ТОП 10:

Визначення та облік фінансових результатівФінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду.

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій призначенорахунок 79 "Фінансові результати".

За кредитом рахунка 79 відображаються суми, списані в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми, списані в порядку закриття рахунків обліку витрат, включаючи належну суму нарахованого податку на прибуток

Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:

791 "Результат основної діяльності"

792 "Результат фінансових операцій"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

794 "Результат надзвичайних подій".

По закінченні звітного періоду сальдо рахунка 79 "Фінансові результати" при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непок­риті збитки)".

Таким чином, фінансові результати визначаються за кожним видом діяль­ності по закінченню звітного періоду (місяця чи календарного року). При визна­ченні кінцевого фінансового результату необхідно закрити рахунок 98 "Податки на прибуток". Оскільки податок на прибуток визначається загальною сумою і не підрозділяється за видами діяльності, то витрати з податку на прибуток спису­ються на окремий субрахунок рахунка 79 "Фінансові результати" за вибором підприємства, крім субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій".

При списанні фінансового результату складаються такі записи:

1) на суму чистого прибутку:

Дебет79 "Фінансові результати"

Кредит441 "Прибуток нерозподілений"

2) на суму чистого збитку:

Дебет442 "Непокриті збитки"

Кредит79 "Фінансові результати"

 

2.3. Організація підготовки та подання фінансових звітів

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінан­совий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності підприєм­ство повинне дотримуватися вимог П(С)БО, а також Порядку подання фінан­сової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. Він визначає суб'єктів подання звітності, звітний період, який вона охоплює, і відповідно до цього склад та терміни її подання. Відпо­відальність за складання та надання фінансової звітності несе керівництво підприємства.

За звітним періодом фінансові звіти поділяються на річні та квартальні.

Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим 12 місяців, але не може бути більшим 15 місяців. Звітним періодом підприєм­ства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Квартальна звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Склад річної звітності різний для окремої юридичної особи (крім малого підприємства), малого підприємства та материнського підприємства. Фінансові звіти малого підприємства та консолідовані фінансові звіти відрізняються не лише складом форм, але і змістом.

Квартальна звітність подається лише у складі двох форм — Балансу та Звіту про фінансові результати.

Датою подання фінансової звітності (крім консолідованої) вважається день її фактичної передачі за належністю, а у разі надсилання поштою - дата одер­жання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. У разі коли дата подання звітності припадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Процес підготовки до складання та безпосереднього складання фінансових звітів може бути поділений на кілька етапів. Зміст деяких з них залежить від особливостей організації облікового процесу на підприємстві, зокрема класами рахунків для обліку витрат, формою обліку тощо. Проте основними для всіх підприємств є:

· закриття рахунків доходів і витрат;

· визначення чистого фінансового результату звітного періоду;

· інвентаризація залишків на рахунках активів та зобов'язань;

· внесення коригувань за наслідками інвентаризації (у разі виявлення відхи­лень даних обліку від даних інвентаризації);

· складання Звіту про фінансові результати, Балансу та інших форм фінансо­вої звітності;

· коригування показників звітності і/або підготовка Приміток щодо подій після дати балансу .

Перевірка узгодженості показників звітів (у межах одного звіту чи різних звітів) може відбуватися одночасно з їх складанням.

 

Висновок

Результатом операційної виробничо-комерційної (господарської) діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток в основ­ному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство може продавати (реалізо­вувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв і господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зни­жують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.

Облік фінансових результатів — прибутків і збитків — здійс­нюється на фінансово-результативному рахунку «Фінансові ре­зультати». На цьому рахунку збираються всі затрати, доходи (при­бутки і збитки) підприємства, які групуються в аналітичному обліку за характером прибутків і збитків. На кредиті цього рахун­ка відображують прибуток, а на дебеті — збитки і втрати.

Розмір і характер прибутків і збитків за кожний період діяль­ності підприємства є найважливішими підсумковими показника­ми їх роботи.

Прибуток формується поступово протягом фінансово-госпо­дарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, що одержано у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і затратами на її виробництво і збут.

На підприємстві можливі доходи, затрати і втрати, які не пов'язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, — це інвестиційна та фінансова діяль­ність, а також результати, які пов'язані з надзвичайними подіями (пожежа, повінь тощо).

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чис­того прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгал­терському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та затрат.

Визначення фінансо­вого результату як процесу розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділене на такі етапи:

1. Визначення валового доходу.

2. Визначення чистого доходу (виручки) віл реалізації проду­кції (товарів, послуг).

3. Визначення валового прибутку (збитку).

4. Визначення фінансового результату — прибутку (збитку) — від операційної діяльності до оподаткування.

5. Визначення нерозподіленого чистого прибутку підприємства.

6. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

7. Визначення чистого прибутку (збитку) від звичайної дія­льності.

8. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. У системі рахунків цей процес буде відображений.

Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний період.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову зві­тність в Україні" до річної фінансової звітності підприємства включені:

• Баланс;

• Звіт про фінансові результати;

• Звіт про рух грошових коштів;

• Звіт про власний капітал;

При цьому слід взяти до уваги, що для суб'єктів малого підприємництва і пред­ставництва іноземних суб'єктів господарської діяльності Наказом Міністерства фінансів України №39 від 25.02.2000р. встановлено скорочену за показниками річну і квартальну фінансову звітність в обсязі тільки балансу і Звіту про фінансові результати. Квартальна звітність складається тільки з Балансу і Звіту про фінансові результа­ти.

Постановою Кабінету Міністрів України №419 від 28.02.2000р. затверджено поря­док подання фінансової звітності. Зокрема строк подання квартального фінансового звіту встановлено на 25 число місяця наступного за звітним кварталом, а річного 20 лютого.

Метою фінансової звітності е забезпечення загальних інформаційних потреб ши­рокого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень.

Готуючи фінансову звітність, необхідно дотримуватися таких якісних характерис­тик:

1. Зрозумілість - доступність для розуміння користувачів, які мають достатні знання в сфері ділового та економічного життя, бухгалтерського обліку. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити наступні дані про підприємство: дату звітності та звітний період; валюту звітності та одиницю її вимі­ру; відповідні показники (статті) за звітний та попередній період; облікову політику під­приємства та її зміни; аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів; припинен­ня (ліквідацію) окремих видів діяльності; обмеження щодо володіння активами; участь у спільних підприємствах; виявлені помилки та пов'язані з ними коригування; переоцінку статей фінансових звітів; а також іншу інформацію, розкриття якої передбачено відпові­дними положеннями (стандартами).

2. Доречність - вплив на економічні рішення користувачів, оцінку минулих, те­перішніх і майбутніх подій, прогнозування результатів діяльності, виправлення помилок у господарській діяльності. Фінансова звітність повинна містити тільки доречну інфор­мацію, що дозволяє належним чином впливати на прийняття рішень, оцінку минулих і майбутніх подій.

2. Надійність - в представленій у звітності інформації не повинно бути суттєвих помилок і виправлень. Достовірність досягається відсутністю помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Використана література

1. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет торговой, посреднической и производственной деятельности предприятий различных форм собственности, ч.1 – Харьков: РИП «Оригинал» ООО «Олант», 1997

2. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет торговой, посреднической и производственной деятельности предприятий различных форм собственности, ч.2 – Харьков: РИП «Оригинал» ООО «Олант», 1997

3. “Курсом реформ – учет 2000” – учебно – практическое пособие – Днепропетровск: “Баланс-Клуб”, 2000

4. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В. “Бухгалтерський облік”- Житомир: ПП “Рута”, 2000

5. Сопко В.В. Бухгалтерський облік – К.: КНЕУ, 2000

6. Огірчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах – Київ: “Аграрна освіті”, 2001

7. Ткаченко М.Н. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України- Київ: А.С.К., 2000

8. Голова С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні – Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000

9. Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д. Фінансовий менежмент – К.: КНЕУ, 2001

10. Бланк И.А. Финансовый менеджмент – К.: Ника-Центр Эльга, 2001

11. Кірейцев Г.Г. Фінансовий мнеджмент – К.: ЦУЛ, 2002

12. Степанов О.П. Навчальний посібник з основ маркетингу – Київ: Фірма «Новація ЛДТ», 1994

13. Борщ Н. Амортизація: податковий та бухгалтерський облік –Харків: “Фактор”, 2002

14. Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1991.

15. Котлер Ф. Основи маркетинга. – М.: Прогресс, 1997

16. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 1999

17. Поддубный И.А. Рыночное хозяйство: Коньюктура и цены – К.:УМКВО, 1992

18. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг – М.: Финансы и статистика, 1991

19. Харин А.И. Бобрик Н.П. Основы маркетинга: учебное пособие. – К.: УМКВО, 1992

20. Анташов В.А. Уварова Г.В. Экономический советник менеджера. – Мн.:”Финансы, учет, аудит”, 1996

21. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент – М.: Издательство АО “Консалтбанкир”, 1996

22. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент. – С-П.:”Специальная литература”, 1995

23.Донцова Л.В., Нокофорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 1999

 

Комплексна задача

Сума валюти балансу

За допомогою додатку 3.знаходимо суму валюти балансу - 1610000 грн.

 

2. Структура валюти балансу:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.012 с.)