ТОП 10:

Організаційно-економічна характеристика підприємства 

Публічне акціонерне товариство «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» - засновано відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 12 травня 1998 року №633 – П шляхом перетворення державного підприємства «Балакійське державне хлібоприймальне підприємство» - у відкрите акціонерне товариство згідно Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та Постанови Кабінету Міністрів №1099 від 11.09.1996 року «Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних орендних підприємств з змішаною формою власності у акціонерне товариство» [92].

ПАТ «Балаклійське ХПП» – потужне багатопрофільне підприємство з багатою історією та великими перспективами у майбутньому. До складу підприємства входять комплекси по рослинництву, по тваринництву, млиновий комплекс, хлібозавод та елеваторний комплекс з повною інфраструктурою. Сучасне технологічне обладнання, власне вирощування зернових культур на орендованих землях в Харківській області, його зберігання та власна переробка гарантують високу якість борошна та продукції хлібозавода. Станом на 01 лютого 2016 року колектив підприємства налічує 210 чоловік.

Основна інформація про підприємство наведена в таблиці 2.1.

 

 

Таблиця 2.1

Основна інформація про ПАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» станом на 01.01.2016 р.

№ з/п Найменування Інформація
Код за ЄДРПОУ
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Балаклійське хлібоприймальне підприємство»
Скорочене найменування (згідно Статуту): ПАТ «Балаклійське ХПП»
Юридична адреса: вул. Вторчерметівська 1, м. Балаклія, Харківська обл., 64205
Керівник: в.о. голови правління Кійко О. М.
Статутний капітал (грн.):
Дата реєстрації: 21.05.1998
Орган: Балаклійська районна державна адміністрація Харківської області
Основний вид діяльносіті за КВЕД: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний)
Телефон:/ факс: (05749) 24313
E-mail: bhppurist@emitent.net.ua

Джерело: складено автором

ПАТ «Балаклiйське ХПП» є юридичною особою вiд дати його державної реєстрацiї i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту товариства. Дочірних підприємств та іншіх відокремлених структурних підрозділів товариство не має.

Згідно Статуту предметом діяльності ПАТ «Балаклiйське ХПП» є:

- вирощування зернових та технічних культур;

- розведення великої рогатої худоби та інших тварин;

- надання послуг у тваринництві;

- надання послуг у рослинництві;

- виробництво готових кормів для тварин;

- виробництво м’яса та м’ясних продуктів;

- виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промислово-сті;

- виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

- виробництво макаронних виробів;

- виробництво олії та тваринних жирів;

- виробництво цукру;

- рибальство, рибництво та пов’язані з ними послуги;

- перероблення молока та виробництво сиру та ін..

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України [92].

На даний момент, підприємство пропонує наступні послуги:

1. Борошно та висівки високого ґатунку;

2. Хлібобулочні та кондитерські вироби;

3. Зберігання зерна та продуктів його переробки;

4. Визначення якості зерна та продуктів його переробки;

5. Зважування вантажного автотранспорту;

6. Переробка сировини на давальницьких умовах;

7. Збирання врожаю.

ПАТ «Балаклiйське ХПП» має організаційну структуру лінійно-функціонального типу, яка представлена на рис. 1.1.

Органами управління ПАТ «Балаклiйське ХПП» є:

1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. У загальних зборах мають право брати участь особи, що є власниками акцій на день проведення зборів або їхні повноважні представники.

Чергові Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням Товариства не рідше одного разу на рік. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються Правлінням у разі неплатоспроможності Товариства та у випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

2. Наглядова рада є органом управління ПАТ «Балаклiйське ХПП», який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа акціонерів (довірених осіб акціонерів) у кількості 5 членів строком на 5 років і виконує свої обов'язки до переобрання. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Ревізійної комісії.

 

Рис. 2.1. Організаційна структура управління ПАТ «Балаклiйське ХПП»

3. Правління є виконавчим органом Товариства і здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Правління обирається загальними зборами акціонерів у кількості 7 членів на строк 5 років і виконує свої повноваження до переобрання.

До складу Правління ПАТ «Балаклiйське ХПП» входять голова Правління, заступник голови Правління та члени Правління. Призначення голови Правління та його заступників провадиться у порядку передбаченому законом. Члени Правління не можуть одночасно бути членами Наглядової ради або Ревізійної комісії.

4. Голова Правління призначається із членів Правління шляхом голосування у порядку передбаченому законом і Статутом.

5. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Правління Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 3 членів строком на 5 років і виконує свої обов'язки до переобрання.

Для економічної характеристики продемо горизонтальний аналіз балансу.

Таблиця 2.2

Горизонтальний аналіз балансу

ПАТ «Балаклiйське ХПП» в період 2011-2015р.р.

Стаття Значення статті по роках Відхилення 2015 р. від 2011 р.
+/- %
Активи 168,17
Необоротні активи 140,37
Оборотні активи 197,13
Пасиви 168,17
Власний капітал -5387 -3775 -15744 -29802 -22946 -17559 -325,95
Довгострокові зобов'язання та забезпечення 202,27
Поточні зобов'язання та забезпечення 177,24

Джерело: складено та розраховано автором за даними річної звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

В період 2011-2015 р.р. спостерігається зростаюча динаміка активів та пасивів на 168% та у 2015 році склали 133,5 тис.грн. В основному збільшення відбулося за рахунок збільшення оборотних активів на 197,13% та необоротних активів на 140,37%. Слід відмітити, що у 2014 році спостерігається зменшення необоротних активів.

У 2013 році пасиви збільшились за рахунок збільшення за статтею« досгострокові зобовязання та забезпечення» більше ніж у 2 рази та склали 44,6 млн.грн..

У 2014 році спостерігається збільшення поточних зобовязань та забезпечень на 177,24%.

З даної таблиці слід зазначити що необоротні активи з 2011 року поступово збільшувались. Оборотні активи у 2011 році зменшились на 18,32%, проте вже у 2015 році перевищили необоротні активи на 18,69%, що свідчить що підприємство більшість активів використовує для виробничої діяльності в обороті.

Власний капітал у балансі компанії має відємне значення, що означає що ПАТ «Балаклiйське ХПП»проводить діяльність за рахунок запозиченних коштів.

Проведемо горизонтальний аналіз оборотних активів (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Горизонтальний аналіз оборотних активів

ПАТ «Балаклiйське ХПП» в період 2012-2014 р.р.

Стаття Значення статті по роках Відхилення 2015 р. від 2011 р.
+/- %
Запаси 120,4
Поточні біологічні активи Х
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 335,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом Х
Інша поточна дебіторська заборгованість 568,4
Гроші та їх еквіваленти 445,2
Інші оборотні активи Х
Оборотні активи 197,1

Джерело: складено та розраховано автором за даними річної звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Оборотні активи у 2015 році збільшились на 197,1% ( склали 72,4 млн. грн.) за рахунок значного збільшення запасів на 120,4%. Також збільшилась дебірторська заборгованність, зокрема за товари роботи та послуги на 335,3% (3843 тис.грн.) та іншої поточної дебіторської заборгованності на 568,4%. Слід зазначити, що гроші та евіваленти у 2012 році були відсутніть, проте у 2015 році в порівнянні з 2011 роком показник збільшився у 4,5 рази, найбільше значення спостерігається у 2014 році 2,3 млн.грн. Відсутність чи мала частка грошових коштів та еквівлентів може негативно вплинути та його швидку ліквідність.

Визначимо структуру оборотних активів ПАТ «Балаклiйське ХПП» (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Структура оборотних активів ПАТ «Балаклiйське ХПП» в період 2011-2015 рр.,%

Джерело: складено та розраховано автором за даними річної звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Згідно рис. 2.2 видно, що основну частку оборотних активів на підприємстві в аналізованому 2011-2015 рр. періоді займають запаси, зокрема, у 2011 році склади 88,55% всіх оборотних активів, з 2012 року по 2014 рік зросли з 52,72% до 79,71%, а у 2015 році частка зменшилась та склала 70,6%.

Далі проаналізуємо необоротні активи (табл. 2.4).

 

 

Таблиця 2.4

Горизонтальний аналіз необоротних активів

ПАТ «Балаклiйське ХПП» в період 2011-2015 р.р.

Стаття Значення статті по роках Відхилення 2015р. від 2011р.
+/- %
Залишкова вартість нематеріальних активів
Залишкова вартість основних засобів 128,6
Залишкова вартість довгострокових біологічних активів Х
Інші фінансові інвестиції 87,3
Необоротні активи 140,3

Джерело: складено та розраховано автором за даними річної звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Необоротні активи у 2015 році збільшились за 5 років на 140,3% та склали 61044 тис.грн..

Позитивним моментом є збільшення залишкової вартості нематеріальних активів на 1050% та залишкової вартості основних засобів на 128,6%, це підтверджує те, що підприємство постійно оновлює основні фонди для забезпечення якісної та ефективної господарської діяльності.

Розглянемо структуру необоротних активів ПАТ «Балаклiйське ХПП» (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Структура необоротних активів

ПАТ «Балаклiйське ХПП» в період 2011-2015 рр.,%

Джерело: складено та розраховано автором за даними річної звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

У структурі необоротних активів ПАТ «Балаклiйське ХПП» найбільшу частку займає залишкова вартість основних засобів, проте, слід зазначити, що з 2012 року спостерігається її зменшення з 72,43% до 62,88% відповідно.

Також, значну частку в необоротних активах припадає на інші фінансові інвестиції – у 2015 році 26,39% (на 22,6% менше ніж у 2011 році).

З 2012 року підприємство залучило довгострокові біологічні активи, та їх частка з кожним роком зростає: з 0,02% (423 тис.грн.) у 2012 році до 10,62% (6480 тис.грн.) у 2015 році.

Важливо також провести аналіз власного капіталу.

Таблиця 2.5

Горизонтальний аналіз власного капіталу

ПАТ «Балаклiйське ХПП» в період 2011-2015рр.

Стаття Роки, тис. грн.   Відхилення 2015р. від 2011 р.
+/- %
Зареєстрований пайовий капітал 0,00
Додатковий капітал 0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8487 -6875 -18844 -32902 -26046 - 17559 -206,89
Власний капітал -5387 -3775 -15744 -29802 -22946 - 17559 -325,95

Джерело: складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Зареєстрований пайовий капітал на протязі аналізованого пероду склав 3100 тис.грн.

Додатковий капітал на протязі 2011-2015 рр. відсутній.

Слід зазначити, що ПАТ «Балаклiйське ХПП» на протязі аналізованого періоду отримував непрокритий збиток, який з 2012 року по 2014 рік стрімко збільшувався з 6875 тис.грн. до 32902 тис.грн відповіно (у 3,7 рази). Проте, у 2015 році спостерігається незначне його зменшення на 23%.

Динаміка власного капіталу відповідає сумі отриманого збитку в аналізованому періоді, з 2012 року по 2014 рік спадна, негативна, проте у 2015 році тенденція починає зростати.

Динаміка власного капіталу ПАТ «Балаклiйське ХПП» приведена на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Динаміка власного капіталу

ПАТ «Балаклiйське ХПП» в період 2011-2015 рр., тис. грн.

Джерело: складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Розглянемо основні економічні показники діяльності ПАТ «Балаклiйське ХПП», до них відносяться показники рентабельності, ліквідності та фінансової стійкості.

Рис.2.5. Динаміка показників ліквідності ПАТ «Балаклiйське ХПП» в період 2011-2015 років

Джерело: складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Аналіз показників ліквідності підприємства показав, що протягом досліджуваного періоду коефіцієнти покриття нижче критичного значення 1,3-1,4. Це безумовно свідчить про те, що підприємство не має достатню платіжну можливість своєчасно погашати свої поточні зобов’язання перед дебіторами у наступному році. Значення коефіцієнту покриття у 2011-2015 рр. коливається в межах 0,34-0,65.

Темп зменшення швидкої ліквідності підприємства у 2011 р. становив 0,03 що менше нормативного значення 0,6-0,8. Значення коефіцієнтів швидкої ліквідності за період 2012-2015 рр. більше мінімального нормативного значення. Це в свою чергу свідчить про достатність ліквідних активів для погашення короткострокових зобов’язань. Даний коефіцієнт має вирішальне значення для банків, так як характеризує ступінь надійності підприємства при поверненні кредитів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є вищим достатнього рівня лише у 2013р. та складав 0,03. В цілому, в період 2011-2015 рр. даний показник був ближче до 0, що свідчить про недостатню спроможність товариства негайно погасити заборгованість за поточними зобов'язаннями (див. табл. В.1).

Далі проаналізуємо показники фінансової стійкості (таблиця 2.7).

Таблиця 2.7

Аналіз показників фінансової стійкості ПАТ «Балаклiйське ХПП» в період 2011-2015 років

№ з/п Показник Роки Відхилення 2015р.від 2011 р.
+/- %
Власні обігові кошти (грн.) -30783 -42408 -64424 -81452 -83990 -30783 172,85
Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами -0,66 -1,93 -1,64 -0,72 -0,54 -0,66 -17,33
Маневреність робочого капіталу -1,46 -0,27 -0,44 -1,08 -1,30 0,16 10,69
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів -0,69 -3,66 -2,30 -0,93 -0,77 -0,69 11,45
Коефіцієнт покриття запасів 1,03 1,13 0,86 0,47 0,20 1,03 -80,87

Продовження таблиці 2.7

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) -0,11 -0,06 -0,19 -0,29 -0,17 -0,11 58,84
Коефіцієнт фінансової залежності -9,24 -15,51 -5,24 -3,48 -5,82 -9,24 -37,04
Коефіцієнт маневреності власного капіталу 2,97 10,18 3,53 1,26 1,71 2,97 -42,33
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 1,11 1,06 1,19 1,29 1,17 1,11 5,89
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,19 0,00 -0,08 0,13 0,16 0,19 -13,72

Джерело: складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є коефіцієнт автономії. Він показує, наскільки підприємство незалежно від позикового капіталу [26]. Значення даного в аналізованому періоді нижчим від критичного рівня 0,5. Очевидним є факт, що власного капіталу підприємства недостатньо для компенсування усього обсягу позикового капіталу.

Значення коефіцієнтів фінансування у 2011-2015рр. перевищують критичний рівень 1. Це є свідченням того, що розмір короткострокових кредитів та позик перевищує власний капітал заводу, що може мати негативний вплив на його фінансове становище.

Значення коефіцієнтів фінансової стійкості у 2011-2015рр. були менше 1. Це означає, що підприємство працювало за принципом позики.

Забезпеченість власними обіговими коштами є одним із ключових показників аналізу фінансової стійкості підприємства [26]. Оскільки критичне значення даного показника становить 0,1, то можна дійти висновку, що підприємство протягом 2011-2015 рр. незабезпечене власними оборотними коштами.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності [28]. За період з 2011до 2015 рр. спостерігається від’ємне значення показника, зокрема у 2015 році (-1,3), що свідчить про не достатню мобільність коштів.

Отже, очевидним є те, що підприємство має наявні проблеми, проте, це є своєрідним стимулом та можливістю підвищення фінансової стійкості та стабільності у майбутньому.

Ще однією групою ключових показників є показники рентабельності або прибутковості, які характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, дохідність різних напрямів діяльності (виробничої, інвестиційної, фінансової), окупність витрат та ін. Вони повніше, ніж прибуток, відображують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує кінцеві результати співвідношення ефекту і використання ресурсів (рис.2.6) [26].

Рис. 2.6. Динаміка коефіцієнтів рентабельності ПАТ «Балаклiйське ХПП» в період 2011-2015 років

Джерело: складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Для рентабельності активів підприємства у 2013-2014рр. були характерні від’ємні значення, зокрема (-14,51%) та (13,54%) відповідно. Позитивні значення цього показника були у 2011-2012 рр. та відповідно становили 4,62% та 2,88%. У 2015 р. підприємство отримувало 5,14 грн. чистого прибутку з 1 грн. активів.

Протягом 2011-2015 рр. можна прослідкувати негативні тенденції відносно рентабельності власного капіталу. Зокрема, у 2013 році показник склав (-76,02%) та у 2014 році (-47,17%), в зв’язку з отриманням збитку в даному періоді. Ситуація змінилася на краще у 2015 р., коли на одиницю власного капіталу підприємство отримувало 29,88% чистого прибутку.

Показник рентабельності діяльності у 2013-2014 роках мав від’ємне значення, оскільки підприємство витратило значні ресурси на підготовку до виробництва. Як наслідок, чистий збиток у 2013 році склав -11969 тис. грн. та у 2014 році -14058 тис.грн., проте вже у 2015 році підприємство отримало прибуток у розмірі 6856 тис.грн. Тенденція позитивна.

Проаналізувавши показники даної групи, варто наголосити на тому, що підприємство ефективно здійснює свою діяльність, контролює витрати на виробництво і реалізацію продукції.

Аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «Балаклiйське ХПП» свідчить, що існує ряд проблем на сьогодні, основними з яких є як внутрішні - високий рівень фізичного зносу основних фондів, зростаюча частка нерозподіленого збитку який негативно вливає не власний капітал та фінансову незалежність підприємства, так і зовнішні - щорічне підвищення цін на ресурси, а також відсутність реальної підтримки аграрної галузі на державному рівні. Також, слід зазначити, що події 2013-2014 років негативно вплинули на фінансовий результат підприємства. В цілому, підприємство є платоспроможним, прибутковим, з достатньо стабільним фінансовим становищем залежно від галузі.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.015 с.)