Інтегральна оцінка конкурентного потенціалу компанійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інтегральна оцінка конкурентного потенціалу компаній  Ваговий коефіцієнт Mapei Sika Будіндустрія ЛТД Мастер Бетон Поліпласт Євроресурс Корп.
Показник  
Виробничий потенціал 0,11
Ресурсний потенціал 0,12
Фінансовий потенціал 0,13
Управлінський потенціал 0,14
Науково-технічний потенціал 0,15
Маркетинговий потенціал 0,13
Кадровий потенціал 0,13
Мережа представництв у регіонах 0,09

 

 

  1. На основі наведених даних здійсніть оцінку конкурентного середовища підприємства, зокрема визначте чинники конкурентоспроможності підприємства, охарактеризуйте розподіл сил на ринку та основних конкурентів. Розрахуйте коефіцієнт загального впливу конкурентного середовища на діяльність підприємства. Яким є рівень впливу конкурентного середовища на компанію. Обґрунтуйте критерії формування нових конкурентних переваг або компетенції компанії.
  2. Побудуйте матрицю SWOT – аналізу, дайте оцінку зовнішньому та внутрішньому середовищу підприємства.
  3. Визначте тип ринку на якому функціонує підприємство, використовуючи аналіз показників інтенсивності конкуренції. Відповідь обґрунтуйте.
  4. Побудуйте конкурентну карту ринку. Запропонуйте стратегічний розвиток підприємства, враховуючи його конкурентну позицію.

 

 


Тести

1. До цінових методів конкурентної боротьби належить: а. зміна дизайну та функціональних характеристик товарів; б. створення нової продукції; в. використання демпінгових цін г. удосконалення послуг, які супроводжують товар. д. вірної відповіді немає
2. Яка з наведених нижче умов несумісна з моделлю досконалої конкуренції ? а. обсяг виробництва окремої фірми є незначним і не впливає на ціну реалізованого цією фірмою товару; б. реалізовані кожним виробником товари є однорідними; в. покупці добре поінформовані про рівень цін, а необґрунтоване підвищення виробником ціни на свою продукцію неминуче призводить до втрати покупців; г. доступ на ринок ніким і нічим не обмежений; д. вірної відповіді немає.
3. Однією з головних характеристик конкурентоспроможності товару в умовах сучасної технологічної конкуренції є: а. наукомісткість б. трудомісткість в. капіталомісткість г.матеріаломісткість.
4. Кластер це а. коопераційна угода, яка поєднує приватні промислові компанії, університети й урядові відомства, науково-дослідницькі лабораторії для спільного досягнення конкретних науково-технологічних результатів; б. географічно близька група взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, які конкурують, а разом з тим і ведуть спільну роботу; в.територіальний науково-промисловий комплекс академічних, навчальних, дослідницько-конструкторських закладів, промислових підприємств і т. ін. з розвинутою та динамічною системою виробничого постачання, комунікацій, об’єктів інфраструктурної мережі, який створюється з метою розвитку високотехнологічного, конкурентоспроможного виробництва.
5. Яке твердження є невірним? а. рушійними силами економічної глобалізації є нові технології, лібералізація торгівлі, глобалізація попиту і пропозиції, тенденція до збільшення кількості суб’єктів МЕВ б. сьогодні визначальну роль в міжнародній конкуренції відіграють транснаціональні корпорації, інтеграційні блоки, регіональні інноваційні кластери в. національна економіка не може здобути високий конкурентний статус, базуючись виключно на власній матеріально-технічній базі, в замкнутому циклі. г.невірних тверджень немає
6. На початку ХХІ ст. в світі функціонує а. 6 000 ТНК б. 500 000 ТНК в. 60 000 ТНК г.150 000 ТНК
7. Мінімально необхідний набір функцій, якими повинна володіти компанія, зберігаючи ключову компетенцію, включає: а. логістику, науково-дослідні роботи, виробництво товарів, після продажний сервіс б. розробку товарів, реалізацію та обслуговування споживачів в. маркетинг, розробку товарів, фінанси г.маркетинг, логістику, виробництво, фінанси
8. До найважливіших тенденцій модифікації механізму конкуренції в сучасних умовах не належать: а. зміна ключових факторів, за рахунок яких досягаються конкурентні переваги, поглиблення міжнародного поділу праці, створення і координація глобальних виробничих комплексів і мереж; б. інтенсифікація міжгалузевої конкуренції та конкуренції на ринках факторів виробництва, скорочення циклів розробки і виробництва продукції, суттєве розширення асортименту продукції та індивідуалізація виробництва; в.поглиблення міжнародного поділу праці, збільшення циклів розробки і виробництва продукції, суттєве розширення асортименту продукції та індивідуалізація виробництва.
9. Стадії міжнародної конкурентоспроможності за М.Портером включають: а. розвиток конкуренції на основі інновацій і конкуренція на основі багатства; б. розвиток конкуренції на основі факторів виробництва; розвиток конкуренції на основі інновацій та в. інвестицій; г.розвиток конкуренції на основі факторів виробництва, інвестицій, інновацій, багатства.
10. До системи захисту національного ринку від іноземних конкурентів відносять: а. митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі; б. сертифікація та стандартизація; в. квотування та ліцензування; г. антидемпінгове мито; д. невірні відповіді а та в; е. всі відповіді вірні.

Затверджено на засіданні кафедри МЕ протокол № 5 від 23.11.2009 р.

Завідувач кафедри ____________проф. А.М.Поручник


ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра міжнародної економіки

Дисципліна "Управління міжнародною конкурентоспроможністю"

 

Білет №1

1. Сутність ринкової конкуренції та її роль в економічному розвитку.

2. Цілі та завдання управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

3. Інноваційні фактори міжнародної конкуренто­спроможності країн.

4. Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємства.

5. Характеристика основних форм та видів конкуренції.

6. Характеристика державної політики у сфері регулювання конкуренції.

7. Сутність та складові індексу глобальної конкурентоспроможності за методикою

8. Всесвітнього економічного форуму.

9. Вирішити задачу.

10. Дати відповідь на питання тестів.

Задача

Розрахуйте узагальнюючий показник фінансової конкурентоспроможності підприємства ВАТ „ММК ім. Ілліча” у 2003-2007р.р., якщо вагові коефіцієнти наступні: К1=0,29; К2=0,20; К3=0,36; К4=0,15. Зробіть відповідні висновки про конкурентні переваги підприємства та його ефективність протягом цього періоду. В таблиці представлено окремі показники фінансового стану підприємства ВАТ „ММК ім. Ілліча” у 2003-2007 роках. Динаміка показників фінансової конкурентоспроможності підприємства ВАТ „ММК ім. Ілліча”

 

№ з/п Показники Рік
КА Коефіцієнт автономії 0,860 0,867 0,864 0,708 0,834
Кп Коефіцієнт платоспроможності 6,14 6,50 6,34 2,43 5,04
Кл Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,12 0,74 0,71 0,23 0,22
Коб Коефіцієнт оборотності активів 1,48 1,74 1,43 1,34 1,27

Тести

11. До цінових методів конкурентної боротьби належить: е. зміна дизайну та функціональних характеристик товарів; ж. створення нової продукції; з. використання демпінгових цін и. удосконалення послуг, які супроводжують товар. к. вірної відповіді немає
12. Яка з наведених нижче умов несумісна з моделлю досконалої конкуренції ? е. обсяг виробництва окремої фірми є незначним і не впливає на ціну реалізованого цією фірмою товару; ж. реалізовані кожним виробником товари є однорідними; з. покупці добре поінформовані про рівень цін, а необґрунтоване підвищення виробником ціни на свою продукцію неминуче призводить до втрати покупців; и. доступ на ринок ніким і нічим не обмежений; к. вірної відповіді немає.
13. Однією з головних характеристик конкурентоспроможності товару в умовах сучасної технологічної конкуренції є: д. наукомісткість е. трудомісткість ж. капіталомісткість з.матеріаломісткість.
14. Кластер це г. коопераційна угода, яка поєднує приватні промислові компанії, університети й урядові відомства, науково-дослідницькі лабораторії для спільного досягнення конкретних науково-технологічних результатів; д. географічно близька група взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, які конкурують, а разом з тим і ведуть спільну роботу; е.територіальний науково-промисловий комплекс академічних, навчальних, дослідницько-конструкторських закладів, промислових підприємств і т. ін. з розвинутою та динамічною системою виробничого постачання, комунікацій, об’єктів інфраструктурної мережі, який створюється з метою розвитку високотехнологічного, конкурентоспроможного виробництва.
15. Яке твердження є невірним? д. рушійними силами економічної глобалізації є нові технології, лібералізація торгівлі, глобалізація попиту і пропозиції, тенденція до збільшення кількості суб’єктів МЕВ е. сьогодні визначальну роль в міжнародній конкуренції відіграють транснаціональні корпорації, інтеграційні блоки, регіональні інноваційні кластери ж. національна економіка не може здобути високий конкурентний статус, базуючись виключно на власній матеріально-технічній базі, в замкнутому циклі. з.невірних тверджень немає
16. На початку ХХІ ст. в світі функціонує д. 6 000 ТНК е. 500 000 ТНК ж. 60 000 ТНК з.150 000 ТНК
17. Мінімально необхідний набір функцій, якими повинна володіти компанія, зберігаючи ключову компетенцію, включає: д. логістику, науково-дослідні роботи, виробництво товарів, після продажний сервіс е. розробку товарів, реалізацію та обслуговування споживачів ж. маркетинг, розробку товарів, фінанси з.маркетинг, логістику, виробництво, фінанси
18. До найважливіших тенденцій модифікації механізму конкуренції в сучасних умовах не належать: г. зміна ключових факторів, за рахунок яких досягаються конкурентні переваги, поглиблення міжнародного поділу праці, створення і координація глобальних виробничих комплексів і мереж; д. інтенсифікація міжгалузевої конкуренції та конкуренції на ринках факторів виробництва, скорочення циклів розробки і виробництва продукції, суттєве розширення асортименту продукції та індивідуалізація виробництва; е.поглиблення міжнародного поділу праці, збільшення циклів розробки і виробництва продукції, суттєве розширення асортименту продукції та індивідуалізація виробництва.
19. Стадії міжнародної конкурентоспроможності за М.Портером включають: д. розвиток конкуренції на основі інновацій і конкуренція на основі багатства; е. розвиток конкуренції на основі факторів виробництва; розвиток конкуренції на основі інновацій та ж. інвестицій; з.розвиток конкуренції на основі факторів виробництва, інвестицій, інновацій, багатства.
20. До системи захисту національного ринку від іноземних конкурентів відносять: ж. митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі; з. сертифікація та стандартизація; и. квотування та ліцензування; к. антидемпінгове мито; л. невірні відповіді а та в; м. всі відповіді вірні.

Затверджено на засіданні кафедри МЕ протокол № 5 від 23.11.2009 р.

Завідувач кафедри ____________проф. А.М.ПоручникПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.009 с.)