Тема 6. Фінансові ресурси (капітал) підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Фінансові ресурси (капітал) підприємстваТема 6. Фінансові ресурси (капітал) підприємства

 

? Задача 26. Аналіз обсягу та структури капіталу підприємства

На основі даних балансу підприємства проаналізувати обсяг, склад та структуру його капіталу. Зробити висновки щодо їх динаміки про­тягом аналітичного періоду. Розглянути зміни, які відбулися у спів­відношенні між власним капіталом та зобов'язаннями підпри­ємс­тва, а також між їх окремими складовими.

Прокоментувати можливі причини виявлених динамічних тен­ден­цій та структурних змін у капіталі підприємства. Розробити загаль­ні пропозиції щодо вдосконалення процесу формування капі­та­лу підприємства.

Таблиця 1

(тис. грн.)

Показники 1.01.хх 1.07.хх 1.01.хх
АКТИВ      
Всього необоротних активів      
Виробничі запаси      
Незавершене виробництво      
Готова продукція      
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)      
Дебіторська заборгованість за розрахунками      
Інша дебіторська заборгованість      
Грошові активи 1,2    
Всього оборотних активів 913,2    
Разом активів 3433,2    
ПАСИВ      
Власний капітал 2478,2    
Довгострокові зобов’язання      
Короткостроковий банківський кредит      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги      
Кредиторська заборгованість за розрахунками      
Інші поточні зобов’язання      
Поточні зобов’язання      
Разом капітал 3433,2    

Розв’язок

 

Для аналізу динаміки обсягу, складу та структури капіталу підприємства розрахуємо показники динаміки (абсолютний приріст та темп приросту). Для цього використаємо наступні формули:

- для розрахунку абсолютного приросту (ланцюгового):

 

де Хn – значення показника n-ного періоду;

Хn-1 – значення показника періоду, що передує n-ному.

- для розрахунку темпу приросту (ланцюгового):

де Хn – значення показника n-ного періоду;

Хn-1 – значення показника періоду, що передує n-ному.

 

Результати розрахунків оформимо у вигляді аналітичних таблиць.

Таблиця 2

Динаміка обсягу та складу капіталу підприємства

(тис. грн.)

Показник Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, %
1.07 до 1.01 1.07 до 1.01 1.07 до 1.01 1.07 до 1.01
Власний капітал        
Довгострокові зобов’язання        
Короткостроковий банківський кредит        
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
Кредиторська заборгованість за розрахунками        
Інші поточні зобов’язання        
Поточні зобов’язання        
Разом позиковий капітал        
Всього капітал        

Дані таблиці свідчать про те, що підприємство фінансує свою діяльність за рахунок власного та позикового капіталу. Зокрема в складі позикового капіталу підприємства спостерігаємо наявність і довгострокового, і короткострокового позикового капіталу. За перше півріччя досліджуваного періоду загальна сума капіталу підприємства зменшилася на ___ тис. грн., що склало ____%. Таке зменшення було викликано скороченням як власного, так і позикового капіталу підприємства (на ____% та ___% відповідно). Скорочення позикового капіталу було викликано суттєвим зменшенням кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги підприємства, яке склало _____%. В той же час обсяг залученого підприємством короткострокового банківського кредиту зріс на 75 тис. грн., що склало _____%.

В другому півріччі періоду, що аналізується, капітал підприємства збільшився на ____ тис. грн., що склало ____ %. Цього разу збільшення капіталу було викликано зростанням обсягу всіх його елементів. Зокрема власний капітал збільшився практично до обсягу попереднього періоду (на ______%). Збільшення ж позикового капіталу склало _____%. Таке зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу залучення короткострокового банківського кредиту (на ___%) та кредиторської заборгованості товарного характеру (на _____%). Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство в другому півріччі періоду, що аналізується, збільшило фінансування поточної діяльності за рахунок короткострокових кредитних ресурсів.

Наступним кроком аналітичної роботи є розрахунок та аналіз структури капіталу підприємства (таблиця 3).

 

Таблиця 3

Показники діяльності підприємства

тис.грн

Показники 1-й рік 2-й рік
Виручка від реалізації продукції 470786,3 518710,1
Собівартість реалізованої продукції 333912,2 354748,3
Фінансові витрати 5853,1 6352,7
Фінансовий результат звичайної діяльності до оподаткування 31551,4 31713,6
Чистий прибуток 31369,3 29320,3

Розв’язок

Алгоритми розрахунку показників ефективності використання позикового капіталу підприємства:

1. Кредитовіддача (КрВ) = ,

де ВРП ― виручка від реалізації продукції;

― середня сума позикового капіталу.

Характеризує обсяг виручки від реалізації продукції, отриманий на одиницю позикових ресурсів.

2. Кредитомісткість (КрМ) = ,

Характеризує обсяг позикового капіталу, необхідний для отамання одиниці виручки від реалізації продукції.

3. Період обороту позикового капіталу (ПОпк) =

де Д – кількість днів у досліджуваному періоді.

Характеризує тривалість одного повного обороту середньої суми позикового капіталу.

4. Коефіцієнт оборотності позикового капіталу (КОпк) = ,

Характеризує кількість оборотів середньої суми позикового капіталу за певний період.

 

5. Рентабельність позикового капіталу за чистим прибутком (Рпк) = =

де ЧП – сума чистого прибутку.

6. Коефіцієнт кратності відсотків (ККВ) =

де ФРЗДдоп – сума фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування;

ФВ – сума фінансових витрат.

 

Таблиця 3

Розв’язок

 

1. Розрахунок вартості окремих складових капіталу:

 

1.1. Вартість функціонуючого власного капіталу (Ввк):

 

 

де ЧПвлас ― сума чистого прибутку, виплачена власникам підприємства у процесі її розподілу;

― середня сума власного капіталу підприємства.

 

1.2. Вартість банківського кредиту (Вкр):

 

,

де ВС – відсоткова ставка за користування банківським кредитом, %;

Спр – ставка податку на прибуток;

ВЗкр – рівень витрат по залученню банківського кредиту, у % до суми кредиту.

 

1.3. Вартість товарного кредиту (Втк):

 

 

де ЦЗ – розмір цінової знижки при здійсненні готівкового платежу за продукцію, %;

ПВ – період надання відстрочки платежу за продукцію, в днях.

 

1.4. Вартість фінансового лізингу (Вліз):

 

 

де ЛС – річна лізингова ставка, %;

Нам – річна норма амортизації активу, залученого на умовах фінансового лізингу, %;

ВЗліз – рівень витрат на залучення активу згідно з умовами фінансового лізингу, у % до вартості активу.

 

1.5. Вартість випущених облігацій (Вобл):

де КС – купонна ставка відсотка, що сплачується власникам облігацій,

ЕВобл – рівень емісійних витрат, у % до емісійної вартості.

 

 

1.6. Вартість внутрішньої кредиторської заборгованості дорівнює нулю.

 

2. Розрахунок частки окремих складових капіталу в загальному обсязі капіталу:

2.1. Загальний обсяг капіталу (К):

де ВК – сума власного капіталу;

БК –сума банківського кредиту:

ТК – сума товарного кредиту;

ФЛ – вартість активу, який залучається на умовах фінансового лізингу;

Обл – обсяг випущених облігацій;

КЗвнутр – обсяг внутрішньої кредиторської заборгованості.

 

2.2. Частка власного капіталу (ПВвк):

2.3. Частка банківського кредиту (ПВбк):

2.4. Частка товарного кредиту (ПВтк):

 

2.5. Частка фінансового лізингу (ПВфл):

 

2.6. Частка випущених облігацій (ПВобл):

 

2.7. Частка внутрішньої кредиторської заборгованості (ПВкз):

 

3. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу (СЗВК; WACC):

 

Середньозважена вартість капіталу (СЗВК) характеризує відносний рівень загальної суми витрат, пов’язаних із залученням капіталу з різних джерел, і обчислюється за таким алгоритмом:

,

де Ві – вартість і -го елементу капіталу;

ПВі – частка і -го елементу капіталу в загальному обсязі капіталу підприємства.

 

Отже, загальна сума витрат, пов’язаних із залученням капіталу підприємства з різних джерел, становить _____________% до загальної суми капіталу.

? Задача 29. Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства

 

Використовуючи наведену нижче інформацію, розрахуйте середньозважену вартість капіталу підприємства.

Таблиця 1

Джерела капіталу Сума, тис. грн Вартість капіталу, %
Звичайні (прості) акції   22,3
Привілейовані акції   20,2
Нерозподілений прибуток   24,9*
Довгостроковий банківський кредит   21,1
Товарний кредит   11,4
Усього    

*Примітка. Приймається як орієнтовна вартість капіталу, залученого від проведення додаткового випуску звичайних акцій.

 

Чи є доцільним формування такої структури капіталу, якщо економічна рентабельність становить 15,1%?


Розв’язок

Середньозважена вартість капіталу (СЗВК) обчислюється за таким алгоритмом:

,

де Ві – вартість і -го елементу капіталу;

ПВі – частка і -го елементу капіталу в загальному обсязі капіталу підприємства.

Частка окремих елементів капіталу в загальному обсязі капіталу (ПВі) розраховується таким чином:

,

де Кі – обсяг і -го елементу капіталу;

Кзаг. – загальний обсяг капіталу підприємства.

 

Отже, частка окремих елементів капіталу підприємства становить:

- звичайних акцій ,

 

- привілейованих акцій ,

 

- нерозподіленого прибутку ,

-довгострокового банківського кредиту

 

,

 

- товарного кредиту .

 

Середньозважена вартість капіталу підприємства (СЗВК) дорівнює:

 

.

Отже, загальна сума витрат, пов’язаних із залученням капіталу підприємства з різних джерел, становить ___________% до загальної суми капіталу.

Формування такої структури капіталу для підприємства не є доцільним, оскільки середньозважена вартість капіталу перевищує економічну рентабельність (______%).

 

 

? Задача 30. Оцінка вартості власного капіталу, залученого за рахунок емісії акцій

Оцініть вартість власного капіталу підприємства, залученого за рахунок випуску простих та привілейованих акцій, якщо відомо:

 

Таблиця 1

 

Поточна ринкова вартість простих акцій, грн  
Поточна ринкова вартість привілейованих акцій, грн  
Фіксовані дивіденди за привілейованою акцією відповідно до умов випуску, грн.  
Останні дивіденди, сплачені за простою акцією, грн  
Очікуваний темп приросту щорічних дивідендів за простими акціями, % 1,1
Рівень витрат по емісії простих акцій, % до суми емісії 1,3
Рівень витрат по емісії привілейованих акцій, % до суми емісії 0,7

Як зміниться результат оцінки вартості капіталу під­при­ємства, залученого за рахунок випуску привілейованих акцій, якщо витрати, пов’язані з розміщенням, будуть становити 2,1% від суми, яка залучається?

Розв’язок

Вартість додаткового залучення власного капіталу передбачає визначення вартості всіх зовнішніх джерел зростання власного капіталу:

 

а) вартість додаткового залучення власного капіталу за рахунок емісії простих акцій (ВАпр.):

 

,

 

де Дпр . – розмір останнього дивіденду, виплаченого на одну просту акцію в звітному періоді;

ПТВ – плановий темп виплат дивідендів, частки одиниці;

РЦпр . – поточна ринкова вартість простої акції;

ЕВпр. – рівень витрат по емісії простих акцій відносно суми емісії, частки одиниці.

б) вартість додаткового залучення власного капіталу за рахунок емісії привілейованих акцій (ВАприв.):

 

,

 

де Дприв. – розмір фіксованого дивіденду за привілейованою акцією відповідно до умов випуску;

РЦприв. – поточна ринкова вартість привілейованої акції;

ЕВприв. – рівень витрат по емісії привілейованих акцій відносно суми емісії, частки одиниці.

 

Якщо витрати, пов’язані з розміщенням додаткового випуску привілейованих акцій, будуть становити 2,1% від суми, яка залучається, вартість власного капіталу підприємства, залученого за рахунок випуску, зросте і становитиме:

.

Отже, при зростанні витрат, пов’язані з розміщенням додаткового випуску привілейованих акцій, вартість їх випуску збільшиться на 0,49% і становитиме 34,61%.

? Задача 31. Оцінка ефекту фінансового важеля, яким користується підприємство

 

За даними фінансової звітності підприємства оцініть ефект фінансового важеля у зв'язку з використанням позикових коштів (таблиця 1 та 2).

Таблиця 1

Розв’язок

 

Ефект фінансового важеля характеризує приріст рентабельності власного капіталу підприємства (фінансової рентабельності) за рахунок залучення позикових ресурсів, не дивлячись на їх платність.

Фінансова рентабельність (ФР) обчислюється за такою формулою:

Розрахунок ефекту фінансового важеля підприємства або ефекту фінансового левериджу (ЕФВ) здійснюється за такою формулою:

,

де п – ставка податку на прибуток підприємства, частки одиниці;

ЕР – економічна рентабельність;

ССВ – середня ставка відсотку за користування позиковими ресурсами;

– середня сума позикового капіталу;

– середня сума власного капіталу.

Розрахунок економічної рентабельності (ЕР):

,

де НРЕІ – нетто – результат експлуатації інвестицій;

- середня сума активів підприємства;

ФРЗДдоп – сума фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування;

ФВ – сума фінансових витрат.

Розрахунок середньої ставки відсотку за користування позиковими ресурсами (ССВ):

 

Середня сума капіталу обчислюється за формулою середньої арифметичної простої. Так, у 1 році середня сума власного капіталу підприємства становить:

середня сума позикового капіталу:

 

Фінансова рентабельність у 1 році становила:

 

Таблиця 3

Розв’язок

Для обґрунтування вибору найефективнішого варіанта кредитування використовується показник Грант-елемент, який має такий вигляд:

де – теперішня вартість витрат із обслуговування кре­диту, отриманого на умовах і -того банку-кредитора.

– теперішня вартість витрат із обслуговування кре­диту, відповідно до середньоринкових умов надання банківських позик.

 

Значення грант-елемента розраховується за кожним із потен­ціальних кредиторів і кожною із умов отримання кредиту та відо­бра­жає відносні розміри економії чи перевитрат коштів підприємства, пов’язаних із залученням кредиту, порівняно із середньоринковими умовами.

У даному випадку теперішня вартість витрат із обслуговування кредиту (ТВВОК) розраховується шляхом дисконтування виплат процентів, що сплачуються відповідно до умов позики, та виплат основної суми боргу:

,

де g – ставка дисконтування;

і – період, в якому здійснюється виплата процентних платежів та основної суми боргу;

n – строк позики;

Вt – сума виплат (процентів та основної суми боргу) в період і.

 

Оскільки основна сума боргу є однаковою і повертається в кінці строку для всіх варіантів залучення коштів, що розглядаються в задачі, то під час визначення теперішньої вартості витрат із обслуговування кредиту (ТВВОК) можливо враховувати лише суми процентів, які сплачуються, а основною сумою боргу можна знехтувати. Результати розрахунків наводяться у табл. 1.

Оскільки в умові задачі відсоткова ставка річна, а нарахування здійснюється щомісяця, то для визначення ставки банківського відсотку за місяць слід річну ставку поділити на 12 місяців.

У розрахунках враховано, що відсоткова ставка коригується на темп інфляції відповідно до умов кредитних договорів, тобто початкова ставка множиться на індекс інфляції. Наприклад, для умов банку «А» ставка коригується залежно від темпів інфляції. Отже, починаючи з 2 місяця її потрібно збільшувати на темп інфляції: 1 місяць – 21: 12 = 1,75%; 2 місяць – 1,75 · 1,025 = 1,79%; 3 місяць – 1,79 · 1,025 = 1,84%; 4 місяць – 1,84 · 1,025 = 1,88%; 5 місяць – 1,88 · 1,025 = 1,93%; 1,93 · 1,025 = 1,98%.

Середньоринкова ставка залишається незмінною протягом перших трьох місяців, а потім коригується на темп інфляції: у 4-му місяці ставка становитиме 1,88 · 1,025 = 1,92%; у 5-му – 1,92 · 1,025 = 1,97%; 1,97 · 1,025 = 2,02%, де місячна ставка за користування кредитом розрахована наступним чином: 22,5: 12 = 1,88 %.

Аналогічно на основі річних ставок визначаються відсоткові ставки за місяць для банків «Б» та «В», проте на темп інфляції вони не коригуються.

Сума простих відсотків визначається як добуток відсоткової ставки та основної суми кредиту. Наприклад, сума відсотків в 1-му місяці для банку «А» розраховується таким чином 1000 · 1,75: 100 = 17,5 грн., у 2-му місяці – 1000 · 1,79: 100 = 17,9 грн. і так далі.

За умовами банку «Б» відсотки приєднуються до основ­ного боргу та сплачу­ються в кінці терміну позики, тобто є складними. Отже, майбутня вартість позики за складними відсотками становитиме:

де FV – майбутня вартість грошових коштів;

PV – теперішня вартість грошових коштів;

і – відсоткова ставка.

Сума витрат із обслуговування кредиту (відсотків за кредит) за період, які будуть сплачені у 6-му місяці:

Для банку «В» сума простих відсотків за 1, 2 та 3 місяці буде виплачена в 3-му місяці, тобто 1000 · 1,83: 100 · 3 = 55 грн, а потім відсотки будуть сплачуватися в 4, 5 та 6 місяцях в однакових обсягах – 1000 · 1,83: 100 = 18,3 грн.

Виплата відсотків за середньоринковими умовами здійснюється щомісяця, тобто розрахунки у цьому випадку є аналогічними до умов банку «А».

Тепер можна визначити теперішню вартість потоку виплат процентів, маючи на увазі те, що ставкою дисконтування у даному випадку виступає темп інфляції.

Теперішня вартість витрат із обслуговування кредиту становить:

для банку «А»

для банку «Б»

для банку «В»:

для середньоринкових умов:

З урахуванням додаткових витрат з обслуговування заборгованості, які передбачені умовами банку «А» та «Б», для отримання банківської позики слід обрати банк «В», за яким теперішня вартість витрат з обслуговування кредиту є найнижчою.

У цьому випадку позикові ресурси коштують дешевше на 5,8% (тобто підприємство зекономить) порівняно з отриманням кредиту на середньоринкових умовах.


Таблиця 1

Розв’язок

 

Теперішня вартість витрат із обслуговування кредиту (ТВВОК) розраховується шляхом дисконтування виплат процентів, що сплачуються відповідно до умов позики:

,

де g – ставка дисконтування;

і – період, в якому здійснюється виплата процентних платежів;

n – строк позики;

Вt – сума виплат (процентів) у період і.

 

За наведеними даними визначимо теперішню вартість витрат із обслуговування кредиту:

 

Теперішня вартість витрат, пов’язаних із залученням товарного кредиту підприємства (ТВВОТК), становитиме:

,

де ЦЗ – розмір цінової знижки при здійсненні готівкового платежу за продукцію, %.

 

Як бачимо, підприємству з метою залучення 20 тис. грн доцільно обрати короткостроковий банківський кредит, оскільки теперішня вартість витрат із обслуговування банківського кредиту виявилася нижчою порівняно з товарним кредитом.

 

Тема 6. Фінансові ресурси (капітал) підприємства

 

? Задача 26. Аналіз обсягу та структури капіталу підприємства

На основі даних балансу підприємства проаналізувати обсяг, склад та структуру його капіталу. Зробити висновки щодо їх динаміки про­тягом аналітичного періоду. Розглянути зміни, які відбулися у спів­відношенні між власним капіталом та зобов'язаннями підпри­ємс­тва, а також між їх окремими складовими.

Прокоментувати можливі причини виявлених динамічних тен­ден­цій та структурних змін у капіталі підприємства. Розробити загаль­ні пропозиції щодо вдосконалення процесу формування капі­та­лу підприємства.

Таблиця 1

(тис. грн.)

Показники 1.01.хх 1.07.хх 1.01.хх
АКТИВ      
Всього необоротних активів      
Виробничі запаси      
Незавершене виробництво      
Готова продукція      
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)      
Дебіторська заборгованість за розрахунками      
Інша дебіторська заборгованість      
Грошові активи 1,2    
Всього оборотних активів 913,2    
Разом активів 3433,2    
ПАСИВ      
Власний капітал 2478,2    
Довгострокові зобов’язання      
Короткостроковий банківський кредит      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги      
Кредиторська заборгованість за розрахунками      
Інші поточні зобов’язання      
Поточні зобов’язання      
Разом капітал 3433,2    

Розв’язок

 

Для аналізу динаміки обсягу, складу та структури капіталу підприємства розрахуємо показники динаміки (абсолютний приріст та темп приросту). Для цього використаємо наступні формули:

- для розрахунку абсолютного приросту (ланцюгового):

 

де Хn – значення показника n-ного періоду;

Хn-1 – значення показника періоду, що передує n-ному.

- для розрахунку темпу приросту (ланцюгового):

де Хn – значення показника n-ного періоду;

Хn-1 – значення показника періоду, що передує n-ному.

 

Результати розрахунків оформимо у вигляді аналітичних таблиць.

Таблиця 2Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 730; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.189 с.)