Розрахунок показників конкурентоспроможності потенціалу підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок показників конкурентоспроможності потенціалу підприємстваФункціональна складова Назва показника Формула Розрахунок Дані
Маркетингова Ціль: підтримування та розширення попиту на продукцію підприємства Частка ринку РПі - дохід від реалізованої продукції РПзаг.- загальний обсяг реалізованої продукції держкомста, звіт про ФР
Рівень оновлення продукції Qнов. - обсяг випуску нової продукції Qзаг. - обсяг випуску загальної продукції по підприємству   держкомстат
Виробнича Ціль: виявлення наявних та прихованих можливостей підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого обсягу продукції (послуг) Фондовіддача В - Випуск продукції - Середньорічна вартість основних засобів Звіт про виробництво продукції
Рівень оновлення виробничих основних засобів ОЗвв. - сумарна вартість введених за рік основних коштів ОЗк.п. - первісна вартість основних засобів на кінець року     Баланс, примітки до річної ФЗ,форма 11-ОЗ
Матеріаломісткість продукції Вмат. - сума матеріальних витрат с/в – собівартість продукції   Звіт про ФР(2 розділ),звіт про ФР(розділ 1)
Якість продукції Qбрак – обсяг бракованої продукції В – загальний випуск продукції   внутрішня документація підприємства
Гнучкість виробництва Тпер.н.в. - загальний термін переходу на вироби нових видів продукції Вн.в. - кількість нових видів продукції внутрішня документація підприємства
Кадрова Ціль: вдосконалити організаційну структури управління персоналом в процесі планування, формування, прийняття та реалізації управлінських рішень. Реальна середня зробітна плата ФОП - фонд оплати праці працівників - середньооблікова чисельність працівників Іінф. – рівень інфляції   Звіт з праці
Продуктивність праці В – випуск продукції - середньооблікова чисельність працюючих   Звіт з праці
Частка працівників з вищою освітою у загальній кількості працівників Чв.о - кількість працівників з вищою освітою - середньооблікова чисельність працюючих Звіт з праці
Частка працівників, що мають науковий ступінь у загальній кількості працівнивників Чн.ст. - кількість працівників, що мають науковий ступінь - середньооблікова чисельність працюючих Звіт з праці
Середньооблікова чисельність працівників Чп.п. – чисельність працівників на початок періоду Чк.п. – чисельність працівників на кінець періоду   Звіт з праці , календар
Економічна Ціль: дати кількісно-якісна характеристика наявності й можливості використання всіх видів ресурсів, які має підприємство для свого прогресу та розвитку. Дохід від реалізації продукції Q – обсяг реалізованої продукції Цреал. – ціна реалізації Звіт про ФР
Витрати на 1 грн товарної продукції Взаг. - загальні витрати на виготовлення продукції ЧД – чистий дохід підприємства Калькуляція
Валовий прибуток ЧД – чистий дохід підприємства с/в – собівартість реалізованої продукції Звіт про ФР
Чистий прибуток ФРопер.д. – фінансовий результат від операційної діяльності Звіт про ФР
Фінансова Ціль: виявити обсягу власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства для здійснення поточних і перспективних витрат. Чистий грошой потік ЧП – чистий прибуток Ам – амортизаційні відрухування Звіт про ФР, Баланс
Оборотність оборотних коштів РП – обсяг реалізованої продукції ОбК – вартість оборотних коштів Звіт про ФР, Баланс
Ресурсовіддача ЧД – чистий дохід – середньорічна вартість активів Звіт про ФР, Баланс
Фінансова стійкість ВК - власний капітал ДЗ – довгострокові зобов’язання (ряд. 430+480+620+ 630 ф. 1)/ (ряд. 380 ф. 1)

Далі враховуючи отримані дані розраховуємо інтегральний показник конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Розрахунки представимо в таблиці 3.2.(Додаток 1)

Загальні розрахунки інтегрального показника конкурентоспроможності потенціалу підприємства представлені в таблиці 3.3.

Табл.3.3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.003 с.)