ТОП 10:

Економічна сутність основних фондів та їх характеристика 

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних засобів служать визначальними характеристиками щодо окреслення їхнього значення у здійсненні відтворювальних процесів, функціонуванні та розвитку будь-якого виробництва. Зростання й удосконалення засобів праці забезпечують підвищення технічної оснащеності та продуктивності праці на підприємстві. Знаряддя праці, які є найбільш активною частиною основних фондів, становлять матеріальну основу виробничої потужності підприємства.

Важливе значення основних засобів в процесі господарської діяльності зумовила необхідність розгляду питані пов’язаних з їх обліком та використанням багатьма вченими-економістами. Проблеми обліку та аудиту основних засобів розглядалися Виговською Н.Г. [9], Бондарем Т.А. [6], Годованцем О.В. [13], Загороднім А.Г. [31], Зюковим М.М. [37], Леоновою Л.О. [51], Ячневою А.В. [100].

Основні засоби входять до складу виробничих фондів підприємства, а саме капіталу підприємства. По джерелах коштів розрізняють власний і позиковий капітал, а по функціональній приналежності виділяють основний і оборотний капітал (рис.1.1).

 

Рис. 1.1. Склад виробничих фондів підприємства

Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) частинами в міру спрацювання [27].

Основні фонди – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. Строк корисного використання основних фондів більше 1 року або операційного циклу, якщо він більше 1 року [10]. Ознаки основних фондів наведено на рисунку 1.2.

 

Рис. 1.2. Ознаки основних фондів

Відповідно до податкового законодавства основними засобами визнаються матеріальні цінності, призначені для використання у господарській діяльності платника податків протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів із дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей [32].

Поняття основні засоби та основні фонди ототожнюють, але це досить різні поняття.

Під основними фондами розуміють джерела утворення господарських засобів підприємства, до яких належать статутний капітал, резервний капітал, прибуток та інші джерела які відображаються в пасиві балансу [8, с. 47].

Основні засоби ж становлять активи підприємства. Основні засоби обслуговують декілька циклів виробництва, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми (рисунок 1.3).

 

Рис. 1.3. Кругообіг основних засобів

Необхідною умовою правильного обліку й планування відтворення основних засобів підприємств є їхня класифікація. Найбільше економічне значення має видова класифікація, згідно з якою всі основні фонди за ознакою подібності їхнього функціонального призначення та натурально-речового складу розподіляються на певні види (рис. 1.4).


Рис. 1.4. Класифікація основних засобів

Згідно з положеннями податкового законодавства основні фонди поділяють на наступні групи [80], які представлено в таблиці 1.1.

Оскільки елементи основних фондів відіграють неоднакову роль у процесі виробництва, неабияке значення має поділ їх на дві частини: активну, яка безпосередньо бере участь у виробничому процесі і завдяки цьому забезпечує належний обсяг та якість продукції, і пасивну, що створює умови для здійснення процесу виробництва (рис. 1.5). Цю класифікаційну ознаку ще називають функціональне призначення.

До активної частини основних фондів відносять переважно робочі машини й устаткування, інструмент, вимірювальні та регулюючі прилади і пристрої, використовувану в автоматизованих системах управління технологічними процесами обчислювальну техніку, деякі технічні споруди.

 

Таблиця 1.1

Класифікація основних фондів згідно Податкового Кодексу України

Група основних фондів Склад групи
Група 1 земельні ділянки
Група 2 капітальні витрати, які не пов’язано з покращенням земель, не пов’язано з будівництвом;
Група 3 будівлі, споруди, передавальні пристрої
Група 4 машини та устаткування (електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, пов’язані з ними засоби друку інформації та пов’язані з ними комп’ютерні програма, інші інформаційні системи)
Група 5 транспортні засоби
Група 6 інструменти, прилади, інвентар (меблі)
Група 7 Тварини
Група 8 багаторічні насадження
Група 9 інші основні засоби
Група 10 бібліотечні фонди
Група 11 малоцінні необоротні матеріальні активи
Група 12 тимчасові (не титульні) споруди
Група 13 природні ресурси
Група 14 інвентарна тара
Група 15 предмети прокату
Група 16 довгострокові біологічні активи

 

Пасивна частина основних засобів або невиробничі основні засоби не є засобами праці, але вони також використовуються протягом тривалого часу, зберігають свою натуральну форму та поступово втрачають свою вартість у міру зношення. За речовим характером розрізняють інвентарні та неінвентарні основні засоби. До інвентарних належать об’єкти, що мають речове вираження та підлягають перевірці, обміру, підрахунку в натурі, до неінвентарних – капітальні вкладення в земельні ділянки [11, с. 47].

За ознакою використання основні засоби підприємства поділяють на діючі, недіючі та запасні (основні засоби, які знаходяться у резерві та призначені для заміни об’єктів основних засобів).

За ознакою належності основні засоби поділяють на власні та орендовані.

Рис. 1.5. Класифікація основних фондів на групи в залежності від їх впливу на виробничий процес

При віднесення об’єкту до об’єкту основних засобів важливо знати ознаки об’єкту основних засобів, які наведено на рис. 1.

Рис. 1.6. Ознаки об’єкта основних засобів

Отже, в виробничої сфери вирішальну роль має стан та технічний рівень активної частини основних фондів. Він визначає можливості підприємства щодо збільшення виробничих потужностей та виробничої програми, рівень продуктивності праці основного виробничого персоналу. Це вимагає першорядної уваги до збільшення питомої ваги активної частини основних фондів в їх загальному обсязі.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.008 с.)