутність та методи санаційного аудиту Документальне оформлення результатів санаційного аудиту Необхідність і сутність фінансового менеджменту. Показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації та їх характеристика. Грошові потоки як основа самофінансування об’єкта підприємництва. Управління власним капіталом, оцінювання вартості власного капіталу. Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів. Оцінка ефективності антикризового фінансового управління Тема 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту Точка беззбитковості. Поведінка витрат. Тривалість виробничого циклу Управління фінансовими ризиками Готівкові кошти на виплату заробітної плати понад встановлений ліміт дозволяється зберігати в касі За даними якого рахунку визначається вартiсть незавершеного виробництва Податкове зобов’язання з ПДВ за умови, що першою подiєю є вiдвантаження товарiв покупцям, вiдображається записом Визначити, який з елементів включається до первісної вартості виробничих запасів, придбаних за плату Вінницький національний аграрний університет Тема 2. Фінансові посередники і фінансові послуги на фінансових ринках Тема 7. Кредитні послуги банків Тема 13. Ринок лізингових послуг Розрахуйте чисту вартість облігації, використовуючи цифровий матеріал попередньої задачі. Кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів – це Чи може підприємство емітувати акції і облігації для покриття збитків? Визначити вид наказу на купівлю-продаж визначеного найменування цінного паперу брокерам Змістовий модуль 1. Загальна частина фінансового права Розмежування компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності. Фінансово-правова відповідальність. ПрИБЛИЗНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ Критерії оцінювання за модульну контрольну роботу Схвалено кафедрою адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка. Розділ ІІІ. Бюджетне право України Тема 4: Бюджетний процес України (4 год.) Тема 5. Контроль та відповідальність у сфері бюджетних правовідносин. (4 год.) Тема 6: Основи податкового права.(4 год.) Тема 7. Правові основи адміністрування податків в Україні (2 год.) Тема 9: Правове регулювання непрямих податків в Україні. (4 год.) Тема 12. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства. (2 год.) Тема 15: Фінансово-правові основи грошового обігу, безготівкових розрахунків і кредиту (4 год.) Сутність та види фінансових послуг. Нормативно-правове забезпечення обліку фінансових послуг. Тема 2. Облік послуг з надання позик, гарантій та поручительств Облік операцій надання послуг з поручительства. Облік операцій з надання послуг гарантії. Поняття про кредитні спілки. Облік операцій формування власного капіталу кредитної спілки. Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів. Поняття про інститути спільного інвестування та їх види. Облік операцій випуску й розміщення цінних паперів інститутами спільного інвестування. Облік інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування. Страхування: поняття, основні учасники, галузі, види та форми. Облік страхових виплат за договорами прямого страхування. Облік операцій перестрахування. Поняття про систему недержавного пенсійного забезпечення й недержавний пенсійний фонд. Облік пенсійних внесків. Облік розрахунків за надані пенсійному фонду послуги Сутність, об’єкти, суб’єкти та класифікація лізингу. Облік операцій лізингових компаній з фінансового лізингу. Облік операцій із надання ломбардом фінансових кредитів й супутніх послуг. Облік операцій реалізації заставленого майна при неповерненні кредиту позичальником. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ПОЗИКИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ Передача обладнання в лізинг Історичні умови започаткування казначейства Державна казна за часів Київської Pyci Скарбниця та фінанси в Запорозькій Січі Становлення та розвиток казначейської системи царської Росії Становлення та розвиток Державного казначейства України Етапи створення системи Державного казначейства Розвиток казначейства в закордонних країнах Програма виробничої практики на базі виробничих підприємств АПК. Показники ефективності оборотних активів Програма виробничої практики на базі банківської установи Виробничої переддипломної практики Фінансування житлово-комунального господарства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.24.100 (0.047 с.)