ТОП 10:

Склад та структура основних засобів на підприємстві 

Основні засоби є основою продуктивних сил сільського господарства, забезпечують належний рівень і темпи зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, саме тому ми розглянемо їх склад та структуру.

Структура основних засобів — це питома вага їх процентного співвідношення за певними ознаками в загальній вартості. Виробничу потужність підприємства визначають промислово-виробничі фонди. Крім цього, заведено виокремлювати активну (робочі машини, обладнання) та пасивну частини фондів, а також окремі підгрупи відповідно до їхнього функціонального призначення (будівлі виробничого призначення, склади, робочі та силові машини, вимірювальні прилади та обладнання, транспортні засоби). Основні промислово-виробничі фонди безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції і, тому мають найбільшу питому вагу.

До складу основних засобів ПАТ «Балаклiйське ХПП» відносить матеріальні активи, які:

- утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;

- використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.

Первісна оцінка основних засобів є собівартість. Після первісного визнання основні засоби оцінюються за нижчою з двох: балансовою вартістю (собівартістю) чи сумою очікуваного відшкодування. Після визнання активом, об'єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Модель переоцінки не застосовується. Амортизація нараховується прямолінійним методом, починаючі з моменту, коли об'єкт став придатним до експлуатації.

Сільскогосподарська техніка та обладнання придбані протягом 2011-2015р.представлено в таблиці 2.8.

 

 

Таблиця 2.8

Сільскогосподарська техніка та обладнання

придбані ПАТ «Балаклiйське ХПП» протягом 2011-2015р.

Рік Придбано Вартість, тис.грн. Кількість
пневматичні сівалки 16 рядні стерневі - -
пневматичні сівалки 8 рядні стерневі - -
самохідний оприскувач Nitro 4215HT
зернозбиральний комбайн "Тукано-470"
трактор Case STX 500-1одиниця, трактор Case Magnum
посівний комплекс Morris, культиватори "Рубін" і "ККП-6 - -
діскова борону "Дісковер" -
почвооброблюючий агрегат -
бункер загрузчик зерна -
сівалка Gaspardo -
сівалки Great Plains -
трактор гусінічний CHALLENGER
борона дисколапова DXRVII 667-36
трактор Беларус 82,1
автомобіль КАМАЗ 6520
розкидувач добрив GASPARDO ZENO
культиватор УСМК 5,4
навантажувач гаковий BYK

Джерело: складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

В 2016 році ПАТ «Балаклійське ХПП» планують відремонтувати ферму № 2 с.Вишнева.

Також, проведена реконструкція тваринницького комплексу як нерухомого майна так і проведено оновлення обладнання, зокрема придбані та введені молокопроводи, водо- та електрообладнання. Придбаний мельничний комплекс ANA 2700 потужністю 65-70т/добу, загальною вартістю 2 444,4тис.грн. За 5 років інвестування здійснено на суму 29 249,8 тис.грн.

Слід зазначити, що основним джерелом фінансування є довгострокові кредити, отримані в ПАТ «Мегабанк» та власні кошти.

Розглянемо динамку основних засобів підприємства (табл.. 2.9).

 

Таблиця 2.9

Динаміка основних засобів

ПАТ «Балаклійське ХПП» в період 2011-2015рр.

№ з/п Показник Роки,тис.грн. Відхилення 2015р.від 2011 р.
  +/- %
Виробничого призначення: 21595,0 128,60
1.1 будівлі та споруди 7195,0 590,24
1.2 машини та обладнання 12777,0 86,30
1.3 транспортні засоби 1426,0 221,43
1.4 Інші 197,0 160,16
Невиробничого призначення: 0,00 Х
  Усього 21605,00 128,66

Джерело: складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Основні засоби виробничого призначення на ПАТ «Балаклійське ХПП» у 2015 році за 5 років збільшились на 128,6% та в розмірі на суму 38387 тис.грн. З 2011 року спостерігається зростаюча динаміка.

Будівлі та споруди у 2015 році збільшились у 5,9 рази в порівнянні з 2011 роком та склали 8414 тис.грн..

Підприємство закупило та оновило машин та обладнань у 2015 році в порівнянні з 2011 роком більше на 12777 тис.грн. (86,3). В складі основних засобів виробничого призначення у 2015 році вони складають в сумі 27583 тис.грн.

Транспортні засоби у 2015 році складають в сумі 2070 тис.грн., що на 1426 тис.грн. (221,43%) більше ніж у 2011 році.

Інші основні засоби у 2015 році складають 320 тис.грн., більше ніж у 2011 році на 160,16%.

Основні засоби невиробничого призначення на ПАТ «Балаклійське ХПП» в аналізованому періоді 2011-2015 рр. відсутні.

Всього основні засоби збільшились у 2015 році в порівнянні з 2011 роком на 128% та склали в сумі 38397 тис.грн.

Далі проаналізуємо структуру основних засобів (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Структура основних засобів виробничого призначення

ПАТ «Балаклійське ХПП» в період 2011-2015рр.,%

Джерело: складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Згідно рис. 2.7 видно, що основну частку в основних засобах ПАТ «Балаклійське ХПП» займають машини та обладнання. Проте, спостерігається спадна динаміка частки з 88,17% у 2011 році до 71,84% у 2015 році.

Також, значну частку займають будівлі та споруди, у 2011 році – 7,26% і з кожним роком зростала до 21,81% у 2015 році.

Транспортні засоби в аналізованому періоді в середньому займають 4-5%, що є нормальним показником для підприємства даного виду діяльності.

Інші основні засоби аналізованому періоді складає близько до 1% всіх основних засобів.

Отже, з проведеного дослідження можна зробити висновок, що підприємство постійно оновлює та закуповує основні засоби для забезпечення ефективної діяльності та надання якісних послуг своїм клієнтам.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.008 с.)