ТОП 10:

Аналіз забезпеченості підприємством основними засобами 

Для виконання передбаченого виробничо-фінансовим планом обсягу робіт ПАТ «Балаклійське ХПП» необхідна певна кількість основних фондів, яка залежить від спеціалізації виробництва, розмірів допоміжних галузей і підсобних промислів. Тому виникає необхідність аналізу забезпеченості за допомогою відповідних розрахунків, при яких слід також встановити, наскільки наявний склад машин і механізмів відповідає вимогам технології виробництва, забезпечує оптимальні строки проведення тих чи інших робіт.

Узагальнюючими показниками, що характеризують рівень забезпеченості господарства всіма видами основних засобів, є фондозабезпеченість і фондоозброєність праці. Проведемо аналіз забезпеченості ПАТ «Балаклійське ХПП» основними фондами на основі таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Аналіз забезпеченості основними фондами

ПАТ «Балаклійське ХПП» в період 2011-2015рр.

Показники Роки Відхилення 2015р.від 2011 р.
+/- %
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 128,60
Середньорічна чисельність працівників, чол. 270,15
Розрахункові показники:
Фондозабезпеченість: 0,82 0,56 1,43 0,46 0,31 -0,517 -62,88
Фондоозброєність: 250,63 289,48 174,10 154,89 154,79 -95,841 -38,24

Джерело: складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

З даної таблиці ми можемо зробити висновок, що господарство недостатньо забезпечене основними фондами. На протязі досліджуваного періоду зміна в фондозабезпеченості незначна, з 2013 року спостерігається спадна динаміка даного показника з 1,43 до 0,31 у 2015 році.

У момент придбання основних фондів і прийняття їх на баланс підприємства величина основних засобів кількісно збігається з вартістю основних фондів. У подальшому, по мірі участі основних фондів у виробничому процесі, їхня вартість роздвоюється: одна частина, що дорівнює зносу, переноситься на готову продукцію, друга - виражає залишкову вартість діючих основних фондів.

Частина вартості зношених основних фондів, перенесена на готову продукцію, по мірі її реалізації поступово накопичується у грошовій формі в спеціальному амортизаційному фонді. Цей фонд формується за рахунок щорічних амортизаційних відрахувань і використовується для простого та частково для розширеного відтворення основних фондів.

Отже, ми бачимо, що ПАТ «Балаклійське ХПП» недостатньо забезпечене основними фондами і потребує їх регулярного поповнення і поліпшення для забезпечення ефективного безперебійного виробництва.

Аналізуючи фондоозброєність праці, ми бачимо, що вона дещо зменшилась. Але це в основному відбулось за рахунок збільшення з кожним роком середньорічної чисельності працюючих на 181 чоловік у 2015 році порівняно з 2011 роком.

Ці показники обчислюються на початок і на кінець року (періоду). Збільшення коефіцієнта зносу означає погіршення стану основних засобів.

Розглянемо динаміку вибуття та надходження основних засобів в структурі (табл. 2.10).

Згідно таблиця 2.10 можна спостерігати, що найбільше підприємство придбала основних засобів у 2011 році на суму 13937 тис.грн. Найбільшу частку займали машини та обладнання на суму 10083 тис.грн..

З кожним роком підприємство все менше оновлювало основні засоби, так у 2015 році ПАТ «Балаклійське ХПП» придбало машини та обладнання на суму 398 тис.грн.

 

 

Таблиця 2.10

Динаміка вибуття та надходження основних засобів в структурі

ПАТ «Балаклійське ХПП» в період 2011-2015рр., тис.грн.

Показник Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади інвентар (меблi) Iншi основнi засоби Разом
31.12.2011
Придбання
Вибуття - - -
31.12.2012
Придбання -
Вибуття - - - -
31.12.2013
Придбання
Вибуття - - -
31.12.2014
Придбання
Вибуття - - - -
31.12.2015
Придбання - - - -
Вибуття - - - -

Джерело: складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Дана тенденція зрозуміла, оскільки строк корисної експлуатації визнається окремо на підставі рішення комісії та представлений таким чином:

1. Будівлі та споруди - від 15 до 20 років;

2. Машини та обладнання - від 15 років;

3. Транспортні засоби - від 10 років;

4. Офісний та виробничий інвентар - від 6 років;

5. Інші - 12 років.

Важливе значення для оцінки стану засобів праці мають показники руху основних засобів: коефіцієнти оновлення (Кон) і вибуття (Квит).

У таблиці 2.10 наведено дані, що характеризують стан основних засобів на підприємстві.

 

Таблиця 2.10

Характеристика стану основних засобів

ПАТ «Балаклійське ХПП» в період 2011-2015рр.

№ з/п Показники Роки Відхилення 2015р.від 2011 р.
+/- %
Первісна вартість основних засобів 100,06
Знос основних засобів 66,24
Надходження основних засобів -13539 -97,14
Вибуття основних засобів 216,67
Коефіцієнт зносу 0,46 0,37 0,35 0,36 0,38 -0,07 -16,91
Коефіцієнт придатності 0,54 0,63 0,65 0,6 0,62 0,07 14,26
Коефіцієнт оновлення x 0,31 0,13 0,10 0,07 x X
Коефіцієнт вибуття 0,001 0,019 0,001 0,002 0,007 0,006 1280,3

Джерело: складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Дані таблиці показують, що технічний стан основних фондів досить сприятливий для забезпечення основної діяльності, коефіцієнт придатності на кінець 2015 року становить 62%. Оновлення основних фондів з кожним роком все менше, проте коефіцієнт вибуття не значний.

Для оцінки ефективності використання основних засобів підприємства проаналізуємо пряму залежність обсягу випущеної продукції від основних виробних фондів за допомогою кореляційно-регресійної моделі.

Таблиця 2.11

Аналіз впливу основних виробничих фондів на випуск продукції

ПАТ «Балаклійське ХПП» в період 2011-2015рр

Рік Основні виробничі фонди, тис.грн. (x1) Випуск продукції, тис.грн. грн.(y)
Лінійний коефіцієнт кореляції (r) 0,04

Побудова кореляційних моделей дає можливість вивчати залежність економічних показників. Чим ближче значення r до ±1, тим щільніший зв’язок. Так, згідно таблиці 2.11 ми бачимо, що основні виробничі фонди мають незначну зворотну залежність до випуску продукції (r=0,04).

Далі представимо зв’язок основних виробничих фондів до випуску продукції ПАТ «Балаклійське ХПП» за допомогою лінії тренду (рис. 2.8).

Рис. 2.8 Лінія тренду зв’язку основних виробничих фондів з випуском продукції ПАТ «Балаклійське ХПП» в період 2011-2015рр.

Джерело: складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ПАТ «Балаклiйське ХПП»

Згідно лінії тренду бачимо залежність власного капіталу з фінансовими результатами ПАТ «Балаклійське ХПП» в аналізованому періоді. Коефіцієнт детермінації R2 показує, що випуск продукції зумовлюється основними виробничими фондами на 0,01%. Коефіцієнт залишкової детермінації (1-0,01 вказує на те, що 99% варіації випуску продукції пояснюється дією інших причин.

Отже, згідно проведеного вище аналізу, ми визначили, що зв'язок між випуском продукції та основними виробничими фондами є несуттєвими.

З проведеного дослідження, можна зробити висновок, що ПАТ «Балаклійське ХПП» має проблеми забезпечення власними коштами та в основному веде діяльність за рахунок позикових коштів, проте коефіцієнти ліквідності для сількогосподарського підприємства допустимі. ПАТ «Балаклійське ХПП» рентабельне, хоча у 2013-2014рр. події які відбувалися в країні, економічна та фінансова кризи негативно вплинули на фінансовий результат підприємства, проте вже у 2015 році отримали прибуток.

Також, можна стверджувати що підприємство забезпечене основними засобами, та постійно їх оновлює для забезпечення ефективної діяльності та надання якісних послуг своїм клієнтам.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.007 с.)