ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 31 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 31 Страница

Які функції виконуються державні податкові інспекції в районах? Послідовність оцінок параметрів. Прибутки банківської системи України ,млн. грн. Показники оцінки програм розвитку МП Акредитивна форма розрахунків при здійснені розрахункових операцій банком, види і порядок розрахунку. Механізм здійснення форфейтингових БО. Їх відмінність від факторингових операцій. Аналіз прибутку банку та його значення для визначення ефективності діяльності банку Інструменти валютної політики Загальний аналіз активних операцій банку та їх зміст Рейтингова оцінка діяльності банку та методи її здійснення ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ Тема 10. Аналіз витрат на виробництво продукції Тема практичного заняття 2. Аналіз активів і пасивів підприємства, його фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності Тема практичного заняття 4. Аналіз асортименту і структури продукції, її якості та комплектності Тема практичного заняття 7. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємства Зразок завдання до поточного контролю Тема: Виробнича програма підприємства Тема: Виробнича потужність підприємства Тема: Ресурсний потенціал підприємства Вихідні дані для розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн. Тема: Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств у процесі розвитку Тема: Трудові ресурси та стимулювання праці робітників Тема: Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки Сутність, склад та джерела утворення доходів підприємства. Тема 4. Визначення фінансових результатів господарювання Комерційним банкам розміри відсоткових ставок при видачі кредиту встановлює? Тема 9. Оцінка фінансового стану Тема 10. Фінансова санація та банкрутство підприємств Вибір теми курсової роботи. Підбір і вивчення літератури Оформлення. Представлення і захист курсової роботи ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦТВ» Цикловая методическая комиссия Тема 1.1. Сущность финансов, их функция и роль в экономике Тема 2.1. Денежная система Российской Федерации САМОТЕСТИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 2 «Деньги и денежное обращение» Кредит, его признаки, функции САМОТЕСТИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 3 «Кредит и банки» Тема 4.1. Понятие ценных бумаг Виды ценных бумаг их характеристика Коносамент – документ, установленной формы, на перевозку груза, подтверждающий его погрузку, перевозку и право получения. Выписка их реестра ценных бумаг ценной бумагой Тема 1 Финансовая система государства Тема 13 Финансовое состояние организаций. Понятие кризиса, кризисной ситуации Системні параметри кризових ситуацій. Поняття конкурентних переваг підприємства Аналіз стану управління підприємством Основні елементи концепції антикризового управління Етапи впровадження заходів антикризового управління. Роль і значення диверсифікації виробництва як методу антикризового управління. Завдання й стиль управління в кризових ситуаціях. Методологія ефективного управління реструктуризацією. Зміст санації (фінансового оздоровлення) суб’єкта господарювання. Кафедра «Экономики и финансов» Государственные внебюджетные фонды, их социально-экономическая сущность, назначение, формирование и использование. Кредитная система, структура кредитной системы РФ. Регулирование деятельности коммерческих банков Банком России. Неплатежеспособность и банкротство предприятия. Финансовый менеджмент в условиях кризисного управления. АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ АНТИКРИЗОВОГО МЕХАНІЗМУ Теоретичні аспекти розробки механізму антикризового управління підприємствами Поняття, сутність і класифікація кризових ситуацій Типологiя та фактори кризи. Тенденцii циклiчного розвитку органiзацii Заключне положення, штрафні санкції. СИСТЕМА НАЙВАЖЛИВІШИХ ІНДИКАТОРІВ ПОГРОЗИ БАН КРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА Фундаментальна діагностика банкрутства Остаточне визначення масштабів кризового стану підприємства. Прискорення скорочення розміру КФО може бути досягнуто наступним Розширена схема вибору механізму фінансової стабілізації Приватизація в цій формі саніуються державні підприємства, умови й форми приватизації регулюються законодавством. СИСТЕМА РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕАГУВАННЯ. ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА АНАЛІЗ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ (BREAK-EVEN-ANALYSE) ТЕМА 9 ЛІКВІДАЦІЯ СУБ”ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА Розробка моделі прийняття управлінських рішень при загрозі банкрутства ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ» Указания по написанию выпускной квалификационной (дипломной) работы Отзыв руководителя на выпускную квалификационную (дипломную) работу Процедура защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы на выпускную квалификационную (дипломную) работу Заняття та екскурсії під час практики ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ Класифікація матеріальних потоків ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ СТАЖУВАННЯ ВІД УНІВЕРСИТЕТУ Вимоги до оформлення щоденника практики ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ СТАЖУВАННЯ Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів Знос та амортизація основних засобів Джерела фінансування ремонту та норми індексації основних засобів Економічний зміст інвестування Суть грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал. Порядок балансування грошових потоків в окремих суб’єктів та в грошовому обороті в цілому. Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції. Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні. Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання. Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту. Поняття банку, місце банків на грошовому ринку. Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА Тема 7. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА Тема 13. ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ГРОШОВОГО РИНКУ Тема 15. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО УПРАВЛІННЯ ТА БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса ( 4 години ) Тема 9. Теорії грошей (2 години ) ТЕМА 7. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ТЕМА 15. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО УПРАВЛІННЯ ТА БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ Заняття 5. Міні –лекція. Міні-семінар – дискусія ТЕМА 13. ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ГРОШОВОГО РИНКУ МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ Характеристика критеріїв підсумкового оцінювання знань з науки наведена в 8.3 і 8.4. Тема 1. Сутність та функції грошей ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОГО ОГЛЯДУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ Пошук та аналіз статистичних даних з основних питань грошей, кредиту та банківництва Приклади тестових завдань, що виносяться на екза мен Зразок екзаменаційного білетА Формується за критерієм максимізації поточного доходу чи приросту інвестованого капіталу незалежно від рівня інвестиційного ризику Чіткою передбачуваністю інвестиційного прибутку Відтворення (реновацію) основних засобів Є юридичною або фізичною особою, яка здійснює інвестиції для розвитку своєї основної господарської (підприємницької) діяльності Суттєве збільшення рівня цін на основні будівельні матеріали Це інвестиційний портфель, за яким загальний рівень портфельного ризику наближається до середньоринкового Інституціональних інвесторів Цілі та нормативно-правова основа діагностики майна і ринкової вартості підприємства Основні положення діагностики ринкової вартості майна Методи діагностики ринкової вартості підприємства Сутність, напрямки та методи управлінської діагностики Аналіз системи цілей підприємства та стратегії їх досягнення Аналіз організаційної структури управління підприємством Діагностика якості управління персоналом Сутність, зміст та складові елементи виробничого потенціалу підприємства Виробнича програма як формалізоване відображення виробничого потенціалу підприємства Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства Поняття, цілі, завдання та види фінансової діагностики підприємств Діагностика платоспроможності підприємства Оцінка фінансової незалежності підприємства Оцінка ділової активності підприємства Оцінка чистого грошового потоку Оцінка фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства Аналіз фінансових проблем діяльності підприємства Сутнісна характеристика та передумови становлення корпоративної культури на підприємстві Оцінка корпоративної культури підприємства Гармонізація фінансової звітності. Баланс компанії «Чиста», (тис. грн.) Продаж/покупка устаткування (тис. грн.) Звіт про прибуток компанії «ЧИСТА» (тис. грн.) Звіт про використання прибутку компанії (тис. грн.) Модель перерахування чистого прибутку в чистий грошовий потік Антикризова політика держави. Автоматичні стабілізатори та дискреційна стабілізаційна політика Грошова система: сутність та основні елементи Фінансово-господарська діяльність суб'єкта господарювання Організація комерційного (господарського) розрахунку Склад і структура доходів, витрат і прибутку підприємства Склад, структура, джерела формування та ефективність використання основних фондів Стан дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства Комплексний аналіз фінансового стану ІX. Дебіторська заборгованість Київський Національний університет Випускних кваліфікаційних робіт бакалавра І. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ бакалавра V. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ бакалавра Тематика випускних кваліфікаційних робіт бакалавра кафедри «Фінанси» Тематика випускних кваліфікаційних робіт бакалавра кафедри «Банківська справа» Випускна КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА бакалавра Кредитна звітність - види даних, що рекомендуються до збору Академія митної служби України ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ Критерії оцінки знань курсантів Показники ліквідності (платоспроможності) Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського РОЗДІЛ 2. Призначення та зміст виробничої практики Загальні методичні положення економічної практики Порядок проходження практики Проходження практики на підприємстві Фінансові результати діяльності підприємства Організація фінансової роботи банку та характеристика його власних фінансових ресурсів. Безготівкові розрахунки банку Регулювання фінансово-господарської діяльності банку за допомогою економічних нормативів РОЗДІЛ 1: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА Агрегований порівняльний аналітичний баланс РОЗДІЛ 3: АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ Характеристика фінансової стійкості за критерієм ліквідності Характеристика фінансової стійкості за структурою джерел фінансування діяльності підприємства Розділ 4. Показники ділової активності Розділ 5. Оцінка вартості корпоративних прав Розділ 7. Аналіз показників Cash-flow Розділ 8. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства Цели и значение курсовой работы Формирование финансовых механизмов поддержки ипотечных заемщиков в условиях кризиса. Подбор литературы по выбранной теме Итоговый (заключительный) раздел В тексте всей курсовой работы не допускаются выделения жирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием. Если комиссия устанавливает, что материалы работы содержат прямые заимствования, то результаты курсового проектирования оцениваются на «неудовлетворительно». Liзгo l: Os ricos nгo trabalham pelo dinheiro Evitando uma das maiores armadilhas da vida Vendo o que os outros nгo vкem Liзгo 2: Para que alfabetizaзгo financeira ? Se transforma em um pesadelo financeiro Liзгo 3: Cuide de seus negуcios Liзгo 4: A histуria dos impostos e o poder da sociedade anфnima Liзгo 5: Os ricos inventam dinheiro ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Суб'єкти і об'єкти фінансового ринку Законодавче регулювання процесів фінансового ринку Форми, напрями та органи державного регулювання Інструменти регулювання руху капіталу на рівні окремої країни Наднаціональні органи регулювання фінансових ринків ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ Тема 4. РИЗИК І ЦІНА КАПІТАЛУ Визначення ціни капіталу з урахуванням фактора часу Оцінювання вартості капіталу Ризик фінансових інструментів і його оцінювання РИНОК КАПІТАЛІВ І ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ Фондовий ринок як складова ринку капіталу Оцінювання ефективності окремих фондових інструментів Тема 6. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ Інші види похідних фінансових інструментів Ринок похідних фінансових інструментів ГРОШОВИЙ І ВАЛЮТНИЙ РИНКИ. ФОНДОВА БІРЖА І БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ Попит і пропозиція на грошовому ринку Суб'єкти та об'єкт валютного ринку Валютний курс і його прогнозування Тема 9. ФОНДОВА БІРЖА І БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ Операційний механізм біржової торгівлі Види біржових угод та їх основні характеристики ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 4 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Цілі і завдання НАВЧАЛЬНОЇ практики Структурно – логічна схема НАВЧАЛЬНОЇ практики Інститут харчових виробництв. Тема 5. Бібліотека університету і правила користування її фондами Тема 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» Розділ 2. Навчальна практика з інформатики (ІІ семестр ) Розділ 3. Навчальна практика з фінансів (ІV семестр ) Порядок проходження та керівництво практикою Сектор контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД Управління Пенсійного фонду України в місті (районі) Фінансове управління районної (міської) державної адміністрації Районна виконавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Міський (районний) центр зайнятості Аграрні підприємства за кордоном Розділ 7. Вимоги до оформлення звіту про практику ВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ТА ПОТОЧНОЇ ВАРТОСТІ ПЛАТЕЖІВ ВСД(значения; предположения) ФУНКЦІЇ MS EXCEL ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Лабораторна робота №1 Лабораторна робота №2 Лабораторна робота №5 Практична робота №1 Практична робота №2 Практична робота №5 Поняття, мета та значення державного фінансового контролю. Порядок складання Державного та місцевих бюджетів в Україні. Короткий конспект з курсу «Казначейська справа» Сутність, необхідність і становлення системи казначейського обслуговування бюджетних коштів Внутрішня платіжна система казначейства України ТЕМА 4. Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень бюджетів Обслуговування місцевих бюджетів за доходами Загальна характеристика виконання бюджетів за видатками Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.032 с.)