Розділ 1. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 1. Конкурентоспроможність потенціалу підприємстваРозділ 1. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Сутнісна характеристика конкурентоспроможності та її видові прояви

В умовах сучасної конкуренції зберегти завойовані ринкові позиції надзвичайно складно. Визначення свого місця в конкурентному середовищі і успішне функціонування в ньому є першим і одним з найважливіших кроків в управлінні конкурентоспроможністю потенціалу підприємства.

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства є складне та не однозначне поняття. В сучасній науково-методичній літературі наводиться багато трактувань конкурентоспроможності потенціалу підприємства, однак єдиного визначення та підходу до цього поняття досі не існує. Теоретичні та практичні аспекти визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства відображені у роботах таких учених, як А. Е. Воронкова, О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк, Н. С. Краснокутська, І. В. Крючкова та ін. В таблиці 1 наведено декілька прикладів.

Однією з головних задач забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства є виявлення, систематизація та аналіз всіх елементів, які входять до складу конкурентного потенціалу, тобто аналіз самої структури конкурентного потенціалу, а також визначення впливу цих елементів один на одного [1].

Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства являє собою процес, у якому діяльність, спрямована на досягнення цілей, розглядається не як одноразова дія, а як серія безперервних, взаємозалежних дій – функцій управління, об'єднаних сполучними процесами комунікацій і прийняття рішень [2].

Під функціями управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства доцільно розуміти види управлінської діяльності, які забезпечують формування способів управлінського впливу на конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

 


 

Табл. 1

Розділ 2. Оцінка потенційних можливостей підприємства та його місце серед конкурентів.

Характеристика об'єкту аналізу та його діяльності.

ПАТ «Піонтекс», м. Київ, засноване у 1995 році на базі Київської фабрики нетканих матеріалів. Публічне акціонерне товариство «Піонтекс», скорочена назва - ПАТ «Піонтекс», є юридичною особою України, створено та зареєстроване 11.04.1995 року, про що Виконавчим комітетом Мінської (тепер Оболонською) райдержадміністрацією в м. Києві надане свідоцтво про державну реєстрацію за № 013878348, функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством України та засновницькими документами. Присвоєний код ЄДРПОУ – 01878348. Форми власності – приватна.

ПАТ „Піонтекс" виготовляє широкий асортимент нетканих полотен для різних галузей народного господарства.

За останні роки підприємство значно модернізувалося і переросло в фабрику, яка випускає більше 20 найменувань нетканих матеріалів.

Сучасне обладнання, колективний досвід професіоналів, можливості збільшення потужностей виробництва дозволяють щорічно оновлювати асортимент продукції і розширювати співробітництво, гарантуючи при цьому гарну якість та високий рівень договірних зобов’язань.

В наш час ПАТ „Піонтекс" виробляє: ватин (холстопрошивний, голкопробивний); полотна (прасувальні, фільтрувальне, меблеві, геотекстиль, підоснову для лінолеуму); синтепон (звичайний, силіконовий); матраци (ватні, силіконові); ковдри (ватні, силіконові); подушки (ватні, силіконові).

Проведемо аналіз фінансового стану підприємства за 2012 рік, використовуючи дані балансу та звіту про фінансові результати ПАТ «Піонтекс». Результати сформовано в табл. 2.1.


Таблиця 2.1

Аналіз фінансового стану підприємства

Показники Звітний рік
на початок року на кінець року
1. Неплатежі   287,1
2. Коефіцієнт незалежності 0,9 0,89
3. Коефіцієнт фінансової стійкості 0,94 0,92
4. Коефіцієнт ділової активності 1,18
5. Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів 0,008
6. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів 0,009
7. Загальний коефіцієнт покриття по балансу 3,65 2,56
8. Коефіцієнт участі власних і довгострокових позикових коштів в запасах і витратах 0,69 1,37

 

Таким чином, за результатами аналізу фінансового стану підприємства «Піонтекс» на 2012 рік, виявлено, що заборгованості (за поточними зобов’язаннями) підприємство має, як на початку, так і в кінці періоду, при цьому в останньому їх вартість доволі зросла. Це є негативним фактором. Стан підприємства є незалежним і фінансовостійким від зовнішніх джерел фінансування, так як одержані показники перевищують нормативне значення.

Стан підприємства є ліквідним, оскільки показник ліквідності вищий за нормативне значення. Підприємство має можливість покривати наявні поточні зобов’язання за рахунок наявних грошових коштів, а також має можливість розширити свою діяльність у майбутньому.

Проаналізуємо основні техніко-економічні показники за 2011-2012 роки. Дані занесемо в таблицю (табл.2.2).

Таблиця 2.2

Основні техніко-економічні показники діяльності ПАТ «Піонтекс»

Показник Одиниця виміру Рік Відхилення Абсолютне
        2011/2012
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн.     +143
Середньорічна продуктивність праці одного працівника тис. грн./ особу 190,19 95,67 -94,51
Середньооблікова чисельність працівників осіб     103,5  
Фонд зарплати працівників тис. грн. 3114,2 3661,6 175,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника грн./ особу   1014,7 1014,7 84,38
Собівартість реалізованої продукції тис. грн.      
Витратомісткість продукції (витрати на 1 грн. реалізованої продукції) грн. / грн. 0,77   0,79 102,6

Продовж.табл.2.2

Валовий прибуток до оподаткування (збиток) тис. грн.     -361
Рентабельність доходу % 10,22 9,98 90,8
Рентабельність витрат % 13,18 12,61 95,7
Середньорічна вартість основних фондів тис. грн. 2493,5   59,5
Фондовіддача грн. 5,12 4,11 80,27
Чистий прибуток (+), збиток (–) тис. грн.     -21
Податок на додану вартість тис. грн.      

 

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.


Визначення ринкової позиції ПАТ “Піонтекс” та його конкурентоспроможності.

Для аналізу конкуренції вітчизняних підприємств в галузі нетканих матеріалів використаємо спеціальний інструмент - карту стратегічних груп. До стратегічних груп увійдуть ті підприємства, які займають близькі позиції на ринку та конкурують між собою на основі одних і тих самих конкурентних переваг. Отже, спочатку визначимо параметри, що використовуються при формуванні стратегічних груп: цінова політика; подібний асортимент продукції; наявні виробничі потужності; один інтервал параметрів “ціна-якість”; географічне поле діяльності; технічний рівень обладнання.

Тепер оберемо дві найсуттєвіші характеристики вітчизняних підприємств галузі - це цінова політика та подібний асортимент продукції. Для побудови карти використаємо таблицю 2.3.

Табл.2.3

SWOT-аналіз ПАТ «Піонтекс»

Зовнішнє середовище Внутрішнє середовище Можливості Загрози
  1. Протекціоністські заходи з боку держави щодо захисту вітчизняних виробників нетканих матеріалів від неконтрольованого імпорту. 1. Обмежені можливості збуту продукції на внутрішньому ринку внаслідок експансії імпорту.
  2. Вдосконалення національного законодавства, створення прозорого та передбачуваного бізнес-середовища. 2. Обмеженість вітчизняної сировинної бази (бавовни, вовни).
  3. Лібералізація ринку фінансових і банківських послуг. 3. Зменшення частки трудових ресурсів з вищою технічної освітою на ринку робочої сили.
  4. Розширення ринків збуту за рахунок використання нетканих матеріалів у все нових сферах. 4. Відсутність державної нормативної бази щодо використання певних видів нетканих матеріалів у будівництві автодоріг та магістралей.
    5. Рейдерство.
Сильні сторони    
1. Вигідне географічне розташування підприємства по відношенню до постачальників та споживачів. Поле СіМ Завоювання лідерських позицій на ринку нетканих матеріалів України; Розробка та виробництво нових видів нетканих матеріалів; Вихід на закордонні ринки збуту продукції. Поле СіЗ Швидке реагування спеціалістів на зміни потреб споживачів. Підвищення рівня ЗП працівників; Налагодження партнерських відносин з іноземними постачальниками.  
2. Рівень освіти осіб, які займають посади вищих керівників відповідає європейським стандартам. Більшість з них мають стаж роботи у компанії від 5 до 10 років.    
3. Виробництво широкого асортименту нетканих матеріалів здійснюється на оновленому обладнанні, що забезпечує високий рівень якості продукції.    
4. Високий професіоналізм інженерно-технічного персоналу.    
Слабкі сторони    
1. Невідповідність структури обсягу продукції з вимогами ринку. 2. Низька рекламна активність. Поле СЛіМ Підтримання високого іміджу підприємства за рахунок виробництва товарів відповідно до смаків споживачів; Отримання конкурентних переваг за рахунок оптимізації структури продукції; Організація ефективної реклами. Поле СЛіЗ Підвищення ефективності використання трудових ресурсів; Збільшення мотивованості кадрів для більш продуктивної роботи; Підвищення зацікавленості персоналу у веденні конкурентної боротьби. Підвищення обізнаності споживачів про продукцію підприємства

 

Отже, аналізуючи результати аналізу необхідно сказати, що ПАТ „Піонтекс" має як сильні, так і слабкі сторони. Для того, щоб усунути наявні слабкі місця і ефективно використовувати свій потенціал керівництво підприємства має здійснити заходи щодо розвитку фабрики, провівши діагностику рівня розвитку товариства.


 

Висновки

Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства являє собою процес, у якому діяльність, спрямована на досягнення цілей, розглядається не як одноразова дія, а як серія безперервних, взаємозалежних дій – функцій управління, об'єднаних сполучними процесами комунікацій і прийняття рішень.

Процес управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства включає наступні кроки:

- визначення та формування структури конкурентного потенціалу підприємства;

- аналіз конкурентних переваг та можливостей підприємства;

- визначення методики аналізу та оцінювання локальних потенціалів в структурі

конкурентного потенціалу;

- виявлення та оцінка взаємовпливу кожного з елементів конкурентного потенціалу;

- інтегральна оцінка конкурентного потенціалу;

- розробка стратегії, спрямованої на укріплення та розвиток конкурентного

потенціалу.

Сприяти підвищенню ефективності управління конкурентним потенціалом може створення моделі, яка складається з трьох блоків: перший – конкурентний аналіз, який поєднує в собі внутрішнє середовище підприємства, зовнішнє середовище підприємства, внутрішні конкурентні можливості та можливості конкурентного оточення; другий – формування конкурентного потенціалу який здійснюється шляхом порівняння сильних сторін конкурентної позиції підприємства та конкурентів, виявленням ключових чинників успіху, які забезпечують конкурентну раціональність підприємства та стійкі конкурентні переваги, визначення конкурентного потенціалу, виявлення слабких сторін конкурентної позиції підприємства та конкурентного ризику; третій – управління конкурентним потенціалом мета якого використовування мінімальних ресурсів для досягнення максимального результату в потрібний час, в потрібному місці, планування використовування потенціалу відповідно до вибраної стратегії конкурентної поведінки, реалізація стратегії управління конкурентним потенціалом, контроль раціональності використовування конкурентного потенціалу.

Основними умовами створення та реалізації конкурентоспроможного потенціалу підприємства є досягнення високої якості продукції, оптимальних цін, інновацій у виробництві та організації діяльності. Досягнути цих переваг неможливо без утворення міцної, жорсткої, всеосяжної системи управління конкурентоспроможністю підприємства.


 

Список використаних джерел

1. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005

2. Березін O.B. Економіка підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. — К.: Знання, 2009. (Вища освіта XXI століття).

3. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. — СПб.: Б. и., 2000

4. Філатова С.О., Шаповал В.М. Управління потенціалом підприємства. Конспект лекцій. Дніпропетровськ, 2005

5. Потенціал і розвиток підприємства. Навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА напрямку 0501 «Економіка і підприємництво» денної та заочної форми навчання/Р. В. Севастьянов. – Запоріжжя, 2009

6.Головкова Л.С., Омельчак Г.В. Управління конкурентоспроможністю потенційних можливостей підприємств в умовах кризи, http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2009_4/files/EC409_10.pdf

7. Пожуєв О.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства, http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpgvzdia/2011_44/pdf/VISNIK_44_193.pdf

8. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. – К.: “Крещатик”, 1999

9. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятий в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997.

10. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004

11. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997

12. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002

 

 

ДОДАТКИ

Розділ 1. Конкурентоспроможність потенціалу підприємстваПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 404; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.035 с.)