ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 2 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 2 Страница

Місце і роль кредитних операцій у банківській діяльності. Зміст кредитної заявки та її аналіз. Заставне право банку і спосіб його реалізації. Участь власних коштів при фінансуванні об’єкту, що кредитується. Етапи процесу банківського кредитування. Консорціумі та паралельні кредити. У чому сутність кредиту? Які існують дискусії щодо сутності кредиту? Що таке структура кредиту, які її елементи? Ким надається споживчий кредит? Охарактеризуйте зміст регулювання банківської діяльності. У чому сутність активних операцій банків? Які основні типи програм використовує МВФ у відносинах з Україною? Тема 1 «Деньги и денежная система» Тема 2 «Деньги и денежная система» Тема 4 «Финансовая политика и управление финансами» Тема 6 «Государственный бюджет» Тема 8 «Государственный кредит» Тема 10 «Финансы страхования» Долгосрочные инвестиции; 7) краткосрочные инвестиции; 8) задолженность по договорам перестрахования При заключении кредитного договора обязательно проводится К специализированным финансово-кредитным институтам не относится: 1) общество взаимного кредита, 2) коммерческий банк; 3) страховая компания; 4) ЦБ РФ; 5) кредитный союз МеТа та завдання дипломної роботи Послідовність написання дипломної роботи Критерії оцінки захисту магістерської дипломної роботи Структура реферату дипломної роботи магістра ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ Построение выпускной квалификационной работы ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ Тематика выпускных квалификационных работ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УТВЕРЖДЕНИЕ о результатах внедрения проектных решений, разработанных Поняття, зміст та методи фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТУ. ПОЛІТИЧНЕ, ЕКОНОМІЧНЕ, СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства Предмет дисципліни «Фінанси». Суб’єкти, об’єкти та зміст фінансових відносин на мікро-і макрорівнях. Фінансові концепції англійської класичної політекономії (А. Сміт, Д. Рікардо). Фінансовий механізм, його сутність і складові елементи. Зовнішній і внутрішній державний борг: сутність, склад, причини виникнення та заходи щодо скорочення. Джерела формування доходів і напрями видатків бюджету Пенсійного фонду України. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини суб’єктів господарювання, їх характеристика. Витрати домогосподарств, їх види і класифікація. Інструменти фінансового ринку, їх класифікація. Міжнародний ринок капіталів, його сегменти та інституціональна структура Завдання та сфери діяльності європейських фінансових інституцій (Євр. центр. банк, Євр. інв. банк, ЄБРР(?)) Організаційні форми управління проектами Формування концепції проекту та проектного аналізу Майбутня вартість грошей як складовий елемент визначення цінності проекту Критерії оцінки інвестиційних проектів Вступ до КУРСу «Управління ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ» Передумови актуалізації управління фінансовими ризиками Сутність і види фінансових ризиків, сфери їх прояву Основні підходи і принципи управління фінансовими ризиками Суб'єкти управління фінансовими ризиками та їх функції Завдання з нормативно-законодавчої бази Сутність і види кредитного ризику Методичні підходи до оцінки кредитного ризику одержувача позики і управління ним Загальна матриця класифікації кредитної операції залежно від фінансового стану одержувача позики і якості обслуговування кредиту Матриця переходів (трансмісійна матриця) Використання кредитних деривативів у практиці управління кредитним ризиком РОЗДІЛ 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «КОЛОС ВМ», ЙОГО ІСТОРИЧНА ДОВІДКА, СПЕЦИФІКА РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Аналіз персоналу підприємства, заробітної плати та продуктивності праці Аналіз рівня ефективності використання фінансових ресурсів Аналіз формування та витрачання фінансових ресурсів підприємства Розділ I. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ Стаття 2. Визначення основних термінів Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління державним (місцевим) боргом Стаття 17. Державні та місцеві гарантії Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України Стаття 51. Особливості здійснення окремих видатків бюджету Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості Стаття 102. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Виды природных ресурсов. Фактор «земля» в широком и узком понимании. Природные условия. Природные ресурсы, их классификация. Реальные и потенциальные ресурсы, возобновляемые и невозобновляемые. Классификация видов экономического анализа Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства Сущность ценных бумаг: понятия и классификация Законы и нормативно-правовые акты Страхование косвенных убытков Алгоритм дій учасників бюджетного процесу в Міністерстві оборони України ІV етап. Формування зведеного кошторису Міноборони та паспортів бюджетних програм Організація централізованих закупівель товарів, робіт та послуг для потреб Збройних Сил Порядок виділення (відкриття) асигнувань та їх розподіл Інвентаризація дебіторської заборгованості Перелік окремих порушень законодавства у фінансово-господарськійдіяльності та заходів, що застосовуються за їх допущення Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт, видання четверте, доповнене. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 53 с. Вибір і затвердження теми дипломної роботи Методів математичного моделювання Порядок пІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА ПОВТОРНОГО ЗАХИСТУ Кафедра фінансів суб’єктів господарювання ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ Програма практики у страхових компаніях (фірмах) Шкала оцінювання успішності спеціаліста за результатами переддипломної практики за чотирибальною системою Аналіз майна та фінансової стійкості підприємства Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства Харківський національний економічний університет Еволюція банківської діяльності Забезпечення надійності і стабільності функціонування окремих банків та банківської системи в цілому з метою стабілізації грошей та безперебійного обслуговування економіки. Особливості побудови банківських систем у різних країнах Роль банківської системи в економічному розвитку країни Організація діяльності та управління банком Формування ресурсної бази банку Основи організації розрахунків Розгорнута класифікація кредитів Специфіка операцій в іноземній валюті Статус та основні функції центрального банку. Структура національного банку України Процедура призначення керівництва банку Грошово-кредитна політика, механізм та інструменти її реалізації Зміст банківських ризиків за класифікацією НБУ Стабільність банківської системи та системний ризик Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банку Етапи стратегічного антикризового управління банку Показники діяльності банку з залучення ресурсів Банківська система в умовах глобалізації Сфери міжнародного банківського бізнесу Діяльність банків у міжнародних фінансових центрах Показники банківського сектору України щодо іноземного капіталу Регулювання діяльності банків. Антимонопольне регулювання Здійснення державного контролю за діяльністю банків Міжнародні стандарти банківської діяльності Соціальна відповідальність банківського сектору Динаміка зміни розміру суми відшкодування Показники стану бюджетної безпеки протягом 2000-2005 рр. Тема 4. Розрахункові і касові операції банків Тема 2. Створення і організація діяльності банку Модуль ІІ. Основні операції банку Тема 5. Формування ресурсів банку Змістовий модуль 2. Кредитні і інвестиційні операції Тема 7. Операції банків з цінними паперами Змістовий модуль 4. Забезпечення економічної безпеки. Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Методичні рекомендації до ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Ситуаційні та практичні завдання Тема 7. Операції банків з цінними паперами. Валюта з високою ставкою за певний період котирується на умовах форвард до валюти з низкою ставкою за той же період із знижкою або дисконтом. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань Методичні рекомендації до семінарського заняття Тема 2. Створення та організація діяльності комерційного банку Які операції може виконувати банк?. БАЛАНС на 1 січня 200Х року СП «Глобус» Перелік тем контрольних робіт Продукційні системи представлення знань Фреймові системи представлення знань Проектування та використання системи нечіткого виводу ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ НЕЧІТКОГО ВИВОДУ СУГЕНО Завдання 4. Нечітка модель керування контейнерним краном. Виконання алгоритму FCM в системі MATLAB Основи роботи в середовищі Matlab Вектор-рядки і вектор-стовпці Графіка і візуалізація даних Лістинг 5.3. Файл-функція для вирішення квадратного рівняння Лістинг 6.6. Файл-функція для підрахунок шматково-заданої функції Лістинг 7.1. Файл-функція для перестановки символів в рядку ТЕМА Інформаційне забезпечення фінансового аналізу ТЕМА 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Розподіл навчального часу по темах ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ Індивідуальна та консультативна робота Теми контрольних робіт для заочної форми навчання ПРЕДМЕТ ГАЛУЗІ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА Схема 1. Предмет галузі муніципального права Основні засади місцевих виборів БАНКІВСЬКЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВА Поняття, предмет і система банківського права Норми банківського права та їх класифікація Принципи і джерела банківського права Поняття, функції та структура банківської системи України Поняття та види банківських об'єднань (банківських груп) Зародження та еволюція банківської справи в Україні Які сегменти включає фінансовий ринок? Що належить до фінансових активів? Що є однією з прямих причин розвитку ринків цінних паперів в економічно розвинених країнах світу? Як можна визначити державне регулювання фінансового ринку в Україні? Які банки та інші кредитно-фінансові установи мають право відкривати на території України пункти з обміну валюти? Який вид діяльності на фінансовому ринку називається торгівлею цінними паперами? Як називаються професійні учасники ринку цінних паперів, які займаються посередницькою діяльністю щодо випуску та обігу цінних паперів? Тема 6. Фінансові ресурси (капітал) підприємства Динаміка обсягу та складу капіталу підприємства Динаміка показників ефективності використання позикового капіталу підприємства Оцінка ефекту фінансового важеля, яким користується підприємство ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ Работа над текстом курсовой работы КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Стаття 2. Правова основа діяльності Національного банку України Стаття 4. Економічна самостійність Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ Стаття 26. Нормативи обов'язкового резервування Характеристика майна підприємства за балансом Показники оцінки ефективності господарювання підприємства ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ВИДИ ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗА РАХУНОК ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ФІН. ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕД Метод Delfi – дозволяє повною мірою організувати статистичне оброблення думок експертів, фахівців і досягти більш-менш узгодженої їх думки. Характеристика програмно-цільового методу формування бюджету Система бюджетного контролю в бюджетному процесі Етапи бюджетного прогнозування6 Модель міжбюджетних відносин Під банківським кредитом розуміються кошти, що надаються банком у борг клієнтові для цільового використання на встановлений термін під певний відсоток. Політика залучення банківського кредиту являє собою частину загальної політики залучення позикових коштів, що конкретизує умови залучення, використання й обслуговування банківського кредиту. Управління фінансовим лізингом Управління облігаційною позикою Управління залученням товарного (комерційного) кредиту Формування принципів залучення товарного (комерційного) кредиту й визначення основних їхніх видів. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання Тема 2. Фінансова політика корпорації. Інформаційна база управління фінансами корпорації Тема 4. Фінансовий ринок та призначення корпоративних фінансів Тема 7. Дивідендна політика корпорації Тема 8. Емісійна політика корпорації Методичні рекомендації до Практичних занять Ліквідність балансу та платоспроможність АТ Основні показники ринкової активності АТ і інвестиційної привабливості акцій та корпоративних облігацій Методичні рекомендації до виконання ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Методичні рекомендації до виконання ІНДИВІДУАЛЬних завдань Який державний орган регулює діяльність акціонерних товариств? Методика та приклади розв’язування типових задач Використання векселів пов’язаних з купівлею через банк Капітал, ризик, структура капіталу і ефективність його використання Ризики при використанні інвестиційних проектів в корпораціях Розрахунок облікової (бухгалтерської) норми прибутку ТИПОВА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Тема 1. Основи функціонування корпоративних фінансів Реорганізація акціонерних товариств. Заснування корпорацій Моделі корпоративного управління Тема 2. Діяльність корпорацій на фінансовому ринку Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку Формування і розвиток в Україні ринку корпоративних цінних паперів Тема 3. Фінансовий менеджмент корпорацій Вартість капіталу. Сучасні підходи до оцінки вартості капіталу. Розрахунок оптимальної вартості капіталу Ризик і структура капіталу. Взаємозв’язок дивідендної політики і структури капіталу Тема 5. Управління капіталом корпорації Дивідендна політика корпорацій Склад позикового капіталу та оцінка вартості його залучення Інвестиційна політика корпорації ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З ТИПОВИМИ РОЗВ’ЯЗКАМИ Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання Тема: ПРАВОВА ПРИРОДА ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ Публічні видатки як категорія фінансового права. У теорії фінансів і фінансового права Поняття та види фінансово-правових інститутів публічних видатків У фінансових правовідносинах з видатків завжди беруть участь три суб'єкти. Поняття та особливості класифікації бюджетних видатків. ті, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКА ЗА ФАХОМ « ЕКОНОМІСТ З ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ» Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації Проектування технологій поетапного формування навчальної діяльності Поняття та природа правовідносин у фінансовому праві: типи доктринальних підходів. Особливості фінансового правовідношення
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.027 с.)