ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 36 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 36 Страница

Інвестиційна стратегія як функція управління. Місто техніко-економічного обгрунтування в інвестиційному проекті. Особливості ціноутворення в будівництві. Вартість та структура капіталу. Сутність та особливості інвестиційних ризиків. Ресурсне забезпечення будівельного виробництва. Умови запиту кредитної операції . З 1994 року підприємство видає каталоги Roland i Shure на російській мові, з яких музиканти і зацікавлені клієнти можуть отримати інформацію про новинки і визначити свої запити. Даний варіант є самим оптимальним з усіх запропонованих клієнту, враховуючи співвідношення ціни, якості та розмірів приміщення. Зростанням постійних витрат. В разі значних коливань по окремих рядках балансу надайте обгрунтоване пояснення. Кредитна історія підприємства ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Управління захисту прав і свобод громадян Поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних Організація перевірок додержання вимог законодавства Реагування на виявлені порушення Определение финансов, объект и предмет изучения финансовой науки Этапы развития финансовой науки, ретроспектива развития финансовых отношений в экономических учениях Понятие и виды финансовых ресурсов Характеристика сфер и звеньев финансовой системы Организационные основы функционирования финансовой системы Тема. Економічні категорії та закони Тема. Економічні потреби та інтереси. Економічні інтереси: сутність, види, взаємодія Тема. Розвиток відносин власності в Україні. Тема. Основи саморегулювання ринкової економіки Тема. Конкуренція та монополія Тема. Кругооборот і оборот капіталу Тема. Фінанси у системі економічних відносин Тема. Податки та державний бюджет Тема 3. Взаємовідносини учасників бюджетного процесу Історичний огляд становлення та розвитку казначейської справи Банківська система виконання бюджетів Етапи розвитку Державної казначейської служби України Функції, структура та повноваження Державної казначейської служби України Нормативно-правова база діяльності Державної казначейської служби України Міністерство фінансів України - центральний орган державної виконавчої влади: завдання, функції, структура Роль та функції Державної казначейської служби України в бюджетному Завдання та функції Державної податкової служби України Завдання та функції органів зовнішнього фінансового контролю Державна казначейська служба України та інституційні засади управління державними фінансами Взаємодія фінансових органів та органів Держаної казначейської служби України Співпраця Державної казначейської служби і Державної податкової служби України Співпраця Державної казначейської служби України та органів Державної митної служби України Взаємодія органів Державної казначейської служби України з органами Державної фінансової інспекції України РОЗДІЛ 4. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ Доходи від власності та підприємницької діяльності Класифікація фінансування бюджету Програмна класифікація видатків бюджету Платіжна система її суть і функції Єдиний казначейський рахунок та управління ним Відкриття рахунків у органах Державної казначейської служби України Відкриття клієнтам бюджетних рахунків Закриття рахунків в органах Державної казначейської служби України Поняття бюджетно-кошторисного фінансування та його значення Порядок складання, розгляду і затвердження кошторисів Основні вимоги до виконання кошторису Фінансування закладів освіти Загальна характеристика доходів державного бюджету Виконання державного бюджету за доходами Операції за платежами до спеціального фонду бюджету Операції за платежами, що підлягають розподілу Облік та звітність про надходження коштів до Державного бюджету України Суть і об’єктивна необхідність державних видатків Порядок відкриття асигнувань із державного бюджету Реєстрація та облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів Розрахункове обслуговування бюджетних установ Готівкове обслуговування бюджетних установ Розбудова казначейської системи обслуговування місцевих бюджетів Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами Організація обслуговування місцевих бюджетів за видатками Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних Міжбюджетні трансферти та міжбюджетні взаємовідносини Фінансування місцевих бюджетів Надання(повернення) кредитів за рахунок коштів місцевих бюджетів Депозитні операції з коштами місцевих бюджетів Переваги казначейського обслуговування місцевих бюджетів Облікова політика та організація облікової служби Державної казначейської служби України Синтетичний та аналітичний облік операцій Основні напрямки реформування бухгалтерського обліку та звітності Основні засади та завдання організації звітності про виконання бюджетів Склад звітності та періодичність її подання Порядок заповнення форм фінансової та бюджетної звітності Звітність про виконання державного та місцевих бюджетів Основні шляхи удосконалення звітності в бюджетній сфері Основи організації фінансового та казначейського контролю Види та методи контролю виконання бюджету Контроль у системі Державної казначейської служби України Контроль бюджетних надходжень та доходів Казначейський контроль видатків бюджетів Казначейський контроль реєстрації зобов’язань та здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів Казначейський контроль капітальних вкладень Контроль та попередження бюджетних правопорушень Організація інформаційно-технічного забезпечення ДКСУ Сучасне інформаційно-технічне забезпечення ДКСУ Телекомунікаційна система органів Казначейства Характеристика автоматизованої системи «Казна» Автоматизація процедур обслуговування бюджетів Удосконалення інформаційно-технічного забезпечення Казначейства Основні напрями модернізації державних фінансів України Удосконалення бухгалтерського обліку бюджетних коштів Поліпшення обслуговування розпорядників бюджетних коштів в органах ДКСУ Запровадження системи управління якістю в ДКСУ Кафедра экономической безопасности и налогообложения Все приложения должны быть перечислены в содержании курсовой работы с указанием их буквенных обозначений и заголовков. Сущность и принципы формирования социальной сферы в современных условиях модернизации экономики ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ВИБІР ТЕМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Збір та обробка практичного матеріалу для підготовки КР АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ Аналіз динаміки кредиторської заборгованості ВАТ “Росинка” за 2012-2014р.р. Демонстраційний та ілюстративний матеріал ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ УМОВИ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ №2 Прогнозні дані для розрахунку амортизації Повне фірмове найменування емітента Кількість працівників емітента Бухгалтерська звітність емітента за останній квартал перед твердженням рішення про випуск цінних паперів Умови і порядок оплати акцій Інформація про незалежного аудитора емітента Тема 1. Суть і Функції грошей Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. Тема 3. Грошовий обіг і грошова маса. Тема 6. Інфляція і грошові реформи. Тема 7. Валютний ринок і валютні системи. Тема 8. Кредит у ринковій економіці. Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку. Тема 10. Банківська система. Тема 11. Міжнародні валютно-кредитні відносини та форми їх співробітництва з Україною. Направление 38.04.01 «Экономика» Только из средств местных бюджетов Поняття і методи діяльності держави й органів місцевого самоврядування в галузі публічних фінансів. Завдання фінансової діяльності (схема стр. 16) Органи держави і місцевого самоврядування, які здійснюють управління фінансами. Поняття, особливості та види фінансово-правових норм Суб'єкти фінансового права і фінансових правовідносин Класифікація фінансового контролю залежно від суб'єктів, що його здійснюють Поняття бюджету та його значення для функціонування держави й органів місцевого самоврядування Бюджетне право, його предмет і особливості. Бюджетно-правові норми і бюджетно-правові відносини Бюджетна система України і принципи її побудови Поняття бюджетних повноважень Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування. Поняття й зміст бюджетного процесу Матеріали, які додаються до проекту Закону про Державний бюджет Верховній Раді України Кабінетом Міністрів України Перше читання проекту Закону про Державний бюджет Інші соціальні страхові позабюджетні фонди Доходи від операцій з капіталом Поняття правового інституту державного Державний та муніципальний кредит. Поняття страхування, його завдання і функції Правила ведення касових операцій Правові основи валютного контролю Манакамни: оптимальные билды Обновленный гайд для стража. Часть 3. Какие стигмы кам вставлять? Часть 5. Как вести себе в бою? Принципы и роль гос. и мун. финансов Фин. пол-ка государства и фин.механизм Упр-е фин-ми. Органы упр-я фин-ми в РФ и их характер-ка Особенности неналоговых поступлений, Особенности налоговых доходов бюджетов Общие принципы гос. и мун.кредитования Прин-пы налогообл-я. Элементы налогообложения Гос. внебюдж.фонды: сущность, функции, роль, задачи Тема 6. Бюджетный процесс: проектирование, рассмотрение, утверждение, исполнение, контроль Тема: Финансы. Эволюция финансов. Какой путь развития прошли финансы? Плюсы и минусы рыночной и социально-ориентированной экономик. Что такое финансово-кредитная система? Основные положения концепции Фридмана Что включает в себя управление финансовыми ресурсами? Тема: Доходы и расходы бюджетной системы Рост экономики (рост ВВП) - стратегия. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности. Основні форми організації міжнародного бізнесу Вплив політичного ризику на діяльність міднародного менеджера Поділяють на оперативний і фінансовий. Загальні підходи до підбору персоналу. Критерії підбору менеджерів у тнк. Мотивація та оплата праці в тнк. Міжнародний ринок технологій. Венчурний бізнес тнк Товари і послуги україни на світовому ринку вплив новітніх технологій на розвиток міжнародного менеджменту Основные этапы разработки курсовой работы Доходы и расходы местных бюджетов субъектов Российской Федерации. I. Задачи преддипломной практики Сводный отдел бюджетной политики VI. cоставление и защита отчетов Сбор и использование в дипломной работе статистической информации Організаційна структура управління підприємством. Аналіз забезпеченості та ефективності використання матеріальних ресурсів Аналіз платоспроможності та ліквідності ОПД.Ф.05 Государственные и муниципальные финансы Тема 8 Казначейская система исполнения бюджета Тема 16 Мировая финансовая система и ее влияние на финансы России. Материалы для проведения срезовых контрольных работ Раздел V. Методические указания для выполнения контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ Лекция 1 Экономическая сущность финансов. Понятие финансовой системы страны. Лекция 14 Бюджетный процесс в РФ. Тема: «Внебюджетные фонды в РФ» Тема: «Региональная бюджетная политика» Тема: «Межбюджетные отношения в РФ» Тема: «Особенности государственных и муниципальных финансов в зарубежных странах» Основная тематика, включаемая в государственный экзамен Цели государственного управления. Роль налоговой системы в повышении эффективности функционирования национальной экономики. Экономический механизм регулирования инновационной деятельности. Социальная политика, ее задачи. Расходы и расходные обязательства разных уровней бюджетной системы РФ. Основы бюджетного устройства. Вибір теми роботи та обґрунтовування її актуальності Сильні і слабкі сторони основних конкурентів Поради, як підготуватися до захисту Назва та адреса підприємства Розрахунок витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи Методичні рекомендації для побудови моделей лінійного програмування ЗМ 2 Методичні засади формування системи забезпечення фінансового менеджменту підприємства Методи визначення вартості грошової одиниці Нарахування простих і складних процентів Розмірковування про складні проценти Теперішня вартість грошей та її зміст. Майбутня вартість грошей та її зміст. Майбутня вартість ануїтету визначається на момент останнього платежу. Задачі на нарахування відсотків декілька разів на рік Задачі на теперішню вартість ТЕМА : «СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ» Пояснити відмінність цих визначень. НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ» Модуль 1: «ГРОШІ ТА ГРОШОВІ СИСТЕМИ» Змістовний модуль 2: «Грошовий обіг і грошові потоки» Змістовний модуль 3: «Грошовий ринок» Змістовний модуль 5: «Інфляція та грошові реформи» Змістовний модуль 7: «Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм» Модуль 2: «КРЕДИТ ТА КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ Глава 1. Теории государственных финансов зарубежных экономистов Зарождение и развитие теорий государственных финансов Теории неокейнсианцев, неоклассическая теория. Глава 2. Управление финансами в ведущих зарубежных странах Государственный бюджет в ведущих зарубежных странах Роль налогов в государственном бюджете ведущих зарубежных стран Структура доходов государственного бюджета США Діагностика конкурентоспроможності підприємства (метод заснований на теорії ефективної конкуренції) Методи оцінки конкурентоспроможності продукції (фото) Затратний та ринковий методи встановлення вартості підприємства Дохідні методи визначення вартості П Оцінка майнового стану та ліквідності П Оцінка фінансової стійкості та рентабельності П Зміст банкрутства П та його фактори Вітчизняний досвід діагностики економічної безпеки П Оцінка загальних результатів управлінської діяльності П Параметри та показники конкурентоспроможності продукції Узагальнюючі показники ефективності потенціалу П Аналіз фінансової та соціальної безпеки П З дисципліни «Економічна діагностика » Предмет і завдання дисципліни Діагностика економічної безпеки підприємства ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ Типове завдання на виробничу практику Тема 2. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ТА БАНКРУТСТВОМ ПІДПРИЄМСТВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.029 с.)