ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 10 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 10 Страница

МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Фінансове забезпечення відтворення основних засобів Фінансова санація та банкрутство підприємств НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ Умова участі в Оптовому ринку електричної енергії. Розпорядник системи розрахунків Перевірка та доступ до Системи забезпечення функціонування ринку Форс-мажор та заходи при непередбачених ситуаціях Строк та припинення дії Договору Частина I. Терміни та їх тлумачення Виробники електричної енергії, які працюють за ціновими заявками Змінні, що випливають з даних вимірювань Платежі постачальників електричної енергії за використання магістральних та міждержавних мереж Порядок розгляду заяви про вступ до Оптового ринку електричної енергії ПОВІДОМЛЕННЯ, ЩО ВИДАЮТЬСЯ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ Облік електроенергії на електростанціях Технічний облік електроенергії ПРИМІТКА. Наведений акт складається в разі обліку згідно п. 3.3. В разі обліку згідно п. 3.2 з даного акта треба вилучити речення і складові балансу набрані курсивним шрифтом. Тест 8. Що не входить до принципів організації фінансів підприємств? Тест 67. Знайдіть правильне визначення економічної сутності прибутку. Тест 102. Акцизний податок в Україні нараховується за ставками Тест 135. Які джерела формування власних оборотних коштів можна віднести до власних і прирівняних до них? Тест 183. За користування бюджетними коштами встановлюється відсоткова ставка, яка визначається .. Тест 217. Що є головною метою аналізу фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності? Тест 253. Які елементи балансу безпосередньо пов’язані з оцінкою фінансового стану підприємства та змін у ньому? БЕЗГОТІВКОВІ Й ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ РОЗРАХУНКИ ПЛАТІЖНИМИ ВИМОГАМИ-ДОРУЧЕННЯМИ ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО І ЧИСТОГО ДОХОДУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИБУТОК ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ЧИННИЙ ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО (НЕРУХОМІСТЬ) ЗБОРИ І ЦІЛЬОВІ ВІДРАХУВАННЯ, ЯКІ СПЛАЧУЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РОЗРАХУНОК НОРМАТИВУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЕКОНОМІЧНИМ МЕТОДОМ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ І ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ ЇХ ОБЕРТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМ ЛІЗИНГОВЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТИТУТІВ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ФІНАНСОВА КРИЗА НА ПІДПРИЄМСТВІ: СИМПТОМИ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ СПРИЧИНЯЮТЬ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА АНАЛІЗ ПРИЧИН КРИЗИ ТА СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ МІСЦЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ САНАЦІЯ БАЛАНСУ. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ ПІДПРИЄМСТВА Фінансова політика – складова частина економічної політики. Основи організації фінансів підприємств Податкова система, її принципи. Податкова політика держави. Бюджетний процес: поняття і його складові етапи. Бюджетний дефіцит: поняття і причини виникнення. Види і форми державного кредиту. Класифікація державних позик. Управління державним боргом. Види цінних паперів, які можуть випускатись і обертатись в Україні. Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Уральский Финансово-Юридический институт РАЗДЕЛ I. Основы организации финансов предприятий Тема 13. Банкротство предприятий и система критериев. Оценка платежеспособности В якій формі відбувається перелив фінансових ресурсів із однієї країни в іншу? Валютна позиція, за якої сума активів в іноземній валюті перевищує суму відповідних пасивів, – це Кількість одиниць однієї валюти, необхідна для придбання одиниці іншої валюти, - це Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці. Суб’єкти ринку фінансових послуг Тема 5. Фінансові послуги на валютному ринку Банк у Києві встановив наступний курс долара США: покупка – 8,452 грн., продаж – 8,732 грн. Визначити: скільки гривень можна отримати за 250 доларів США Університету банківської справи Д. гроші, які набувають своєї вартості виключно в обігу, які не мають власної субстанціональної вартості. В. Супроводжується одночасним підвищенням рівня цін і рівня безробіття Г. готівкові гроші, які перебувають в обороті поза банками. Г. Встановлення лімітів кредиту ЦБ Тема 1 Основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання Тема 2 Особливості фінансування підприємств різних форм організації бізнесу Тема 3 Формування власного капіталу підприємств Тема 4 Самофінансування підприємств Тема 5 Дивідендна політика підприємств Тема 6 Позичковий капітал підприємства Тема 7 Фінансові аспекти реорганізації підприємств Тема 9 Оцінка вартості підприємства Тема 11 Фінансовий контролінг Розвиток вищої освіти в контексті Болонського процесу Історія розвитку Болонського процесу Переваги і недоліки впровадження Болонського процесу в Україні Історія створення та розвитку НУ ДПСУ Державна фінансова політика та її етапи проведення Джерела покриття бюджетного дефіциту в Україні Перелік основних термінів і понять до модульної контрольної роботи №1 Тема 1: Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Тема 12: Інформатизація фінансового ринку. Хто бере участь у призначенні Голови НБУ? Рекомендації щодо роботи з літературою Історичні умови започаткування казначейства в світі Класифікація видатків бюджету Основні положення про організацію роботи в органах Державного казначейства за доходами Операції за власними надходженнями бюджетних установ. Організація виконання державного бюджету за видатками Облік, звітність та контроль використання коштів Державного бюджету Організація бухгалтерського обліку в Державному казначействі, його принципи, завдання Облікова політика та організація облікової служби казначейства Звітність у системі Державного казначейства Зміст і призначення, види, форми та методи фінансового контролю Органи державного фінансового контролю, їх функції Організація фінансового контролю у системі казначейства ВИТЯГ з Програми навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» Методичні рекомендації до складання літературного огляду. Методичні рекомендації щодо підготовки доповіді. Тема 1. Сутність, принципи і роль соціального страхування Тема 2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування Тема 1. Основи фінансів підприємств Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві Тема 11. Фінансова санація підприємств Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації Виявлення необхідності різних функціональних блоків на підприємстві Загальне уявлення про функції MS Excel Тема 3. Формування власного капіталу підприємства. Балансовий та ринковий курси акцій Способи зменшення статутного капіталу Фінансові аспекти реорганізації підприємств Тема 8. Фінансові інвестиції Тема 9. Оцінка вартості підприємств Тема 12. Бюджетування на підприємстві КОМПЛЕКСНЕ КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ Напрямки удосконалення фінансового стану та їх вплив на ефективність діяльності підприємства Економічний ризик і його причини. Управління Основні причини виникнення ризику При безперервному вимірюванні указуються межі вимірювання випадкової величини. Часовий критерій ризику і його значення Властивості аддитивності в операціях з фінансовими ресурсами Визначення ефективності інвестування Методика розрахунку премії за ризик Диверсифікація – спосіб зниження ризику. Теорія портфеля Прийняття економічних рішень в умовах ризику Невизначеність цілей і компроміси Парето Розділ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КРИЗ Коротка історія світових економічних криз Особливості сучасних боргових криз Фінансова криза та її особливості в сучасній Україні Процес антикризового управління підприємством Діагностика підприємства та превентивні антикризові заходи на основі аналізу фінансових коефіцієнтів Моделі діагностики банкрутства підприємства Антикризові організаційні заходи Форми реорганізації підприємств Процедура банкрутства та ліквідації підприємства Тема 1: Сутність та функції фінансів Тема 1. Сущность, функции и роль финансов в общественном воспроизводстве Тема 2. Организация финансовой системы. Тема 3. Финансовая политика и финансовый механизм Тема 4. Финансы хозяйствующих субъектов. Тема 5. Общая характеристика государственные финансы. Государственные доходы и расходы. Тема 7. Государственный бюджет Яким чином може бути задоволена потреба в додатковій масі грошей для обслуговування сукупного грошового обороту? Обещаний анонимных созависимых Поверили, что Сила, более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нам душевное здоровье. Да исполнится воля Твоя сегодня и всегда. Аминь.» Выдержка из буклета CoDа «Двенадцатый Шаг», 1пс, Мы придем к познанию новой свободы и нового счастья. Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей Форми грошей та їх еволюція. Роль держави у створенні грошей Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом. Необхідність та суть кредиту. Об’єкти та суб’єкти кредитних відносин Особливості функціонування фінансових посередників в країнах з розвинутою ринковою економікою Основи організації та специфіка діяльності комерційних банків провідних країн світу. З дисципліни «Гроші та кредит» В який грошовий агрегат включається готівка поза банками? Розрахункові посередницькі операції банківської діяльності - Яке з наведених нижче визначень відповідає терміну сеньйораж? Які методи сучасних монетаристських теорій використовувалися угрошово-кредитній політиці України? Як ви розумієте поняття – «касові залишки»? Причини,що породжують необхідність використання грошей.Труднощі обміну. Рівень монетизації економіки. Норма обов’язкових резервів як інструмент грошово-кредитної політики. Передумови виникнення кредиту. Поняття і структура міжнародної валютної системи. Необхідність та сутність грошей. Історичний розвиток форм вартості та грошей. Форми грошей та їх еволюція. Сутність та структура грошового обороту. Швидкість обігу грошей та фактори що їх визначають Грошова маса та грошова база Основні типи грошових систем й еволюція їх розвитку Становлення та розвиток грошової системи України Обєктивна обумовленість, суть і соціально-економічні наслідки інфляції Курс цінних паперів, фактори що на нього впливають Операції на фондовій біржі та їх класифікація. Принципи та методи кредитування Основні параметри функціонування комерційного кредиту. Рівень позичкового проценту та основні фактори, що на нього впливають. Особливості розвитку кредитної системи в Україні. Історичні аспекти організації центральних банків. Класифікація комерційних банків. Комісійно-посередницькі банківські операції. Основи організації безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями та платіжними вимогами дорученнями. Форми безготівкових міжнародних розрахунків. Сутність та структура валютного ринку. Міжнародні банківські установи, їх функції та завдання. Графічна модель ринку капіталів. Форма грошей та їх еволюція. Причини та механізм демонетизації золота. Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту у їх взаємозв’язку. Суб'єкти і об'єкти грошового ринку. Фіскально-бюджетна політика в системі регулюванні грошового обороту Особливості проведення грошової реформи в Україні в 90-ті роки ХХ ст. Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем. Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні. Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей. Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні. Теорія попиту на активи. Поняття активу, їх види, чинники, що визначають попит на активи. Небанківські фінансові посередники, їх види, призначення та особливості діяльності в Україні. Походження та розвиток центральних банків. При яких операціях гроші виконують функцію засобів обігу ? Які гроші виконують функцію грошей як міри вартості ? На які цілі забороняється видача кредитів Що означає термін “крос-курс” валют? До якого виду операцій банків відноситься інвестування в цінні папери? ТЕМА 1. КОНТРОЛІНГ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ Сутність контролінгу та передмови його виникнення Цілі, об’єкти та завдання контролінгу Контролінг у системі управління підприємством Сутність та класифікація витрат Центри відповідальності та центри витрат: поняття, види Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу Сучасні системи управлінського обліку Бюджетна система підприємства Методика складання зведеного бюджету Модель «витрати – обсяг – прибуток» (CVP-аналіз) Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства Методи експертної діагностики Методи стратегічної діагностики Поняття, місце, мета та функції контролінгу інвестиційних проектів Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві Характеристика майнового стану підприємства та джерел його формування Необхідні теоретичні відомості Оформлення формул та рівнянь Г.М. Тарасюк, А.А. Корнійчук Тема 10. Витрати виробництва ТЕМА 8. Персонал і оплата праці ТЕМА 9. Виробнича інфраструктура ТЕМА 13. Організаційно-технічний розвиток Зразок змісту курсової роботи Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій роботі І. Теоретична частина (контроль знань) ІІ. Практична частина (контроль вмінь та навичок) КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Обсяги реалізації продукції ВАТ «Фармак» за 2009-2011 роки Чисельність працівників підприємства та фонди оплати праці Оцінка фінансового стану підприємства В.о. завідувача кафедри фінансових ринків На практиці існують такі моделі оцінки вартості акцій. Визначення курсової вартості та дохідності облігацій Тема: «Обґрунтування доцільності інвестування» Визначимо суму кредиту з відсотками, які слід виплатити в банк.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.034 с.)